Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2021:88) om ömsesidigt bistånd med delgivning och indrivning på konkurrensområdet

Publicerad den 10 februari 2021
Utfärdad den 4 februari 2021

Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller verkställighetsföreskrifter till lagen (2021:79) om ömsesidigt bistånd med delgivning och indrivning på konkurrensområdet.

Normgivningsbemyndigande

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Uttryck i förordningen

I denna förordning avses med:

 • ansökande myndighet: en nationell konkurrensmyndighet i en annan medlemsstat i Europeiska unionen, och

 • anmodad myndighet: en nationell konkurrensmyndighet i en annan medlemsstat i Europeiska unionen som är behörig att delge handlingar som gäller tillämpningen av artikel 101 eller 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) eller behörig att driva in sådana sanktionsavgifter och viten som avses i artikel 13 och 16 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1 av den 11 december 2018 om att ge medlemsstaternas konkurrensmyndigheter befogenhet att mer effektivt kontrollera efterlevnaden av konkurrensreglerna och om att säkerställa en väl fungerande inre marknad, i den ursprungliga lydelsen.

Med ett enhetligt dokument avses ett dokument som innehåller följande uppgifter:

 1. adressatens namn och kända adress, liksom andra relevanta upplysningar för att identifiera adressaten,

 2. en sammanfattning av relevanta fakta och omständigheter i det ärende som en begäran om ömsesidigt bistånd avser,

 3. en sammanfattning av kopian av den handling som avses med begäran,

 4. namn, adress och övriga kontaktuppgifter till den anmodade myndigheten, och

 5. den tidsfrist inom vilken delgivning eller indrivning ska genomföras, såsom lagstadgad tidsfrist eller preskriptionsfrist.

Bistånd på begäran av en nationell konkurrensmyndighet i en annan medlemsstat

Bistånd med delgivning av vissa handlingar

En begäran om bistånd med delgivning ska göras i ett enhetligt dokument. Till det enhetliga dokumentet ska en kopia av den handling som ska delges bifogas.

Konkurrensverket får komma överens med den ansökande myndigheten om att det enhetliga dokumentet får skrivas på ett annat språk än svenska. Om det krävs för att delgivning ska kunna ske får Konkurrensverket begära att kopian av den handling som ska delges ska vara översatt till svenska.

Bistånd med indrivning av sanktionsavgift eller vite

En begäran om bistånd med indrivning ska göras i ett enhetligt dokument som även ska innehålla uppgift om

 1. det beslut som medger verkställighet i den ansökande myndighetens medlemsstat,

 2. dagen då beslutet fick laga kraft,

 3. sanktionsavgift eller vitesbelopp, och

 4. de rimliga ansträngningar som den ansökande myndigheten gjort för att verkställa beslutet på sitt eget territorium.

Till det enhetliga dokumentet ska en kopia av den handling som ska delges eller som ligger till grund för indrivningen bifogas.

Kronofogdemyndigheten får komma överens med den ansökande myndigheten om att det enhetliga dokumentet får skrivas på ett annat språk än svenska. Om det krävs för att delgivning eller indrivning ska kunna ske får Kronofogdemyndigheten begära att kopian av den handling som ska delges eller som ligger till grund för indrivningen ska vara översatt till svenska.

Följden av en bristfällig biståndsbegäran

Om den ansökande myndighetens begäran om bistånd inte uppfyller de krav som anges i 6 § lagen (2021:79) om ömsesidigt bistånd med delgivning och indrivning på konkurrensområdet, ska den ansökande myndigheten uppmanas att avhjälpa bristen inom en viss tid. Avhjälps inte bristen ska begäran avslås. Ett avslag är inget hinder mot att en ny ansökan görs i samma sak.

Tvister som gäller en begäran om delgivning eller indrivning

Om en berörd part gör gällande att preskription har inträtt eller på annat sätt bestrider sanktionsavgiften, vitet eller den handling som ska delges eller som ligger till grund för indrivning, ska den parten upplysas om att talan ska väckas vid en behörig instans i den ansökande myndighetens medlemsstat och i enlighet med den medlemsstatens lagstiftning.

Underrättelse om åtgärder som vidtagits med anledning av en begäran om bistånd

Den ansökande myndigheten ska så snart som möjligt underrättas om vilka delgivnings- eller indrivningsåtgärder som vidtagits med anledning av en begäran om bistånd och särskilt vilket datum som delgivning har skett.

Kostnader för indrivning

Kronofogdemyndigheten ska underrätta den ansökande myndigheten om vilka kostnader som kan komma att tas ut enligt 5 § lagen (2021:79) om ömsesidigt bistånd med delgivning och indrivning på konkurrensområdet. Om kostnaderna överstiger det belopp som kan tas ut enligt 5 § den lagen får Kronofogdemyndigheten begära ersättning från den ansökande myndigheten.

