Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

02007D0756-20181115.pdf

02007D0756 — SV — 15.11.2018 — 004.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

▸B

KOMMISSIONENS BESLUT

av den 9 november 2007

om antagande av en gemensam specifikation för det nationella fordonsregistret som föreskrivs i artikel 14.4 och 14.5 i direktiv 96/48/EG och direktiv 2001/16/EG

[delgivet med nr K(2007) 5357]

(2007/756/EG)

(EGT L 305 23.11.2007, s. 30)

Ändrat genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

▸M1

KOMMISSIONENS BESLUT 2011/107/EU av den 10 februari 2011

  L 43

33

17.2.2011

▸M2

KOMMISSIONENS BESLUT 2012/757/EU av den 14 november 2012

  L 345

1

15.12.2012

 M3

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 519/2013 av den 21 februari 2013

  L 158

74

10.6.2013

▸M4

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2018/1614 Text av betydelse för EES av den 25 oktober 2018

  L 268

53

26.10.2018

Rättat genom:

 C1

Rättelse, EGT L 101, 4.4.2014, s.  15 (2012/757/EU)


▾B

KOMMISSIONENS BESLUT

av den 9 november 2007

om antagande av en gemensam specifikation för det nationella fordonsregistret som föreskrivs i artikel 14.4 och 14.5 i direktiv 96/48/EG och direktiv 2001/16/EG

[delgivet med nr K(2007) 5357]

(2007/756/EG)

Artikel 1

De gemensamma specifikationerna för det nationella fordonsregistret i enlighet med artikel 14.5 i direktiv 96/48/EG och artikel 14.5 i direktiv 2001/16/EG, enligt bilagan, antas härmed.

▾M2

Artikel 1a

Tillägg 6 i bilagan till detta beslut ska tillämpas från och med den 1 januari 2014.

▾B

Artikel 2

Vid registrering av fordon efter ikraftträdandet av detta beslut ska medlemsstaterna använda de gemensamma specifikationer som anges i bilagan.

Artikel 3

Medlemsstaterna ska registrera befintliga fordon på det sätt som avses i avsnitt 4 i bilagan.

Artikel 4

1.  I enlighet med artikel 14.4 b i direktiv 96/48/EG och artikel 14.4 b i direktiv 2001/16/EG ska medlemsstaterna utse ett nationellt organ som ska ansvara för att sköta och uppdatera det nationella fordonsregistret. Detta organ kan vara den nationella säkerhetsmyndigheten i den berörda medlemsstaten. Medlemsstaterna ska se till att dessa organ samarbetar och utbyter information för att säkerställa att uppgiftsändringar förmedlas utan dröjsmål.

2.  Medlemsstaterna ska meddela kommissionen och övriga medlemsstater om det organ som utsetts i enlighet med punkt 1 inom ett år efter detta besluts ikraftträdande.

Artikel 5

1.  När rullande materiel tas i bruk för första gången i Estland, Lettland eller Litauen och ska användas utanför Europeiska unionen som en del av vagnparken för det gemensamma järnvägssystemet med 1 520 mm spårvidd ska materielen registreras i både det nationella fordonsregistret och informationsdatabasen som drivs av rådet för järnvägstransporter i Oberoende staters samvälde. I det här fallet kan det åttasiffriga numreringssystemet tillämpas i stället för det numreringssystem som anges i bilagan.

2.  Rullande materiel som tas i bruk för första gången i tredjeland och är avsedd att användas inom Europeiska unionen som en del av den gemensamma vagnparken i järnvägssystemet med 1 520 mm spårvidd ska inte registreras i det nationella fordonsregistret. I överensstämmelse med artikel 14.4 i direktiv 2001/16/EG måste det emellertid vara möjligt att hämta information som anges i artikel 14.5 c, d och e från informationsdatabasen som drivs av rådet för järnvägstransporter i Oberoende staters samvälde.

Artikel 6

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

▾M1


BILAGA

1.   UPPGIFTER

Uppgifterna i det nationella fordonsregistret är uppställda enligt följande:

Numreringen följer ordningen i den föreslagna standardblanketten för registrering i tillägg 4.

Dessutom kan fält läggas till för exempelvis kommentarer, identifiering av fordon under utredning (se avsnitt 3.4) osv.

1.

▸M2 Numerisk identifikationskod enligt definitionen i tillägg 6 ◂

Obligatorisk

Innehåll

Numerisk identifieringskod enligt bilaga P i Tekniska specifikationen för driftkompatibilitet (TSD) om ”drift och trafikledning” (nedan kallad OPE TSD(1).

 

Format

1.1  Nummer

Tolvsiffrigt

1.2  Tidigare nummer (vid behov, för fordon som har fått ett nytt nummer)

 

2.

Medlemsstat och nationell säkerhetsmyndighet (NSA – National Security Authority)

Obligatorisk

Innehåll

Identifiering av den medlemsstat där fordonet registrerats och av den nationella säkerhetsmyndighet som godkänt ibruktagandet.

 

Format

2.1  ▸M2 Medlemsstatens nummerkod som anges i tillägg 6, del 4 ◂

Tvåsiffrig kod

2.2  Nationell säkerhetsmyndighet

Text

3.

Tillverkningsår

Obligatorisk

Innehåll

År då fordonet lämnade fabriken.

 

Format

3.  Tillverkningsår

ÅÅÅÅ

4.

EG-hänvisning

Obligatorisk (om tillgänglig)

Innehåll

Hänvisningar till EG-kontrollförklaring och det utfärdande organet (den sökande).

 

Format

4.1  Datum för förklaringen

Datum

4.2  EG-hänvisning

Text

4.3  Utfärdande organ (sökande)

Text

4.4  Registrerat organisationsnummer

Text

4.5  Organisationens adress, gata och nummer

Text

4.6  Ort

Text

4.7  Landskod

ISO (se tillägg 2)

4.8  Postnummer

Alfanumerisk kod

5.

Hänvisning till det europeiska registret över godkända typer av fordon (EratvEuropean Register of Authorised Types of Vehicles)

Obligatorisk (2)

Innehåll

Hänvisning som gör det möjligt att hämta relevanta tekniska uppgifter från Eratv (3). Hänvisningen är obligatorisk om typen är definierad i Eratv.

 

Format

5.  Hänvisning som gör det möjligt att hämta relevanta tekniska uppgifter från Eratv

Alfanumerisk kod

5a

Serie

Frivillig uppgift

Innehåll

Identifiering av serien, om fordonet utgör en del av en serie.

 

5a  Serie

Text

6.

Begränsningar

Obligatorisk

Innehåll

Begränsningar av fordonets användning.

 

Format

6.1  Kodade begränsningar

(se tillägg 1)

Kod

6.2  Icke-kodade begränsningar

Text

7.

Ägare

Obligatorisk

Innehåll

Identifiering av fordonets ägare.

 

Format

7.1  Organisation

Text

7.2  Registrerat organisationsnummer

Text

7.3  Organisationens adress, gata och nummer

Text

7.4  Ort

Text

7.5  Landskod

ISO (se tillägg 2)

7.6  Postnummer

Alfanumerisk kod

8.

Innehavare

Obligatorisk

Innehåll

Identifiering av fordonsinnehavaren.

 

Format

8.1  Organisation

Text

8.2  Registrerat organisationsnummer

Text

8.3  Organisationens adress, gata och nummer

Text

8.4  Ort

Text

8.5  Landskod

ISO (se tillägg 2)

8.6  Postnummer

Alfanumerisk kod

8.7  Märkning med beteckning för fordonsinnehavaren (om tillgänglig) (VKM – Vehicle Keeper Marking)

Alfanumerisk kod

9.

