Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:1989

Publicerad den 7 december 2018
Lag om ändring i utsökningsbalken
Utfärdad den 29 november 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 3 kap. 1 och 15 §§ utsökningsbalken ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2017/18:257, bet. 2018/19:JuU6, rskr. 2018/19:41.

1 §

2) Verkställighet får under de förutsättningar som anges i detta kapitel äga rum på grund av följande exekutionstitlar:

2)

Senaste lydelse 2011:862.

 1. domstols dom, utslag eller beslut,

 2. förlikning som är stadfäst av en domstol och medlingsöverenskommelse som har förklarats verkställbar av en domstol,

 3. godkänt strafföreläggande, godkänt föreläggande av ordningsbot eller godkänt avgiftsföreläggande,

 4. skiljedom eller beslut om avskrivning av ett skiljeförfarande,

 5. förbindelse angående underhållsbidrag,

 6. förvaltningsmyndighets beslut som enligt en särskild föreskrift får verkställas,

 7. handling som enligt en särskild föreskrift får läggas till grund för verkställighet, och

 8. Kronofogdemyndighetens utslag eller beslut i mål om betalningsföreläggande eller handräckning samt europeiskt betalningsföreläggande som har förklarats verkställbart av Kronofogdemyndigheten.

Det som i balken sägs om dom gäller, om inte annat föreskrivs, i tillämpliga delar även domstols utslag eller beslut, Kronofogdemyndighetens utslag eller beslut i mål om betalningsföreläggande eller handräckning samt europeiskt betalningsföreläggande som har förklarats verkställbart av Kronofogdemyndigheten. Vidare gäller det som sägs i balken om skiljedom även beslut om avskrivning av skiljeförfarande.

15 §

  3) En skiljedom som grundas på skiljeavtal får verkställas, om

  3)

  Senaste lydelse 1999:118.

 1. skiljeavtalet inte innehåller något förbehåll om rätt för part att föra talan mot domen eller, när ett sådant förbehåll finns, tiden för parts talan har gått ut utan att talan har förts, och

 2. domen uppfyller föreskrifterna om skriftlighet och undertecknande i 31 § första stycket lagen (1999:116) om skiljeförfarande.

I fråga om ersättning till skiljeman får skiljedomen verkställas, om

 1. domen i denna del inte har angripits inom föreskriven tid, och

 2. domen uppfyller föreskrifterna om skriftlighet och undertecknande i 31 § första stycket lagen om skiljeförfarande.

Svaranden ska alltid ges tillfälle att yttra sig innan verkställighet sker.

Om verkställighet av en skiljedom som omfattas av en sådan överenskommelse om inskränkning i parternas rätt att föra talan mot skiljedomen som anges i 51 § lagen om skiljeförfarande, gäller vad som föreskrivs där.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:1989

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2019.

På regeringens vägnar

HELÉNE FRITZON
Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)