Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:779

Utkom från trycket den 30 juni 2016
Lag om ändring i lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet;
utfärdad den 22 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet2)

1)

Prop. 2015/16:167, bet. 2015/16:JuU31, rskr. 2015/16:314.

2)

Senaste lydelse av lagens rubrik 2006:733.

dels att 1 kap. 4 § och 2 kap. 3, 9, 15 och 19 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 2 kap. 20 a §, av följande lydelse.

Uppgifter får behandlas för ändamål som anges i 2 kap. 2, 3, 8, 9, 14, 15, 20 och 20 a §§.

  3) Uppgifter får behandlas i databasen för att tillhandahålla information som behövs i författningsreglerad verksamhet hos någon annan än Kronofogdemyndigheten för

  3)

  Senaste lydelse 2011:532.

 1. avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter,

 2. kvittning vid utbetalning av bidrag,

 3. planering, samordning och uppföljning av revision och annan kontrollverksamhet vid beskattning och tulltaxering,

 4. utredningar vid bestämmande och betalning av skatter, tullar och avgifter,

 5. ärenden om ansvar för någon annans skatter och avgifter, och

 6. kontroll och tillsyn samt lämplighets- och tillståndsprövning och annan liknande prövning.

Uppgifter får även behandlas i databasen för att tillhandahålla information i den utsträckning som en skyldighet att lämna uppgifterna följer av lag eller förordning.

4) Uppgifter får behandlas i databasen för att tillhandahålla information som behövs i författningsreglerad verksamhet hos någon annan än Kronofogdemyndigheten för tillsyn samt lämplighets- och tillståndsprövning och annan liknande prövning.

4)

Senaste lydelse 2006:733.

Uppgifter får även behandlas i databasen för att tillhandahålla information i den utsträckning som en skyldighet att lämna uppgifterna följer av lag eller förordning.

5) Uppgifter får behandlas i databasen för att tillhandahålla information som behövs i författningsreglerad verksamhet hos någon annan än Kronofogdemyndigheten för tillsyn samt lämplighets- och tillståndsprövning och annan liknande prövning.

5)

Senaste lydelse 2006:733.

Uppgifter får även behandlas i databasen för att tillhandahålla information i den utsträckning som en skyldighet att lämna uppgifterna följer av lag eller förordning.

I verksamheten med tillsyn i konkurs ska det finnas en samling uppgifter som med hjälp av automatiserad behandling används gemensamt i verksamheten för de ändamål som anges i 20 och 20 a §§ (konkurstillsynsdatabas).

Uppgifter får utöver det som anges i 20 § behandlas i databasen för att tillhandahålla information i den utsträckning som en skyldighet att lämna uppgifterna följer av lag eller förordning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:779

Denna lag träder i kraft den 15 augusti 2016.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON
Claes Lundgren
(Finansdepartementet)