Enhet med ansvar för underhåll

Obligatorisk

Innehåll

Hänvisning till enhet med ansvar för underhåll.

 

Format

9.1  Enhet med ansvar för underhåll

Text

9.2  Registrerat organisationsnummer

Text

9.3  Enhetens adress, gata och nummer

Text

9.4  Ort

Text

9.5  Landskod

ISO

9.6  Postnummer

Alfanumerisk kod

9.7  E-postadress

E-post

10.

Återkallelse

Obligatorisk, i tillämpliga fall

Innehåll

Datum för officiell skrotning och/eller annan typ av bortskaffande och koden för återkallelsesätt.

 

Format

10.1  Bortskaffandesätt

(se tillägg 3)

Tvåsiffrig kod

10.2  Datum för återkallelse

Datum

11.

Medlemsstater där fordonet är godkänt

Obligatorisk

Innehåll

Lista på medlemsstater där fordonet är godkänt.

 

Format

11.  ▸M2 Medlemsstatens nummerkod som anges i tillägg 6, del 4 ◂

Lista

12.

Godkännandenummer

Obligatorisk

Innehåll

Harmoniserat nummer på godkännande att ta i bruk, utfärdat av den nationella säkerhetsmyndigheten.

 

Format

12.  Godkännandenummer

För befintliga fordon: Text

För nya fordon: Alfanumerisk kod enligt Europeiska identifieringsnumret (EIN), se tillägg 2.

13.

Godkännande att ta i bruk

Obligatorisk

Innehåll

Datum för godkännande att ta i bruk (4) och dess giltighetstid.

 

Format

13.1  Datum för godkännande

Datum (ÅÅÅÅMMDD)

13.2  Godkännandet giltigt till och med (om angivet)

Datum (ÅÅÅÅMMDD)

13.3  Tillfälligt upphävt godkännande

Ja/Nej

(1)   Används inte.

(2)   För fordonstyper som är godkända i enlighet med artikel 26 i direktiv 2008/57/EG.

(3)   Det register som avses i artikel 34 i direktiv 2008/57/EG.

(4)   Godkännanden som utfärdas i enlighet med kapitel V i direktiv 2008/57/EG eller i enlighet med ett godkännandeförfarande som gällde före införlivandet av direktiv 2008/57/EG.

2.   STRUKTUR

2.1   Länkar till andra register

Flera register håller på att upprättas, delvis till följd av EU:s nya regelsystem. I tabellen nedan anges de register och databaser som efter införandet kan ha länkar till de nationella fordonsregistren.

Register eller databas

Ansvarig enhet

Andra enheter med åtkomsträttigheter

Nationella fordonsregistret

(Direktivet om driftskompatibilitet)

Registreringsenhet (RE) (1) /Nationella säkerhetsmyndigheten

Andra nationella säkerhetsmyndigheter/registreringsenheter/RU/IM/IB/RB/Innehavare/Ägare/ERA/Otif

Europeiska registret över godkända typer av fordon

(Direktivet om driftskompatibilitet)

Europeiska järnvägsbyrån

Offentligt

Referensdatabas för rullande materiel (RSRD)

(TAF TSI och SEDP)

Innehavare

RU/IM/nationell säkerhetsmyndighet/ERA/Innehavare/Verkstäder

Driftdatabas för godsvagnar och intermodala enheter (WIMO – Wagon and Intermodal Operational Database)

(TAF TSI och SEDP)

Ännu inte bestämt

RU/IM/nationell säkerhetsmyndighet/ERA/Innehavare/Verkstäder/Användare

Register över rullande järnvägsmateriel (2) (Kapstadskonventionen)

Registrator

Offentligt

Otif-register

(Cotif 99 – Atmf)

Mellanstatliga organisationen för internationell järnvägstrafik (Otif)

Behöriga myndigheter/RU/IM/IB/RB/Innehavare/Ägare/ERA/Otif Sek.

(1)   Registreringsenheten är den enhet som utses av varje medlemsstat, i enlighet med artikel 33.1 b i direktiv 2008/57/EG, för att sköta och uppdatera det nationella fordonsregistret.

(2)   Enligt det Luxemburgprotokoll om särskilda frågor rörande rullande järnvägsmateriel till konventionen om internationell säkerhetsrätt till flyttbar egendom som undertecknades i Luxemburg den 23 februari 2007.

Det är inte möjligt att vänta på att alla register ska bli klara innan det nationella fordonsregistret införs. Därför måste det nationella fordonsregistret utformas så att en senare koppling till de andra registren blir möjlig. Därför ska följande beaktas:

 I det nationella fordonsregistret hänvisas till det europeiska registret över godkända typer av fordon genom att en hänvisning till fordonstypen införs. Nyckeln för att länka samman registren är punkt 5.

 Referensdatabasen för rullande materiel omfattar vissa ”administrativa” punkter i det nationella fordonsregistret. Planeras i TAF TSD SEDP. Den strategiska europeiska genomförandeplanen (SEDP – Strategic European Deployment Plan) kommer att beakta specifikationerna för det nationella fordonsregistret.

 Driftdatabasen för godsvagnar och intermodala enheter innefattar uppgifter från referensdatabasen för rullande material och uppgifter om underhåll. Ingen länk till det nationella fordonsregistret planeras.

▾M2

 VKMR: Bör hanteras av ERA och OTIF gemensamt (ERA för Europeiska unionen och OTIF för alla OTIF-medlemmar som inte är medlemsstater i EU). Innehavaren registreras i det nationella fordonsregistret. I tillägg 6 anges i detalj andra centralregister runtom i världen (till exempel fordonens typkoder, driftskompatibilitetskoder, landskoder etc.) som bör hanteras av ett ”centralt organ” som är resultatet av samarbetet mellan ERA och OTIF.

▾M1

 Registret över rullande järnvägsmateriel (Kapstadskonventionen/Luxemburgprotokollet) är ett register över ekonomisk information om rörlig utrustning. Det har ännu inte utvecklats. Det finns en möjlig koppling, eftersom Unidroitregistret behöver information om fordonets nummer och ägare. Nyckeln för att länka samman båda registren är fordonets första europeiska fordonsnummer.

 Otif-registren utvecklas med beaktande av fordonsregistren inom EU.

Hur systemet i dess helhet ska konstrueras, samt kopplingarna mellan det nationella fordonsregistret och andra register, kommer att anges i detalj så att det blir möjligt att vid behov hämta efterfrågade uppgifter.

2.2   EU:s övergripande struktur för nationella fordonsregister

De nationella fordonsregistren kommer att administreras decentraliserat. Målet är att skapa en sökmotor för uppgifterna genom en gemensam programvara, som ger användare möjlighet att hämta uppgifter från samtliga lokala register (LR) i medlemsstaterna.

Uppgifterna i de nationella fordonsregistren kommer att lagras på nationell nivå och kommer att kunna hämtas via en webbaserad applikation (med egen webbadress).

Det europeiska centraliserade virtuella fordonsregistret (EC VVR – European Centralised Virtual Vehicle Register) kommer att bestå av två delsystem:

 Det virtuella fordonsregistret, som är den centrala sökmotorn hos Europeiska järnvägsbyrån.

 De nationella fordonsregistren, som är medlemsstaternas lokala register. Medlemsstaterna kan använda det standardiserade nationella fordonsregister som utvecklats av byrån eller utveckla sina egna applikationer i enlighet med denna specifikation. I det senare fallet ska medlemsstaten använda ett översättningsprogram som utvecklas av byrån för kommunikation mellan det nationella fordonsregistret och det virtuella fordonsregistret.

