Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2013:58

Utkom från trycket den 26 februari 2013
Lag om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning;
utfärdad den 14 februari 2013.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 23 § lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2012/13:36, bet. 2012/13:CU6, rskr. 2012/13:144.

Om det kan antas att sökandens yrkande i ett mål om betalningsföreläggande eller vanlig handräckning är ogrundat eller obefogat, ska ansökningen behandlas som om svaranden bestritt den.

Ett yrkande om ersättning för åtgärder som avses i 2 eller 3 § lagen (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m. eller om ersättning enligt 4 a § samma lag ska alltid antas vara ogrundat eller obefogat, i den mån ersättningen inte kan utgå enligt den lagen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:58

Denna lag träder i kraft den 16 mars 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)