Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:760

Utkom från trycket den 30 juni 2016
Lag om ändring i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet;
utfärdad den 22 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att det i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet2) ska införas en ny paragraf, 1 kap. 3 b §, av följande lydelse.

1)

Prop. 2015/16:148, bet. 2015/16:CU24, rskr. 2015/16:301.

2)

Senaste lydelse av lagens rubrik 2006:733.

De avvikande bestämmelser om behandling av personuppgifter som finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 655/2014 av den 15 maj 2014 om inrättande av ett europeiskt förfarande för kvarstad på bankmedel för att underlätta gränsöverskridande skuldindrivning i mål och ärenden av privaträttslig natur ska tillämpas i stället för denna lag.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:760

Denna lag träder i kraft den 18 januari 2017.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON
Clas Lundgren
(Finansdepartementet)