Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

Indrivningslagen

Utfärdad: 1993-06-10

Inledande bestämmelser

Denna lag gäller vid handläggning hos Kronofogdemyndigheten av allmänna mål om verkställighet enligt utsökningsbalken.

Handläggning av mål som avses i första stycket kallas i denna lag indrivning.

Hänvisad författning:

Ang. allmänt mål se UB 1:6.

SFS 2006:715

I lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter finns bestämmelser om Skatteverkets uppgifter som borgenärsföreträdare beträffande statliga fordringar m.m.

SFS 2007:327

Under indrivningen gäller bestämmelserna i 7 kap. 14 § utsökningsbalken om företrädesrätt vid utmätning av lön för böter och viten samt för fordringar som påförts enligt bestämmelserna i

 1. lagen (1972:435) om överlastavgift,

 2. lagen (1976:206) om felparkeringsavgift,

 3. vägtrafikskattelagen (2006:227),

 4. lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt,

 5. lagen (1994:419) om brottsofferfond,

 6. skatteförfarandelagen (2011:1244),

 7. lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon,

 8. 19 kap. socialförsäkringsbalken,

 9. lagen (2004:629) om trängselskatt, eller

 10. lagen (2014:52) om infrastrukturavgifter på väg, i fråga om avgifter på allmän väg.

SFS 2014:55

Bestämmelserna i 7 § andra stycket och 18 § skall, om inte regeringen föreskriver något annat, tillämpas endast i fråga om en fordran som tillkommer staten och inte grundas på studiestödslagen (1973:349) eller studiestödslagen (1999:1395).

SFS 2007:327

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att indrivning i vissa fall skall ske med förtur.

[Upphävd g. Lag (2007:327).]

SFS 2007:327

Gäldenärsutredning

Kronofogdemyndigheten skall, utöver vad som följer av 4 kap. 9 § utsökningsbalken, göra den utredning om gäldenärens ekonomiska förhållanden som behövs för att bedöma en fråga om uppskov m.m. enligt 7–13 och 18 §§ (gäldenärsutredning).

SFS 2007:332

Uppskov

Kronofogdemyndigheten får bevilja uppskov med betalningen

 1. om det kan antas vara till fördel för det allmänna,

 2. om det är påkallat med hänsyn till gäldenärens personliga förhållanden, eller

 3. i avvaktan på att fråga om anstånd med betalningen prövats av behörig myndighet.

Uppskov enligt första stycket får beviljas endast om Skatteverket, efter utredning enligt 3 § lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter, inte har något att invända mot det eller om verkets inställning uppenbarligen saknar betydelse.

Uppskov med betalningen får förenas med villkoret att gäldenären betalar sin skuld i poster vid olika tidpunkter (avbetalning).

SFS 2007:327

Bestämmelser om uppskov med eller stoppande av verkställigheten, säkerhetsåtgärder och fortsatt indrivning av en annan medlemsstats fordran vid sådant bistånd som avses i rådets direktiv 2010/24/EU av den 16 mars 2010 om ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar som avser skatter, avgifter och andra åtgärder1) finns i 16 § lagen (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen.

1)

EUT L 84, 31.3.2010, s. 1 (Celex 32010L0024).

SFS 2011:1540

Bestämmelser om uppskov med förfarandet vid sådant bistånd som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/67/EU av den 15 maj 2014 om tillämpning av direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012 om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden (IMI-förordningen) finns i 5 § lagen (2016:1231) om ömsesidigt bistånd med indrivning av vissa sanktionsavgifter vid utstationering.

SFS 2016:1233

Uppskov får inte beviljas för längre tid än vad som behövs för att gäldenären skall kunna betala sin skuld.

Endast om det finns synnerliga skäl får uppskov som inte förenas med villkor om avbetalning beviljas för längre tid än ett år.

Om ett belopp som avses i 1 § lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter skall återbetalas eller annars betalas ut till gäldenären, får beloppet tas i anspråk för betalning av gäldenärens skuld trots att uppskov har beviljats.

Uppskov får återkallas om gäldenären underlåter att betala skatter och avgifter allteftersom de förfaller, inte följer den uppgjorda avbetalningsplanen eller om det i annat fall finns särskild anledning till återkallelse.

Säkerhet

När uppskov beviljas får [kronofogdemyndigheten] ta emot säkerhet som gäldenären eller, där gäldenären kan antas medge det, någon annan erbjuder sig att ställa.

Allmän anmärkning:

Numera Kronofogdemyndigheten.

Säkerhet får bestå av pant, borgen eller företagshypotek.

Borgen ska ställas såsom för egen skuld. Om borgen ställs av två eller flera personer gemensamt ska den vara solidarisk.

SFS 2008:996

Kronofogdemyndigheten skall vid mottagandet av säkerhet besluta under vilka förutsättningar säkerheten får tas i anspråk. Beslutet får ändras när det finns anledning till det.

