Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

1995L0018 — SV — 15.12.2012 — 003.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

RÅDETS DIREKTIV 95/18/EG

av den 19 juni 1995

om tillstånd för järnvägsföretag

(EGT L 143, 27.6.1995, p.70)

upphävd genom:

Officiella tidningen

nr

sida

datum

Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/34/EU av den 21 november 2012

L 343

32

14.12.2012