Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

1999L0037 — SV — 19.05.2014 — 005.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

RÅDETS DIREKTIV 1999/37/EG

av den 29 april 1999

om registreringsbevis för fordon

(EGT L 138, 1.6.1999, p.57)

Ändrad genom:

Officiella tidningen

  No

page

date

►M1

Kommissionens direktiv 2003/127/EG Text av betydelse för EES av den 23 december 2003

  L 10

29

16.1.2004

►M2

Rådets direktiv 2006/103/EG av den 20 november 2006

  L 363

344

20.12.2006

►M3

Rådets direktiv 2013/22/EU av den 13 maj 2013

  L 158

356

10.6.2013

►M4

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/46/EU av den 3 april 2014

  L 127

129

29.4.2014

Ändrad genom:

►A1

  L 236

33

23.9.2003

Rättad genom:

►C1

Rättelse, EGT L 128, 30.4.2014, s. 81  (1999/37)


▼B

RÅDETS DIREKTIV 1999/37/EG

av den 29 april 1999

om registreringsbevis för fordon

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 75.1 d i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2),

i enlighet med förfarandet i artikel 189c i fördraget (3), och

av följande skäl:

1.

Gemenskapen har antagit ett antal åtgärder för att upprätta en inre marknad som omfattar ett område utan inre gränser inom vilket fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital säkerställs enligt bestämmelserna i fördraget.

2.

Alla medlemsstater kräver att föraren av ett fordon som är registrerat i en annan medlemsstat skall inneha registreringsbevis för detta fordon för att få utnyttja vägarna på deras territorium.

3.

Harmoniseringen av utformningen av och innehållet i registreringsbeviset kommer att underlätta dess begriplighet och på så sätt bidra till att fordon som är registrerade i en medlemsstat får fri rörlighet på andra medlemsstaters vägar.

4.

Innehållet i registreringsbeviset bör möjliggöra kontroll av att innehavaren av ett körkort som har utfärdats enligt rådets direktiv 91/439/EEG av den 29 juli 1991 om körkort (4), endast framför de fordonskategorier för vilka körkortet har utfärdats. En sådan kontroll bidrar till trafiksäkerheten.

5.

Alla medlemsstater kräver, som ett nödvändigt villkor för att registrera ett fordon som tidigare registrerats i en annan medlemsstat, ett registreringsbevis där denna registrering intygas liksom fordonets tekniska egenskaper.

6.

Harmoniseringen av detta registreringsbevis underlättar att fordon som tidigare registrerats i en annan medlemsstat, åter kommer i trafik och bidrar till att den inre marknaden fungerar väl.

7.

Medlemsstaterna använder ett registreringsbevis som omfattar antingen en enda del eller två skilda delar, och dessa båda system bör för närvarande få finnas samtidigt.

8.

Det kvarstår skillnader mellan medlemsstaterna när det gäller tolkningen av de personuppgifter som förekommer i registreringsbeviset. För att den inre marknaden, den fria rörligheten och de kontroller som hör dit skall fungera väl bör det fastställas i vilken egenskap de personer som är angivna i registreringsbeviset förfogar över det fordon för vilket det är utfärdat.

9.

För att underlätta de kontroller som är avsedda särskilt för kampen mot bedrägeri och olaglig handel med stulna fordon bör ett nära samarbete inrättas mellan medlemsstaterna, grundat på ett effektivt system för informationsutbyte.

10.

Ett förenklat förfarande bör utarbetas för anpassningen av de tekniska delarna i bilagorna I och II.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

▼M4

Detta direktiv ska gälla för de fordonsregistreringsbevis som medlemsstaterna utfärdar.

▼B

Det skall inte påverka medlemsstaternas rätt att för tillfällig registrering av fordon använda handlingar som i förekommande fall inte på alla punkter uppfyller kraven i detta direktiv.

Artikel 2

I detta direktiv avses med

a) fordon: alla fordon som uppfyller definitionen i artikel 2 i rådets direktiv 70/156/EEG av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (5), och i artikel 1 i rådets direktiv 92/61/EEG av den 30 juni 1992 om typgodkännande av två- och trehjuliga motorfordon (6),

b) registrering: administrativt godkännande för att ett fordon skall få tas i bruk i vägtrafik och som innefattar identifikation av fordonet och tilldelning av ett löpnummer, som kallas registreringsnummer,

c) registreringsbevis: handling som intygar att fordonet är registrerat i en medlemsstat,

d) innehavare av registreringsbevis: person i vars namn ett fordon är registrerat,

▼M4

e) tillfälligt upphävande: en begränsad tidsperiod när ett fordon inte har en medlemsstats tillstånd att användas i vägtrafik, varefter, under förutsättning att skälen för det tillfälliga upphävandet har upphört, det åter kan få tillstånd att användas utan ett nytt registreringsförfarande,

f) återkallelse av registrering: en återkallelse av en medlemsstats tillstånd för ett fordon att användas i vägtrafik.

▼B

Artikel 3

1.  Medlemsstaterna skall utfärda ett registreringsbevis för de fordon som skall registreras enligt deras nationella lagstiftning. Beviset skall bestå av antingen en enda del i enlighet med bilaga I, eller av två delar i enlighet med bilagorna I och II.

Medlemsstaterna får ge tillstånd till dem som de bemyndigar för detta ändamål, bland annat tillverkarna, att införa uppgifter i den tekniska delen av registreringsbeviset.

2.  Om ett nytt registreringsbevis utärdas för ett fordon som registrerats före genomförandet av detta direktiv, skall medlemsstaterna använda en modell för beviset enligt detta direktiv och får begränsa sig till att endast ange de krävda uppgifter som finns tillgängliga.

3.  Vid införandet av uppgifter i registreringsbeviset skall i enlighet med bilagorna I och II de harmoniserade gemenskapskoder som återfinns i dessa bilagor användas.

▼M4

4.  Medlemsstaterna ska i elektronisk form registrera information om alla fordon som är registrerade på deras territorier. Informationen ska inbegripa

a) alla obligatoriska uppgifter enligt punkt II.5 i bilaga I samt uppgifterna i punkterna II.6 (J) och II.6 (V.7) och (V.9) i den bilagan, där dessa uppgifter finns tillgängliga,

b) andra icke obligatoriska uppgifter som förtecknas i bilaga I eller uppgifter från intyget om överensstämmelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG (7), när så är möjligt,

c) resultaten från de obligatoriska periodiska trafiksäkerhetsprovningarna enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/45/EU (8) och giltighetstiden för trafiksäkerhetsintyget.

Behandlingen av personuppgifter inom ramen för detta direktiv ska ske i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG (9) och 2002/58/EG (10).

5.  Den tekniska informationen om fordonen ska göras tillgänglig för de behöriga myndigheterna eller provningscentrumen för genomförandet av periodiska trafiksäkerhetsprovningar. Medlemsstaterna får begränsa provningscentrumens användning och spridning av sådan information i syfte att förhindra att den missbrukas.

Artikel 3a

1.  Om den behöriga myndigheten i en medlemsstat får meddelande om att en periodisk trafiksäkerhetsprovning visar att ett specifikt fordons tillstånd att användas i vägtrafik tillfälligt har upphävts i enlighet med artikel 9 i direktiv 2014/45/EU ska det tillfälliga upphävandet registreras elektroniskt och en ny trafiksäkerhetsprovning ska genomföras.

Det tillfälliga upphävandet ska gälla tills fordonet har blivit godkänt vid en ny trafiksäkerhetsprovning. När fordonet har godkänts vid en trafiksäkerhetsprovning ska den behöriga myndigheten utan dröjsmål på nytt godkänna fordonet för användning i vägtrafik. Inget nytt registreringsförfarande ska krävas.

Medlemsstaterna eller deras behöriga myndigheter får vidta åtgärder för att underlätta omprovning av ett fordon vars tillstånd att användas i vägtrafik tillfälligt upphävts. Dessa åtgärder får inbegripa tillstånd att använda allmänna vägar mellan ett reparationsställe och ett provningscentrum i syfte att genomföra en trafiksäkerhetsprovning.

2.  En medlemsstat får ge innehavaren av registreringsbeviset tillåtelse att lämna en begäran till den behöriga myndigheten om överföring av registreringen till fordonets nya ägare.

3.  Om en medlemsstats behöriga myndighet får meddelande om att ett fordon behandlas som ett uttjänt fordon i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG (11) ska det fordonets registreringsbevis återkallas permanent och informationen om detta ska införas i det elektroniska registret.

▼B

Artikel 4

I enlighet med detta direktiv skall det registreringsbevis som utfärdas av en medlemsstat erkännas av de övriga medlemsstaterna för identifieringen av fordonet i internationell trafik eller för ny registrering av fordonet i en annan medlemsstat.

Artikel 5

1.  För att kunna identifiera ett fordon i vägtrafik kan medlemsstaterna kräva att föraren medför del I av registreringsbeviset.

