Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Indrivningsförordning (1993:1229)

Indrivningsförordningen

Utfärdad den 18 november 1993.
Utkom från trycket den 7 december 1993

Inledande bestämmelser

Rubriken har denna lydelse enl. SFS1995-0488

1 §

Denna förordning gäller vid indrivning enligt lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

2 §

Begrepp som används i denna förordning har samma innebörd som i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

2 a §

Beslut i en fråga enligt lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. får sättas upp i form av ett elektroniskt dokument.

Med ett elektroniskt dokument avses en upptagning vars innehåll och utställare kan verifieras genom ett visst tekniskt förfarande.

SFS 1995:488

Betalningsuppmaning

3 §

Innan ansökan om indrivning görs skall sökanden, om det kan ske utan väsentlig olägenhet och inte särskilda skäl talar emot det, uppmana gäldenären att betala fordringen.

Uppmaningen skall innehålla uppgift om

 1. fordringens belopp,

 2. dröjsmålsavgift eller annan avgift som skall betalas med anledning av dröjsmålet,

 3. den dag då betalning senast skall ske för att inte ansökan om indrivning skall göras.

Uppmaningen skall också innehålla uppgift om att indrivningen är förenad med ytterligare kostnader för gäldenären.

Begäran om indrivning m.m.

4 §

Bestämmelser om begäran om indrivning av fordringar på skatt eller avgift enligt skatteförfarandelagen (2011:1244) finns i 70 kap. 1 och 2 §§ den lagen.

Indrivning av fordran på felparkeringsavgift ska begäras senast fem månader efter det att fordringen skulle ha betalats.

Indrivning av fordringar som avser betalningsskyldighet för underhållsstöd enligt 19 kap. socialförsäkringsbalken ska, om inte särskilda skäl talar emot det, begäras senast fem månader efter det att den äldsta fordringen skulle ha betalats.

För andra fordringar ska indrivning begäras senast två månader efter det att fordringen skulle ha betalats.

Indrivning enligt andra–fjärde styckena ska begäras under förutsättning att inte ett ärende om ackord, företagsrekonstruktion, nedsättning av fordran, skuldsanering eller F-skuldsanering enligt lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter eller andra särskilda skäl talar emot det.

Indrivning ska begäras skyndsamt om ett dröjsmål skulle äventyra indrivningen.

SFS 2022:1332

5 §

Indrivning skall begäras genom ansökan hos Kronofogdemyndigheten.

SFS 2006:773

6 §

En ansökan om indrivning skall, om inte Kronofogdemyndigheten föreskrivit något annat, innehålla uppgift om

 1. sökandens namn och personnummer eller organisationsnummer samt postadress,

 2. gäldenärens namn och personnummer eller organisationsnummer, hemvist samt postadress,

 3. när fordringen uppkom, vad fordringen avser och fordringens belopp samt andra uppgifter som behövs för indrivningen,

 4. det antal poster och det sammanlagda belopp som ansökan avser.

Kronofogdemyndigheten får efter samråd med sökanden besluta att sådana uppgifter som avses i första stycket får lämnas på medium för automatisk databehandling.

Till en ansökan om indrivning skall, utom när den lämnas på medium för automatisk databehandling, bifogas en exekutionstitel eller någon annan handling som kan ligga till grund för indrivningen.

SFS 2006:773

7 §

Har sökanden uppgifter om gäldenärens ekonomiska förhållanden som kan antas vara av betydelse för indrivningen, skall Kronofogdemyndigheten underrättas om detta när ansökan om indrivning görs eller så snart som möjligt därefter.

SFS 2006:773

8 §

Har gäldenärens betalningsskyldighet fallit bort eller satts ned, skall sökanden skyndsamt underrätta Kronofogdemyndigheten om detta. Detsamma gäller om gäldenären har beviljats anstånd med betalningen eller om det kommit fram att indrivning inte borde ha begärts.