Begäran om bistånd i en annan medlemsstat

Bistånd med delgivning

En domstol eller annan myndighet som i ett mål eller ärende ska delge någon i en medlemsstat i Europeiska unionen en handling som gäller tillämpningen av artikel 101 eller 102 i EUF-fördraget får ansöka hos Konkurrensverket om bistånd med delgivning, om domstolen eller myndigheten själv har försökt att delge mottagaren i den andra staten men detta inte har kunnat ske.

Ansökan ska göras i ett enhetligt dokument. Till ansökan ska en kopia av den handling som ska delges bifogas.

Om de uppgifter som ligger till grund för ansökan ändras, ska sökanden så snart som möjligt informera Konkurrensverket om ändringen.

En begäran om bistånd med delgivning enligt 8 § lagen (2021:79) om ömsesidigt bistånd med delgivning och indrivning på konkurrensområdet ska göras i ett enhetligt dokument. Till det enhetliga dokumentet ska en kopia av den handling som ska delges bifogas.

Det enhetliga dokumentet ska vara skrivet på det eller de officiella språken i den anmodade myndighetens medlemsstat, om inte Konkurrensverket och den anmodade myndigheten kommer överens om annat. Om det krävs enligt lagstiftningen i den anmodade myndighetens medlemsstat ska den handling som ska delges översättas till det officiella språket eller ett av de officiella språken i den medlemsstaten. I fall som avses i 10 § svarar den domstol eller myndighet som ansökt om bistånd för översättningen.

Konkurrensverket ska översända det enhetliga dokumentet och en kopia av den handling som ska delges till den anmodade myndigheten.

En begäran om bistånd med delgivning enligt 9 § lagen (2021:79) om ömsesidigt bistånd med delgivning och indrivning på konkurrensområdet ska göras i ett enhetligt dokument.

Det enhetliga dokumentet ska vara skrivet på det eller de officiella språken i den anmodade myndighetens medlemsstat, om inte Kronofogdemyndigheten och den anmodade myndigheten kommer överens om annat. Om det krävs enligt lagstiftningen i den anmodade myndighetens medlemsstat ska den handling som ska delges översättas till det officiella språket eller ett av de officiella språken i den medlemsstaten.

Kronofogdemyndigheten ska översända det enhetliga dokumentet och en kopia av den handling som ska delges till den anmodade myndigheten.

Bistånd med indrivning

En begäran om bistånd med indrivning enligt 11 § lagen (2021:79) om ömsesidigt bistånd med delgivning och indrivning på konkurrensområdet ska göras i ett enhetligt dokument. Vid en sådan begäran ska det enhetliga dokumentet även innehålla uppgift om

 1. det beslut eller den dom som indrivningen gäller,

 2. dagen då beslutet eller domen fick laga kraft,

 3. avgiften eller vitet, och

 4. de rimliga ansträngningar som Kronofogdemyndigheten gjort för att driva in avgiften eller vitet i Sverige.

Det enhetliga dokumentet ska vara skrivet på det eller de officiella språken i den anmodade myndighetens medlemsstat, om inte Kronofogdemyndigheten och den anmodade myndigheten kommer överens om annat. Om det krävs enligt lagstiftningen i den anmodade myndighetens medlemsstat ska den exekutionstitel som ligger till grund för indrivningen översättas till det officiella språket eller ett av de officiella språken i den medlemsstaten.

Kronofogdemyndigheten ska översända det enhetliga dokumentet och en kopia av den exekutionstitel som ligger till grund för indrivningen till den anmodade myndigheten.

Underrättelse till den anmodade myndigheten

När bistånd har begärts i en annan medlemsstat i Europeiska unionen enligt 8, 9 eller 11 § lagen (2021:79) om ömsesidigt bistånd med delgivning och indrivning på konkurrensområdet ska den anmodade myndigheten

 1. få del av relevanta uppgifter i det ärende eller mål som ligger till grund för den begärda delgivningen eller indrivningen så snart som Konkurrensverket eller Kronofogdemyndigheten får del av uppgifterna, och

 2. omedelbart underrättas om en ändring eller återkallelse av den begärda delgivningen eller indrivningen och skälen för ändringen eller återkallelsen.

Betalning av ersättning till den anmodade myndigheten

På begäran av den anmodade myndigheten ska Konkurrensverket betala alla rimliga extra kostnader, inklusive översättnings-, arbetskrafts- och administrationskostnader, för åtgärder som vidtas vid en begäran om bistånd enligt 8 § lagen (2021:79) om ömsesidigt bistånd med delgivning och indrivning på konkurrensområdet. Kronofogdemyndigheten ska betala sådan ersättning för åtgärder som vidtas enligt 9 och 11 §§ samma lag.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:88

Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 2021.