Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:1194

Utkom från trycket den 7 oktober 2014
Förordning om ändring i utsökningsförordningen (1981:981);
utfärdad den 11 september 2014.

Regeringen föreskriver att 3 kap. 3 §, 6 kap. 24 § och 19 kap. 1 § utsökningsförordningen (1981:981)1) ska ha följande lydelse.

1)

Förordningen omtryckt 2000:1.

3 §

Kronofogdemyndigheten får begära biträde av Polismyndigheten, om förrättningsmannen kan antas möta motstånd vid en förrättning eller om sådant biträde av annan särskild anledning behövs för att förrättningen ska kunna genomföras.

24 §

2) Kronofogdemyndigheten ska genast underrätta Polismyndigheten när ett skjutvapen har utmätts. Underrättelseskyldigheten gäller inte vapen som enligt 1 kap. 2 § vapenförordningen (1996:70) ska anses ha en begränsad effekt.

2)

Senaste lydelse 2006:879.

Underrättelsen ska innehålla uppgift om fabrikat, modell, kaliber och tillverkningsnummer för varje vapen och om art och mängd av tillhörande ammunition. Är det fråga om vapen som saknar uppgift om tillverkningsnummer ska någon annan uppgift som möjliggör identifiering lämnas. Underrättelsen ska också innehålla uppgift om var och hur vapnet förvaras.

1 §

3) Finner Kronofogdemyndigheten i ett mål om utmätning eller om verkställighet av kvarstad för fordran eller betalningssäkring att gäldenären kan misstänkas för brott som avses i 11 kap. brottsbalken, bör myndigheten anmäla det till Polismyndigheten eller en åklagarmyndighet och ange grunden för misstanken. Detsamma gäller om Kronofogdemyndigheten finner att en sådan gäldenär eller svaranden i ett annat utsökningsmål kan misstänkas för brott som avses i 17 kap. 13 § brottsbalken eller något annat brott som rör verkställigheten och inte är av mindre betydelse.

3)

Senaste lydelse 2006:879.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:1194

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG
Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)