Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1992:1094) om avgifter vid Kronofogdemyndigheten

Rubriken har denna lydelse g. F 2006:880.

Utfärdad: 1992-11-19

Avgifter i mål om betalningsföreläggande och handräckning m.m.

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2008-0893

I mål om betalningsföreläggande, betalningsfastställelse ur pant, vanlig handräckning eller särskild handräckning som handläggs enligt lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning tas ansökningsavgift ut med 300 kronor. Samma ansökningsavgift tas ut i mål som handläggs enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1896/2006 av den 12 december 2006 om införande av ett europeiskt betalningsföreläggande1) .

1)

EUT L 399, 30.12.2006, s. 1 (Celex 32006R1896).

Avser en ansökan, utöver betalningsföreläggande, också betalningsfastställelse ur pant eller vanlig handräckning tas endast en avgift ut.

SFS 2008:893

Utsökningsavgifter

Allmänna bestämmelser

I utsökningsmål och andra mål om verkställighet tas ersättning för förrättningskostnaderna ut i form av grundavgift, förberedelseavgift, försäljningsavgift och särskild avgift (utsökningsavgifter), om inte annat är särskilt föreskrivet.

SFS 2007:795

Någon avgift tas inte ut, om

 1. ansökan avvisas,

 2. ansökan inte föranleder någon verkställighetsåtgärd till följd av att sökanden inte betalar förskott som Kronofogdemyndigheten begär enligt 4 § första eller andra stycket,

 3. målet redovisas utan någon utredningsåtgärd därför att gäldenären är försatt i konkurs eller har beviljats skuldsanering eller F-skuldsanering, eller

 4. utmätning går åter enligt 3 kap. 8 § tredje stycket konkurslagen (1987:672).

Någon avgift tas heller inte ut vid handräckning enligt

SFS 2017:249

Kronofogdemyndigheten får begära att en sökande som ansvarar mot staten för förrättningskostnaderna förskotterar avgiften, om det kan befaras att sökanden inte betalar avgiften frivilligt i de fall den inte kan tas ut av svaranden, eller om det annars finns särskilda skäl.

Förskott på förberedelseavgift eller särskild avgift får också begäras, om det är lämpligt med hänsyn till beloppets storlek.

Kronofogdemyndigheten ska under målets handläggning begära att sökanden betalar de kostnader som uppkommit, om de inte har kunnat tas ut av svaranden.

SFS 2007:795

Allmänt om grundavgift

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2007-1297

För varje exekutionstitel på grund av vilken verkställighet har sökts tas en grundavgift ut, om inte något annat följer av 5 a–5 e §§.

I enskilda mål om utmätning ska en grundavgift tas ut för varje år som handläggningen pågår, om inte något annat följer av tredje–femte styckena eller 5 c §.

Om det efter årets utgång i målet endast kvarstår sådana åtgärder som avses i 4 kap. 9 b § utsökningsbalken, ska dock ingen ny grundavgift tas ut.

Någon ny grundavgift ska inte heller tas ut om det obetalda beloppet understiger 100 kronor.

När det finns hinder mot verkställighet får beslut om att ta ut avgift inte fattas.

SFS 2007:1297

Grundavgift vid flera svarande

Rubriken införd g. SFS2007-0795

Om flera svarande i samma exekutionstitel har förpliktats att fullgöra något till samma sökande, och de inte svarar solidariskt för förpliktelsen, ska en grundavgift tas ut för varje svarande mot vilken verkställighet söks.

SFS 2007:795

Grundavgift vid flera sökande

Rubriken införd g. SFS2007-0795

Om svaranden i samma exekutionstitel har förpliktats att fullgöra något till flera sökande, ska en grundavgift tas ut för varje sökandes ansökan om verkställighet.

SFS 2007:795

Grundavgift vid verkställighet för fordran på underhållsbidrag m.m.

Rubriken införd g. SFS2007-0795

Vid utmätning för fordringar på underhållsbidrag enligt äktenskapsbalken, föräldrabalken eller annan författning ska endast en grundavgift tas ut för varje gäldenär och för varje år då något sådant mål handläggs av Kronofogdemyndigheten.