Bild 1

Utformning av det europeiska centraliserade virtuella fordonsregistret

Denna struktur bygger på två kompletterande delsystem som gör det möjligt att söka uppgifter som lagras lokalt i respektive medlemsstat. Genom denna struktur

 upprättas datoriserade register på nationell nivå som är öppna för ömsesidig konsultation,

 ersätts pappersregister med ett datoriserat register, för att medlemsstaterna ska kunna hantera och dela information med andra medlemsstater, och

 tillåts anslutningar mellan nationella fordonsregister och det virtuella fordonsregistret med hjälp av gemensamma standarder och gemensam terminologi.

Huvudprinciperna i denna struktur är följande:

 Samtliga nationella fordonsregister kommer att ingå i det datorbaserade nätet.

 Samtliga medlemsstater kommer att se de gemensamma uppgifterna när de går in i systemet.

 Dubbelregistrering av uppgifter och relaterade möjliga fel kommer att undvikas när det virtuella fordonsregistret väl har upprättats.

 Uppdaterade uppgifter.

Byrån kommer att låta registreringsenheterna ta del av följande installationsfiler och dokument som ska användas för att installera det standardiserade nationella fordonsregistret och översättningsprogrammet och för att ansluta dem till det centrala virtuella fordonsregistret.

 Installationsfiler:

 

 sNVR_Installation_Files,

 TE_Installation_Files,

 Dokument:

 

 Administrator_Guide_sNVR,

 CSV_export,

 CSV_import,

 sNVR_Deployment_Guide,

 User_Guide_sNVR,

 NVR-TE_Deployment_Guide,

 NVR-TE_Integration_Guide,

 User_Guide_VVR.

3.   DRIFTSLÄGE

3.1   Användning av det nationella fordonsregistret

Det nationella fordonsregistret ska användas till följande:

 Registrera godkännanden.

 Registrera tilldelade europeiska fordonsnummer till fordon.

 Söka efter kortfattad information inom EU om ett särskilt fordon.

 Följa upp rättsliga aspekter som skyldigheter och upplysningar av rättslig natur.

 Hämta information för inspektioner som framför allt är relaterade till säkerhet och underhåll.

 Möjliggöra kontakt med ägare och innehavare.

 Dubbelkontrollera vissa säkerhetskrav före utfärdandet av ett säkerhetsintyg.

 Följa upp ett särskilt fordon.

3.2   Ansökningsblanketter

▾M4

3.2.1   Registreringsansökan

Formuläret i tillägg 4 ska användas för registreringsansökan.

Enheten som ansöker om en fordonsregistrering ska kryssa för rutan för ”Nyregistrering”. Den ska fylla i formuläret och skicka det enligt följande:

 Till registreringsenheten i den medlemsstat där registreringen söks, med alla fält i fyllda.

 Till registreringsenheten i den första medlemsstat där fordonet ska användas, när det gäller ett fordon från tredjeland (se punkt 3.2.5.2). I detta fall ska formuläret innehålla åtminstone information om fordonets ägare och innehavare, begränsningar för fordonets användning och underhållsansvarig enhet.

▾M1

3.2.2   Registrering av ett fordon och utfärdande av ett europeiskt fordonsnummer

När det gäller en förstagångsregistrering utfärdar den behöriga registreringsenheten det europeiska fordonsnumret.

Det är möjligt att ha en registreringsblankett per fordon eller en enda blankett för en hel uppsättning fordon från samma serie eller order, med en lista över fordonsnumren bifogad.

Registreringsenheten måste vidta rimliga åtgärder för att garantera att de uppgifter som införs i det nationella fordonsregistret är korrekta. För detta ändamål kan registreringsenheten begära information från andra registreringsenheter, särskilt när den enhet som ansöker om registrering i en medlemsstat inte är etablerad i den medlemsstaten.

3.2.3   Ändring av en eller flera registreringspunkter

Enheten som ansöker om en ändring av en eller flera av punkterna i fordonsregistreringen ska

 kryssa för rutan för ”Ändring”,

 fylla i det nuvarande europeiska fordonsnumret (punkt 1),

 kryssa för rutan för varje ändrad punkt, och

 ange det nya innehållet i de punkter som ändras och sedan skicka blanketten till registreringsenheterna i alla de medlemsstater där fordonet är registrerat.

Att använda standardblanketten kan i vissa fall inte räcka till. Om det är nödvändigt kan den berörda registreringsenheten därför använda ytterligare dokument i pappersformat eller elektroniskt format.

Om inget annat anges i registreringsdokumenten, anses fordonsinnehavaren vara ”registreringsinnehavaren” enligt artikel 33.3 i direktiv 2008/57/EG.

Om innehavaren skulle ändras är det den förevarande registrerade innehavaren som är ansvarig för att meddela registreringsenheten. Registreringsenheten ska meddela den nye innehavaren om den ändrade registreringen. Den tidigare innehavaren tas inte bort från det nationella fordonsregistret och befrias inte från sina skyldigheter förrän den nye innehavaren har godkänt sin innehavarstatus. Om ingen ny innehavare har godkänt sin innehavarstatus den dagen då den nuvarande innehavaren avregistreras, upphävs tillfälligt fordonets registrering.

Om fordonet måste få ett nytt europeiskt fordonsnummer på grund av tekniska ändringar enligt OPE TSD, ska registreringsinnehavaren informera registreringsenheten i den medlemsstat där fordonet är registrerat om dessa ändringar och, i tillämpliga fall, om det nya godkännandet att ta i bruk. Den registreringsenheten ska ge fordonet ett nytt europeiskt fordonsnummer.

▾M4

Registeringsenheten ska registrera ändringar i det nationella fordonsregistret inom 20 arbetsdagar från mottagandet av en fullständig ansökan. Registreringsenheten ska inom denna tidsfrist antingen registrera fordonet eller begära korrigering/förtydligande.

▾M1

3.2.4   Återkallad registrering

Den enhet som ansöker om att få registreringen återkallad kryssar för rutan för ”Återkallelse”. Den ska sedan fylla i punkt 10 och skicka blanketten till registreringsenheterna i alla de medlemsstater där fordonet är registrerat.

Registreringsenheten utfärdar återkallelsen av registreringen genom att fylla i datumet för återkallelse och bekräfta återkallelsen till den sagda enheten.

▾M4

3.2.5   Godkännanden i flera medlemsstater

1. Fordon ska registreras endast i det nationella fordonsregistret i den medlemsstat där de först godkänns för ibruktagande eller, i fråga om fordon för vilka ett godkännande för utsläppande på marknaden har utfärdats i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/797 (1), endast i en medlemsstat inom det användningsområde som avses i godkännandet för utsläppande på marknaden, utan att det påverkar överföringen av registreringen till ett annat nationellt fordonsregister i enlighet med punkt 3.2.6.2.

2. Fordon från tredjeländer som anländer till unionens järnvägssystem och som är registrerade i ett fordonsregister som inte överensstämmer med denna specifikation, eller som inte är anslutet till det europeiska centraliserade virtuella fordonsregistret, ska registreras endast i det nationella fordonsregistret i den medlemsstat där fordonet är avsett att användas i unionens järnvägssystem.

3. Fordon från tredjeländer som anländer till unionens järnvägssystem och som är registrerade i ett fordonsregister som överensstämmer med denna specifikation och är anslutet till det europeiska centraliserade virtuella fordonsregistret, enligt vad som föreskrivs i ett internationellt avtal i vilket Europeiska unionen är part, får inte registreras i något nationellt fordonsregister.

4. Det nationella fordonsregister där ett fordon är registrerat ska innehålla de data som rör punkterna 2, 6, 12 och 13 för alla de medlemsstater där ett godkännande att ta i bruk har beviljats för fordonet.

