Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:788

Utkom från trycket den 27 juni 2011
Lag om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning;
utfärdad den 16 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att det i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning ska införas en ny paragraf, 6 §, av följande lydelse.

1)

Prop. 2010/11:83, bet. 2010/11:KrU10, rskr. 2010/11:285.

2) Denna lag tillämpas inte om saken gäller återlämnande enligt 6 eller 7 kap. lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.

2)

Tidigare 6 § upphävd genom 2006:709.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:788

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)