Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:80

Publicerad den 10 februari 2021
Lag om ändring i utsökningsbalken
Utfärdad den 4 februari 2021

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 3 kap. 14 § och rubriken närmast före 3 kap. 14 § utsökningsbalken ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2020/21:51, bet. 2020/21:NU10, rskr. 2020/21:170.

Strafföreläggande och föreläggande av ordningsbot2)

3) Godkänt strafföreläggande och godkänt föreläggande av ordningsbot verkställs som en dom som har fått laga kraft.

3)

Senaste lydelse 2008:588. ändringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:80
  1. Denna lag träder i kraft den 1 mars 2021.

  2. äldre bestämmelser gäller för avgiftsförelägganden som har godkänts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)