Denna bestämmelse ska inte påverka tillämpningen av artiklarna 3 och 5.

▾M4

3.2.6   Överföring av registrering och ändring av europeiskt fordonsnummer

1. Det europeiska fordonsnumret ska ändras när det, på grund av tekniska ändringar av fordonet, inte återspeglar nivån av driftskompatibilitet eller de tekniska egenskaperna i enlighet med tillägg 6. Sådana tekniska ändringar kan kräva ett nytt godkännande för ibruktagande i enlighet med artiklarna 21–26 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/57/EG (2), eller ett nytt godkännande för utsläppande på marknaden och, om så är relevant, ett nytt fordonstypgodkännande, i enlighet med artiklarna 21 och 24 i direktiv (EU) 2016/797. Fordonsinnehavaren ska informera registreringsenheten i den medlemsstat där fordonet är registrerat om dessa ändringar och, i tillämpliga fall, om det nya godkännandet för ibruktagande eller ett nytt godkännande för utsläppande på marknaden. Den registreringsenheten ska ge fordonet ett nytt europeiskt fordonsnummer.

2. Det europeiska fordonsnumret får på fordonsinnehavarens begäran ändras genom en nyregistrering av fordonet i det nationella fordonsregistret i en annan medlemsstat som är anslutet till det europeiska centraliserade virtuella fordonsregistret, följt av en återkallelse av den gamla registreringen.

▾M4

3.3   Åtkomsträttigheter

Åtkomsträttigheterna till data i ett nationellt fordonsregister från en bestämd medlemsstat ”XX” anges i tabellen nedan:

Enhet

Läsrättigheter

Uppdateringsrättigheter

Registreringsenhet i medlemsstat ”XX”

Alla data

Alla data i fordonsregistret i medlemsstat ”XX”

Nationell säkerhetsmyndighet

Alla data

Inga

Byrån

Alla data

Inga

Fordonsinnehavare

Alla data om fordon som innehas av fordonsinnehavaren

Inga

Underhållsansvarig enhet (ECM)

Alla data, med undantag av ägarens referenser, om fordon för vilka enheten ansvarar för underhållet

Inga

Ägare

Alla data om fordon som de är ägare av

Inga

Järnvägsföretag

Alla data, med undantag av ägarens referenser, på grundval av ett eller flera fordonsnummer

Inga

Infrastrukturförvaltare

Alla data, med undantag av ägarens referenser, på grundval av ett eller flera fordonsnummer

Inga

Undersökningsorgan som avses i artikel 22 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/798 (1) och regleringsorgan som avses i artikel 55 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/34/EU (2)

Alla data om fordon som kontrolleras eller granskas

Inga

Organ som utfärdar EG-kontrollförklaring (sökanden)

Alla data, med undantag av ägarens referenser, om fordon för vilka organet (sökanden) är organ för utfärdande av EG-kontrollförklaring.

Inga

Annan berättigad användare som erkänns av nationell säkerhetsmyndighet eller av byrån (3)

Bedömning från fall till fall, med undantag av ägarens referenser, eventuellt med begränsad giltighetstid

Inga

(1)   Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/798 av den 11 maj 2016 om järnvägssäkerhet (EUT L 138, 26.5.2016, s. 102).

(2)   Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/34/EU av den 21 november 2012 om inrättande av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde (EUT L 343, 14.12.2012, s. 32).

(3)   Byrån ska, i samarbete med de nationella säkerhetsmyndigheterna, definiera förfarandet för att erkänna berättigade användare.

Åtkomsträttigheterna till data i nationella fordonsregister får utökas till relevanta enheter i tredjeländer eller mellanstatliga organisationer när detta föreskrivs i ett internationellt avtal i vilket Europeiska unionen är part.

▾M1

3.4   Tidigare dokument

Samtliga uppgifter i det nationella fordonsregistret måste bevaras i tio år från det datum ett fordons registrering återkallas. Som ett minimikrav ska uppgifterna finnas tillgängliga online de första tre åren. Efter tre år kan uppgifterna bevaras elektroniskt, i pappersform eller i något annat arkivsystem. Om det någon gång under denna tioårsperiod startas en undersökning om ett eller flera fordon, ska uppgifter om dessa fordon om så krävs bevaras utöver tioårsperioden.

Efter att en fordonsregistrering har återkallats får inte något av fordonets registreringsnummer ges till något annat fordon under hundra år från och med det datum då fordonet återkallades.

Alla ändringar i det nationella fordonsregistret bör registreras. Införandet av tidigare ändringar skulle kunna åtgärdas med IT-lösningar.

4.   BEFINTLIGA FORDON

4.1   Datainnehåll

De 13 valda informationspunkterna anges nedan, med uppgift om vilka som är obligatoriska och vilka som är frivilliga.

4.1.1   Punkt 1 – Europeiskt fordonsnummer (obligatoriskt)

a)   Fordon som redan har ett tolvsiffrigt nummer

Länder som har en unik landskod:

Fordonen bör behålla sina nuvarande nummer. Det tolvsiffriga numret ska registreras som sådant utan några ändringar.

Länder som både har en huvudsaklig landskod och en särskild kod tilldelad sedan tidigare:

 Tyskland med landskoden 80 och den särskilda koden 68 står för AAE (Ahaus Alstätter Eisenbahn).

 Schweiz med landskoden 85 och den särskilda koden 63 står för BLS (Bern–Lötschberg–Simplon Eisenbahn).

 Italien med landskoden 83 och den särskilda koden 64 står för FNME (Ferrovie Nord Milano Esercizio).

 Ungern med landskoden 55 och den särskilda koden 43 står för GySEV/ROeEE (Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Részvénytársaság/Raab-Ödenburg-Ebenfurter Eisenbahn).

Fordonen bör behålla sina nuvarande nummer. Det tolvsiffriga numret ska registreras som sådant utan några ändringar (3).

IT-systemet måste beakta båda koder (huvudsaklig landskod och särskild kod) som avser samma land.

b)   Fordon som inte har ett tolvsiffrigt nummer

Ett tvåstegsförfarande tillämpas:

 Ett tolvsiffrigt nummer (enligt OPE TSD) som utformas på grundval av fordonets egenskaper tilldelas fordonet i det nationella fordonsregistret. IT-systemet bör koppla detta registreringsnummer till det nuvarande fordonsnumret.

 För fordon som används i internationell trafik, med undantag för de som reserveras för historisk användning, knyts det tolvsiffriga numret fysiskt till själva fordonet inom en tidsperiod av sex år efter tilldelning i det nationella fordonsregistret. För fordon som används i nationell trafik och fordon som reserveras för historisk användning är den fysiska användningen av det tolvsiffriga numret frivillig.

4.1.2   Punkt 2 – Medlemsstat och nationell säkerhetsmyndighet (obligatoriskt)

”Medlemsstat” ska alltid avse den medlemsstat i vars nationella fordonsregister fordonet är registrerat. För fordon från tredjeländer ska denna punkt avse den första medlemsstat som godkänt att fordonet tas i bruk i det europeiska järnvägsnätet. ”Nationell säkerhetsmyndighet” avser den enhet som har utfärdat godkännandet att ta i bruk.

4.1.3   Punkt 3 – Tillverkningsår

När det exakta tillverkningsåret inte går att fastställa ska ett ungefärligt år fyllas i.

4.1.4   Punkt 4 – EG-hänvisning

En sådan hänvisning finns vanligtvis inte för befintliga fordon, utom för vissa rullande materiel inom järnvägssystemet för höghastighetståg. Ska enbart registreras om den finns.

