Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

02006L0087-20181007.pdf

02006L0087 — SV — 07.10.2018 — 008.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

▸B

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

av den 12 december 2006

om tekniska föreskrifter för fartyg i inlandssjöfart och om upphävande av rådets direktiv 82/714/EEG

(2006/87/EG)

(EGT L 389, 30.12.2006, p.1)

Upphävt genom:

 

 

Officiella tidningen

nr

sida

datum

 

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1629 av den 14 september 2016

L 252

118

16.9.2016

 
Den sista konsoliderade versionen av rättsakten innan den upphävdes:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:02006L0087-20131101