Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:924

Publicerad den 17 november 2020
Lag om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning
Utfärdad den 12 november 2020

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 61 b § lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning2) ska upphöra att gälla.

1)

Prop. 2019/20:189, bet. 2020/21:JuU4, rskr. 2020/21:30.

2)

Senaste lydelse av 61 b § 2018:501.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:924

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Anneli Skoglund
(Justitiedepartementet)