4.1.5   Punkt 5 – Hänvisning till Eratv

Ska enbart registreras om den finns.

Tills Eratv har upprättats kan hänvisning göras till registret över rullande materiel (artikel 22a i rådets direktiv 96/48/EG (4) och artikel 24 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/16/EG (5)).

4.1.6   Punkt 6 – Begränsningar

Ska enbart registreras om det finns.

4.1.7   Punkt 7 – Ägare (obligatoriskt)

Obligatoriska uppgifter som vanligtvis är tillgängliga.

4.1.8   Punkt 8 – Innehavare (obligatoriskt)

Obligatoriska uppgifter som vanligtvis är tillgängliga. Märkning med beteckning för fordonsinnehavaren (unik kod som återfinns i registret över märkning med beteckning för fordonsinnehavaren) måste föras in om innehavaren har den.

4.1.9   Punkt 9 – Enhet med ansvar för underhåll (obligatoriskt)

Denna punkt är obligatorisk.

4.1.10   Punkt 10 – Återkallelse

Obligatoriskt i tillämpliga fall.

4.1.11   Punkt 11 – Medlemsstater där fordonet är godkänt

Normalt registreras RIV-godsvagnar, RIC-passagerarvagnar samt fordon i enlighet med bilaterala eller multilaterala avtal som sådana. Om denna information är tillgänglig ska den registreras i enlighet med detta.

4.1.12   Punkt 12 – Godkännandenummer

Ska enbart registreras om det finns.

4.1.13   Punkt 13 – Idrifttagande (obligatoriskt)

När det exakta datumet för idrifttagande saknas ska ett ungefärligt år fyllas i.

4.2   Förfarande

Den enhet som tidigare var ansvarig för fordonsregistrering ska göra all information tillgänglig för den nationella säkerhetsmyndigheten eller registreringsenheten i det land där den är placerad.

Befintliga godsvagnar och passagerarvagnar ska endast vara registrerade i det nationella fordonsregistret i den medlemsstat där den förra registreringsenheten var belägen.

Om ett befintligt fordon har godkänts i flera medlemsstater ska den enhet som registrerar detta fordon skicka de relevanta uppgifterna till registreringsenheterna i de övriga berörda medlemsstaterna.

Den nationella säkerhetsmyndigheten eller registreringsenheten för in informationen i sitt nationella fordonsregister.

Den nationella säkerhetsmyndigheten eller registreringsenheten ska informera alla berörda parter när överföringen av informationen är slutförd. Följande enheter bör åtminstone informeras:

 Den enhet som tidigare var ansvarig för fordonsregistreringen.

 Innehavaren.

 Europeiska järnvägsbyrån.

▾M4


Tillägg 1

KODNING AV BEGRÄNSNINGAR

1.   PRINCIPER

De begränsningar som avses i godkännandet för ibruktagande i enlighet med artiklarna 21–26 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/57/EG, eller godkännandet för utsläppande på marknaden och, om så är relevant, ett nytt fordonstypgodkännande, i enlighet med artiklarna 21 och 24 i direktiv (EU) 2016/797, ska tilldeas en harmoniserad kod eller en nationell kod.

2.   STRUKTUR

Varje kod anger en kombination av

 begränsningskategori,

 typ av begränsning,

 värde eller specifikation,

som förenas med en punkt (.):

[kategori].[typ].[värde eller specifikation].

3.   BEGRÄNSNINGSKODER

1. Harmoniserade begränsningskoder ska vara tillämpliga i alla medlemsstater.

Byrån ska hålla förteckningen över harmoniserade begränsningskoder för unionens hela järnvägssystem uppdaterad och offentliggöra den på sin webbplats.

Om en nationell säkerhetsmyndighet anser att en ny kod behöver läggas till i förteckningen över harmoniserade begränsningskoder ska den begära att byrån ska bedöma om denna nya kod ska tas med.

Byrån ska bedöma begäran i samråd med andra nationella säkerhetsmyndigheter, om så är lämpligt. När det är lämpligt ska byrån föra in den nya begränsningskoden i förteckningen.

2. Byrån ska hålla förteckningen över nationella begränsningskoder uppdaterad. Användningen av nationella begränsningskoder ska inskränkas till sådana begränsningar som avspeglar särskilda egenskaper i det befintliga järnvägssystemet i en medlemsstat och som sannolikt inte kommer att tillämpas med samma betydelse i andra medlemsstater.

För de typer av begränsningar som inte anges i den förteckning som avses i punkt 1 ska den nationella säkerhetsmyndigheten begära att byrån ska föra in en ny kod i förteckningen över nationella begränsningskoder. Byrån ska bedöma begäran i samråd med andra nationella säkerhetsmyndigheter, om så är lämpligt. Om det är lämpligt ska byrån föra in den nya begränsningskoden i förteckningen.

3. Begränsningskoden för multinationella säkerhetsmyndigheter ska behandlas som nationell begränsningskod.

4. Användningen av icke-kodade begränsningar ska inskränkas till sådana begränsningar som på grund av sin särskilda karaktär sannolikt inte kommer att tillämpas på flera fordonstyper.

Byrån ska upprätthålla en enda förteckning över begränsningskoder för det europeiska fordonsregistret, det europeiska registret över godkända fordonstyper som avses i artikel 48 i direktiv (EU) 2016/797, one-stop-shopen och Europeiska järnvägsbyråns databas för driftskompatibilitet och säkerhet.

5. Byrån får, när så är relevant, samordna processen för harmonisering av begränsningskoder med relevanta mellanstatliga organisationer när detta föreskrivs i ett internationellt avtal i vilket Europeiska unionen är part.


Tillägg 2

DET EUROPEISKA IDENTIFIERINGSNUMRETS STRUKTUR OCH INNEHÅLL

Byrån ska fastställa strukturen för och innehållet i det europeiska identifieringsnumret (EIN), inbegripet kodifiering av de typer av handlingar som berörs, i ett tekniskt dokument och offentliggöra detta tekniska dokument på sin webbplats.

▾M1


Tillägg 3

KODER FÖR ÅTERKALLELSE

Kod

Återkallelsesätt

Beskrivning

00

Ej

Fordonet har en giltig registrering.

10

Registrering tillfälligt upphävd

Inga angivna skäl

Fordonets registrering är tillfälligt upphävd på begäran av ägaren eller innehavaren eller genom ett beslut av den nationella säkerhetsmyndigheten eller registreringsenheten.

11

Registrering tillfälligt upphävd

Fordonet är avsett för driftsklar förvaring som en inaktiv eller strategisk reserv.

20

Registrering överförd

Det är känt att fordonet är omregistrerat med ett annat nummer eller i ett annat nationellt fordonsregister, för fortsatt användning på (hela eller delar av) det europeiska järnvägsnätet.

30

Återkallelse

Inga angivna skäl

Fordonets registrering för drift i det europeiska järnvägsnätet har gått ut utan att man känner till någon omregistrering.

31

Återkallelse

Fordonet är avsett för fortsatt användning som järnvägsfordon utanför det europeiska järnvägsnätet.

32

Återkallelse

Fordonet är avsett för återvinning av större driftskompatibla komponenter/moduler/reservdelar eller större ombyggnader.

33

Återkallelse

Fordonet är avsett för skrotning och omhändertagande av material (inklusive större reservdelar) för återvinning.

34

Återkallelse

Fordonet är tänkt som ”historiskt bevarat rullande materiel” för drift på ett avskilt nät eller för stationär presentation utanför det europeiska järnvägsnätet.

Användning av koder

 Om skälet till återkallelse inte är specificerat ska koderna 10, 20 och 30 användas för att indikera förändringen av registreringsstatus.

