Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:1080

Publicerad den 29 juni 2022
Förordning om ändring i förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet
Utfärdad den 22 juni 2022

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet1)

1)

Senaste lydelse av förordningens rubrik 2006:790.

dels att 11 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 17 a §, av följande lydelse.

11 §

Utlämnande av uppgifter enligt 12–17 a §§ får göras på medium för automatiserad behandling, om det inte finns hinder mot det enligt någon författning.

17 a §

Uppgifter i databaserna får lämnas ut till arbetslöshetskassorna vid en underrättelse enligt 3 § lagen (2008:206) om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:1080

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2022.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG
Maria Åhrling
(Finansdepartementet)