Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:1807

Publicerad den 29 november 2018
Förordning om ändring i förordningen (1981:967) om skyldighet för domstol och Kronofogdemyndigheten att lämna underrättelser om vissa beslut av exekutiv betydelse
Utfärdad den 22 november 2018

Regeringen föreskriver att 7 § förordningen (1981:967) om skyldighet för domstol och Kronofogdemyndigheten att lämna underrättelser om vissa beslut av exekutiv betydelse1) ska ha följande lydelse.

1)

Senaste lydelse av förordningens rubrik 2006:878.

2) Har en domstol beslutat om kvarstad på ett patent, en mönsterrätt, ett varumärke eller en varumärkesansökan eller upphävt ett sådant beslut, ska domstolen genast underrätta Patent- och registreringsverket. I underrättelsen bör patentets, mönsterregistreringens, varumärkesregistreringens eller varumärkesansökans nummer anges.

2)

Senaste lydelse 2011:597.

Har en domstol beslutat om kvarstad på en växtförädlarrätt eller upphävt ett sådant beslut, ska domstolen genast underrätta Statens jordbruksverk. I underrättelsen bör registreringens nummer anges.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:1807

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

HELÉNE FRITZON
Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)