Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:789

Utkom från trycket den 27 juni 2014
Förordning om ändring i utsökningsförordningen (1981:981);
utfärdad den 19 juni 2014.

Regeringen föreskriver att 8 kap. 3 §, 9 kap. 7, 9, 11, 12, 14, 19 och 20 §§, 10 kap. 4 och 7 §§, 12 kap. 16 och 19 §§ och 13 kap. 6 § utsökningsförordningen (1981:981)1) ska ha följande lydelse.

1)

Förordningen omtryckt 2000:1.

3 §

Vid försäljning av egendom på auktion bestäms köpeskillingen genom bud och överbud till dess budgivningen upphör. Vid försäljning på auktion enligt 10–12 kap. utsökningsbalken lämnas buden muntligen.

7 §

    I protokoll vid en exekutiv försäljning ska, utöver vad som föreskrivs i 3 kap. 11 §, anges

  1. den egendom som ska säljas,

  2. försäljningssättet,

  3. de villkor som har ställts upp för försäljningen,

  4. om försäljningen sker under hand, tillvägagångssättet vid begäran om anbud och avgivna anbud,

  5. det bud eller anbud som antas och, om det högsta budet eller anbudet inte godtas, skälen till det,

  6. anstånd som lämnas med betalningen och villkor för anståndet som inte redan har angetts,

  7. vad som behövs för redovisning av mervärdesskatt.

När egendom säljs under hand, ska köparens namn och adress antecknas i protokollet. En sådan anteckning ska också göras vid försäljning på auktion, om anstånd lämnas med betalningen, om försäljningen avser särskilt värdefull egendom eller om det finns anledning anta att försäljningen kommer att överklagas.

9 §

2) Kungörandet om en auktion ska ske i Post- och Inrikes Tidningar och på Kronofogdemyndighetens eller annan lämplig webbplats. Kungörandet ska ske minst en vecka innan auktionen påbörjas, om det inte finns särskilda skäl.

2)

Senaste lydelse 2006:879.

Auktionen får även kungöras på annat sätt, om det är lämpligt med hänsyn till egendomens beskaffenhet eller någon annan omständighet.

Avser försäljningen annat fartyg än registrerat skepp, gods i fartyg, luftfartyg som inte är registrerat eller gods i luftfartyg, ska kungörandet ske minst två veckor innan auktionen påbörjas, om det inte är uppenbart att egendomen inte omfattas av sjöpanträtt eller luftpanträtt.

11 §

3) Om auktionen inte har blivit utlyst så som anges i 9 kap. 2 § utsökningsbalken och 8–10 §§ i detta kapitel, ska den ställas in och en ny tid sättas ut, om bristen är väsentlig och inte kan avhjälpas på annat sätt.

3)

Senaste lydelse 2006:879.

Om auktionen ställs in sedan den har kungjorts, ska ett meddelande om att den har ställts in kungöras, om det behövs. Kungörandet ska ske i Post- och Inrikes Tidningar och på Kronofogdemyndighetens eller annan lämplig webbplats och, om det är ändamålsenligt, även på annat sätt.

Ett meddelande om att auktionen har ställts in ska sändas till de sakägare som har underrättats särskilt, om det kan antas att meddelandet når dem före den utsatta tiden för auktionen.

12 §

4) När försäljning ska ske av andel i ett registrerat skepp, i ett registrerat skeppsbygge, i ett registrerat luftfartyg eller i intecknade reservdelar till luftfartyg, ska Kronofogdemyndigheten innan auktionen påbörjas redogöra för de fordringar som är förenade med panträtt eller annan särskild förmånsrätt i skeppet, skeppsbygget, luftfartyget eller reservdelarna och upplysa om att försäljningen inte rubbar en sådan rätt. Detsamma gäller vid försäljning av villkorlig rätt till egendomen eller andel i den.

4)

Senaste lydelse 2006:879.

14 §

5) Begäran om anbud enligt 9 kap. 9 § utsökningsbalken ska ske genom kungörande, som sker i Post- och Inrikes Tidningar och på Kronofogdemyndighetens eller annan lämplig webbplats, eller på annat lämpligt sätt. Förfarandet bör inte vara mera omfattande än vad som krävs med hänsyn till egendomens beskaffenhet och övriga omständigheter.

5)

Senaste lydelse 2006:879.

19 §

Anstånd med betalning av köpeskillingen får lämnas endast om köpeskillingen överstiger 10 000 kronor.

Anstånd får lämnas för längre tid än en månad endast om det finns särskilda skäl.

20 §

6) Om anstånd lämnas med betalningen, ska handpenningen bestämmas till tio procent av köpeskillingen eller det högre belopp som Kronofogdemyndigheten bestämmer.

6)

Senaste lydelse 2006:879.

4 §

7) Kungörandet om en auktion ska ske i Post- och Inrikes Tidningar och på Kronofogdemyndighetens eller annan lämplig webbplats. Kungörandet ska ske minst tre veckor före auktionsdagen, om det inte finns särskilda skäl.

7)

Senaste lydelse 2006:879. Ändringen innebär bl.a. att andra och tredje styckena tas bort.

7 §

8) Om en auktion ställs in efter att den har kungjorts, ska ett meddelande om att den har ställts in kungöras, om det är möjligt. Kungörandet ska ske i Post- och Inrikes Tidningar och på Kronofogdemyndighetens eller annan lämplig webbplats och, om det är ändamålsenligt, även på annat sätt.

8)

Senaste lydelse 2006:879.

Ett meddelande om att auktionen har ställts in ska sändas till de sakägare som har underrättats särskilt, om det kan antas att meddelandet når dem före den utsatta tiden för auktionen. I fråga om ett skepp eller skeppsbygge som är infört i ett utländskt register ska ett meddelande sändas även till registermyndigheten.

16 §

9) Kungörandet om en auktion ska ske i Post- och Inrikes Tidningar och på Kronofogdemyndighetens eller annan lämplig webbplats. Kungörandet ska ske minst tre veckor före auktionsdagen, om det inte finns särskilda skäl.

9)

Senaste lydelse 2006:879. Ändringen innebär bl.a. att andra och tredje styckena tas bort.

19 §

10) Om en auktion ställs in sedan den har kungjorts, ska ett meddelande om att den har ställts in kungöras, om det är möjligt. Kungörandet ska ske i Post- och Inrikes Tidningar och på Kronofogdemyndighetens eller annan lämplig webbplats och, om det är ändamålsenligt, även på annat sätt.

10)

Senaste lydelse 2006:879.

Ett meddelande om att auktionen har ställts in ska sändas till de sakägare som har underrättats särskilt, om det kan antas att meddelandet når dem före den utsatta tiden för auktionen.

6 §

11) När ett fördelningssammanträde kungörs enligt 13 kap. 4 § andra stycket utsökningsbalken ska, om det finns anledning med hänsyn till okända borgenärer som har rätt till betalning ur medlen, sådana borgenärer i kungörelsen uppmanas att anmäla sina fordringar hos Kronofogdemyndigheten senast vid sammanträdet.

11)

Senaste lydelse 2006:879.

Kungörandet ska ske i Post- och Inrikes Tidningar och på Kronofogdemyndighetens eller annan lämplig webbplats. Om det är lämpligt med hänsyn till omständigheterna, får dock kungörandet ske på något annat sätt. Kungörandet ska ske minst två veckor före sammanträdet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:789

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2014.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG
Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)