►C1 2.  Inför ny registrering av ett fordon som tidigare varit registrerat i en annan medlemsstat ska de behöriga myndigheterna kräva att i samtliga fall del I av det gamla registreringsbeviset överlämnas och även del II om denna del har utfärdats. ◄ Dessa myndigheter skall dra in den eller de utfärdade delarna av det gamla registreringsbeviset och skall bevara dem i minst sex månader. De skall inom två månader anmäla åtgärden till myndigheterna i den medlemsstat som har utfärdat det indragna registreringsbeviset. De skall sända tillbaka det indragna beviset till nämnda myndigheter om dessa inom sex månader efter det att beviset drogs in begär detta.

Om registreringsbeviset består av delarna I och II, och del II saknas, skall de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där ny ansökan om registrering har gjorts i undantagsfall kunna besluta att på nytt registrera fordonet, men först efter att ha fått bekräftelse, skriftligt eller på elektronisk väg, från de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där fordonet tidigare var registrerat, att den sökande har rätt att på nytt registrera fordonet i en annan medlemsstat.

▼M4

3.  Vid ett ägarbyte ska medlemsstaterna, utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 5.4 och 8.3 i direktiv 2014/45/EU, principiellt erkänna trafiksäkerhetsintygets giltighet om ett fordon har ett giltigt bevis på genomgången periodisk trafiksäkerhetsprovning.

▼M4

Artikel 6

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 7 i syfte att ändra

 punkt II.4 andra strecksatsen och punkt III.1 (A.b) i både bilaga I och bilaga II, i samband med en utvidgning av unionen,

 punkt II.6 i bilaga I, med avseende på icke obligatoriska uppgifter i samband med ändring av definitioner eller av innehållet i intyg om överensstämmelse i relevant unionslagstiftning om typgodkännande.

Artikel 7

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 6 ska ges till kommissionen för en period av fem år från och med den 19 maj 2014. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden av fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 6 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

5.  En delegerad akt som antas enligt artikel 6 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

▼B

Artikel 8

1.  Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 1 juni 2004. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2.  Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Kommissionen skall till medlemsstaterna överlämna alla de mallar för registreringsbeviset som används av de nationella myndigheterna.

▼M4

Artikel 9

Medlemsstaterna ska bistå varandra vid genomförandet av detta direktiv. De får bilateralt eller multilateralt utbyta upplysningar, särskilt för att innan registrering sker kontrollera ett fordons lagenlighet, i förekommande fall i den medlemsstat där fordonet tidigare var registrerat. För att underlätta utbytet av information får medlemsstaterna för sådan kontroll använda ett elektroniskt system som innehåller uppgifter från nationella elektroniska databaser.

▼B

Artikel 10

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 11

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

▼M1


BILAGA I

DEL I AV REGISTRERINGSBEVISET (12)

I.

Denna del kan utföras i något av två format: som pappersdokument eller smartkort. Egenskaperna för versionen i form av pappersdokument anges i kapitel II och de för versionen i form av smartkort i kapitel III.

II.

Specifikationer för del I av registreringsbeviset i pappersformat

II.1

Totalmåtten för registreringsbeviset får inte vara större än A4-format (210 × 297 mm) eller en mapp i A4-format.

II.2

Papperet som används till del I av registreringsbeviset skall skyddas mot förfalskning genom att minst två av följande metoder används:

 Grafiken.

 Vattenstämpel.

 Fluorescerande fibrer.

 Fluorescerande tryck.

Det står medlemsstaten fritt att införa ytterligare säkerhetsdetaljer.

II.3

Del I av registreringsbeviset kan bestå av flera sidor. Medlemsstaterna skall fastställa antalet sidor beroende på vilka upplysningar som finns i dokumentet och dess layout.

II.4

Första sidan av del I av registreringsbeviset skall innehålla

 namnet på den medlemsstat som utfärdar del I av registreringsbeviset,

▼A1

 dnationalitetsbeteckningen för den medlemsstat som utfärdar del I av registreringsbeviset, nämligen:

 

B

:

Belgien

▼M2

BG

:

Bulgarien

▼A1

CZ

:

Tjeckien

DK

:

Danmark

D

:

Tyskland

EST

:

Estland

GR

:

Grekland

E

:

Spanien

F

:

Frankrike

▼M3

HR

:

Kroatien

▼A1

IRL

:

Irland

I

:

Italien

CY

:

Cypern

LV

:

Lettland

LT

:

Litauen

L

:

Luxemburg

H

:

Ungern

M

:

Malta

NL

:

Nederländerna

A

:

Österrike

PL

:

Polen

P

:

Portugal

▼M2

RO

:

Rumänien

▼A1

SLO

:

Slovenien

SK

:

Slovakien

FIN

:

Finland

S

:

Sverige

UK

:

Förenade kungariket,

▼M1

 namnet på behörig myndighet,

 texten ”Del I av registreringsbeviset” eller, om beviset endast består av en del, texten ”Registreringsbevis” tryckt med stor stil på språket eller språken i den medlemsstat som utfärdar registreringsbeviset. Texten skall också efter lämpligt mellanrum finnas med liten stil på Europeiska gemenskapens andra språk,

 texten ”Europeiska gemenskapen” tryckt på språket eller språken i den medlemsstat som utfärdar del I av registreringsbeviset, samt

 dokumentets nummer.

II.5

Del I av registreringsbeviset skall även innehålla följande uppgifter, vilka skall föregås av motsvarande harmoniserade gemenskapskoder:

(A)

registreringsnummer

(B)

dag för första registrering av fordonet

(C)

personuppgifter

(C.1)

innehavaren av registreringsbeviset:

(C.1.1)

efternamn eller företagsnamn

(C.2)

övriga namn eller initialer (i förekommande fall)

(C.3)

adress i den medlemsstat där fordonet är registrerat vid tidpunkten för dokumentets utfärdande

(C.4)

om de särskilda uppgifter som anges i II.6, kod C.2, inte omfattas av registreringsbeviset, hänvisning till det faktum att innehavaren av registreringsbeviset:

a) är fordonets ägare

b) inte är fordonets ägare

c) inte i registreringsbeviset fastställs vara fordonets ägare

(D)

fordon:

(D.1)

tillverkare

(D.2)

typ

 variant (i förekommande fall)

 version (i förekommande fall)

(D.3)

kommersiell beskrivning/-ar

(E)

fordonets identifieringsnummer

(F)

vikt:

(F.1)

högsta tekniskt tillåtna totalvikt, utom för motorcyklar

(G)

fordonets tjänstevikt inklusive karosseri och, för dragfordon som brukas i annan kategori än M1, inklusive kopplingsanordning

(H)

giltighetstid, om den inte är obegränsad

(I)

dag för den registrering detta bevis avser

(K)

typgodkännandenummer (i förekommande fall)

(P)

motor

(P.1)

volym (i cm3)

(P.2)

högsta nettoeffekt (i kW) (i förekommande fall)

(P.3)

typ av bränsle eller kraftkälla

(Q)

förhållande effekt/vikt (i kW/kg) (endast för motorcyklar)

(S)

antal platser

(S.1)

antal sittplatser, inklusive förarplats

(S.2)

antal ståplatser (i förekommande fall)

II.6

Del I av registreringsbeviset kan vidare innehålla följande uppgifter, vilka skall föregås av motsvarande harmoniserade gemenskapskoder:

(C)

personuppgifter

(C.2)

fordonets ägare (upprepat lika många gånger som det finns ägare)

(C.2.1)

efternamn eller företagsnamn

(C.2.2)

övriga namn eller initialer (i förekommande fall)

(C.2.3)

adress i den medlemsstat där fordonet är registrerat vid tidpunkten för dokumentets utfärdande

(C.3)

fysisk eller juridisk person som får bruka fodonet i annan rättslig egenskap än ägare

(C.3.1)

efternamn eller företagsnamn

(C.3.2)

övriga namn eller initialer (i förekommande fall)

(C.3.3)

adress i den medlemsstat där fordonet är registrerat vid tidpunkten för dokumentets utfärdande

(C.5), (C.6), (C.7) och (C.8)

om ändring av de personuppgifter som anges i punkterna II.5, kod C.1, II.6, kod C.2, och/eller II.6, kod C.3, inte leder till att nytt registreringsbevis utfärdas, kan de nya personuppgifter som svarar mot dessa punkter inkluderas under koderna C.5, C.6, C.7 eller C.8, varvid de skall indelas enligt hänvisningarna i punkt II.5, kod C.1, II.6, kod C.2, II.6, kod C.3, och II.5, kod C.4.