SFS 2006:773

9 §

Om sökanden får betalt för en fordran som överlämnats för indrivning, skall han skyndsamt underrätta Kronofogdemyndigheten om detta.

SFS 2006:773

Registrering av mål m.m.

10 §

Kronofogdemyndigheten skall föra dagbok över ansökningar om indrivning. Dagbok får föras med hjälp av automatisk databehandling. Dagboken skall innehålla uppgift om sökanden samt om det medelsslag, det antal poster och det sammanlagda belopp som ansökan avser.

SFS 2006:773

11 §

Ansökningar om indrivning skall granskas av Kronofogdemyndigheten.

Om en ansökan inte innehåller de uppgifter som anges i 6 § första stycket eller om en upptagning som avses i 6 § andra stycket är bristfällig, skall Kronofogdemyndigheten uppmana sökanden att avhjälpa bristen. Om sökanden inte gör det, skall ansökan avvisas.

SFS 2006:773

12 §

Kronofogdemyndigheten skall registrera en ansökan om indrivning i utsöknings- och indrivningsdatabasen.

SFS 2006:773

Uppskov m.m.

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2007-0796

13 §

Om Kronofogdemyndigheten överväger att medge uppskov enligt 7 § lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. ska myndigheten informera Skatteverket, om det inte är uppenbart obehövligt. I 26 § finns bestämmelser om vilka uppgifter Kronofogdemyndigheten ska lämna till Skatteverket.

SFS 2007:796

Utlandsindrivning

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2007-0796

14 §

Vid indrivningen av vissa fordringar från en gäldenär som vistas utomlands eller annars kan antas ha egendom i utlandet får Kronofogdemyndigheten begära biträde av en svensk beskickning eller ett svenskt lönat konsulat, om fordringen inte utan väsentliga svårigheter kan drivas in i Sverige. Detta gäller

 1. fordringar som tillkommer staten och inte grundas på studiestödslagen (1973:349) eller studiestödslagen (1999:1395), och

 2. fordringar som anges i 15 §.

Om fordringen kan drivas in av en myndighet i den främmande staten, ska Kronofogdemyndigheten begära det, om inte indrivningen avbryts tills vidare med stöd av 18 § lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 16 §. Förutv. 14 § nu 15 §.

SFS 2007:796

Avbrytande av indrivning m.m.

Rubriken införd g. SFS2007-0796

15 §

Bestämmelserna om avbrytande av indrivning i 18 § lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. ska tillämpas även på

 1. felparkeringsavgift enligt lagen (1976:206) om felparkeringsavgift,

 2. fordran enligt förordningen (1980:400) om ersättning vid vissa viltskador m.m.,

 3. byggsanktionsavgifter enligt 11 kap. plan- och bygglagen (2010:900),

 4. fordran enligt 48 § andra stycket jaktlagen (1987:259),

 5. böter som tillkommer jaktvårdsfonden och viltskadefonden, och

 6. avgift enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond.

SFS 2018:1898

16 §

Om Kronofogdemyndigheten har avbrutit indrivningen enligt 18 § första stycket andra meningen lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. och verkställighet ska äga rum i ett enskilt mål, ska myndigheten bedöma om indrivningen ska återupptas enligt 18 § andra stycket andra meningen samma lag. Om det behövs ska Kronofogdemyndigheten samråda i frågan med Skatteverket.

<kgp:refblock>

Förutv. 16 § nu 14 §..

</kgp:refblock>

SFS 2007:796

Bokföring

17 §

[Upphävd g. F (2007:796).]

SFS 2007:796

18 §

Kronofogdemyndigheten skall skyndsamt registrera uppgifter om influtna medel i utsöknings- och indrivningsdatabasen. Detsamma gäller sådana uppgifter som har lämnats till Kronofogdemyndigheten enligt 8 eller 9 §.

SFS 2006:773

19 §

[har upphävts genom förordning (1997:1083).]

SFS 1997:1083

Redovisning av influtna medel m.m.

