Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2015:876

Utkom från trycket den 18 december 2015
Förordning om ändring i utsökningsförordningen (1981:981);
utfärdad den 3 december 2015.

Regeringen föreskriver i fråga om utsökningsförordningen (1981:981)1)

1)

Förordningen omtryckt 2000:1.

dels att 15 kap. 3 och 9 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 6 kap. 9 a §, av följande lydelse.

9 a §

Om det har meddelats ett avgörande om utmätning i luftfartyg eller flygmotorer som omfattas av lagen (2015:860) om internationella säkerhetsrätter i lösa saker, ska Kronofogdemyndigheten genast underrätta sökanden om möjligheten att registrera den rätt i egendomen som avgörandet medför i det internationella registret för luftfartsobjekt.

3 §

2) I fråga om verkställighet av beslut om kvarstad för fordran tillämpas vad som föreskrivs om utmätning i 6 kap. 3, 4 och 6–8 §§, 9 § första stycket första och tredje meningarna och andra stycket, 9 a, 10–12, 16–18, 22, 23 och 27 §§ och 12 kap. 8–10 §§.

2)

Senaste lydelse 2009:950.

I underrättelsen till gäldenären om att egendom har belagts med kvarstad ska gäldenären upplysas om att gäldenären inte utan Kronofogdemyndighetens medgivande får överlåta egendomen eller till skada för sökanden förfoga över den på annat sätt samt att en överträdelse av förbudet kan medföra påföljd enligt 17 kap. 13 § brottsbalken.

9 §

3) I fråga om verkställighet av beslut om kvarstad till säkerhet för bättre rätt gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs i 6 kap. 3 och 8 §§, 9 § första stycket, 9 a, 11, 12, 18 och 22 §§ och 12 kap. 8–10 §§.

3)

Senaste lydelse 2009:950.

Det som sägs i 3 § andra stycket och 8 § i detta kapitel tillämpas också beträffande kvarstad till säkerhet för bättre rätt.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2015:876

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2016.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON
Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)