Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

02006L0001-20220605.pdf

02006L0001 — SV — 05.06.2022 — 001.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

▸B

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2006/1/EG

av den 18 januari 2006

om användning av fordon hyrda utan förare för godstransporter på väg

(kodifierad version)

(Text av betydelse för EES)

(EGT L 033 4.2.2006, s. 82)

Ändrat genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

▸M1

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2022/738 av den 6 april 2022

  L 137

1

16.5.2022


▾B

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2006/1/EG

av den 18 januari 2006

om användning av fordon hyrda utan förare för godstransporter på väg

(kodifierad version)

(Text av betydelse för EES)

Artikel 1

I detta direktiv avses med

a) 

fordon: ett motorfordon, en släpvagn, en påhängsvagn eller en fordonskombination, avsedd uteslutande för varutransporter,

b) 

hyrt fordon: ett fordon, som mot ersättning och för en bestämd tid i enlighet med ett kontrakt, ställs till förfogande för ett företag som bedriver godstransporter på väg som yrkesmässig trafik eller för egen räkning.

Artikel 2

▾M1

1.  

Varje medlemsstat ska tillåta användning inom sitt territorium av fordon som har hyrts av företag som är etablerade på en annan medlemsstats territorium, under följande förutsättningar:

a) 

Fordonet är registrerat eller satt i trafik i enlighet med lagstiftningen i en medlemsstat och används, i tillämpliga fall, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 1071/2009 (1) och (EG) nr 1072/2009 (2).

▾B

b) 

Kontraktet avser endast hyra av fordon utan förare och är inte förenat med något serviceavtal med samma företag som omfattar förar- eller följepersonal.

c) 

Det hyrda fordonet står uteslutande till företagets förfogande under hyreskontraktets giltighetstid.

d) 

Det hyrda fordonet körs av personal hos det företag som använder det.

▾M1

2.  

Att villkoren i punkt 1 a–d är uppfyllda ska styrkas genom uppvisande av följande dokument, i pappersformat eller elektroniskt format, som ska medfölja fordonet:

▾B

a) 

Hyreskontraktet eller bestyrkt utdrag ur detta kontrakt, särskilt med uppgift om uthyrarens namn, hyresmannens namn, datum för kontraktets undertecknande, kontraktets giltighetstid och vilket fordon kontraktet avser.

b) 

I det fall föraren inte är den person som hyr fordonet – förarens anställningsavtal eller bestyrkt utdrag ur detta avtal, särskilt med uppgift om arbetsgivarens namn, den anställdes namn, datum för avtalets undertecknande, avtalets giltighetstid eller aktuellt lönebesked.

Vid behov får de under a och b nämnda dokumenten ersättas med likvärdig handling, utställd av behörig myndighet i medlemsstaten.

▾M1

Artikel 3

1.  
Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att företag som är etablerade på deras respektive territorier får använda hyrda fordon för godstransport på väg på samma villkor som fordon ägda av dessa företag, förutsatt att villkoren i artikel 2 är uppfyllda.
2.  

Om ett hyrt fordon är registrerat eller satt i trafik i enlighet med lagstiftningen i en annan medlemsstat får den medlemsstat där vägtransportföretaget är etablerat

a) 

begränsa användningstiden på sitt territorium för det hyrda fordonet, under förutsättning att vägtransportföretaget i fråga får använda det hyrda fordonet under en period av minst två på varandra följande månader under ett givet kalenderår; i det fallet får medlemsstaten kräva att hyreskontraktet inte löper längre än den tidsfrist som den medlemsstaten har fastställt,

b) 

kräva att det hyrda fordonet registreras i enlighet med dess nationella registreringsregler efter en period på minst 30 dagar; i det fallet får medlemsstaten kräva att hyreskontraktet inte löper längre än den användningsperiod som föregår registreringskravet,

c) 

begränsa antalet hyrda fordon som ett företag får använda, under förutsättning att det minsta antalet tillåtna fordon motsvarar minst 25 % av den godsfordonspark som företaget enligt artikel 5.1 g i förordning (EG) nr 1071/2009 förfogar över antingen den 31 december året före användningen av det hyrda fordonet eller den dag då företaget börjar använda det hyrda fordonet, enligt vad som fastställs av medlemsstaten; om ett företag har en total fordonspark på fler än ett men färre än fyra fordon ska det dock tillåtas att använda minst ett sådant fordon; det minsta antalet i enlighet med det här ledet avser den godsfordonspark som företaget förfogar över på grundval av de fordon som är registrerade eller satta i trafik i enlighet med lagstiftningen i den medlemsstaten,

d) 

begränsa användningen av sådana fordon för transporter bedrivna för egen räkning.