Vid verkställighet för fordran som avser betalning för underhållsstöd enligt 19 kap. socialförsäkringsbalken ska endast en avgift tas ut för samtliga sådana fordringar mot en gäldenär för tiden från och med februari ett år till och med januari det påföljande året.

SFS 2010:1679

Grundavgift vid flera verkställighetsformer

Rubriken införd g. SFS2007-0795

Om ansökan avser två eller flera olika verkställighetsformer, ska en grundavgift tas ut för varje verkställighetsform.

SFS 2007:795

Grundavgift vid ny exekutionstitel

Rubriken införd g. SFS2007-0795

Om den exekutionstitel på grund av vilken verkställighet sökts efter överprövning ersätts av en ny exekutionstitel mot samma svarande, ska någon ny grundavgift inte tas ut.

SFS 2007:795

Grundavgift vid uttagande av förrättningskostnader

Rubriken införd g. SFS2007-0795

Vid verkställighet som avses i 17 kap. 11 § andra stycket utsökningsbalken ska ny grundavgift tas ut.

SFS 2007:795

Grundavgiftens storlek

Rubriken införd g. SFS2007-0795

Grundavgiften är 600 kronor, om inte något annat följer av andra eller tredje stycket.

Grundavgiften för verkställighet av en sådan intrångsundersökning som avses i 18 kap. 6 a § utsökningsförordningen (1981:981) är 5 000 kronor.

Grundavgiften för verkställighet av ett avlägsnande enligt 16 kap. utsökningsbalken är 300 kronor.

SFS 2017:471

[Upphävd g. F (2007:795).]

SFS 2007:795

Sänkt grundavgift

Rubriken införd g. SFS2007-0795

Sådan jämkning av förrättningskostnaderna som avses i 17 kap. 4 § andra stycket utsökningsbalken görs genom att Kronofogdemyndigheten sänker grundavgiften med högst 100 kronor.

SFS 2007:795

Avgifter vid exekutiv försäljning

I fråga om registrerat skepp, registrerat skeppsbygge, registrerat luftfartyg, intecknade reservdelar till luftfartyg, fastighet eller tomträtt tas en förberedelseavgift ut

 1. när kungörelse om försäljning på exekutiv auktion sker i Post- och Inrikes Tidningar och på Kronofogdemyndighetens eller annan lämplig webbplats, eller

 2. när egendomen överlämnas för försäljning under hand.

Förberedelseavgiften är

 1. om taxeringsvärde för en fastighet eller tomträtt framgår av det taxeringsbevis eller fastighetsbevis som Kronofogdemyndigheten har skaffat fram i målet: 1 procent av detta värde,

 2. i andra fall: 1 procent av ett belopp som motsvarar 75 procent av det värde som har fastställts för egendomen vid värderingen.

SFS 2014:790

När egendom säljs exekutivt tas försäljningsavgift ut. Försäljningsavgift tas dock inte ut, om

 1. försäljningen inte blir bestående,

 2. lös egendom säljs genom någon annan enligt vad som sägs i 9 kap. 3 § utsökningsförordningen (1981:981),

 3. en fastighet eller tomträtt säljs under hand med anlitande av en fastighetsmäklare eller någon annan som avses i 12 kap. 29 § första meningen utsökningsförordningen.

SFS 1996:46

Försäljningsavgiften är 4 procent av varje köpeskilling. Vid försäljning av sådan egendom som avses i 9 § är försäljningsavgiften i stället 2 procent av det underlag för beräkning av förberedelseavgift som anges i 9 § andra stycket.

Om det vid försäljning av gemensamt intecknade fastigheter har upprättats särskild sakägarförteckning för varje fastighet, skall försäljningsavgiften beräknas särskilt för varje fastighet som säljs, även om försäljningen sker vid gemensamt utrop. Motsvarande gäller vid försäljning av två eller flera luftfartyg eller av luftfartyg och intecknade reservdelar till luftfartyg.

SFS 1994:506

Förberedelseavgiften eller, i förekommande fall, summan av förberedelseavgift och försäljningsavgift ska uppgå till lägst ett belopp som motsvarar 20 procent och högst ett belopp som motsvarar 150 procent av det prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken som gällde vid tidpunkten för inlämnande av kungörelse eller överlämnande som avses i 9 §.