 Om skälet till återkallelsen är känt är koderna 11, 31, 32, 33 och 34 tillgängliga val inom det nationella fordonsregistrets databas. Dessa koder är enbart grundade på den information som tillhandahålls av innehavaren eller ägaren till registreringsenheten.

Registreringsfrågor

 Ett fordon som fått registreringen tillfälligt upphävd eller återkallad får inte använda det europeiska järnvägsnätet under den angivna registreringen.

 Vid aktivering av en registrering efter tillfällig upphävning måste registreringsenheten kontrollera de förhållanden som ledde till upphävningen.

 En överföring av registreringen, enligt villkoren i artikel 1b i kommissionens beslut 2006/920/EG (6) och artikel 1b i kommissionens beslut 2008/231/EG (7), ändrade genom beslut 2010/640/EU (8), består av en nyregistrering av fordonet och åtföljande återkallelse av den gamla registreringen.


Tillägg 4

STANDARDFORMULÄR FÖR REGISTRERING


Tillägg 5

ORDLISTA

Förkortning

Definition

CCS

Delsystemet trafikstyrning och signalering

OSS

OSS-länder (Oberoende staters samvälde)

Cotif

Fördraget om internationell järnvägstrafik

CR

Järnvägssystem för konventionell trafik

DB

Databas

EC

Europeiska kommissionen

EC VVR

Europeiska centraliserade virtuella fordonsregistret

EIN

Europeiska identifieringsnumret

EN

Europeisk standard

EVN

Europeiskt fordonsnummer

Europeiska järnvägsbyrån

Europeiska järnvägsbyrån, även kallad byrån

Eratv

Europeiska registret över godkända typer av fordon

Ertms

Europeiskt trafikstyrningssystem för tåg

EU

Europeiska unionen

HS

Järnvägssystem för höghastighetståg

IB

Utredande organ

ISO

Internationella standardiseringsorganisationen

IM

Infrastrukturförvaltare

INF

Infrastruktur

IT

Informationsteknik

LR

Lokalt register

NoBo

Anmält organ

NSA

Nationell säkerhetsmyndighet

NVR

Nationellt fordonsregister

OPE (TSD)

Delsystemet drift och trafikledning (TSD)

Otif

Mellanstatliga organisationen för internationell järnvägstrafik

RE

Registreringsenhet, dvs. det organ som är ansvarigt för tillhandahållande och uppdatering av det nationella fordonsregistret

RB

Reglerande organ

RIC

Avtal om ömsesidigt utnyttjande av passagerarvagnar och resgodsvagnar i internationell järnvägstrafik

RIV

Avtal om ömsesidigt utnyttjande av godsvagnar i internationell järnvägstrafik

RS eller RST

Rullande materiel

Rsrd (TAF)

Referensdatabas för rullande materiel (TAF)

RU

Järnvägsföretag

Sedp (TAF)

Strategisk europeisk genomförandeplan (TAF)

TSD-TAF

Telematikapplikationer för godstrafik (TSD)

TSD

Tekniska specifikationer för driftskompatibilitet

VKM

Märkning med beteckning för fordonsinnehavaren

Vkmr

Register över märkningar med beteckning för fordonsinnehavaren

VVR

Virtuellt fordonsregister

WAG (TSD)

Godsvagn (TSD)

WIMO (TAF)

Driftdatabas för godsvagnar och intermodala enheter (TAF)

▾M2


Tillägg 6

DEL ”0” –   FORDONSIDENTITET

Allmänna anmärkningar

I detta tillägg beskrivs det europeiska fordonsnumret och tillhörande märkning som ska anbringas på ett synligt sätt på varje fordon för att permanent ge det en unik identitet i driftsammanhang. Här beskrivs inga andra numreringar eller märkningar som eventuellt ingraverats eller fastsatts på permanent sätt på fordonens chassin eller huvudkomponenter i samband med konstruktionen.

Europeiskt fordonsnummer och tillhörande beteckningar

Varje järnvägsfordon ges ett nummer bestående av 12 siffror (kallat europeiskt fordonsnummer) med följande struktur:

Gruppen rullande materiel

Driftskompatibilitet och fordonstyp

(2 siffror)

Land i vilket fordonet är registrerat

(2 siffror)

Tekniska egenskaper

(4 siffror)

Löp- nummer

(3 siffror)

Kontroll- siffra

(1 siffra)

Godsvagnar

00 till 09

10 till 19

20 till 29

30 till 39

40 till 49

80 till 89

[detaljer i del 6]

01 till 99

[detaljer i del 4]

0000 till 9999

[detaljer i del 9]

0000 till 999

0 till 9

[detaljer i del 3]

Personvagnar

50 till 59

60 till 69

70 till 79

[detaljer i del 7]

0000 till 9999

[detaljer i del 10]

0000 till 999

Dragfordon och enheter i tågsätt med odelbara eller fastställda sammansättningar av tåg

90 till 99

[detaljer i del 8]

0000000 till 8999999

[innebörden hos dessa siffror definieras av medlemsstaterna, eventuellt genom bilaterala eller multilaterala överenskommelser]

Specialfordon

9000 till 9999

[detaljer i del 11]

0000 till 999

Inom ett visst land räcker det med de 7 siffrorna för tekniska egenskaper och löpnummer för att unikt kunna identifiera ett fordon inom grupperna personvagnar och specialfordon (9).

Bokstavsmärkning (litterering) kompletterar numret:

a) Förkortning för det land där fordonet är registrerat (detaljer i del 4).

b) Märkning med beteckning för fordonsinnehavaren, VKM (Vehicle Keeper Marking) (detaljer i del 1).

c) Beteckningar för de tekniska egenskaperna (detaljer i del 12 för godsvagnar och del 13 för personvagnar).

Det europeiska fordonsnumret ska ändras när det, på grund av tekniska ändringar av fordonet, inte återspeglar driftskompatibiliteten eller de tekniska egenskaperna enligt detta tillägg. Sådana tekniska ändringar kan kräva ett nytt ibruktagande enligt artiklarna 20–25 i direktiv 2008/57/EG.

DEL 1 –   MÄRKNING MED BETECKNING FÖR FORDONSINNEHAVAREN

▾M4

1.   Definition av fordonsinnehavarbeteckningen (VKM, Vehicle Keeper Marking)

En fordonsinnehavarbeteckning är en bokstavskod, bestående av 2 till 5 bokstäver (10). En fordonsinnehavarbeteckning återfinns på varje järnvägsfordon, intill det europeiska fordonsnumret. Fordonsinnehavarbeteckningen identifierar fordonsinnehavaren såsom denna är registrerad i ett nationellt fordonsregister.

En fordonsinnehavarbeteckning är unik och gäller i alla medlemsstater och alla länder som ingår överenskommelser om tillämpning av det system för fordonsnumrering och fordonsinnehavarbeteckning som beskrivs i detta beslut.

▾M2

2.   Format för märkningen med beteckning för fordonsinnehavaren

VKM är en representation av fordonsinnehavarens fullständiga namn eller en förkortning av detta, om möjligt en igenkännlig sådan. Alla 26 bokstäver i det latinska alfabetet kan användas. Bokstäverna i VKM skrivs med versaler. Bokstäver som inte står för den första bokstaven i ett ord i innehavarens namn kan skrivas med gemener. Vid kontrollen av att beteckningen är unik kommer gemena bokstäver att betraktas som versaler.

Bokstäver kan innefatta diakritiska tecken (11). Diakritiska tecken som används tillsammans med bokstäver ignoreras vid kontrollen av att beteckningen är unik.

