Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2011:1543

Utkom från trycket den 23 december 2011
Lag om ändring i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet;
utfärdad den 15 december 2011.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs 2) att 2 kap. 2 och 5 §§ lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet 3) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2011/12:15, bet. 2011/12:SkU7, rskr. 2011/12:71.

2)

Jfr rådets direktiv 2010/24/EU av den 16 mars 2010 om ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar som avser skatter, avgifter och andra åtgärder (EUT L 84, 31.3.2010, s. 1, Celex 32010L0024).

3)

Senaste lydelse av lagens rubrik 2006:733.

4) Uppgifter får behandlas i databasen för tillhandahållande av information som behövs i Kronofogdemyndighetens och Skatteverkets verksamhet för

4)

Senaste lydelse 2011:532.

 1. verkställighet eller annan åtgärd som särskilt åligger Kronofogdemyndigheten enligt utsökningsbalken eller annan författning,

 2. indrivning av statliga fordringar m.m.,

 3. avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter,

 4. ansökan om och tillsyn över näringsförbud,

 5. förebyggande av överskuldsättning,

 6. fullgörande av ett åliggande som följer av ett för Sverige bindande internationellt åtagande, och

 7. tillsyn, kontroll, uppföljning och planering av verksamheten.

5) För de ändamål som anges i 2 § får följande uppgifter behandlas i databasen:

5)

Senaste lydelse 2006:733.

 1. en fysisk persons identitet, bosättning och familjeförhållanden,

 2. en juridisk persons identitet, säte, firmatecknare och andra företrädare,

 3. en enskilds ekonomiska förhållanden,

 4. näringsförbud,

 5. egendom som berörs i ett mål,

 6. yrkanden och grunder i ett mål eller ärende,

 7. beslut, betalning, redovisning och övriga åtgärder i ett mål eller ärende, och

 8. Kronofogdemyndighetens anmälan av misstanke om brott samt, om uppgifterna utgör grund för en begäran om verkställighet, uppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott eller domar i brottmål.

I databasen får även andra uppgifter behandlas som behövs för fullgörande av ett åliggande som följer av ett för Sverige bindande internationellt åtagande.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om vilka uppgifter som får behandlas i databasen enligt första stycket.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2011:1543

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG
Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)