(F)

vikt:

(F.2)

fordonets högsta tillåtna totalvikt vid bruk i den medlemsstat där den registrerats

(F.3)

hela fordonets högsta tillåtna totalvikt vid bruk i den medlemsstat där den registrerats

(J)

fordonskategori

(L)

antal axlar

(M)

hjulbas (i mm)

(N)

fördelning av högsta tillåtna tekniska totalvikt mellan axlarna, för fordon med total vikt som överstiger 3 500 kg:

(N.1)

axel 1 (i kg)

(N.2)

axel 2 (i kg), i förekommande fall

(N.3)

axel 3 (i kg), i förekommande fall

(N.4)

axel 4 (i kg), i förekommande fall

(N.5)

axel 5 (i kg), i förekommande fall

(O)

tekniskt högsta tillåtna släpvagnsvikt:

(O.2)

bromsad (i kg)

(O.3)

obromsad (i kg)

(P)

motor:

(P.4)

märkvarvtal (i varv/min)

(P.5)

motorns identifieringsnummer

(R)

fordonets färg

(T)

toppfart (i km/h)

(U)

ljudnivå:

(U.1)

stillastående (i dB(A))

(U.2)

motorvarvtal (i varv/min)

(U.3)

vid förbikörning (i dB(A))

(V)

avgasutsläpp:

(V.1)

CO (i g/km eller g/kWh)

(V.2)

HC (i g/km eller g/kWh)

(V.3)

NOx (i g/km eller g/kWh)

(V.4)

HC + NOx (i g/km)

(V.5)

partikelutsläpp för diesel (i g/km eller g/kWh)

(V.6)

korrigerad absorptionskoefficient för diesel (i varv/min)

(V.7)

CO2 (i g/km)

(V.8)

bränsleförbrukning vid blandad körning (i l/100 km)

(V.9)

angivande av miljökategori för EG-typgodkännande; hänvisning till tillämplig version enligt direktiv 70/220/EEG (13) eller direktiv 88/77/EEG (14)

(W)

bränsletankens eller -tankarnas volym (i liter).

▼M4

(X)

bevis på godkänd trafiksäkerhetsprovning, datum för nästa trafiksäkerhetsprovning eller sista giltighetsdag för gällande trafiksäkerhetsintyg.

▼M1

II.7

Medlemsstat får tillfoga ytterligare upplysningar (till del I av registreringsbeviset) och får i synnerhet till identifieringskoderna enligt föreskrift vid II.5 och II.6 inom parentes lägga till ytterligare nationella koder.

III.

Specifikationer för del I av registreringsbeviset i form av smartkort (alternativ till den modell i pappersformat som beskrivs i kapitel II)

III.1   Kortformat och uppgifter som är läsbara med blotta ögat

Eftersom det är försett med mikroprocessor skall smartkortet vara utformat enligt de standarder som nämns i kapitel III.5. De data som finns lagrade på kortet skall kunna läsas med vanlig avläsningsanordning (som för färdskrivarkort).

På kortets fram- och baksida skall finnas åtminstone de uppgifter som anges i kapitel II.4 och II.5 och dessa uppgifter skall kunna läsas med blotta ögat (minsta möjliga teckenstorlek: 6 punkter) och vara tryckta enligt nedan. (Exempel på möjliga utformningar visas i figur 1 i slutet av detta avsnitt.)

A.   Grundläggande tryck

De grundläggande uppgifterna skall omfatta följande:

Framsida

a) Till höger om mikroprocessorn:

på språket eller språken i den medlemsstat som utfärdar registreringsbeviset

 texten ”Europeiska gemenskapen”,

 namnet på den medlemsstat som utfärdar registreringsbeviset,

 texten ”Del I av registreringsbeviset” eller, om beviset endast består av en del, texten Registreringsbevis, tryckt med stor stil,

 annan (t.ex. tidigare nationell) beteckning på motsvarande dokument (valfritt),

 namnet på behörig myndighet (alternativt även i form av individuellt tryck enligt punkt B),

 dokumentets särskiljande löpnummer enligt bruket i medlemsstaten (alternativt även i form av individuellt tryck enligt punkt B).

b) Ovanför mikroprocessorn:

nationalitetsbeteckning för den medlemsstat som utfärdar registreringsbeviset i vitt i en blå rektangel och omgivet av tolv gula stjärnor:

B

Belgien

▼M2

BG

Bulgarien

▼M1

DK

Danmark

D

Tyskland

GR

Grekland

E

Spanien

F

Frankrike

▼M3

HR

Kroatien

▼M1

IRL

Irland

I

Italien

L

Luxemburg

NL

Nederländerna

A

Österrike

P

Portugal

▼M2

RO

Rumänien

▼M1

FIN

Finland

S

Sverige

UK

Förenade kungariket

c) Medlemsstat får i nederkanten med liten stil och på de nationella språken tillfoga anmärkningen: ”Detta dokument ska på anmodan uppvisas för behörig person.”

d) Kortets grundfärg är grön (Pantone 362). Alternativt är en övergång från grönt till vitt möjlig.

e) Inom området för tryck nere till vänster på kortets framsida skall en symbol som föreställer ett hjul finnas tryckt (se förslag till layout i fig. 1).

I övriga avseenden är bestämmelserna i kapitel III.13 tillämpliga.

B.   Individuellt tryck

Det individuella trycket skall omfatta följande upplysningar:

Framsida

a) namnet på behörig myndighet – se även punkt Aa

b) namnet på den myndighet som utfärdar registreringsbeviset (valfritt)

c) dokumentets särskiljande löpnummer enligt bruket i medlemsstaten – se även punkt Aa

d) Följande uppgifter från kapitel II.5. Enligt kapitel II.7 får enskilda nationella koder läggas till efter de harmoniserade gemenskapskoderna:

Kod

Referens

(A)

registreringsnummer (officiellt registreringsnummer)

(B)

dag för första registrering av fordonet

(I)

dag för den registrering detta bevis avser

Personuppgifter

(C.1)

innehavaren av registreringsbeviset

 

(C.1.1)

efternamn eller företagsnamn

 

(C.1.2)

övriga namn eller initialer (i förekommande fall)

 

(C.1.3)

adress i den medlemsstat där fordonet är registrerat vid tidpunkten för dokumentets utfärdande

(C.4)

Om de särskilda uppgifter som anges i kapitel II.6, kod C.2, inte ingår i det tryck på registreringsbeviset som anges i punkterna A och B, hänvisning till det faktum att innehavaren av registreringsbeviset

a)  är fordonets ägare,

b)  inte är fordonets ägare,

c)  inte identifieras som fordonets ägare i registreringsbeviset.

Baksida

På baksidan skall finnas åtminstone de uppgifter som anges i kapitel II.5. Enligt kapitel II.7 får enskilda nationella koder läggas till efter de harmoniserade gemenskapskoderna.

Dessa uppgifter utgörs närmare bestämt av:

Kod

Referens

Fordonsuppgifter (med beaktande av anmärkningarna i kapitel II.5)

 

(D.1)

tillverkare

 

(D.2)

typ (i förekommande fall variant/version)

 

(D.3)

kommersiell beskrivning/-ar

(E)

fordonets identifieringsnummer

 

(F.1)

högsta tekniskt tillåtna totalvikt, utom för motorcyklar (kg)

(G)

fordonets tjänstevikt inklusive karosseri och, för dragfordon som brukas i annan kategori än M1, inklusive kopplingsanordning (kg)

(H)

giltighetstid, om den inte är obegränsad

(K)

typgodkännandenummer (i förekommande fall)

 

(P.1)

slagvolym (cm3)

 

(P.2)

nominell effekt (kW)

 

(P.3)

typ av bränsle eller kraftkälla

(Q)

förhållande effekt/vikt (i kW/kg) (endast för motorcyklar)

 

(S.1)

antal sittplatser, inklusive förarplats

 

(S.2)

antal ståplatser (i förekommande fall)

Om så önskas kan ytterligare uppgifter från II.6 (med de harmoniserade koderna) och II.7 läggas till på kortets baksida.

C.   Fysiska säkerhetsdetaljer på smartkortet

Hoten mot dokumentens fysiska säkerhet utgörs av:

 Framställning av falska kort: det skapas ett nytt föremål som i hög grad liknar dokumentet, antingen genom att man tillverkar det från början eller kopierar ett originaldokument.

 Väsentlig ändring: egenskaperna för ett originaldokument ändras, t.ex. genom att man ändrar vissa av uppgifterna som finns tryckta på dokumentet.

Det material som används till del I av registreringsbeviset skall skyddas mot förfalskning genom att minst tre av följande metoder används:

 Mikrotryck.

 Guillochetryck*.

 Iridiscerande tryck.

 Lasergravyr.

 Fluorescerande ultraviolett tryckfärg.

 Tryckfärg som varierar beroende på betraktningsvinkel*.

 Tryckfärg som varierar beroende på temperatur*.

 Anpassade hologram*.

 Varierande laserbilder.

 Bilder som varierar optiskt.

Det står medlemsstaten fritt att införa ytterligare säkerhetsdetaljer.

I första hand bör de metoder som markerats med asterisk tillämpas, eftersom de möjliggör kontroll av kortets giltighet utan särskilda hjälpmedel.

Figur 1: Exempel på möjliga utformningar av obligatoriska uppgifter

(ytterligare frivilliga uppgifter kan läggas till på kortets baksida)

III.2   Lagring och skydd av data

Efter de harmoniserade gemensamma koderna (i förekommande fall i anslutning till medlemsstats enskilda koder enligt kapitel II.7) skall eller kan följande data lagras på kortets yta med läsbar information enligt III.1:

A. Uppgifter enligt kapitel II.4 och II.5

Samtliga uppgifter som anges i kapitel II.4 och II.5 måste lagras på kortet.

