Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2019:13

Publicerad den 19 februari 2019
Förordning om ändring i förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet
Utfärdad den 14 februari 2019

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet1)

1)

Senaste lydelse av förordningens rubrik 2006:790.

dels att 10 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 12 c §, av följande lydelse.

10 §

En sökande eller dennes ombud får ha direktåtkomst till uppgifter i utsöknings- och indrivningsdatabasen.

Direktåtkomst enligt första stycket får endast avse uppgifter om mål eller ärenden som sökanden har gett in och får endast omfatta uppgifter som avses i 34 kap. 1 § andra-femte styckena offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

12 c §

Uppgifter om en uppdragstagare ur utsöknings- och indrivningsdatabasen som avses i 2 § 1, utom uppgifter om inkomster och borgensåtaganden, får lämnas ut till uppdragsgivare för kontroll i samband med upphandling och under avtalstiden.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:13

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2019.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON
Martina Löfstrand
(Finansdepartementet)