Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:556

Publicerad den 11 juni 2021
Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)
Utfärdad den 10 juni 2021

Regeringen föreskriver att bilagan till offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) ska ha följande lydelse.

Bilaga1)

Verksamheten består i

Särskilda begränsningar i sekretessen

 

 

166. utredning och tillsyn enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/881 av den 17 april 2019 om Enisa (Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå) och om cybersäkerhetscertifiering av informations- och kommunikationsteknik och om upphävande av förordning (EU) nr 526/2013 (cybersäkerhetsakten) och lagen (2021:553) med kompletterande bestämmelser till EU:s cybersäkerhetsakt.

 
 

Sakregister till bilagan

Siffrorna avser punkter i bilagan

 

 

Covid-19

 

64, 164

 

Cybersäkerhetscertifiering

 

166

 

Datakommunikation

 

47

 

 

 

Förrättningsavgift

 

48

 

Försvarets materielverk

 

91, 95, 132, 166

 

Försvarsmakten

 

140

 

 

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:556

Denna förordning träder i kraft den 28 juni 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Lisa Englund Krafft
(Justitiedepartementet)