B. Övriga uppgifter enligt kapitel II.6

Det står vidare medlemsstaten fritt att i mån av behov lagra ytterligare uppgifter enligt kapitel II.6.

C. Övriga uppgifter enligt kapitel II.7

Om så önskas kan ytterligare information lagras på kortet.

Data enligt punkt A och B skall lagras i var sin fil med öppen struktur (se ISO/IEC 7816-4). Medlemsstaterna får själva bestämma hur de vill lagra uppgifterna i C.

Filerna får inte vara lässkyddade.

Skrivåtkomst för dessa filer skall vara begränsad till nationella behöriga myndigheter (och av dem befullmäktigade organ) i den medlemsstat som utfärdat smartkortet.

Skrivåtkomst får endast medges efter asymmetrisk autentisering med utväxling av tillfälliga nycklar mellan fordonets registreringsbevis och en säkerhetsmodul (t.ex. ett säkerhetsmodulkort) som tillhör de nationella behöriga myndigheterna (eller deras befullmäktigade organ). På så sätt överförs certifikat för kortverifikation enligt ISO/IEC 7816-8 före autentiseringsprocessen. Certifikaten innehåller de relevanta publika nycklar som måste hämtas och användas vid den autentiseringsprocess som sedan följer. Dessa certifikat signeras av de nationella behöriga myndigheterna och inbegriper ett godkännandeobjekt (godkännande av kortinnehavare) enligt ISO/IEC 7816-9 som knyter kortet till en specifik funktion. Detta uppgiftsspecifika godkännande är kopplat till den behöriga nationella myndigheten (t.ex. uppdatering av ett datafält).

Den nationella behöriga myndighetens relevanta öppna nycklar lagras på kortet i form av en arkivsäkring (offentlig nyckel för rotkatalogen).

Medlemsstaterna ansvarar för specificeringen av de filer och kommandon som krävs för autentiserings- och skrivprocesserna. Tryggandet av säkerheten måste godkännas genom bedömning av gemensamma kriterier (Common Criteria Evaluation) enligt EAL4+. Följande förstärkningar används: (1) AVA_MSU.3 Analys och utprovning för osäkra lägen; (2) AVA_VLA.4 Hög motståndskraft.

D. Verifieringsdata för autentisering av registreringsdata

Utfärdande myndighet beräknar sin elektroniska signatur för samtliga data i en fil som innehåller uppgifterna för punkt A och B och lagrar den i en fil i anslutning därtill. Signaturerna gör att man kan kontrollera att lagrade data är autentiska. Korten skall inbegripa följande grundläggande uppgifter:

 Elektronisk signatur för registreringsdata avseende punkt A.

 Elektronisk signatur för registreringsdata avseende punkt B.

För att kontrollera dessa elektroniska signaturer skall på kortet lagras:

 Certifikat för utfärdande myndighet som beräknar signaturerna för data för punkt A och B.

Elektroniska signaturer och certifikaten skall kunna läsas utan begränsningar. Skrivåtkomst till elektroniska signaturer och certifikat skall vara begränsad till nationella behöriga myndigheter.

III.3   Gränssnitt

Externa kontakter skall användas för gränssnittet. Om så önskas kan man använda en kombination av externa kontakter och en svarsstation.

III.4   Kortets lagringskapacitet

Kortet skall ha tillräcklig kapacitet för att lagra de data som nämns i kapitel III.2.

III.5   Standarder

De mikroprocessorer och avläsningsanordningar som används skall uppfylla följande standarder:

ISO 7810

Standarder för identitetskort (plastkort): Fysiska egenskaper.

ISO 7816-1 och -2

Fysiska egenskaper för smartkort, mått och placering av kontakter.

ISO 7816-3

Kontakters elektriska egenskaper, överföringsprotokoll.

ISO 7816-4

Kommunikationens innehåll, smartkorts datastruktur, säkerhetsarkitektur, åtkomstmekanismer.

ISO 7816-5

Struktur för identifiering av tillämpningar, val och verkställande av identifiering av tillämpningar, registreringsregler för identifiering av tillämpningar (nummersystem).

ISO 7816-6

Gemensamma dataelement för utbyte.

ISO 7816-8

Aktivt kort med kontakter – gemensamma kommandon rörande säkerhet.

ISO 7816-9

Aktivt kort med kontakter – förbättrade gemensamma kommandon.

III.6   Tekniska kommandon och överföringsprotokoll

Formatet skall vara ID-1 (normal storlek, se ISO/IEC 7810). Kortet skall stödja överföringsprotokoll T=1 enligt ISO/IEC 7816-3. Ytterligare överföringsprotokoll, t.ex. T=0, USB eller kontaktfria protokoll, kan dessutom stödjas.

För överföring på bit-nivå skall ”direkt konvention” tillämpas (se ISO/IEC 7816-3).

A. Matningsspänning, programmeringsspänning

Kortet skall fungera med Vcc = 3V (+/- 0,3V) eller med Vcc = 5V (+/- 0,5V). Kortet får inte kräva någon programmeringsspänning över stift C6.

B. Respons på återställning

Byten för storleken på kortets informationsfält (Information Field Size Card) skall företes vid respons på återställning (ATR) för tecken TA3. Värdet skall vara minst 80h (= 128 byte).

C. Val av protokollparameter

Stöd för val av protokollparameter (PPS) enligt ISO/IEC 7816-3 måste finnas. Detta används för att välja T=1 om T=0 dessutom finns på kortet och för att förhandla fram Fi/Di-parametrar för att uppnå högre överföringshastigheter.

D. Överföringsprotokoll T = 1

Stöd för länkning måste finnas.

Följande förenklingar är tillåtna:

 NAD-byten: används inte (NAD skall ställas in på 00).

 S-Block ABORT: används inte.

 S-Block VPP statusfel: används inte.

Anordningen för informationsfältets storlek (IFSD) skall anges från IFD omedelbart efter ATR, dvs. IFD skall överföra begäran om S-Block IFS efter ATR och kortet skall skicka tillbaka S-Block IFS. Rekommenderat värde för IFSD är 254 byte.

III.7   Temperaturintervall

Registreringsbevis i form av ett smartkort skall fungera ordentligt i alla väderleksförhållanden som normalt förekommer inom gemenskapens territorier och åtminstone i det intervall som anges i ISO 7810. Kortet skall kunna fungera korrekt i ett luftfuktighetsintervall på 10–90 %.

III.8   Fysisk livslängd

Kortet måste kunna fungera ordentligt i 10 år, om det används enligt specifikationer avseende omgivning och el. Kortets material måste väljas så att dess livstid kan garanteras.

III.9   Elektriska egenskaper

Vid användning måste kortets uppfylla kommissionens direktiv 95/54/EG av den 31 oktober 1995 (15) om elektromagnetisk kompatibilitet och det skall vara skyddat mot statisk elektricitet.

III.10   Filstruktur

I tabell 1 finns en förteckning över obligatoriska grundfiler (EF) i tillämpningens katalogfil (DF) (se ISO/IEC 7816-4) DF.Registration. Alla dessa filer skall ha en öppen struktur. Kraven för åtkomst beskrivs i kapitel III.2. Medlemsstaterna bestämmer själva filstorlek efter behov.

Tabell 1

Filnamn

Filbeteckning

Beskrivning

EF.Registration_A

”D001”

Registreringsdata enligt kapitel II.4 och II.5

EF.Signature_A

”E001”

Elektronisk signatur för datainnehåll i EF.Registration_A

EF.C.IA_A.DS

”C001”

X.509v3-certifikat för utfärdande myndighet som beräknar signaturerna för EF.Signature_A

EF.Registration_B

”D011”

Registreringsdata enligt kapitel II.6

EF.Signature_B

”E011”

Elektronisk signatur för datainnehåll i EF.Registration_B

EF.C.IA_B.DS

”C011”

X.509v3-certifikat för utfärdande myndighet som beräknar signaturerna för EF.Signature_B

III.11   Datastruktur

Lagrade certifikat har formatet X.509v3 enligt ISO/IEC 9594-8. Elektroniska signaturer lagras öppet.

Registreringsdata lagras som BER-TLV dataobjekt (se ISO/IEC 7816-4) i motsvarande grundfiler. Värdefälten är kodade som ASCII-tecken enligt ISO/IEC 8824-1 och värdena C0-FF enligt ISO/IEC 8859-1 (teckenuppsättning Latin1), ISO/IEC 8859-7 (grekisk teckenuppsättning) eller ISO/IEC 8859-5 (kyrillisk teckenuppsättning). Datumformatet är ÅÅÅÅMMDD.

I tabell 2 finns en förteckning över märkningen för att identifiera de dataobjekt som motsvarar registreringsdata enligt kapitel II.4 och II.5, jämte ytterligare data enligt kapitel III.1. Om inte annat anges är de dataobjekt som förtecknas i tabell 2 obligatoriska. Dataobjekt som inte är obligatoriska kan utelämnas. Märkningens kolumn anger kapslingsnivån.

