Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

1991L0440 — SV — 15.12.2012 — 006.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

RÅDETS DIREKTIV

av den 29 juli 1991

om utvecklingen av gemenskapens järnvägar

(91/440/EEG)

(EGT L 237, 24.8.1991, p.25)

upphävd genom:

Officiella tidningen

nr

sida

datum

Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/34/EU av den 21 november 2012

L 343

32

14.12.2012