Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:921

Utkom från trycket den 8 juli 2014
Lag om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område;
utfärdad den 26 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 7 § lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2013/14:219, bet. 2013/14:CU27, rskr. 2013/14:380.

2) Denna lag tillämpas inte om något annat följer av de unionsrättsakter och internationella instrument som omfattas av lagen (2014:912) med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden, eller av särskilda bestämmelser om erkännande och verkställighet av avgöranden och förlikningar på särskilda rättsområden.

2)

Senaste lydelse 2010:578.

Lagen tillämpas inte heller i fråga om

 1. dom eller förlikning i mål om boskillnad, legal separation, äktenskapsskillnad, återgång av äktenskap, antagande av adoptivbarn eller adoptivförhållandes hävande, omyndighetsförklaring eller dess hävande eller i mål angående bodelning eller skadestånd med anledning av legal separation, äktenskapsskillnad eller återgång av äktenskap, om det inte är fråga om verkställighet av en dom som ska gälla i Sverige enligt 22 § förordningen (1931:429) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption eller förmynderskap,

 2. dom eller förlikning som rör vårdnad om eller rätt till umgänge med barn eller överlämnande av barn i annat fall, om det inte är fråga om verkställighet enligt 6 §,

 3. dom eller förlikning som rör familjerättslig underhållsskyldighet,

 4. dom eller förlikning som rör faderskapet till barn,

 5. dom eller förlikning som rör rätt på grund av arv eller testamente, efterlevande makes rätt, boutredning eller skifte med anledning av dödsfall eller ansvar för den dödes skulder, om inte den avlidne var medborgare i Danmark, Finland, Island, Norge eller Sverige och hade hemvist i någon av dessa stater,

 6. dom eller förlikning som rör

  a) en gäldenärs försättande i konkurs,

  b) inledande av en förhandling om offentligt ackord utan konkurs,

  c) andra frågor som beror av en konkursdomares eller konkursdomstols prövning, eller

  d) en rättshandlings eller någon annan åtgärds ogiltighet eller återgång på grund av konkurs eller förhandling om offentligt ackord utan konkurs i något av de nordiska länderna, om det framgår av konkursbeslutet eller beslutet om offentlig ackordsförhandling att gäldenären inte hade hemvist i något av de nordiska länderna, eller

 7. dom eller förlikning i mål som ska tas upp omedelbart av särskild domstol för handläggning av tvister som rör kollektivavtal.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:921

Denna lag träder i kraft den 10 januari 2015.

På regeringens vägnar

ELISABETH SVANTESSON
Anna Avenberg
(Justitiedepartementet)