SFS 2010:1679

Särskild avgift

Särskild avgift tas ut när det uppkommer särskild kostnad för staten för en åtgärd i målet. Avgiften motsvarar kostnaden.

Den särskilda avgiften får jämkas av Kronofogdemyndigheten, om kostnaden är större än som var behövligt. Avgift tas inte ut för en åtgärd som var onödig.

SFS 2006:880

Särskild avgift tas inte ut för statens kostnader för

 1. resor,

 2. delgivning,

 3. tolk,

 4. hämtning till förhör eller ersättning som betalas enligt 2 kap. 13 § utsökningsbalken,

 5. åtgärder som vidtas för att förrättningsmannen skall kunna ta sig in i en bostad eller annat utrymme enligt 2 kap. 17 § eller 12 kap. utsökningsbalken eller för att tillsluta utrymmet,

 6. hjälp till gäldenären att upprätta förteckning enligt 4 kap. 14 § andra stycket andra meningen utsökningsbalken,

 7. kungörelse med anledning av exekutiv försäljning eller fördelning av köpeskilling eller andra influtna medel,

 8. gravationsbevis eller fastighetsbevis som beställs av Kronofogdemyndigheten.

SFS 2006:880

Undantag från sökandens ansvar för kostnader m.m.

Rubriken har denna lydelse enl. SFS1995-1109

Sökanden i mål om utmätning för vad som tilldömts någon efter talan om enskilt anspråk på grund av brott skall inte betala grundavgift, förberedelseavgift eller försäljningsavgift.

Sökanden i ett mål om utmätning eller verkställighet av kvarstad för fordran på underhållsbidrag enligt äktenskapsbalken, föräldrabalken eller annan författning eller ersättning enligt 8 kap. 1 § andra stycket socialtjänstlagen (2001:453) skall inte betala grundavgift.

SFS 2001:950

Sökandens ansvar för grundavgifter i ett mål om avlägsnande är totalt högst 3 000 kronor.

SFS 2017:471

I 19 § rättshjälpslagen (1996:1619) finns bestämmelser om befrielse från utsökningsavgifter enligt 2 §.

SFS 1997:424

Om en ansökan återkallas eller om verkställigheten i ett mål annars ska upphöra, och det har uppkommit förrättningskostnader i målet som inte blivit betalda, ska Kronofogdemyndigheten direkt vidta åtgärder för att ta ut kostnaderna av svaranden eller, om sökanden ansvarar för kostnaderna, av sökanden.

SFS 2007:795

Avgifter i andra fall

För protest enligt 88 § växellagen (1932:130) eller 66 § checklagen (1932:131) och för registrering enligt 1 § lagen (1845:50 s. 1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva, ska en avgift tas ut enligt 9–14 §§ avgiftsförordningen (1992:191) och avgiftsklass 2 tillämpas.

För att handlägga ärenden enligt lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer ska en avgift tas ut med 625 kronor.

För bevis som på begäran utfärdas av Kronofogdemyndigheten ska en avgift tas ut enligt 20–24 §§ avgiftsförordningen och avgiftsklass A tillämpas.

För att handlägga ärenden enligt lagen (2011:900) om dödande av förkommen handling ska en avgift tas ut med 375 kronor.

För att handlägga ärenden om inhämtande av bankkontoinformation enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 655/2014 av den 15 maj 2014 om inrättande av ett europeiskt förfarande för kvarstad på bankmedel för att underlätta gränsöverskridande skuldindrivning i mål och ärenden av privaträttslig natur, ska en avgift tas ut med 300 kronor.

SFS 2016:921

Ränta

Rubriken införd g. SFS1998-0412

Betalas inte ansökningsavgifter i mål om betalningsföreläggande eller handräckning eller kostnader som avses i 17 kap. 11 § andra stycket utsökningsbalken inom den tid som bestäms av [kronofogdemyndigheten], tas dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) ut. Kronofogdemyndigheten får underlåta att ta ut ränta som inte uppgår till 100 kronor.

Allmän anmärkning:

Numera ”Kronofogdemyndigheten”.

