Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:792

Publicerad den 7 juli 2021
Förordning om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)
Utfärdad den 1 juli 2021

Regeringen föreskriver i fråga om utsökningsförordningen (1981:981)1)

1)

Förordningen omtryckt 2000:1.

Senaste lydelse av 2 kap. 9 a § 2006:879.

dels att 2 kap. 9 a § och 15 kap. 2 § ska upphöra att gälla,

dels att 2 kap 7 §, 15 kap. 4 §, 18 kap. 6 a och 7 §§ och bilagan ska ha följande lydelse.

7 §

Den som begär försäljning av egendom, som enligt 4 kap. 27 § utsökningsbalken ska anses utmätt, ska ge in exekutionstiteln med lagakraftbevis. I förekommande fall ska även fordringsbevis och pantbrev eller annan inteckningshandling ges in i original.

Något pantbrev behöver dock inte ges in när det är fråga om datapantbrev och sökanden är registrerad som pantbrevshavare i pantbrevsregistret.

4 §

2) Om ett registrerat skepp eller registrerat skeppsbygge, andel i sådan egendom eller villkorlig äganderätt till egendomen eller till andel i den har belagts med kvarstad, ska Kronofogdemyndigheten genast underrätta sjöfartsregistret eller motsvarande utländska myndighet. I fråga om ett svenskt skepp eller skepp under byggnad i Sverige ska sjöfartsregistret underrättas, även om skeppet eller skeppsbygget inte är registrerat.

2)

Senaste lydelse 2006:879.

I underrättelsen anges om möjligt skeppets eller skeppsbyggets registerbeteckning och, i fråga om skepp, dess namn och hemort. I underrättelsen anges även den fordran för vilken kvarstad har skett.

Om kvarstad på egendom som avses i första stycket har upphävts, ska Kronofogdemyndigheten genast underrätta sjöfartsregistret eller motsvarande utländska myndighet.

Underrättelser enligt denna paragraf ska göras muntligen eller skriftligen. Underrättelsen ska följas av skriftlig bekräftelse.

6 a §

3) Ett beslut om en intrångsundersökning enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, patentlagen (1967:837), mönsterskyddslagen (1970:485), lagen (1992:1685) om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter, växtförädlarrättslagen (1997:306), varumärkeslagen (2010:1877) eller lagen (2018:1653) om företagsnamn ska verkställas skyndsamt.

3)

Senaste lydelse 2018:1808.

Vid verkställigheten tillämpas 1 kap. 5 §, 2 kap. 2, 3 och 8 §§ samt 3 och 4 kap.

I protokollet ska utöver vad som föreskrivs i 3 kap. 11 § anges vilka utrymmen som genomsöks och vilka eftersökta handlingar och föremål som påträffas. Handlingarna och föremålen ska beskrivas så ingående som det krävs för att intrångsundersökningens syfte ska kunna uppfyllas. Om handlingarna eller föremålen kopieras eller fotograferas, ska detta anges i protokollet. Detsamma gäller om en film- eller ljudupptagning görs.

7 §

4) Beträffande andra mål och ärenden hos Kronofogdemyndigheten gäller i tillämpliga delar 1 kap. 4 och 5 §§ samt 2–4 och 17 kap., om inte annat följer av särskilda föreskrifter.

4)

Senaste lydelse 2006:879.

I sådana mål och ärenden får ansökan göras muntligen, om skriftlig form inte är föreskriven.

Bilaga5)

E = Enkelt överlämnande enligt 4 kap. 4 § första stycket andra meningen utsökningsförordningen

D = Delgivning

Handling som ska lämnas

Mottagare av handlingen

Anmärkning

 

Sökanden

Gäldenären

Arbetsgivaren

 

1. Underrättelse enligt 7 kap. 7 § utsökningsbalken

 
 

E

 
 
 

2. Beslut om utmätning av lön

 

E

 

E

 

E

 
 

3. Underrättelse om ifrågasatt uppdelning av ett engångsbelopp enligt 7 kap. 8 a § utsökningsbalken samt beslut om det

 

E

 

E

 
 
 

4. Underrättelse om ifrågasatt ändring enligt 7 kap. 9 § utsökningsbalken av sättet för lönens utbetalande

 
 

E

 

E

 
 

5. Beslut enligt 7 kap. 9 § utsökningsbalken

 
 

E

 

D

 
 

6. Underrättelse om ifrågasatt ändring eller hävande av beslut om utmätning av lön enligt 7 kap. 10 § utsökningsbalken

 
 

E

 
 

Endast om den ifrågasatta ändringen går gäldenären emot behöver denne underrättas.

 

7. Beslut om ändring eller hävande enligt 7 kap. 10 § utsökningsbalken

 

E

 

E

 

E

 

Ändras eller hävs beslut, som är föremål för prövning i högre instans, ska denna underrättas.

 

8. Underrättelse om ifrågasatt jämkning av underhållsbidrag enligt 7 kap. 17 § utsökningsbalken och beslut om det

 

E

 
 
 

Med sökanden avses den bidragsberättigade vars underhåll kan bli nedsatt. Beslutas jämkning ska även gäldenären underrättas om beslutet.

 

9. Underrättelse om ifrågasatt föreläggande för arbetsgivaren enligt 7 kap. 22 § utsökningsbalken

 
 

E

 

E

 
 

10. Beslut enligt 7 kap. 22 § utsökningsbalken

 

E

 

E

 

D

 
 

11. Underrättelse om ifrågasatt medgivande för gäldenären enligt 4 kap. 29 § första stycket utsökningsbalken

 

E

 
 
 
 

12. Beslut enligt 4 kap. 29 § första stycket utsökningsbalken

 

E

 

E

 
 
 

13. Beslut enligt 7 kap. 7 § utsökningsförordningen

 

E

 

E

 
 

Sökanden i varje mål som berörs av beslutet ska underrättas.

 

14. Underrättelse om anstånd med utmätning av lön enligt 7 kap. 11 § utsökningsbalken

 

E

 

E

 

E

 
 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:792

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2021.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN
Claes Lundgren
(Finansdepartementet)