Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:1117

Publicerad den 8 december 2020
Förordning om ändring i förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet
Utfärdad den 3 december 2020

Regeringen föreskriver att 12 § förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet1) ska ha följande lydelse.

1)

Senaste lydelse av förordningens rubrik 2006:790.

12 §

2) Uppgifter ur utsöknings- och indrivningsdatabasen får lämnas ut till den som har tillstånd enligt 3 § första stycket kreditupplysningslagen (1973:1173) att bedriva kreditupplysningsverksamhet.

2)

Senaste lydelse 2019:368.

För inkassoändamål får vissa uppgifter ur utsöknings- och indrivningsdatabasen lämnas ut till

  1. den som har tillstånd av Integritetsskyddsmyndigheten enligt 2 § första stycket inkassolagen (1974:182) att bedriva inkassoverksamhet eller som bedriver inkassoverksamhet med stöd av 2 § tredje stycket inkassolagen och står under Finansinspektionens tillsyn,

  2. Trafikförsäkringsföreningen, och

  3. arbetslöshetskassor som har registrerats hos Inspektionen för arbetslöshetsförsäkring.

En begäran enligt andra stycket får endast omfatta personer som vid tidpunkten för begäran är aktuella för inkassoåtgärd hos den som begär ut uppgifterna. Uppgifterna får endast avse

  1. exekutionstitel, skuldbelopp, dag när skulden fastställdes och när den förföll till betalning, influtna medel och den tidpunkt vid vilken skulden preskriberas,

  2. utmätning och annan verkställighet enligt utsökningsbalken,

  3. skuldsanering och F-skuldsanering, och

  4. redovisning av verkställighetsuppdraget.

Uppgifter som grundar sig på brott får inte lämnas ut.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:1117

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON
Maria Åhrling
(Finansdepartementet)