Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:237

Publicerad den 24 april 2018
Förordning om ändring i förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet
Utfärdad den 19 april 2018

Regeringen föreskriver att 17 § förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet1) ska ha följande lydelse.

1)

Senaste lydelse av förordningens rubrik 2006:790.

17 §

  2) För ändamål som avses i 2 kap. 3 § 1 f lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet får vissa uppgifter ur utsöknings- och indrivningsdatabasen lämnas ut till

  2)

  Senaste lydelse 2012:242.

 1. prövningsmyndigheter enligt 4 § lagen (1998:492) om biluthyrning och 2 kap. 1 § taxitrafikförordningen (2012:238), och

 2. behörig myndighet enligt 1 kap. 4 § yrkestrafikförordningen (2012:237).

Första stycket gäller uppgifter

 1. om en fysisk persons identitet, bosättning och familjeförhållanden,

 2. som avses i 2 § 4 och 10, och

 3. om skuldens storlek för fordringar som drivs in i ett allmänt mål.

Uppgifterna får sambearbetas med uppgifter i vägtrafikregistret i fråga om

 1. innehavare av tillstånd till biluthyrning och övriga prövade som avses i 810 §§ lagen (1998:492) om biluthyrning,

 2. innehavare av tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik och övriga prövade som avses i 2 kap. 2 och 3 §§ yrkestrafiklagen (2012:210), och

 3. innehavare av taxitrafiktillstånd och övriga prövade som avses i 2 kap. 6, 7 och 15 §§ taxitrafiklagen (2012:211).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:237

Denna förordning träder i kraft den 25 maj 2018.

På regeringens vägnar

PER BOLUND
Leena Mildenberger
(Finansdepartementet)