▾M1

Artikel 3a

1.  
Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att registreringsnumret för ett hyrt fordon som används av ett företag som utför godstransporter på väg i yrkesmässig trafik införs i det nationella elektroniska register som avses i artikel 16 i förordning (EG) nr 1071/2009.
2.  
Medlemsstaternas behöriga myndigheter ska ha ett nära samarbete och snabbt bistå varandra och tillhandahålla varandra all information som är relevant för att främja genomförandet och efterlevnaden av detta direktiv. För det ändamålet ska varje medlemsstat utse en nationell kontaktpunkt som ansvarar för informationsutbytet med övriga medlemsstater.
3.  
Utbytet av den information som avses i punkt 1 ska ske genom Europeiska registret för vägtransportföretag i enlighet med vad som anges i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/480 (3).
4.  
Medlemsstaterna ska säkerställa att den information som tillhandahålls enligt denna artikel endast används i de ärenden som den har begärts för. Behandling av personuppgifter ska utföras endast i syfte att efterleva detta direktiv och ska vara förenlig med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 (4).
5.  
Inga avgifter får tas ut i samband med ömsesidigt administrativt samarbete och bistånd.
6.  
En begäran om information ska inte hindra de behöriga myndigheterna från att vidta åtgärder i enlighet med relevant unionsrätt och nationell rätt för att utreda och förhindra påstådda överträdelser av regler till följd av detta direktivs införlivande.
7.  
Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att behandlingen av de uppgifter som avses i punkt 1 i denna artikel uppfyller kraven för den information som avses i artikel 16.2 g i förordning (EG) nr 1071/2009, enligt vad som specificeras i artikel 16.2 tredje och femte styckena samt i artikel 16.3 och 16.4 i den förordningen.
8.  
Senast 14 månader efter antagandet av en genomförandeakt om fastställande av en gemensam formel för beräkning av riskvärdering enligt vad som avses i artikel 9.1 andra stycket i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/22/EG (5) ska kommissionen anta genomförandeakter som fastställer minimikraven avseende de uppgifter som ska införas i de nationella elektroniska registren för att möjliggöra en sammankoppling av register och som specificerar vilka funktionaliteter som krävs för att göra denna information tillgänglig för de behöriga myndigheterna i samband med vägkontroller. Dessa minimikrav och funktionaliteter ska stämma överens med de krav och funktionaliteter som fastställts enligt artikel 16.6 i förordning (EG) nr 1071/2009. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 5b.2 i det här direktivet.
9.  
Medlemsstaterna ska säkerställa att de uppgifter som avses i punkt 1 är tillgängliga för de behöriga myndigheterna i samband med vägkontroller.

▾B

Artikel 4

Detta direktiv skall inte påverka föreskrifterna i en medlemsstat som antagit mindre restriktiva villkor för användning av hyrda fordon än som anges i artiklarna 2 och 3.

Artikel 5

Utan att artiklarna 2 och 3 påverkas, skall detta direktiv inte påverka tillämpningen av regler om

a) 

marknaden för godstransporter på väg som bedrivs yrkesmässigt eller för egen räkning och därvid särskilt tillträde till marknaden samt, i synnerhet, inskränkningar genom kvoteringar avseende vägkapaciteter,

b) 

priser och villkor för godstransporter på väg,

c) 

hyresprisbildning,

d) 

fordonsimport,

e) 

villkor som reglerar rätten att bedriva verksamhet som uthyrare av fordon för godstransporter på väg.

