Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2015:861

Utkom från trycket den 18 december 2015
Lag om ändring i utsökningsbalken;
utfärdad den 3 december 2015.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 11 kap. 2 a § utsökningsbalken ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2015/16:12, bet. 2015/16:CU5, rskr. 2015/16:28.

2 a §

2) Det som sägs om innehavare av fordran i 10 kap. 6 och 9 §§ ska även gälla innehavare av rättighet som ska iakttas vid auktionen. Det som sägs i 10 kap. 7 § om underrättelser ska även gälla kända innehavare av rättigheter som ska iakttas vid auktionen.

2)

Senaste lydelse 2004:84.

I sakägarförteckningen upptas, förutom det som anges i 10 kap. 10 §, även nyttjanderätt som är inskriven eller för vilken inskrivning sökts.

I stället för det som föreskrivs i 10 kap. 11 § första och tredje styckena ska 12 kap. 26 § första och tredje styckena tillämpas. Rättighet upptas utan att något belopp anges.

Som innehavare av rättighet enligt denna paragraf ska även avses innehavare av en rättighet enligt lagen (2015:860) om internationella säkerhetsrätter i lösa saker.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2015:861

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST
Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)