Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:790

Publicerad den 7 juli 2021
Lag om ändring i utsökningsbalken
Utfärdad den 1 juli 2021

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 kap. 1 och 2 §§ och 7 kap. 5, 10 och 11 §§ utsökningsbalken ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2020/21:161, bet. 2020/21:CU21, rskr. 2020/21:405.

1 §

2) En ansökan om verkställighet görs muntligen eller skriftligen.

2)

Senaste lydelse 1991:849. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

Ett utslag i mål om betalningsföreläggande eller handräckning verkställs självmant av Kronofogdemyndigheten, om inte sökanden i målet har angett att verkställighet inte ska ske. En ansökan om verkställighet anses gjord när utslaget meddelades.

2 §

3) Sökanden ska ange den åtgärd som han eller hon yrkar.

3)

Senaste lydelse 1996:1027.

När en ansökan görs ska den exekutionstitel som ligger till grund för ansökan ges in.

Om anspråket grundas på ett löpande skuldebrev eller någon annan handling, vars uppvisande utgör villkor för en rätt att kräva betalning eller begära att någon annan förpliktelse fullgörs, ska den handlingen ges in i original.

Sökanden behöver inte ge in exekutionstiteln, om den är ett utslag i mål om betalningsföreläggande eller om den är en dom eller ett strafföreläggande som på grund av föreskrift i lag eller annan författning har översänts till Kronofogdemyndigheten från en domstol eller en annan myndighet.

5 §

4) Den del av lönen som inte får tas i anspråk genom utmätning (förbehållsbeloppet) bestäms med ledning av belopp multiplicerade med ett tal som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i oktober månad närmast föregående år och prisläget i oktober 2020 (normalbelopp). Beloppen är

4)

Senaste lydelse 1995:298.

  • 60 200 kronor för ensamstående,

  • 99 450 kronor för sammanlevande makar och därmed jämställda,

  • 32 170 kronor för ett barn som är 0–6 år,

  • 38 610 kronor för ett barn som är 7–10 år,

  • 45 050 kronor för ett barn som är 11–14 år, och

  • 51 480 kronor för ett barn som är 15 år eller äldre.

Normalbeloppen ska anses innefatta alla vanliga levnadskostnader utom bostadskostnad, som beräknas särskilt och läggs till normalbeloppen.

Normalbeloppen fastställs för varje år av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

10 §

5) Ett beslut om utmätning ska ändras, om det finns anledning till det. Ett beslut behöver dock inte ändras om ändringen skulle vara obetydlig.

5)

Senaste lydelse 1995:298.

Innan en ändring som är till nackdel för gäldenären beslutas, ska denne ges tillfälle att yttra sig, om det inte är uppenbart obehövligt eller beslutet inte kan skjutas upp.

Ett beslut om utmätning för underhållsbidrag som avses i 4 kap. 1 a § första stycket ska hävas, om gäldenären betalar förfallna bidrag och uppkomna förrättningskostnader och det finns anledning att anta att gäldenären även i framtiden fullgör bidragsskyldigheten.

11 §

6) Kronofogdemyndigheten får på begäran av sökanden eller gäldenären bevilja anstånd under pågående utmätning av lön. På begäran av gäldenären får anstånd dock beviljas endast om sökanden medger det eller om det finns särskilda skäl på grund av gäldenärens och dennes familjs personliga och ekonomiska förhållanden samt omständigheterna i övrigt.

6)

Senaste lydelse 1995:298.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:790

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2022 i fråga om 7 kap. 5 § och i övrigt den 1 augusti 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)