Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:1320

Publicerad den 7 juli 2022
Lag om ändring i utsökningsbalken
Utfärdad den 30 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om utsökningsbalken

1)

Prop. 2021/22:206, bet. 2021/22:CU30, rskr. 2021/22:447.

dels att 3 kap. 1 och 20 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 2 kap. 3 §, av följande lydelse.

3 §

2) Ett barns ansökan om verkställighet som avser skadestånd på grund av brott får göras av endast en vårdnadshavare, om den andra vårdnadshavaren är gäldenär eller om det annars finns särskilda skäl.

2)

Tidigare 2 kap. 3 § upphävd genom 2006:672.

1 §

3) Verkställighet får under de förutsättningar som anges i detta kapitel ske på grund av följande exekutionstitlar:

3)

Senaste lydelse 2018:1989.

 1. domstols dom, utslag eller beslut,

 2. förlikning som är stadfäst av en domstol och medlingsöverenskommelse som har förklarats verkställbar av en domstol,

 3. godkänt strafföreläggande, godkänt föreläggande av ordningsbot eller godkänt avgiftsföreläggande,

 4. skiljedom eller beslut om avskrivning av ett skiljeförfarande,

 5. förbindelse angående underhållsbidrag,

 6. förvaltningsmyndighets beslut som

  1. innefattar betalningsskyldighet, förutsatt att beslutet får överklagas i annan ordning än den som gäller för laglighetsprövning enligt 13 kap. kommunallagen (2017:725), eller

  2. får verkställas enligt en särskild föreskrift,

 7. handling som enligt en särskild föreskrift får läggas till grund för verkställighet, och

 8. Kronofogdemyndighetens utslag eller beslut i mål om betalningsföreläggande eller handräckning samt europeiskt betalningsföreläggande som har förklarats verkställbart av Kronofogdemyndigheten.

Det som i balken sägs om dom gäller, om inte annat föreskrivs, i tillämpliga delar även domstols utslag eller beslut, Kronofogdemyndighetens utslag eller beslut i mål om betalningsföreläggande eller handräckning samt europeiskt betalningsföreläggande som har förklarats verkställbart av Kronofogdemyndigheten. Vidare gäller det som sägs i balken om skiljedom även beslut om avskrivning av skiljeförfarande.

20 §

En förvaltningsmyndighets beslut får verkställas när det har fått laga kraft. Ett sådant beslut får dock verkställas innan det har fått laga kraft, om det är särskilt föreskrivet.

Vid verkställighet av ett beslut enligt första stycket tillämpas 23 § tredje stycket.

I fråga om verkställighet på grund av handling som avses i 1 § första stycket 7 gäller vad som är särskilt föreskrivet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:1320
 1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2022.

 2. Lagen tillämpas inte på Centrala studiestödsnämndens beslut som har meddelats före den 1 september 2025. För sådana beslut gäller äldre föreskrifter.

 3. Äldre föreskrifter gäller även för förvaltningsmyndighets beslut som har meddelats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Elin Bellander
(Justitiedepartementet)