Tabell 2

Märkning

Beskrivning

”78”

     

Tilldelningsbehörighet för kompatibel märkning (Compatible Tag Allocation Authority), kapslingsobjekt 4F (se ISO/IEC 7816-4 och ISO/IEC 7816-6)

 

”4F”

   

Identifiering av tillämpning (se ISO/IEC 7816-4)

”71”

     

Gemensam mall (se ISO/IEC 7816-4 och ISO/IEC 7816-6) som motsvarar obligatoriska uppgifter i registreringsbevis del I, med kapsling av samtliga följande objekt

 

”80”

   

Version av definitionen av märkningen

 

”9F33”

   

Namnet på den medlemsstat som utfärdar registreringsbeviset del I

 

”9F34”

   

Annan (t.ex. tidigare nationell) beteckning på motsvarande dokument (valfritt)

 

”9F35”

   

Namnet på behörig myndighet

 

”9F36”

   

Namnet på den myndighet som utfärdar registreringsbeviset (valfritt)

 

”9F37”

   

Teckenuppsättning som används:

00: ISO/IEC 8859-1 (teckenuppsättning Latin1)

01: ISO/IEC 8859-5 (kyrillisk teckenuppsättning)

02: ISO/IEC 8859-7 (grekisk teckenuppsättning)

 

”9F38”

   

Dokumentets särskiljande löpnummer enligt bruket i medlemsstaten

 

”81”

   

Registreringsnummer

 

”82”

   

Dag för första registrering

 

”A1”

   

Personuppgifter, med kapsling av objekten A2 och 86

   

”A2”

 

Innehavare av registreringsbeviset, med kapsling av objekten 83, 84 och 85

     

”83”

Efternamn eller företagsnamn

     

”84”

Övriga namn eller initialer (valfritt)

     

”85”

Adress i medlemsstaten

   

”86”

 

00: är fordonets ägare

01: är inte fordonets ägare

02: identifieras inte som fordonets ägare

 

”A3”

   

Fordonet, med kapsling av objekten 87, 88 och 89

   

”87”

 

Fordonets tillverkare

   

”88”

 

Fordonstyp

   

”89”

 

Kommersiella beskrivningar av fordonet

 

”8A”

   

Fordonets identifieringsnummer

 

”A4”

   

Vikt, med kapsling av 8B

   

”8B”

 

Högsta tillåtna tekniska totalvikt

 

”8C”

   

Fordonets tjänstevikt med karosseri

 

”8D”

   

Giltighetstid

 

”8E”

   

Dag för den registrering detta bevis avser

 

”8F”

   

Typgodkännandenummer

 

”A5”

   

Motor, med kapsling av objekten 90, 91 och 92

   

”90”

 

Motorvolym

   

”91”

 

Motorns maximala nettoeffekt

   

”92”

 

Typ av bränsle för motorn

 

”93”

   

Förhållandet mellan effekt och vikt

 

”A6”

   

Antal platser, med kapsling av objekten 94 och 95

   

”94”

 

Antal sittplatser

   

”95”

 

Antal ståplatser

I tabell 3 finns en förteckning över märkning för att identifiera dataobjekt motsvarande registreringsuppgifter enligt kapitel II.6. Dataobjekt som förtecknas i tabell 3 är inte obligatoriska.

Tabell 3

Märkning

Beskrivning

”78”

     

Tilldelningsbehörighet för kompatibel märkning (Compatible Tag Allocation Authority), kapslingsobjekt 4F (se ISO/IEC 7816-4 och ISO/IEC 7816-6)

 

”4F”

   

Identifiering av tillämpning (se ISO/IEC 7816-4)

”72”

     

Gemensam mall (se ISO/IEC 7816-4 och ISO/IEC 7816-6) som motsvarar obligatoriska uppgifter i registreringsbevis del I, kapitel II.6, med kapsling av samtliga följande objekt

 

”80”

   

Version av definitionen av märkningen

 

”A1”

   

Personuppgifter, med kapsling av objekten A7, A8 och A9

   

”A7”

 

Fordonets ägare, med kapsling av objekten 83, 84 och 85

     

..

 
   

”A8”

 

Fordonets andre ägare, med kapsling av objekten 83, 84 och 85

     

..

 
   

”A9”

 

Person som får bruka fodonet i annan rättslig egenskap än ägare, med kapsling av objekten 83, 84 och 85

     

..

 
 

”A4”

   

Vikt, med kapsling av 96 och 97

   

”96”

 

Fordonets högsta tillåtna totalvikt vid bruk

   

”97”

 

Hela fordonets högsta tillåtna totalvikt vid bruk

 

”98”

   

Fordonskategori

 

”99”

   

Antal axlar

 

”9A”

   

Hjulbas

 

”AD”

   

Fördelning av högsta tillåtna vikt mellan axlarna, med kapsling av objekten 9F1F, 9F20, 9F21, 9F22 och 9F23

   

”9F1F”

 

Axel 1

   

”9F20”

 

Axel 2

   

”9F21”

 

Axel 3

   

”9F22”

 

Axel 4

   

”9F23”

 

Axel 5

 

”AE”

   

Högsta tekniskt tillåtna släpvagnsvikt, med kapsling av objekten 9B och 9C

   

”9B”

 

Bromsad

   

”9C”

 

Obromsad

 

”A5”

   

Motor, med kapsling av objekten 9D och 9E

   

”9D”

 

Märkvarvtal

   

”9E”

 

Motorns identifieringsnummer

 

”9F24”

   

Fordonets färg

 

”9F25”

   

Maximalt varvtal

 

”AF”

   

Ljudnivå, med kapsling av objekten DF26, DF27 och DF28

   

”9F26”

 

Stillastående

   

”9F27”

 

Motorns varvtal

   

”9F28”

 

Vid förbikörning

 

”B0”

   

Avgasutsläpp, med kapsling av objekten 9F29, 9F2A, 9F2B, 9F2C, 9F2D, 9F2E, 9F2F, 9F30 och 9F31

   

”9F29”

 

CO

   

”9F2A”

 

HC

   

”9F2B”

 

NOx

   

”9F2C”

 

HC+NOx

   

”9F2D”

 

Partikelutsläpp för diesel

   

”9F2E”

 

Korrigerad absorptionskoefficient för diesel

   

”9F2F”

 

CO2

   

”9F30”

 

Bbränsleförbrukning vid blandad körning

   

”9F31”

 

Uppgift om miljökategori för EG-typgodkännande

 

”9F32”

   

Bränsletankvolym

Medlemsstaterna anger själva struktur och format för data enligt kapitel II.7.

III.12   Avläsning av registreringsdata

A.   Val av tillämpning

Tillämpningen ”Fordonsregistrering” skall genom sin identifiering av tillämpning (AID) kunna väljas av en SELECT DF (enligt namnet, se ISO/IEC 7816-4). Värdet för AID begärs från ett laboratorium som väljs ut av Europeiska kommissionen.

B.   Avläsning av data från filer

De filer som svarar mot kapitel II, punkt A, B och D, skall kunna väljas av SELECT (se ISO/IEC 7816-4) genom kommandoparametrarna P1 inställd på 02 och P2 inställd på 04 samt med filbeteckningen i kommandodatafältet (se kapitel X, tabell 1). Den FCP-mall som sänds tillbaka innehåller filstorleken, vilken kan vara användbar för avläsning av dessa filer.

Filerna skall kunna läsas med READ BINARY (se ISO/IEC 7816-4), med ett frånvarande datafält och Le inställt på längden för de data som förväntas, med hjälp av ett kort Le.

C.   Verifiering av att data är autentiska

För att kunna verifiera att lagrade registreringsdata är autentiska kan motsvarande elektroniska signatur kontrolleras. Det innebär att inte bara registreringsdata, utan även motsvarande elektroniska signatur skall kunna läsas av från registreringskortet.

Den öppna nyckeln för verifiering av signaturer kan hämtas genom avläsning från registreringskortet av motsvarande certifikat för utfärdande myndighet. Certifikaten innehåller den öppna nyckeln och motsvarande myndighets identitet. Verifiering av signaturen kan göras av annat system än registreringskortet.

Det står medlemsstaten fritt att hämta de öppna nycklarna och certifikaten för att verifiera certifikat för utfärdande myndighet.

III.13   Särskilda bestämmelser

Efter underrättelse till Europeiska kommissionen kan medlemsstaterna, oavsett andra bestämmelser häri, lägga till färger, märken eller symboler. Medlemsstaterna kan vidare, för vissa data enligt kapitel III.2, punkt C, tillåta XML-format och åtkomst via TCP/IP.

Medlemsstaterna kan med samtycke från Europeiska kommissionen på fordonsregistreringskortet lägga till andra tillämpningar för vilka inga harmoniserade bestämmelser eller dokument ännu finns på EU-nivå (t.ex. bevis om trafiksäkerhet), för att införa ytterligare fordonsrelaterade tjänster.


BILAGA II

DEL II AV REGISTRERINGSBEVISET (16)

I.

Denna del kan utföras i något av två format: som pappersdokument eller smartkort. Egenskaperna för versionen i form av pappersdokument anges i kapitel II och de för versionen i form av smartkort i kapitel III.