20 §

Kronofogdemyndigheten beslutar efter samråd med sökanden hur influtna medel ska betalas ut till sökanden om inte medlen ska föras direkt till statsbudgeten.

SFS 2007:796

21 §

Kronofogdemyndigheten beslutar om annan redovisning till sökanden än utbetalning av influtna medel efter samråd med sökanden.

SFS 2006:773

22 §

[har upphävts genom förordning (1997:1083).]

SFS 1997:1083

23 §

[har upphävts genom förordning (1997:1083).]

SFS 1997:1083

Övriga bestämmelser

24 §

Kronofogdemyndigheten skall i utsöknings- och indrivningsdatabasen registrera sådana uppgifter som avses i 2 kap. 5 § lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet och som behövs i verksamheten.

SFS 2006:773

25 §

Om en fordran på grund av beslut om utmätning av lön eller av annan anledning har betalats av någon annan än gäldenären och om gäldenären inte har fått uppgift om vilken fordran som har betalats, skall Kronofogdemyndigheten på begäran av gäldenären lämna sådan uppgift.

SFS 2006:773

26 §

Kronofogdemyndigheten ska lämna Skatteverket de uppgifter som myndigheten har om gäldenärens ekonomiska förhållanden i den utsträckning som informationen bedöms vara av betydelse för verkets handläggning enligt lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter. I övrigt ska Kronofogdemyndigheten på begäran lämna sökanden de uppgifter som myndigheten har om gäldenärens ekonomiska förhållanden om det behövs för att sökanden ska kunna fullgöra sina uppgifter enligt lag eller förordning.

Kronofogdemyndigheten får meddela föreskrifter om informationsutbyte och annan samverkan mellan myndigheten och sökanden samt om avbrytande av indrivning. Kronofogdemyndigheten får också meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. och denna förordning.

SFS 2007:796

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1993:1229

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1994. Genom förordningen upphävs förordningen (1983:167) om användning av automatisk databehandling inom exekutionsväsendet.

Bestämmelserna om betalningsuppmaning i 3 § skall inte tillämpas för tid före d. 1 jan. 1995 på beslut om betalningsskyldighet för preliminär A-skatt, mervärdeskatt, arbetsgivaravgifter eller särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster som inte redovisats på föreskrivet sätt.

SFS 1994:428

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1994.

SFS 1995:488

Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 1995.

SFS 1996:45

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 1996.

SFS 1996:1454

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1997.

SFS 1997:1083

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1998. De äldre bestämmelserna i 4 och 13 §§ tillämpas fortfarande i fråga om skatt som tas ut enligt uppbördslagen (1953:272).

SFS 1998:1777

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 1999.

SFS 2000:518

(Utkom d. 19 juni 2000.)

Denna förordning träder i kraft två veckor efter den dag då den utkom av trycket i Svensk författningssamling.

SFS 2001:264

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2001.

SFS 2001:600

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 2001.

SFS 2003:964

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2004.

SFS 2004:566

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2005.

SFS 2006:773

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2006.

SFS 2007:524

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2007.

SFS 2007:796

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2008.

SFS 2007:1298

(Utkom d. 18 dec. 2007.)

SFS 2010:1685

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2011. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för fordringar som avser återbetalningsskyldighet enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd.

SFS 2011:366

1. Denna förordning träder i kraft d. 2 maj 2011.

2. För indrivning av fordringar på avgifter enligt 10 kap. plan- och bygglagen (1987:10) gäller äldre föreskrifter.

SFS 2011:1447

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2012.

SFS 2016:692

Denna förordning träder i kraft d. 1 nov. 2016.

SFS 2018:1898

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2019.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för avgifter enligt den upphävda lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst.

SFS 2022:1332
 1. Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2022.

 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för ansökningar om företagsrekonstruktion som har gjorts före ikraftträdandet.

Anmärkt författning:

F (1993:1138) om hantering av statliga fordringar.