Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2013:551

Utkom från trycket den 28 juni 2013
Lag om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning;
utfärdad den 19 juni 2013.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 6 § lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2012/13:96, bet. 2012/13:KrU9, rskr. 2012/13:273.

6 §

2) Denna lag tillämpas inte om saken gäller återlämnande enligt 6 eller 7 kap. kulturmiljölagen (1988:950).

2)

Senaste lydelse 2011:788.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:551

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)