Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:1333

Publicerad den 7 juli 2022
Förordning om ändring i förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet
Utfärdad den 30 juni 2022

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (2001:590) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet1) ska ha följande lydelse.

1)

Senaste lydelse av förordningens rubrik 2006:790.

5 §

2) Beträffande personer som avses i 2 kap. 21 § lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet får i konkurstillsynsdatabasen behandlas uppgifter om

2)

Senaste lydelse 2006:790.

  1. anmärkningar som riktats mot förvaltares hantering av konkurs och mot rekonstruktörers hantering av företagsrekonstruktion,

  2. förvaltares underrättelse enligt 7 kap. 16 § konkurslagen (1987:672) och rekonstruktörers anmälan enligt 24 § förordningen (2022:964) om företagsrekonstruktion,

  3. bransch,

  4. inkomster, utgifter, tillgångar och skulder,

  5. borgensåtaganden,

  6. anställningstid, löneförmåner och eventuell andel i företaget,

  7. förvaltararvode och övriga konkurskostnader samt arvode och annan ersättning till rekonstruktörer,

  8. utdelade belopp,

  9. förvaltares och rekonstruktörers process- och förlikningsverksamhet, och

  10. lönegaranti.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:1333

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2022.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG
Claes Lundgren
(Finansdepartementet)