Sedan Kronofogdemyndigheten beslutat att ta säkerhet i anspråk gäller, om säkerheten utgörs av

 1. pant: att den får tillgodogöras i den ordning som gäller för utmätt egendom,

 2. borgen: att den genast får utsökas och att bestämmelserna om indrivning i denna lag då gäller samt att utmätning av lön med företrädesrätt enligt 2 § får äga rum om det är medgivet för den fordran som säkerheten avser,

 3. företagshypotek: att utmätning genast får ske i den egendom som omfattas av företagshypoteket, även när detta gäller i annan näringsverksamhet än gäldenärens.

SFS 2011:1540

[Upphävd g. Lag (2007:327).]

SFS 2007:327

[Upphävd g. Lag (2007:327).]

SFS 2007:327

[Upphävd g. Lag (2007:327).]

SFS 2007:327

[Upphävd g. Lag (2006:715).]

SFS 2006:715

Avbrytande av indrivning

Kronofogdemyndigheten får avbryta indrivningen tills vidare om ytterligare indrivningsåtgärder framstår som utsiktslösa eller inte är försvarliga med hänsyn till kostnaderna och indrivning inte heller krävs från allmän synpunkt. Kronofogdemyndigheten får även avbryta indrivningen om Skatteverket överväger att vidta eller har vidtagit åtgärd enligt lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter.

Har indrivningen avbrutits enligt första stycket första meningen skall den återupptas, om det visar sig att betalning kan fås utan större kostnader än vad som är skäligt. Har indrivningen avbrutits enligt första stycket andra meningen får den återupptas, om det finns skäl för det.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om tillämpningen av denna paragraf.

SFS 2007:327

Avräkningsordning i vissa fall

Rubriken införd g. SFS1997-0500

Om mer än en skattefordran enligt skatteförfarandelagen (2011:1244) ska drivas in hos samma gäldenär, ska belopp som kan användas för betalning av någon av skattefordringarna i första hand räknas av från den fordran vars preskriptionstid går ut först.

Om det finns särskilda skäl, får Kronofogdemyndigheten tillgodoräkna beloppet på annat sätt.

SFS 2011:1355

Överklagande

Kronofogdemyndighetens beslut att ta säkerhet i anspråk enligt 13 § får överklagas. Vid överklagande skall bestämmelserna om överklagande i 18 kap. utsökningsbalken tillämpas.

I övrigt får beslut enligt denna lag inte överklagas.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 19 §.

SFS 2007:327

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1993:891

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1994 då lagen (1978:882) om säkerhet för skattefordringar m.m. skall upphöra att gälla. Bestämmelserna om uppskov och om säkerhet i 9 och 19 §§ respektive 10–13 och 19 §§ i den nya lagen tillämpas också i fråga om uppskov som beviljats och säkerhet som tagits emot före ikraftträdandet.

SFS 1995:312

Denna lag träder i kraft d. 1 april 1996.

SFS 1996:778

Denna lag träder i kraft d. 1 sept. 1996.

SFS 1997:500

Denna lag träder i kraft d. 1 nov. 1997.

Äldre föreskrifter skall fortfarande gälla i fråga om fordringar som har påförts enligt

1. uppbördslagen (1953:272),

2. lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare,

3. lagen (1989:471) om investeringsskatt för vissa byggnadsarbeten,

4. lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta eller

5. mervärdesskattelagen (1994:200).

SFS 1998:1682

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1999.

SFS 1999:1404

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2001.

SFS 2002:417

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2003. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

SFS 2003:545

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2004.

2. I fråga om företagshypotek på grund av inteckning som har beviljats före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser fram till d. 1 jan. 2005.

SFS 2003:706

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2004.

SFS 2004:492

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2005.

SFS 2004:632

(Utkom d. 30 juni 2004.)

SFS 2006:232

Denna lag träder i kraft d. 1 maj 2006. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

SFS 2006:552

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2007.

SFS 2006:715

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2006.

SFS 2007:164

1. Denna lag träder i kraft d. 1 juni 2007.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för skrotningsavgift där avgiftsskyldighet enligt bilskrotningslagen (1975:343) inträtt före d. 1 juni 2007.

SFS 2007:278

Denna lag träder i kraft den 1 jan. 2008.

SFS 2007:327

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2008. Uppskov som beviljats före denna tidpunkt gäller även efter ikraftträdandet.

SFS 2007:332

(Utkom d. 13 juni 2007.)

SFS 2008:996

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2009.

2. I fråga om en företagsinteckning enligt den upphävda lagen (2003:528) om företagsinteckning tillämpas äldre bestämmelser.

SFS 2010:1257

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2011.

2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om underhållsstöd som avser tid före ikraftträdandet.

SFS 2011:1355

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2012.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om fordringar som har påförts enligt bestämmelserna i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. eller skattebetalningslagen (1997:483).

SFS 2011:1540

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2012.

SFS 2014:55

Denna lag träder i kraft d. 1 mars 2014.

SFS 2016:1233

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2017.