Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:254

Utkom från trycket den 31 mars 2016
Lag om ändring i utsökningsbalken;
utfärdad den 17 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 6 kap. 10 a § utsökningsbalken ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2015/16:79, bet. 2015/16:SkU21, rskr. 2015/16:161.

2) När ett utmätt fartyg eller luftfartyg omfattas av tullövervakning, får Kronofogdemyndigheten begära hjälp av Tullverket för att hindra att fartyget eller luftfartyget avgår. För att hindra fartyget eller luftfartyget att avgå har Tullverket samma befogenheter som myndigheten har enligt tullagen (2016:253). Detsamma gäller när gods i fartyget eller luftfartyget har utmätts.

2)

Senaste lydelse 2000:1286.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:254

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)