II.

Specifikationer för del II av registreringsbeviset i pappersformat

II.1

Totalmåtten för registreringsbeviset får inte vara större än A4-format (210 × 297 mm) eller en mapp i A4-format.

II.2

Papperet som används till del II av registreringsbeviset skall skyddas mot förfalskning genom att minst två av följande metoder används:

 Grafiken.

 Vattenstämpel.

 Fluorescerande fibrer.

 Fluorescerande tryck.

Det står medlemsstaten fritt att införa ytterligare säkerhetsdetaljer.

II.3

Del II av registreringsbeviset kan bestå av flera sidor. Medlemsstaterna skall fastställa antalet sidor beroende på vilka upplysningar som finns i dokumentet och dess layout.

II.4

Första sidan av del II av registreringsbeviset skall innehålla

 namnet på den medlemsstat som utfärdar del II av registreringsbeviset,

▼A1

 nationalitetsbeteckningen för den medlemsstat som utfärdar del II av registreringsbeviset, nämligen:

 

B

:

Belgien

▼M2

BG

:

Bulgarien

▼A1

CZ

:

Tjeckien

DK

:

Danmark

D

:

Tyskland

EST

:

Estland

GR

:

Grekland

E

:

Spanien

F

:

Frankrike

▼M3

HR

:

Kroatien

▼A1

IRL

:

Irland

I

:

Italien

CY

:

Cypern

LV

:

Lettland

LT

:

Litauen

L

:

Luxemburg

H

:

Ungern

M

:

Malta

NL

:

Nederländerna

A

:

Österrike

PL

:

Polen

P

:

Portugal

▼M2

RO

:

Rumänien

▼A1

SLO

:

Slovenien

SK

:

Slovakien

FIN

:

Finland

S

:

Sverige

UK

:

Förenade kungariket,

▼M1

 namnet på behörig myndighet,

 texten ”Del II av registreringsbeviset” tryckt med stor stil på språket eller språken i den medlemsstat som utfärdar registreringsbeviset. Texten skall också efter lämpligt mellanrum finnas med liten stil på Europeiska gemenskapens andra språk,

 texten ”Europeiska gemenskapen” tryckt på språket eller språken i den medlemsstat som utfärdar del II av registreringsbeviset samt

 dokumentets nummer.

II.5

Del II av registreringsbeviset skall även innehålla följande uppgifter, vilka skall föregås av motsvarande harmoniserade gemenskapskoder:

(A)

registreringsnummer

(B)

dag för första registrering av fordonet

(D)

fordon:

(D.1)

tillverkare

(D.2)

typ

 variant (i förekommande fall)

 version (i förekommande fall)

(D.3)

kommersiell beskrivning/-ar

(E)

fordonets identifieringsnummer

(K)

typgodkännandenummer (i förekommande fall)

II.6

II.6 Del II av registreringsbeviset kan vidare innehålla följande uppgifter, vilka skall föregås av motsvarande harmoniserade gemenskapskoder:

(C)

personuppgifter

(C.2)

fordonets ägare

(C.2.1)

efternamn eller företagsnamn

(C.2.2)

övriga namn eller initialer (i förekommande fall)

(C.2.3)

adress i den medlemsstat där fordonet är registrerat vid tidpunkten för dokumentets utfärdande

(C.3)

fysisk eller juridisk person som får bruka fodonet i annan rättslig egenskap än ägare

(C.3.1)

efternamn eller företagsnamn

(C.3.2)

övriga namn eller initialer (i förekommande fall)

(C.3.3)

adress i den medlemsstat där fordonet är registrerat vid tidpunkten för dokumentets utfärdande

(C.5), (C.6)

om ändring av de personuppgifter som anges i punkterna II.6, kod C.2, och/eller punkt II.6, kod C.3, inte leder till att ny del II av registreringsbeviset utfärdas, kan de nya personuppgifter som motsvarar dessa punkter inkluderas under koderna C.5 eller C.6, varvid de skall indelas enligt hänvisningarna i punkt II.6, kod C.2, och punkt II.6, kod C.3.

(J)

fordonskategori

II.7

Medlemsstat får tillfoga ytterligare upplysningar till del II av registreringsbeviset och får i synnerhet till identifieringskoderna enligt föreskrift vid II.5 och II.6 inom parentes lägga till ytterligare nationella koder.

III.

Specifikationer för del II av registreringsbeviset i form av smartkort (alternativ till den modell i pappersformat som beskrivs i kapitel II)

III.1   Kortformat och uppgifter som är läsbara med blotta ögat

Eftersom det är försett med mikroprocessor skall smartkortet vara utformat enligt de standarder som nämns i kapitel III.5.

På kortets fram- och baksida skall finnas åtminstone de uppgifter som anges i kapitel II.4 och II.5 och dessa uppgifter skall kunna läsas med blotta ögat (minsta möjliga teckenstorlek: 6 punkter) och vara tryckta enligt nedan. (Exempel på möjliga utformningar visas i figur 2 i slutet av detta avsnitt.)

A.   Grundläggande tryck

De grundläggande uppgifterna skall omfatta följande:

Framsida

a) Till höger om mikroprocessorn:

på språket eller språken i den medlemsstat som utfärdar registreringsbeviset

 texten ”Europeiska gemenskapen”,

 namnet på den medlemsstat som utfärdar registreringsbeviset,

 texten ”Del II av registreringsbeviset” tryckt med stor stil,

 annan (t.ex. tidigare nationell) beteckning på motsvarande dokument (valfritt)

 namnet på behörig myndighet (alternativt även i form av individuellt tryck enligt punkt B),

 dokumentets särskiljande löpnummer enligt bruket i medlemsstaten (alternativt även i form av individuellt tryck enligt punkt B),

b) Ovanför mikroprocessorn:

nationalitetsbeteckning för den medlemsstat som utfärdar registreringsbeviset i vitt i en blå rektangel och omgivet av tolv gula stjärnor:

B

Belgien

▼M2

BG

Bulgarien

▼M1

DK

Danmark

D

Tyskland

GR

Grekland

E

Spanien

F

Frankrike

▼M3

HR

Kroatien

▼M1

IRL

Irland

I

Italien

L

Luxemburg

NL

Nederländerna

A

Österrike

P

Portugal

▼M2

RO

Rumänien

▼M1

FIN

Finland

S

Sverige

UK

Förenade kungariket

c) Medlemsstat får i nederkanten med liten stil och på de nationella språken tillfoga anmärkningen: ”Detta dokument ska förvaras på säkert ställe utanför fordonet,”

d) Kortets grundfärg är röd (Pantone 194). Alternativt är en övergång från rött till vitt möjlig.

e) Inom området för tryck nere till vänster på kortets framsida skall en symbol som föreställer ett hjul finnas tryckt (se förslag till layout).

I övriga avseenden är bestämmelserna i kapitel III.13 tillämpliga.

B.   Individuellt tryck

Det individuella trycket skall omfatta följande upplysningar:

Framsida

a) namnet på behörig myndighet – se även punkt Aa

b) namnet på den myndighet som utfärdar registreringsbeviset (valfritt)

c) dokumentets särskiljande löpnummer enligt bruket i medlemsstaten – se även punkt Aa

d) Följande uppgifter från kapitel II.5. Enligt kapitel II.7 får enskilda nationella koder läggas till efter de harmoniserade gemenskapskoderna

Kod

Referens

(A)

registreringsnummer (officiellt registreringsnummer)

(B)

dag för första registrering av fordonet

Baksida

På baksidan skall finnas åtminstone de uppgifter som anges i kapitel II.5. Enligt kapitel II.7 får enskilda nationella koder läggas till efter de harmoniserade gemenskapskoderna.

Dessa uppgifter utgörs närmare bestämt av:

Kod

Referens

Fordonsuppgifter (med beaktande av anmärkningarna i kapitel II.5)

D.1

tillverkare

D.2

typ (i förekommande fall variant/version)

D.3

kommersiell beskrivning/-ar

E

fordonets identifieringsnummer

K

typgodkännandenummer (i förekommande fall)

Om så önskas kan ytterligare uppgifter från II.6 (med de harmoniserade koderna) och II.7 läggas till på kortets baksida.

C.   Funktioner för fysisk säkerhet på smartkortet

Hoten mot dokumentens fysiska säkerhet utgörs av:

 Framställning av falska kort: skapa ett nytt föremål som i hög grad liknar dokumentet, antingen genom att tillverka det från början eller genom att kopiera ett originaldokument.

 Väsentlig ändring: ändra egenskaperna för ett originaldokument, t.ex. genom att ändra vissa av uppgifterna som finns tryckta på dokumentet.

Det material som används till del II av registreringsbeviset skall skyddas mot förfalskning genom att minst tre av följande metoder används:

 Mikrotryck.

 Guillochetryck*.

 Iridiscerande tryck.

 Lasergravyr.

 Fluorescerande ultraviolett tryckfärg.

 Tryckfärg som varierar beroende på betraktningsvinkel*.

 Tryckfärg som varierar beroende på temperatur*.

 Anpassade hologram*.

