Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2013:426

Utkom från trycket den 10 juni 2013
Lag om ändring i jordabalken;
utfärdad den 30 maj 2013.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 19 kap. 11 a § jordabalken2) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2012/13:74, bet. 2012/13:JuU24, rskr. 2012/13:235.

2)

Balken omtryckt 1971:1209.

3) Om en ansökan om inskrivning ges in i form av ett elektroniskt dokument, får en fångeshandling eller annan handling som avses i 20 kap. 6 § 1, 21 kap. 2 § första stycket 1 eller 23 kap. 2 § första stycket 1 eller en handling som avses i 7 kap. 5 § fjärde stycket äktenskapsbalken eller 23 § andra stycket sambolagen (2003:376) ges in elektroniskt enligt föreskrifter som regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela.

3)

Senaste lydelse 2006:142. Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

Om en fångeshandling eller annan handling som avses i första stycket ges in elektroniskt, ska den elektroniska handlingens överensstämmelse med originalet vara bestyrkt enligt föreskrifter som regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:426

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Johan Danelius
(Justitiedepartementet)