För fordon vars innehavare är etablerade i ett land där det latinska alfabetet inte används, kan en transkribering av VKM till det egna alfabetet läggas till efter VKM, åtskild från den latinska beteckningen med ett snedstreck (”/”). Vid databehandling bortses från denna transkriberade VKM.

3.   Bestämmelser angående tilldelning av märkningar med beteckning för fordonsinnehavaren

En fordonsinnehavare kan tilldelas mer än en VKM i följande fall:

 Fordonsinnehavaren har ett formellt namn på mer än ett språk.

 En fordonsinnehavare har goda skäl att skilja mellan separata fordonsparker inom ramen för sin organisation.

En enda VKM kan utfärdas för en grupp av företag som

 ingår i en gemensam företagsstruktur (t.ex. holdingstruktur),

 ingår i en gemensam företagsstruktur som har utsett och bemyndigat en organisation inom denna struktur för att hantera alla frågor för alla de övrigas räkning,

 har bemyndigat en enda, separat juridisk person att hantera alla frågor för deras räkning, i vilket fall denna juridiska person räknas som innehavaren.

4.   Register över märkningar med beteckning för fordonsinnehavaren och förfaranden för tilldelning

Registret över VKM är offentligt och uppdateras i realtid.

En ansökan om en VKM registreras hos den ansökandes behöriga nationella myndighet och vidarebefordras till Europeiska järnvägsbyrån. En VKM får användas endast efter Europeiska järnvägsbyråns offentliggörande.

Den som tilldelats en VKM måste informera den behöriga nationella myndigheten så snart han/hon slutar att använda denna VKM, och den behöriga nationella myndigheten kommer att vidarebefordra denna information till Europeiska järnvägsbyrån. Denna VKM kommer därefter att återkallas, så snart innehavaren visat att märkningen har ändrats på samtliga berörda fordon. Samma VKM kommer inte att tilldelas igen under en period av tio år, annat än om den tilldelas igen till den ursprungliga innehavaren eller på hans/hennes begäran tilldelas en annan innehavare.

En VKM kan överföras till en annan innehavare som är den ursprungliga innehavarens rättsliga efterträdare. En VKM fortsätter att vara giltig även om innehavaren ändrar sitt namn till ett namn som inte har några likheter med VKM.

När ett byte av innehavare medför ett byte av VKM måste de berörda fordonen märkas med den nya VKM inom tre månader efter registreringen av bytet av innehavare i det nationella fordonsregistret. Om den VKM som anges på fordonet inte stämmer överens med de data som registrerats i det nationella fordonsregistret är det registreringen i det nationella fordonsregistret som gäller.

DEL 2

ANVÄNDS INTE

DEL 3 –   REGLER FÖR BESTÄMNING AV KONTROLLSIFFRAN (SIFFRA NR 12)

Kontrollsiffran bestäms på följande sätt:

 Siffrorna på de jämna positionerna i basnumret (räknat från höger) tas med sina egna decimalvärden.

 Siffrorna på de udda positionerna i basnumret (räknat från höger) multipliceras med 2.

 Summan av siffrorna på jämna positioner och de tal som blir produkterna vid multipliceringen av siffrorna på udda positioner räknas sedan ut.

 Entalssiffran i denna summa hålls i minnet.

 Det tal som måste läggas till denna entalssiffra för att summan ska bli 10 utgör kontrollsiffran. Skulle entalssiffran vara noll, blir även kontrollsiffran noll.

Exempel:

1 -

 

Antag att basnumret är

3

3

8

4

4

7

9

6

1

0

0

Multiplikationsfaktor

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

3

16

4

8

7

18

6

2

0

0

2 - Summa: 6 + 3 + 1 + 6 + 4 + 8 + 7 + 1 + 8 + 6 + 2 + 0 + 0 = 52

Entalssiffran i denna summa är 2.

Kontrollsiffran blir därmed 8, och basnumret blir således registreringsnumret 33 84 4796 100 – 8.

2 -

 

Antag att basnumret är

3

1

5

1

3

3

2

0

1

9

8

Multiplikationsfaktor

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

1

10

1

6

3

4

0

2

9

16

2 - Summa: 6 + 1 + 1 + 0 + 1 + 6 + 3 + 4 + 0 + 2 + 9 + 1 + 6 = 40

Entalssiffran i denna summa är 0.

Kontrollsiffran blir därmed 0, och basnumret blir således registreringsnumret 31 51 3320 198 – 0.

▾M4

DEL 4 –   KODER FÖR DE LÄNDER DÄR FORDONEN ÄR REGISTRERADE (SIFFROR NR 3–4 OCH FÖRKORTNING)

Information som avser tredjeländer ges endast i informationssyfte.

Land

Alfabetisk landskod (1)

Numerisk landskod

 

Land

Alfabetisk landskod (1)

Numerisk landskod

Albanien

AL

41

 

Litauen

LT

24

Algeriet

DZ

92

 

Luxemburg

L

82

Armenien

AM

58

 

Fyrom (f.d. jugoslaviska republiken Makedonien)

MK

65

Österrike

A

81

 

Malta

M

 

Azerbajdzjan

AZ

57

 

Moldavien

MD (1)

23

Vitryssland

BY

21

 

Monaco

MC

 

Belgien

B

88

 

Mongoliet

MGL

31

Bosnien och Hercegovina

BIH

50 och 44 (2)

 

Montenegro

MNE

62

Bulgarien

BG

52

 

Marocko

MA

93

Kina

RC

33

 

Nederländerna

NL

84

Kroatien

HR

78

 

Nordkorea

PRK (1)

30

Kuba

CU (1)

40

 

Norge

N

76

Cypern

CY

 

 

Polen

PL

51

Tjeckien

CZ

54

 

Portugal

P

94

Danmark

DK

86

 

Rumänien

RO

53

Egypten

ET

90

 

Ryssland

RUS

20

Estland

EST

26

 

Serbien

SRB

72

Finland

FIN

10

 

Slovakien

SK

56

Frankrike

F

87

 

Slovenien

SLO

79

Georgien

GE

28

 

Sydkorea

ROK

61

Tyskland

D

80

 

Spanien

E

71

Grekland

GR

73

 

Sverige

S

74

Ungern

H

55

 

Schweiz

CH

85

Iran

IR

96

 

Syrien

SYR

97

Irak

IRQ (1)

99

 

Tadzjikistan

TJ

66

Irland

IRL

60

 

Tunisien

TN

91

Israel

IL

95

 

Turkiet

TR

75

Italien

I

83

 

Turkmenistan

TM

67

Japan

J

42

 

Ukraina

UA

22

Kazakstan

KZ

27

 

Förenade kungariket

GB

70

Kirgizistan

KS

59

 

Uzbekistan

UZ

29

Lettland

LV

25

 

Vietnam

VN (1)

32

Libanon

RL

98

 

(1)  Enligt det alfabetiska kodsystem som beskrivs i tillägg 4 till 1949 års konvention och artikel 45.4 i 1968 års konvention om vägtrafik.

(2)  Bosnien och Hercegovina använder två olika koder för sina järnvägar. En numerisk landskod 49 finns reserverad.

