Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:697

Utkom från trycket den 14 juni 2016
Förordning om ändring i förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet;
utfärdad den 2 juni 2016.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet1)

1)

Senaste lydelse av förordningens rubrik 2006:790.

dels att 2 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 14 a och 14 b §§, av följande lydelse.

2 §

2) Beträffande personer som avses i 2 kap. 4 § lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet får i utsöknings- och indrivningsdatabasen behandlas uppgifter om

2)

Senaste lydelse 2006:790.

 1. exekutionstitel, inkomster, skuldbelopp, dag när skulden fastställdes och när den förföll till betalning, influtna medel, den tidpunkt vid vilken skulden preskriberas, borgensåtaganden,

 2. de verkställighetsåtgärder som begärts av sökanden,

 3. den som sökt verkställighet och vad som i övrigt behövs för utbetalning av influtna medel och annan redovisning,

 4. ställd säkerhet, anstånd, uppskov och avbetalningsplan,

 5. avräkning och betalningssäkring,

 6. utmätning och annan verkställighet enligt utsökningsbalken,

 7. återtagande av vara,

 8. exekutiv försäljning av egendom och tvångsförsäljning av bostadsrätt,

 9. bötesförvandling,

 10. betalningsinställelse, likvidation, skuldsanering, F-skuldsanering, företagsrekonstruktion, konkurs, ackord och näringsförbud,

 11. fusion,

 12. förhör eller annan åtgärd som beslutats eller vidtagits för efterforskning av tillgångar,

 13. förekomst av och tidpunkt för gäldenärsutredningar,

 14. redovisning av verkställighetsuppdraget,

 15. innehavare av rättighet i fast egendom,

 16. delägare till utmätt egendom,

 17. myndigheters köp, leasing, hyra eller hyrköp av varor, byggentreprenader eller tjänster från andra än statliga myndigheter som hämtas från den transaktionsdatabas som förs enligt förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring, och

 18. övriga uppgifter som behövs för den verksamhet vars ändamål anges i 2 kap. 2 § lagen om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet.

14 a §

Uppgifter ur skuldsaneringsdatabasen får lämnas ut till gäldenären, borgenärerna och andra enskilda som berörs av och kan bidra till utredningen i ärendet, om det inte är olämpligt.

14 b §

Uppgifter ur skuldsaneringsdatabasen får lämnas ut för utbetalning av inbetalda medel och för annan redovisning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:697

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2016.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON
Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)