Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:1541

Publicerad den 4 september 2018
Förordning om ändring i förordningen (1981:967) om skyldighet för domstol och Kronofogdemyndigheten att lämna underrättelser om vissa beslut av exekutiv betydelse
Utfärdad den 30 augusti 2018

Regeringen föreskriver att det i förordningen (1981:967) om skyldighet för domstol och Kronofogdemyndigheten att lämna underrättelser om vissa beslut av exekutiv betydelse1) ska införas en ny paragraf, 7 a §, av följande lydelse.

1)

Senaste lydelse av förordningens rubrik 2006:878.

Om en domstol helt eller delvis upphäver ett förordnande om kvarstad, ska domstolen samma dag sända en kopia av beslutet till Kronofogdemyndigheten.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:1541

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

HELÉNE FRITZON
Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)