Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:791

Utkom från trycket den 27 juni 2014
Förordning om ändring i förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet;
utfärdad den 19 juni 2014.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet1) ska införas en ny paragraf, 12 b §, av följande lydelse.

1)

Senaste lydelse av förordningens rubrik 2006:790.

12 b §

Uppgifter ur utsöknings- och indrivningsdatabasen får lämnas ut till den som enligt 9 kap. 3 § utsökningsförordningen (1981:981) får i uppdrag av Kronofogdemyndigheten att sälja egendomen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:791

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2014.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG
Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)