Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2012:242

Utkom från trycket den 15 maj 2012
Förordning om ändring i förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet;
utfärdad den 3 maj 2012.

Regeringen föreskriver att 17 § förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet 1) ska ha följande lydelse.

1)

Senaste lydelse av förordningens rubrik 2006:790.

17 §

2) För ändamål som avses i 2 kap. 3 § 6 lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet får uppgifter ur utsöknings- och indrivningsdatabasen om en fysisk persons identitet, bosättning, familjeförhållanden och uppgifter som avses i 2 § 4 och 10 samt uppgift om skuldens storlek för fordringar som drivs in i allmänt mål lämnas ut till

2)

Senaste lydelse 2006:790.

  1. prövningsmyndigheter enligt 4 § lagen (1998:492) om biluthyrning och 2 kap. 1 § taxitrafikförordningen (2012:238), och

  2. behörig myndighet enligt 1 kap. 4 § yrkestrafikförordningen (2012:237).

Uppgifterna får sambearbetas med uppgifter i vägtrafikregistret i fråga om

  1. innehavare av tillstånd till biluthyrning och övriga prövade som avses i 810 §§ lagen (1998:492) om biluthyrning,

  2. innehavare av tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik och övriga prövade som avses i 2 kap. 2 och 3 §§ yrkestrafiklagen (2012:210), och

  3. innehavare av taxitrafiktillstånd och övriga prövade som avses i 2 kap. 6, 7 och 15 §§ taxitrafiklagen (2012:211).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2012:242

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2012.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN
Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)