Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:920

Publicerad den 17 november 2020
Lag om ändring i utsökningsbalken
Utfärdad den 12 november 2020

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 kap. 7 § utsökningsbalken ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2019/20:189, bet. 2020/21:JuU4, rskr. 2020/21:30.

I 22 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om hur ankomstdagen för handlingar bestäms.

En handling som avser en anmälan eller någon annan åtgärd som ska ske innan utmätt egendom säljs, sammanträde avslutas eller beslut meddelas, anses dock inkommen i rätt tid endast om innehållet i handlingen har hunnit bli känt för förrättningsmannen före nämnda tidpunkt.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:920

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)