Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2016:1333) med instruktion för Kronofogdemyndigheten

Utkom från trycket den 28 december 2016
utfärdad den 20 december 2016.

Uppgifter

1 §

Kronofogdemyndighetens huvudsakliga uppgifter är indrivning, verkställighet, betalningsföreläggande och handräckning, skuldsanering samt tillsyn i konkurs och tillsyn över rekonstruktörer.

SFS 2022:1336

2 §

Kronofogdemyndigheten ska verka för att en god betalningsvilja upprätthålls i samhället och att överskuldsättning motverkas.

3 §

Kronofogdemyndigheten ska tillhandahålla information och god service så att allmänhet och företag har goda förutsättningar för att kunna fatta långsiktiga och hållbara beslut.

4 §

Kronofogdemyndigheten ska förebygga och motverka ekonomisk brottslighet.

Kronofogdemyndigheten ska delta i det myndighetsgemensamma arbetet mot den grova och organiserade brottsligheten.

SFS 2020:100

5 §

Kronofogdemyndigheten ska bidra till ett väl fungerande samhälle och utföra sina uppgifter på ett sätt som är rättssäkert, kostnadseffektivt och enkelt för såväl allmänhet och företag som Kronofogdemyndigheten.

6 §

Kronofogdemyndigheten får bedriva tjänsteexport som är direkt förenlig med myndighetens uppgifter och verksamhetsområde.

Information till regeringen

7 §

Kronofogdemyndigheten ska snarast informera Regeringskansliet (Finansdepartementet) om viktiga frågor som uppkommer i verksamheten och som bör komma till regeringens kännedom.

Samverkan

8 §

Kronofogdemyndigheten ska tillsammans med Skatteverket bestämma den gemensamma utvecklingen och användningen av administrativt och tekniskt stöd inom Skatteverket.

Ledning

9 §

Kronofogdemyndigheten leds av en myndighetschef.

10 §

Vid Kronofogdemyndigheten ska det finnas ett insynsråd med högst tolv ledamöter.

Anställningar och uppdrag

11 §

Rikskronofogden är myndighetschef.

12 §

Vid Kronofogdemyndigheten ska det finnas en biträdande rikskronofogde som är rikskronofogdens ställföreträdare. Anställning som biträdande rikskronofogde beslutas av regeringen.

13 §

Endast den som är svensk medborgare får anställas som rikskronofogde, biträdande rikskronofogde, kronofogde och kronofogdeaspirant.

14 §

Behörig att antas som kronofogdeaspirant är den som

  1. uppfyller behörighetskravet enligt förordningen (2007:386) om kunskapsprov för behörighet som domare m.m., och

  2. förvärvat notariemeritering enligt notarieförordningen (1990:469) eller har genomgått den praktiktjänstgöring som Kronofogdemyndigheten i det enskilda fallet bestämmer efter att Domstolsverket har yttrat sig.

Kronofogdemyndigheten får i det enskilda fallet besluta om undantag från kravet enligt första stycket 2 om det finns särskilda skäl.

15 §

Den som har genomgått den kronofogdeutbildning som myndigheten har bestämt och uppfyller villkoren för anställning som kronofogdeaspirant får anställas som kronofogde.

16 §

Kronofogdar ska säkerställa den juridiska kvaliteten i handläggning som omfattar indrivning, verkställighet samt tillsyn i konkurs och tillsyn över rekonstruktörer.

SFS 2022:1336

Personalansvarsnämnd

17 §

Vid Kronofogdemyndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

18 §

Kronofogdemyndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101) och internrevisionsförordningen (2006:1228).

19 §

Kronofogdemyndigheten ska tillämpa förordningen (1998:1379) om ersättning för sakskada till polismän och anställda inom kriminalvården m.fl. vid ersättning till anställda vid Kronofogdemyndigheten vars egendom har skadats i tjänsten.

Frågor om ersättning ska prövas av Kronofogdemyndigheten.

Övrigt

20 §

Kronofogdemyndigheten ska besluta i frågor om tillstånd för en kronofogde att vara sådant ombud som avses i 12 kap. 3 § rättegångsbalken.

21 §

En anställd vid Kronofogdemyndigheten får inte köpa egendom vid exekutiv försäljning.

Undantag från myndighetsförordningen

22 §

Kronofogdemyndigheten ska inte tillämpa 21 § 3–5 myndighetsförordningen (2007:515) när det gäller beslut som fattas genom automatiserad behandling.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:1333

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 febr. 2017.

2. Genom förordningen upphävs förordningen (2007:781) med instruktion för Kronofogdemyndigheten.

SFS 2020:100

Denna förordning träder i kraft d. 31 mars 2020.

SFS 2022:1336

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2022.