 Varierande laserbilder.

 Bilder som varierar optiskt.

Det står medlemsstaten fritt att införa ytterligare säkerhetsdetaljer.

I första hand bör de metoder som markerats med asterisk tillämpas, eftersom de möjliggör kontroll av kortets giltighet utan särskilda hjälpmedel.

Figur 2: Exempel på möjliga utformningar av obligatoriska uppgifter

(ytterligare frivilliga uppgifter kan läggas till på kortets baksida)

III.2   Lagring och skydd av data

Efter de harmoniserade gemensamma koderna (i förekommande fall i anslutning till medlemsstats enskilda koder enligt kapitel II.7) skall eller kan följande data lagras på kortets yta med läsbar information enligt III.1:

A. Uppgifter enligt kapitel II.4 och II.5

Samtliga uppgifter som anges i kapitel II.4 och II.5 måste lagras på kortet.

B. Övriga uppgifter enligt kapitel II.6

Det står vidare medlemsstaten fritt att i mån av behov lagra ytterligare uppgifter enligt kapitel II.6.

C. Övriga uppgifter enligt kapitel II.7

Om så önskas kan därutöver ytterligare fordonsrelaterade uppgifter av allmänt intresse lagras på kortet.

Data enligt punkt A och B skall lagras i var sin fil med öppen struktur (se ISO/IEC 7816-4). Medlemsstaterna får själva bestämma hur de vill lagra uppgifterna i C.

Filerna får inte vara lässkyddade.

Skrivåtkomst för dessa filer skall vara begränsad till nationella behöriga myndigheter (och av dem befullmäktigade organ) i den medlemsstat som utfärdat smartkortet.

Skrivåtkomst får endast medges efter asymmetrisk autentisering med utväxling av tillfälliga nycklar mellan fordonets registreringsbevis och en säkerhetsmodul (t.ex. ett säkerhetsmodulkort) som tillhör de nationella behöriga myndigheterna (eller deras befullmäktigade organ). På så sätt överförs certifikat för kortverifikation enligt ISO/IEC 7816-8 före autentiseringsprocessen. Certifikaten innehåller de relevanta publika nycklar som måste hämtas och användas vid den autentiseringsprocess som sedan följer. Dessa certifikat signeras av de nationella behöriga myndigheterna och inbegriper ett godkännandeobjekt (godkännande av kortinnehavare) enligt ISO/IEC 7816-9 som knyter kortet till en specifik funktion. Detta uppgiftsspecifika godkännande är kopplat till den behöriga nationella myndigheten (t.ex. uppdatering av ett datafält).

Den nationella behöriga myndighetens relevanta öppna nycklar lagras på kortet i form av en arkivsäkring (offentlig nyckel för rotkatalogen).

Medlemsstaterna ansvarar för specificeringen av de filer och kommandon som krävs för autentiserings- och skrivprocesserna. Tryggandet av säkerheten måste godkännas genom bedömning av gemensamma kriterier (Common Criteria Evaluation) enligt EAL4+. Följande förstärkningar används: (1) AVA_MSU.3 Analys och utprovning för osäkra lägen; (2) AVA_VLA.4 Hög motståndskraft.

D. Verifieringsdata för autentisering av registreringsdata

Utfärdande myndighet beräknar sin elektroniska signatur för samtliga data i en fil som innehåller uppgifterna för punkt A och B och lagrar den i en fil i anslutning därtill. Signaturerna gör att man kan verifiera att lagrade data är autentiska. Korten skall inbegripa följande grundläggande uppgifter:

 Elektronisk signatur för registreringsdata avseende punkt A.

 Elektronisk signatur för registreringsdata avseende punkt B.

För att verifiera dessa elektroniska signaturer skall på kortet lagras:

 Certifikat för utfärdande myndighet som beräknar signaturerna för data för punkt A och B.

Elektroniska signaturer och certifikaten skall kunna läsas utan begränsningar. Skrivåtkomst till elektroniska signaturer och certifikat skall vara begränsad till nationella behöriga myndigheter.

III.3   Gränssnitt

Externa kontakter skall användas för gränssnittet. Om så önskas kan man använda en kombination av externa kontakter och en svarsstation.

III.4   Kortets lagringskapacitet

Kortet skall ha tillräcklig kapacitet för att lagra de data som nämns i kapitel III.2.

III.5   Standarder

De mikroprocessorer och avläsningsanordningar som används skall uppfylla följande standarder:

ISO 7810

Standarder för identitetskort (plastkort): Fysiska egenskaper

ISO 7816-1 och -2

Fysiska egenskaper för smartkort, mått och placering av kontakter

ISO 7816-3

Kontakters elektriska egenskaper, överföringsprotokoll

ISO 7816-4

Kommunikationens innehåll, smartkorts datastruktur, säkerhetsarkitektur, åtkomstmekanismer

ISO 7816-5

Struktur för identifiering av tillämpningar, val och verkställande av identifiering av tillämpningar, registreringsregler för identifiering av tillämpningar (nummersystem)

ISO 7816-6

Gemensamma dataelement för utbyte

ISO 7816-8

Aktivt kort med kontakter – gemensamma kommandon rörande säkerhet

ISO 7816-9

Aktivt kort med kontakter – förbättrade gemensamma kommandon

III.6   Tekniska kommandon och överföringsprotokoll

Formatet skall vara ID-1 (normal storlek, se ISO/IEC 7810).

Kortet skall stödja överföringsprotokoll T=1 enligt ISO/IEC 7816-3. Ytterligare överföringsprotokoll, t.ex. T=0, USB eller kontaktfria protokoll, kan dessutom stödjas. För överföring på bit-nivå skall ”direkt konvention” tillämpas (se ISO/IEC 7816-3).

A.   Matningsspänning, programmeringsspänning

Kortet skall fungera med Vcc = 3V (+/- 0,3V) eller med Vcc = 5V (+/- 0,5V). Kortet får inte kräva någon programmeringsspänning över stift C6.

B.   Respons på återställning

Byten för storleken på kortets informationsfält (Information Field Size Card) skall företes vid respons på återställning (ATR) för tecken TA3. Värdet skall vara minst 80h (= 128 byte).

C.   Val av protokollparameter

Stöd för val av protokollparameter (PPS) enligt ISO/IEC 7816-3 måste finnas. Detta används för att välja T=1 om T=0 dessutom finns på kortet och för att förhandla fram Fi/Di-parametrar för att uppnå högre överföringshastigheter.

D.   Överföringsprotokoll T = 1

Stöd för länkning måste finnas.

Följande förenklingar är tillåtna:

 NAD-byten: används inte (NAD skall ställas in på 00).

 S-Block ABORT: används inte.

 S-Block VPP statusfel: används inte.

Anordningen för informationsfältets storlek (IFSD) skall anges från IFD omedelbart efter ATR, dvs. IFD skall överföra begäran om S-Block IFS efter ATR och kortet skall skicka tillbaka S-Block IFS. Rekommenderat värde för IFSD är 254 byte.

III.7   Temperaturintervall

Registreringsbevis i form av ett smartkort skall fungera ordentligt i alla väderleksförhållanden som normalt förekommer inom gemenskapens territorier och åtminstone i det intervall som anges i ISO 7810. Kortet skall kunna fungera korrekt i ett luftfuktighetsintervall på 10–90 %.

III.8   Fysisk livslängd

Kortet måste kunna fungera ordentligt i 10 år, om det används enligt specifikationer avseende omgivning och el. Kortets material måste väljas så att dess livstid kan garanteras.

III.9   Elektriska egenskaper

Vid användning måste kortets uppfylla kommissionens direktiv 95/54/EG om elektromagnetisk kompatibilitet och det skall vara skyddat mot statisk elektricitet.

III.10   Filstruktur

I tabell 1 finns en förteckning över obligatoriska grundfiler (EF) i tillämpningens katalogfil (DF) (se ISO/IEC 7816-4) DF.Registration. Alla dessa filer skall ha en öppen struktur. Kraven för åtkomst beskrivs i kapitel III.2. Medlemsstaterna bestämmer själva filstorlek efter behov.

Tabell 1

Filnamn

Filbeteckning

Beskrivning

EF.Registration_A

”D001”

Registreringsdata enligt kapitel II.4 och II.5

EF.Signature_A

”E001”

Elektronisk signatur för datainnehåll i EF.Registration_A

EF.C.IA_A.DS

”C001”

X.509v3-certifikat för utfärdande myndighet som beräknar signaturerna för EF.Signature_A

EF.Registration_B

”D011”

Registreringsdata enligt kapitel II.6

EF.Signature_B

”E011”

Elektronisk signatur för datainnehåll i EF.Registration_B

EF.C.IA_B.DS

”C011”

X.509v3-certifikat för utfärdande myndighet som beräknar signaturerna för EF.Signature_B

III.11   Datastruktur

Lagrade certifikat har formatet X.509v3 enligt ISO/IEC 9594-8.

Elektroniska signaturer lagras öppet.