SFS 1998:412

Avslutande bestämmelser

[har upphävts genom förordning (1994:1987).]

SFS 1994:1987

Kronofogdemyndigheten får meddela föreskrifter om tillämpningen av denna förordning och om myndighetens redovisning av avgifter i mål som handläggs enligt lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning samt av utsökningsavgifter.

SFS 2006:880

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1992:1094

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1993, då förordningen (1981:1185) om utsökningsavgifter, förordningen (1991:1583) om avgifter i mål om betalningsföreläggande och handräckning och förordningen (1992:201) om avgifter för vissa ärenden enligt växellagen (1932:130) och checklagen (1932:131) skall upphöra att gälla. Förordningen tillämpas i mål som kommer in till en kronofogdemyndighet efter ikraftträdandet. Handläggs vid ikraftträdandet ett eller flera tidigare inkomna enskilda mål om införsel hos en gäldenär av kronofogdemyndigheten, tas avgift enligt denna förordning ut för tiden efter utgången av år 1994.

2. Om det i en lag eller i en författning som har beslutats av regeringen hänvisas till en föreskrift som har ersatts genom en föreskrift i denna förordning, tillämpas i stället den nya föreskriften.

SFS 1994:506

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1994. Förordningen tillämpas i mål som avslutas efter ikraftträdandet. Om exekutiv auktion har hållits eller köpehandling upprättats vid underhandsförsäljning före d. 1 juli 1994, tas vid efterföljande fördelning avgifter ut enligt äldre bestämmelser.

SFS 1994:1987

Denna förordning träder i kraft, i fråga om 3 § den dag då lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen träder i kraft, och i övrigt d. 1 jan. 1995.

(Lagen 1994:1500 har enligt förordning 1994:2063 trätt i kraft 1 jan. 1995.)

SFS 1995:1054

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 1995. I mål som har kommit in till en kronofogdemyndighet före ikraftträdandet tillämpas 1 § i sin äldre lydelse.

SFS 1995:1109

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 1996.

Avgift ska tas ut även i mål som handläggs av en kronofogdemyndighet vid ikraftträdandet. I mål som har kommit in före ikraftträdandet, men efter utgången av sept. 1995, ska avgift som har tagits ut enligt äldre bestämmelser avräknas mot vad som ska tas ut enligt de nya bestämmelserna.

SFS 1996:46

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 1996.

SFS 1996:47

(Utkom d. 13 febr. 1996.)

SFS 1996:923

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 nov. 1996.

2. I fråga om ärenden som kommit in till en kronofogdemyndighet före ikraftträdandet tillämpas 17 § i sin äldre lydelse.

3. När god man förordnats enligt ackordslagen (1970:847) före ikraftträdandet gäller de äldre bestämmelserna i 3 §.

SFS 1997:424

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 dec. 1997.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande om allmän rättshjälp har beviljats enligt rättshjälpslagen (1972:429).

SFS 1998:412

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1998.

SFS 1998:1596

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1999.

SFS 2000:1026

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2001.

SFS 2001:950

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2002.

SFS 2002:616

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2003.

SFS 2003:959

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2004.

SFS 2006:880

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2006.

SFS 2006:1172

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2007.

SFS 2007:795

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2008.

2. Bestämmelserna i 6 och 8 §§ i sin äldre lydelse tillämpas i fråga om avgift som har betalats eller skulle ha betalats före ikraftträdandet.

SFS 2007:1296

(Utkom d. 18 dec. 2007.)

SFS 2007:1297

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2008.

SFS 2008:608

Denna förordning träder i kraft d. 1 nov. 2008.

SFS 2008:893

Denna förordning träder i kraft d. 12 dec. 2008.

SFS 2010:647

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2010.

SFS 2010:1679

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2011.

SFS 2011:984

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 2011.

SFS 2013:290

Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 2013.

SFS 2013:472

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2013.

SFS 2014:790

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 2014.

SFS 2016:691

Denna förordning träder i kraft d. 1 nov. 2016.

SFS 2016:921

Denna förordning träder i kraft d. 18 jan. 2017.

SFS 2016:1320

Denna förordning träder i kraft d. 1 febr. 2017.

SFS 2017:249

Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 2017.

SFS 2017:471

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2017.