Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:953

Publicerad den 23 juni 2022
Lag om ändring i lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område
Utfärdad den 16 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 7 a § lagen (1977:595) om erkännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2021/22:189, bet. 2021/22:CU26, rskr. 2021/22:378.

2) Särskilda bestämmelser finns i rådets förordning (EU) 2019/1111 av den 25 juni 2019 om behörighet, erkännande och verkställighet av avgöranden i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar, och om internationella bortföranden av barn (Bryssel II-förordningen).

2)

Senaste lydelse 2008:446.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:953

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Erik Sterner
(Justitiedepartementet)