Registreringsdata lagras som BER-TLV dataobjekt (se ISO/IEC 7816-4) i motsvarande grundfiler. Värdefälten är kodade som ASCII-tecken enligt ISO/IEC 8824-1 och värdena C0-FF enligt ISO/IEC 8859-1 (teckenuppsättning Latin1), ISO/IEC 8859-7 (grekisk teckenuppsättning) eller ISO/IEC 8859-5 (kyrillisk teckenuppsättning). Datumformatet är ÅÅÅÅMMDD.

I tabell 2 finns en förteckning över märkningen för att identifiera de dataobjekt som motsvarar registreringsdata enligt kapitel II.4 och II.5, jämte ytterligare data enligt kapitel III.1. Om inte annat anges är de dataobjekt som förtecknas i tabell 2 obligatoriska. Dataobjekt som inte är obligatoriska kan utelämnas. Märkningens kolumn anger kapslingsnivån.

Tabell 2

Märkning

Beskrivning

”78”

     

Tilldelningsbehörighet för kompatibel märkning (Compatible Tag Allocation Authority), kapslingsobjekt 4F (se ISO/IEC 7816-4 och ISO/IEC 7816-6)

 

”4F”

   

Identifiering av tillämpning (se ISO/IEC 7816-4)

”73”

     

Gemensam mall (se ISO/IEC 7816-4 och ISO/IEC 7816-6) som motsvarar obligatoriska uppgifter i registreringsbevis del II, med kapsling av samtliga följande objekt

 

”80”

   

Version av definitionen av märkningen

 

”9F33”

   

Namnet på den medlemsstat som utfärdar registreringsbeviset del II

 

”9F34”

   

Annan (t.ex. tidigare nationell) beteckning på motsvarande dokument (valfritt)

 

”9F35”

   

Namnet på behörig myndighet

 

”9F36”

   

Namnet på den myndighet som utfärdar registreringsbeviset (valfritt)

 

”9F37”

   

Teckenuppsättning som används:

00: ISO/IEC 8859-1 (teckenuppsättning Latin1)

01: ISO/IEC 8859-5 (kyrillisk teckenuppsättning)

02: ISO/IEC 8859-7 (grekisk teckenuppsättning)

 

”9F38”

   

Dokumentets särskiljande löpnummer enligt bruket i medlemsstaten

 

”81”

   

Registreringsnummer

 

”82”

   

Dag för första registrering

 

”A3”

   

Fordonet, med kapsling av objekten 87, 88 och 89

   

”87”

 

Fordonets tillverkare

   

”88”

 

Fordonstyp

   

”89”

 

Kommersiella beskrivningar av fordonet

 

”8A”

   

fordonets identifieringsnummer

 

”8F”

   

Typgodkännandenummer

I tabell 3 finns en förteckning över märkning för att identifiera dataobjekt motsvarande registreringsuppgifter enligt kapitel II.6. Dataobjekt som förtecknas i tabell 3 är inte obligatoriska.

Tabell 3

Märkning

Beskrivning

”78”

     

Tilldelningsbehörighet för kompatibel märkning (Compatible Tag Allocation Authority), kapslingsobjekt 4F (se ISO/IEC 7816-4 och ISO/IEC 7816-6)

 

”4F”

   

Identifiering av tillämpning (se ISO/IEC 7816-4)

”74”

     

Gemensam mall (se ISO/IEC 7816-4 och ISO/IEC 7816-6) som motsvarar obligatoriska uppgifter i registreringsbevis del I, kapitel II.6, med kapsling av samtliga följande objekt

 

”80”

   

Version av definitionen av märkningen

 

”A1”

   

Personuppgifter, med kapsling av objekten A7, A8 och A9

   

”A7”

 

Fordonets ägare, med kapsling av objekten 83, 84 och 85

     

”83”

Efternamn eller företagsnamn

     

”84”

Övriga namn eller initialer (valfritt)

     

”85”

Adress i medlemsstaten

   

”A8”

 

Fordonets andre ägare, med kapsling av objekten 83, 84 och 85

     

 
   

”A9”

 

Person som får bruka fodonet i annan rättslig egenskap än ägare, med kapsling av objekten 83, 84 och 85

     

 
 

”98”

   

Fordonskategori

Medlemsstaterna anger själva struktur och format för data enligt kapitel II.7.

III.12   Avläsning av registreringsdata

A.   Val av tillämpning

Tillämpningen ”Fordonsregistrering” skall genom sin identifiering av tillämpning (AID) kunna väljas av en SELECT DF (enligt namnet, se ISO/IEC 7816-4). Värdet för AID begärs från ett laboratorium som väljs ut av Europeiska kommissionen.

B.   Avläsning av data från filer

De filer som svarar mot kapitel II, punkt A, B och D, skall kunna väljas av SELECT (se ISO/IEC 7816-4) genom kommandoparametrarna P1 inställd på 02 och P2 inställd på 04 samt med filbeteckningen i kommandodatafältet (se kapitel X, tabell 1). Den FCP-mall som sänds tillbaka innehåller filstorleken, vilken kan vara användbar för avläsning av dessa filer.

Filerna skall kunna läsas med READ BINARY (se ISO/IEC 7816-4), med ett frånvarande datafält och Le inställt på längden för de data som förväntas, med hjälp av ett kort Le.

C.   Verifiering av att data är autentiska

För att kunna verifiera att lagrade registreringsdata är autentiska kan motsvarande elektroniska signatur kontrolleras. Det innebär att inte bara registreringsdata, utan även motsvarande elektroniska signatur skall kunna läsas av från registreringskortet.

Den öppna nyckeln för verifiering av signaturer kan hämtas genom avläsning från registreringskortet av motsvarande certifikat för utfärdande myndighet. Certifikaten innehåller den öppna nyckeln och motsvarande myndighets identitet. Verifiering av signaturen kan göras av annat system än registreringskortet.

Det står medlemsstaten fritt att hämta de öppna nycklarna och certifikaten för att verifiera certifikat för utfärdande myndighet.

III.13   Särskilda bestämmelser

Efter underrättelse till Europeiska kommissionen kan medlemsstaterna, oavsett andra bestämmelser häri, lägga till färger, märken eller symboler. Medlemsstaterna kan vidare, för vissa data enligt kapitel III.2, punkt C, tillåta XML-format och åtkomst via TCP/IP.

Medlemsstaterna kan med samtycke från Europeiska kommissionen på fordonsregistreringskortet lägga till andra tillämpningar för vilka inga harmoniserade bestämmelser eller dokument ännu finns på EU-nivå (t.ex. bevis om trafiksäkerhet), för att införa ytterligare fordonsrelaterade tjänster.


(1) EGT C 202, 2.7.1997, s. 13 samt

EGT C 301, 30.9.1998, s. 8.

(2) EGT C 19, 21.1.1998, s. 17.

(3) Europaparlamentets yttrande av den 28 maj 1998 (EGT C 195, 22.6.1998, s. 21), rådets gemensamma ståndpunkt av den 3 november 1998 (EGT C 388, 14.12.1998, s. 12) och Europaparlamentets beslut av den 25 februari 1999 (ännu ej offentliggjort i EGT).

(4) EGT L 237, 24.8.1991, s. 1. Direktivet senast ändrat genom rådets direktiv 97/26/EG (EGT L 150, 7.6.1997, s. 41).

(5) EGT L 42, 23.2.1970, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 98/14/EG (EGT L 91, 25.3.1998, s. 1).

(6) EGT L 225, 10.8.1992, s. 72. Direktivet ändrat genom 1994 års anslutningsakt.

(7) Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG av den 5 september 2007 om fastställande av en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon (EUT L 263, 9.10.2007, s. 1).

(8) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/45/EU av den 3 april 2014 om periodisk provning av motorfordons och tillhörande släpvagnars trafiksäkerhet och om upphävande av direktiv 2009/40/EG (EUT L 127, 29.4.2014, s. 51).

(9) Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (EGT L 281, 23.11.1995, s. 31).

(10) Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation (EGT L 201, 31.7.2002, s. 37).

(11) Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG av den 18 september 2000 om uttjänta fordon (EGT L 269, 21.10.2000, s. 34).

(12) Bevis som endast består av en del skall ha texten ”Registreringsbevis”, och ingen hänvisning får i texten göras till ”Del I”.

(13) Rådets direktiv 70/220/EEG av den 20 mars 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot luftförorening genom avgaser från motorfordon (EGT L 76, 6.4.1970, s. 1), senast ändrat genom kommissionens direktiv 2002/80/EG (EGT L 291, 28.10.2002, s. 20).

(14) Rådets direktiv 88/77/EEG av den 3 december 1987 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gasformiga föroreningar från dieselmotorer som används i fordon (EGT L 36, 9.2.1988, s. 33), senast ändrat genom kommissionens direktiv 2001/27/EG (EGT L 107, 18.04.2001, s. 10).

(15) Kommissionens direktiv 95/54/EG av den 31 oktober 1995 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 72/245/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om dämpning av radiostörningar som orsakas av ottomotorer i motorfordon och om ändring av direktiv 70/156/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (EGT L 266, 8.11.1995, s. 1).

(16) Denna bilaga berör endast registreringsbevis som består av del I och II.