▾M2

DEL 5

Används inte

DEL 6 –   KODER SOM ANVÄNDS PÅ GODSVAGNAR FÖR ATT ANGE DRIFTSKOMPATIBILITET (SIFFROR NR 1–2)

 

2:a siffran

1:a siffran

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2:a siffran

1:a siffran

 

 

Spårvidd

fast eller variabel

Fast

Variabel

Fast

Variabel

Fast

Variabel

Fast

Variabel

fast eller variabel

Spårvidd

 

Godsvagnar uppfyller bestämmelserna i TSD Godsvagnar () inkl. avsnitt 7.1.2 och alla krav enligt tillägg C

0

med axlar

Används inte

vagnar

Används inte ()

PPV/PPW-godsvagnar

(variabel spårvidd)

med axlar

0

1

med boggier

med boggier

1

2

med axlar

vagnar

PPV/PPW- godsvagnar

(fast spårvidd)

med axlar

2

3

med boggier

med boggier

3

Övriga godsvagnar

4

med axlar ()

Underhållsrelaterade godsvagnar

Övriga godsvagnar

Godsvagnar med särskild numrering för tekniska egenskaper som inte tagits i bruk inom EU

med axlar ()

4

8

med boggier ()

med boggier ()

8

 

 

 

 

 

 

 

1:a siffran

2:a siffran

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1:a siffran

2:a siffran

(1)   Kommissionens förordning [TSD Godsvagnar antagen efter översynen].

(2)   Fast eller variabel spårvidd.

(3)   Undantag för godsvagnar med huvudlittera I (vagnar med isolering mot kyla eller värme), används inte för nya fordon som godkänns och tas i bruk.

DEL 7 –   KODER SOM ANVÄNDS PÅ PERSONVAGNAR FÖR ATT ANGE KOMPATIBILITET FÖR INTERNATIONELL TRAFIK (SIFFROR NR 1–2)

 

Nationell trafik

TEN () och/eller COTIF () och/eller PPV/PPW

Nationell trafik eller internationell trafik enligt särskild överenskommelse

TEN () och/eller COTIF ()

PPV/PPW

2:a siffran

1:a siffran

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5

Fordon för nationell trafik

Fordon med fast spårvidd och utan luftkonditionering (inklusive godsvagnar för transport av personbilar)

Fordon med variabel spårvidd (1435/1520) och utan luftkonditionering

Används inte

Fordon med variabel spårvidd (1435/1668) och utan luftkonditionering

Museifordon

Används inte ()

Fordon med fast spårvidd

Fordon med variabel spårvidd (1435/1520) genom byte av boggier

Fordon med variabel spårvidd (1435/1520) med justerbara axlar

6

Tjänstefordon

Fordon med fast spårvidd och med luftkonditionering

Fordon med variabel spårvidd (1435/1520) och med luftkonditionering

Tjänstefordon

Fordon med variabel spårvidd (1435/1668) och med luftkonditionering

Godsvagnar för transport av personbilar

Används inte ()

7

Trycktäta fordon med luftkonditionering

Används inte

Används inte

Trycktäta fordon med fast spårvidd och med luftkonditionering

Används inte

Andra fordon

Används inte

Används inte

Används inte

Används inte

(1)   Överensstämmelse med tillämpliga TSD:er, se tillägg P, del 5.

(2)   Inbegripet fordon som enligt befintliga regler bär de siffror som definieras i denna tabell. Cotif: fordon som överensstämmer med Cotif-regler som är i kraft vid tidpunkten för ibruktagandet.

(3)   Med undantag för personvagnar med fast spårvidd (56) och med variabel spårvidd (66) som redan tagits i bruk; används inte för nya fordon.

DEL 8 –   TYPER AV DRAGFORDON OCH ENHETER I TÅGSÄTT MED ODELBARA ELLER FASTSTÄLLDA SAMMANSÄTTNINGAR AV TÅG (SIFFROR NR 1–2)

Den första siffran är ”9”.

Om den andra siffran beskriver typen av dragfordon, är följande kodning obligatorisk:

Kod

Allmän fordonstyp

0

Övrigt

1

Elektriskt lok

2

Diesellok

3

Elektriskt motorvagnståg (höghastighetståg) [motorvagn eller manövervagn]

4

Elektriskt motorvagnståg (ej höghastighetståg) [motorvagn eller manövervagn]

5

Dieseldrivet motorvagnståg [motorvagn eller manövervagn]

6

Specialmanövervagn

7

Elektriskt växlingslok

8

Dieseldrivet växlingslok

9

Specialfordon

DEL 9 –   NUMERISK STANDARDMÄRKNING AV GODSVAGNAR (SIFFROR NR 5–8)

I del 9 beskrivs den numeriska märkning som hör samman med godsvagnens huvudsakliga tekniska egenskaper. Den offentliggörs på Europeiska järnvägsbyråns webbplats (www.era.europa.eu).

En ansökan om ny kod lämnas till registreringsenheten (enligt beslut 2007/756/EG) och skickas till Europeiska järnvägsbyrån. En ny kod får användas endast efter Europeiska järnvägsbyråns offentliggörande.

DEL 10 –   KODER FÖR TEKNISKA EGENSKAPER HOS PERSONVAGNAR (SIFFROR NR 5–6)

Del 10 offentliggörs på Europeiska järnvägsbyråns webbplats (www.era.europa.eu).

En ansökan om ny kod lämnas till registreringsenheten (enligt beslut 2007/756/EG) och skickas till Europeiska järnvägsbyrån. En ny kod får användas endast efter Europeiska järnvägsbyråns offentliggörande.

DEL 11 –   KODER FÖR TEKNISKA EGENSKAPER HOS SPECIALFORDON (SIFFROR NR 6–8)

Del 11 offentliggörs på Europeiska järnvägsbyråns webbplats (www.era.europa.eu).

En ansökan om ny kod lämnas till registreringsenheten (enligt beslut 2007/756/EG) och skickas till Europeiska järnvägsbyrån. En ny kod får användas endast efter Europeiska järnvägsbyråns offentliggörande.

DEL 12 –   LITTERERING AV GODSVAGNAR, EXKLUSIVE LEDADE GODSVAGNAR OCH VAGNSSÄTT

Del 12 offentliggörs på Europeiska järnvägsbyråns webbplats (www.era.europa.eu).

En ansökan om ny kod lämnas till registreringsenheten (enligt beslut 2007/756/EG) och skickas till Europeiska järnvägsbyrån. En ny kod får användas endast efter Europeiska järnvägsbyråns offentliggörande.

DEL 13 –   LITTERERING AV PERSONVAGNAR

Del 13 offentliggörs på Europeiska järnvägsbyråns webbplats (www.era.europa.eu).

En ansökan om ny kod lämnas till registreringsenheten (enligt beslut 2007/756/EG) och skickas till Europeiska järnvägsbyrån. En ny kod får användas endast efter Europeiska järnvägsbyråns offentliggörande.


(1) Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/797 av den 11 maj 2016 om driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom Europeiska unionen (EUT L 138, 26.5.2016, s. 44).

(2) Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/57/EG av den 17 juni 2008 om driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom gemenskapen (EUT L 191, 18.7.2008, s. 1).

(3) Nya fordon som tas i bruk för AAE, BLS, FNME och GySEV/ROeEE ska dock ges den standardiserade landskoden.

(4) EGT L 235, 17.9.1996, s. 6.

(5) EGT L 110, 20.4.2001, s. 1.

(6) EUT L 359, 18.12.2006, s. 1.

(7) EUT L 84, 26.3.2008, s. 1.

(8) EUT L 280, 26.10.2010, s. 29.

(9) För specialfordon måste numret vara unikt inom ett visst land, och det ska bestå av den första siffran och de 5 sista siffrorna för tekniska egenskaper och löpnummer.

(10) För NMBS/SNCB är fortsatt användning av bokstaven B inskriven i en cirkel tillåten.

(11) Diakritiska tecken är ”accenttecken”, som i À, Ç, Ö, C, Z, Å etc. Specialbokstäver som Ø och Æ representeras som enskilda bokstäver. Vid kontroll av att beteckningen är unik behandlas Ø som O och Æ som A.