Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:1283

Publicerad den 6 juli 2022
Förordning om ändring i förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet
Utfärdad den 30 juni 2022

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet1) ska införas en ny paragraf, 7 a §, av följande lydelse.

1)

Senaste lydelse av förordningens rubrik 2006:790.

7 a §

På begäran av Skatteverket ska följande uppgifter lämnas ut om det behövs för handläggning av folkbokföringsärenden eller kontroll av uppgifter i folkbokföringsdatabasen:

  1. adress och andra kontaktuppgifter,

  2. genomförd avhysning, utmätning och delgivning, och

  3. tillgångar i utlandet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:1283

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2022.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG
Claes Lundgren
(Finansdepartementet)