Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:799

Publicerad den 14 juni 2022
Lag om ändring i utsökningsbalken
Utfärdad den 7 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om utsökningsbalken

1)

Prop. 2021/22:197, bet. 2021/22:CU23, rskr. 2021/22:328.

dels att 2 kap. 10–12 §§ och 4 kap. 9, 14 och 15 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 6 kap. 12 a §, och närmast före 6 kap. 12 a § en ny rubrik av följande lydelse.

10 §

Kronofogdemyndigheten får hålla förhör med svaranden, om det behövs. Svaranden får föreläggas att inställa sig personligen vid vite av högst femtusen kronor.

Till ett sådant förhör ska vid behov även sökanden kallas. Sökanden får föreläggas att inställa sig vid påföljd av att hans eller hennes ansökan annars förfaller. Sökanden får föreläggas att inställa sig personligen vid vite av högst femtusen kronor.

11 §

Förhör får vid behov hållas med tredje man som är sakägare eller som enligt denna balk är skyldig att lämna upplysningar. Tredje man får föreläggas att inställa sig personligen vid vite av högst femtusen kronor.

12 §

Fråga om utdömande av vite som har förelagts enligt 10 eller 11 § prövas av Kronofogdemyndigheten. Om ändamålet med vitet har förfallit, får vitet inte dömas ut.

En svarande eller tredje man som har kallats att inställa sig till förhör vid vite får hämtas om han eller hon uteblir från förhöret.

9 §

2) Kronofogdemyndigheten ska i den utsträckning som det behövs med hänsyn till ansökans innehåll, tillkommande uppgifter, gäldenärens förhållanden och omständigheterna i övrigt utreda gäldenärens anställnings- och inkomstförhållanden och undersöka om gäldenären har utmätningsbar egendom. Kronofogdemyndigheten får vidta de utredningsåtgärder som är befogade.

2)

Senaste lydelse 2007:277.

14 §

Gäldenären är skyldig att inom den tid som Kronofogdemyndigheten bestämmer lämna de uppgifter om sina tillgångar som myndigheten bedömer kan vara av betydelse i målet.

Kronofogdemyndigheten får förelägga gäldenären att ge in en förteckning över sina tillgångar. Vid behov får myndigheten förordna en lämplig person att biträda gäldenären vid upprättande av förteckningen.

Kronofogdemyndigheten får också förelägga gäldenären att på heder och samvete skriftligen bekräfta de uppgifter om sina tillgångar som han eller hon har lämnat vid förhör eller i en förteckning.

15 §

Tredje man är skyldig att inom den tid som Kronofogdemyndigheten bestämmer

  • uppge huruvida gäldenären har en fordran hos eller något annat mellanhavande med honom eller henne, som kan vara av betydelse för bedömningen av i vilken utsträckning gäldenären har utmätningsbar egendom, och

  • lämna de upplysningar om den närmare beskaffenheten av mellanhavandet som Kronofogdemyndigheten bedömer kan vara av betydelse för utredningen av gäldenärens tillgångar.

Biträde av Polismyndigheten

12 a §

Om egendom som har påträffats i Polismyndighetens verksamhet utmäts, får Kronofogdemyndigheten begära biträde av Polismyndigheten för att ta egendomen i förvar enligt 2 och 4–8 §§. Detsamma gäller om sådan egendom ska tas i förvar enligt 12 §.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:799

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Danijela Pavic
(Justitiedepartementet)