Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2017:469

Utkom från trycket den 7 juni 2017
Förordning om ändring i utsökningsförordningen (1981:981);
utfärdad den 24 maj 2017.

Regeringen föreskriver1) i fråga om utsökningsförordningen (1981:981)

1)

Förordningen omtryckt 2000:1.

dels att 2 kap. 2 § och 3 kap. 11 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas sju nya paragrafer, 16 kap. 7 a–g §§, och närmast före 16 kap. 7 a § en ny rubrik av följande lydelse.

2 §

2) I en ansökan ska följande anges: den åtgärd som yrkas, sökandens namn, person- eller organisationsnummer, postadress och telefonnummer till bostaden och arbetsplatsen. Om telefonnumret är hemligt behöver det dock endast anges om Kronofogdemyndigheten begär det. Om sökanden har vidtalat ett ombud att företräda honom eller henne ska ombudets namn, postadress och telefonnummer anges.

2)

Senaste lydelse 2006:879.

I en ansökan ska följande uppgifter lämnas om en enskild svarande: namn, yrke, person- eller organisationsnummer, hemvist, postadress och adress till arbetsplats och i förekommande fall annan adress där svaranden kan anträffas för delgivning genom stämningsman. Uppgift ska även lämnas om svarandens telefonnummer till bostaden, om arbetsplatsen och om förhållanden i övrigt av betydelse för delgivning med honom eller henne. Om svaranden saknar känd adress ska uppgift lämnas om den utredning som har gjorts för att fastställa detta.

Uppgifter som framgår av exekutionstiteln eller annan handling som lämnas in behöver inte anges särskilt. Uppgift om svarandens yrke, arbetsplats och telefonnummer behöver endast lämnas om den är känd för sökanden.

Uppgifter som avses i denna paragraf ska gälla förhållandena när uppgifterna lämnas till Kronofogdemyndigheten. Om något av dessa förhållanden ändras eller om en uppgift är ofullständig eller felaktig ska detta utan dröjsmål anmälas till Kronofogdemyndigheten.

I en ansökan om avlägsnande behöver sådana uppgifter som anges i andra stycket lämnas endast om de är kända för sökanden.

11 §

  3) I protokollet ska följande anges:

  3)

  Senaste lydelse 2006:879.

 1. förrättningsmannen, tid och plats för förrättningen och förrättningens ändamål,

 2. vittne och särskilt tillkallad sakkunnig,

 3. parterna, i den utsträckning dessa är kända, och deras ombud eller biträden samt, vid annan förrättning än exekutiv försäljning, uppgift om vilka av dem som är närvarande,

 4. när förrättningsmannen har berett sig tillträde till någons bostad i innehavarens frånvaro, uppgift om anledningen till det,

 5. den verkställighet som ansökan avser och exekutionstiteln,

 6. yttranden och upplysningar som lämnas i målet och bevis som läggs fram,

 7. Kronofogdemyndighetens beslut och åtgärder,

 8. vad som i övrigt förekommer vid förrättningen, om det kan antas ha betydelse.

Om de uppgifter som avses i första stycket 6–8 har tagits upp i en inlaga eller någon annan handling i akten, behöver det i protokollet endast hänvisas till handlingen.

I 6, 9–13, 15, 16 och 18 kap. finns bestämmelser om att protokoll vid vissa förrättningar ska innehålla ytterligare uppgifter.

Avlägsnande

7 a §

Kronofogdemyndigheten ska underrätta socialnämnden i den kommun där avlägsnandet ska ske om tiden för förrättningen. Av underrättelsen ska det framgå om det kan antas att avlägsnandet avser barn.

7 b §

Kronofogdemyndigheten ska genom att höra svaranden eller på annat sätt förbereda avlägsnandet så att onödig skada undviks och avlägsnandet kan verkställas så enkelt och billigt som möjligt.

7 c §

Svaranden ska underrättas om tiden för avlägsnandeförrättningen.

7 d §

Ett protokoll som förs vid ett avlägsnande ska, utöver vad som föreskrivs i 3 kap. 11 §, innehålla uppgifter om

 1. den dag då svaranden underrättades enligt 16 kap. 10 a § första stycket utsökningsbalken,

 2. i vilken utsträckning tredje man berörs av avlägsnandet, och

 3. vilka åtgärder som vidtas beträffande egendom som berörs av avlägsnandet.

7 e §

En svarande som inte var närvarande vid förrättningen ska underrättas om ett verkställt avlägsnande.

7 f §

Underrättelser enligt 16 kap. 10 a § första stycket och 10 c § andra stycket utsökningsbalken samt 7 c § och 7 e § får lämnas genom att de anslås i anslutning till den plats som avlägsnandet avser. Om målets beskaffenhet kräver det ska sådana underrättelser delges.

Vid kungörelsedelgivning enligt 49 § delgivningslagen (2010:1932) ska ett meddelande som avses i 47 § samma lag anslås i anslutning till den plats som avlägsnandet avser.

7 g §

För en sådan tredje man som ett avlägsnande kan verkställas mot enligt 16 kap. 10 d § utsökningsbalken gäller vad som är föreskrivet om avlägsnande för svaranden.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:469

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON
Linda Haggren
(Finansdepartementet)