▾M1

Artikel 5a

Senast den 7 augusti 2027 ska kommissionen lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet om genomförandet och effekterna av detta direktiv. Den rapporten ska innehålla information om användningen av fordon som har hyrts i en annan medlemsstat än den medlemsstat där det företag som hyr fordonet är etablerat. I den rapporten ska särskild uppmärksamhet ägnas åt påverkan på trafiksäkerheten, på miljön, på skatteintäkterna och på efterlevnaden av cabotagereglerna i enlighet med förordning (EG) nr 1072/2009. På grundval av den rapporten ska kommissionen bedöma om det är nödvändigt att föreslå ytterligare åtgärder.

Artikel 5b

1.  
Kommissionen ska biträdas av den kommitté som inrättats genom artikel 42.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 165/2014 (6). Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 (7).
2.  
När det hänvisas till denna punkt ska artikel 4 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

▾B

Artikel 6

Direktiv 84/647/EEG skall upphöra att gälla, utan att det påverkar medlemsstaternas skyldigheter vad gäller de tidsfrister för införlivande med nationell lagstiftning som anges i bilaga I del B.

Hänvisningar till det upphävda direktivet skall anses som hänvisningar till det här direktivet och skall läsas enligt jämförelsetabellen i bilaga II.

Artikel 7

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 8

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.


BILAGA I

Del A

Upphävt direktiv och dess ändring

(hänvisningar i artikel 6)

Rådets direktiv 84/647/EEG

(EGT L 335, 22.12.1984, s. 72)

Rådets direktiv 90/398/EEG

(EGT L 202, 31.7.1990, s. 46)

Del B

Tidsfrister för införlivande i nationell lagstiftning

(hänvisningar i artikel 6)

Direktiv

Tidsfrister för införlivande

Direktiv 84/647/EEG

30 juni 1986

Direktiv 90/398/EEG

31 december 1990


BILAGA II

Jämförelsetabell

Direktiv 84/647/EEG

Detta direktiv

Artikel 1, inledningssatsen

Artikel 1, inledningssatsen

Artikel 1, första strecksatsen

Artikel 1 a

Artikel 1, andra strecksatsen

Artikel 1 b

Artikel 2, inledningssatsen

Artikel 2.1, inledningssatsen

Artikel 2, punkt 1 till 4

Artikel 2.1, a till d

Artikel 2, punkt 5, första stycket, inledningssatsen

Artikel 2.2, första stycket, inledningssatsen

Artikel 2, punkt 5, första stycket, a och b

Artikel 2.2, första stycket, a och b

Artikel 2, punkt 5, andra stycket

Artikel 2.2, andra stycket

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 4.1

Artikel 4

Artikel 5, inledningssatsen

Artikel 5, inledningssatsen

Artikel 5, första strecksatsen

Artikel 5 a

Artikel 5, andra strecksatsen

Artikel 5 b

Artikel 5, tredje strecksatsen

Artikel 5 c

Artikel 5, fjärde strecksatsen

Artikel 5 d

Artikel 5, femte strecksatsen

Artikel 5 e

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 9

Artikel 8

Bilaga I

Bilaga II


(1) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik och om upphävande av rådets direktiv 96/26/EG (EUT L 300, 14.11.2009, s. 51).

(2) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1072/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för godstransporter på väg (EUT L 300, 14.11.2009, s. 72).

(3) Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/480 av den 1 april 2016 om införande av gemensamma bestämmelser för sammankoppling av nationella elektroniska register över vägtransportföretag och om upphävande av förordning (EU) nr 1213/2010 (EUT L 87, 2.4.2016, s. 4).

(4) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

(5) Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/22/EG av den 15 mars 2006 om minimivillkor för genomförande av förordningarna (EG) nr 561/2006 och (EU) nr 165/2014 och direktiv 2002/15/EG vad gäller sociallagstiftning på vägtransportområdet samt om upphävande av rådets direktiv 88/599/EEG (EUT L 102, 11.4.2006, s. 35).

(6) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 165/2014 av den 4 februari 2014 om färdskrivare vid vägtransporter, om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare vid vägtransporter och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet (EUT L 60, 28.2.2014, s. 1).

(7) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).