Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:756

Publicerad den 9 juni 2022
Förordning om ändring i förordningen (1981:967) om skyldighet för domstol och Kronofogdemyndigheten att lämna underrättelser om vissa beslut av exekutiv betydelse
Utfärdad den 2 juni 2022

Regeringen föreskriver att det i förordningen (1981:967) om skyldighet för domstol och Kronofogdemyndigheten att lämna underrättelser om vissa beslut av exekutiv betydelse1) ska införas en ny paragraf, 7 b §, och närmast före 7 b § en ny rubrik av följande lydelse.

1)

Senaste lydelse av förordningens rubrik 2006:878.

Betalningsfullgörelse

Om en domstol har förpliktat staten att betala ersättning enligt 24 §§ lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder, ska domstolen när domen sänds till parterna samtidigt underrätta Kronofogdemyndigheten om domen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:756

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2022.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Danijela Pavic
(Justitiedepartementet)