Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:251

Utkom från trycket den 7 maj 2014
Lag om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning;
utfärdad den 16 april 2014.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att det i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning ska införas en ny paragraf, 61 a §, av följande lydelse.

1)

Prop. 2013/14:77, bet. 2013/14:JuU20, rskr. 2013/14:210.

Om ett mål har överlämnats till en tingsrätt med stöd av 36 eller 54 §, ska det som anges i 42 kap. 3 och 4 §§ rättegångsbalken om ansökningsavgift gälla föreskriven tilläggsavgift.

Om ett mål där Kronofogdemyndigheten har meddelat utslag avvisas av tingsrätten på grund av att tilläggsavgiften inte har betalats, ska tingsrätten samtidigt undanröja Kronofogdemyndighetens utslag.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:251

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Anna Avenberg
(Justitiedepartementet)