Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

02012D0226-20131213.pdf

2012D0226 — SV — 13.12.2013 — 001.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

▸B

KOMMISSIONENS BESLUT

av den 23 april 2012

om den andra uppsättningen gemensamma säkerhetsmål för järnvägssystemet

[delgivet med nr C(2012) 2084]

(Text av betydelse för EES)

(2012/226/EU)

(EGT L 115, 27.4.2012, p.27)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  No

page

date

▸M1

Kommissionens genomförandebeslut av den 11 december 2013

  L 334

37

13.12.2013


▾B

KOMMISSIONENS BESLUT

av den 23 april 2012

om den andra uppsättningen gemensamma säkerhetsmål för järnvägssystemet

[delgivet med nr C(2012) 2084]

(Text av betydelse för EES)

(2012/226/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/49/EG av den 29 april 2004 om säkerhet på gemenskapens järnvägar och om ändring av rådets direktiv 95/18/EG om tillstånd för järnvägsföretag och direktiv 2001/14/EG om tilldelning av infrastrukturkapacitet, uttag av avgifter för utnyttjande av järnvägsinfrastruktur och utfärdande av säkerhetsintyg (järnvägssäkerhetsdirektivet) (1), särskilt artikel 7.3 andra stycket, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionen uppdrog åt Europeiska järnvägsbyrån (nedan kallad byrån) i enlighet med direktiv 2004/49/EG att ta fram ett utkast till gemensamma säkerhetsmål och tillhörande utkast till gemensamma säkerhetsmetoder för perioden 2011–2015. Byrån lämnade sin rekommendation om utkastet till den andra uppsättningen gemensamma säkerhetsmål till kommissionen. Detta beslut grundar sig på byråns rekommendation.

(2)

I enlighet med metoderna som fastställs i kommissionens beslut 2009/460/EG av den 5 juni 2009 om antagande av en gemensam säkerhetsmetod för bedömning av uppnåendet av säkerhetsmål i enlighet med artikel 6 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/49/EG (2), och för att fastställa första och andra uppsättningen gemensamma säkerhetsmål i enlighet med direktiv 2004/49/EG, är det nödvändigt att kvantifiera säkerhetsresultaten för järnvägssystemen i medlemsstaterna med hjälp av nationella referensvärden. I beslut 2009/460/EG definieras nationellt referensvärde som ett referensmått som anger, för den berörda medlemsstaten, den högsta tolerabla nivån för en järnvägsriskkategori. Om det nationella referensvärdet är högre än motsvarande gemensamma säkerhetsmål beräknad på grundval av metoden, ska den högsta tolerabla risknivån för en medlemsstat vara motsvarande gemensamma säkerhetsmål som räknats fram med hjälp av det nationella referensvärdet, i enlighet med metoden i avsnitt 2.2 i bilagan till beslut 2009/460/EG.

(3)

Värdena för den första uppsättningen gemensamma säkerhetsmål, beräknade med uppgifter från 2004 till 2007 som underlag, angavs i kommissionens beslut 2010/409/EU av den 19 juli 2010 om gemensamma säkerhetsmål enligt artikel 7 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/49/EG (3).

(4)

I direktiv 2004/49/EG föreskrivs en andra uppsättning gemensamma säkerhetsmål som ska baseras på erfarenheterna från den första uppsättningen gemensamma säkerhetsmål och tillämpningen av dem. Den bör avspegla alla prioriterade områden där säkerheten behöver förbättras ytterligare. Värdena för den andra uppsättningen gemensamma säkerhetsmål har beräknats med uppgifter från 2004 till 2009 som underlag, som medlemsstaterna lämnat till Eurostat i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 91/2003 av den 16 december 2002 om järnvägstransportstatistik (4). Värdena har beräknats med den metod som anges i punkterna 2.1.1 och 2.3.1 i bilagan till beslut 2009/460/EG.

(5)

Sedan den första uppsättningen gemensamma säkerhetsmål offentliggjordes i juli 2010 har det inte funnits tillräckligt med tid för att samla tillräcklig erfarenhet för att ändra riskkategorierna. Riskkategorierna är därför desamma som för den första uppsättningen gemensamma säkerhetsmål. Om man går efter antal olyckor och dödade i järnvägstrafiken är de två största riskkategorierna obehöriga personer på järnvägsområdet (60 % av de dödade) och plankorsningstrafikanter (29 % av antalet dödade).

(6)

Värdena för den andra uppsättningen gemensamma säkerhetsmål täcker unionens järnvägssystem i dess helhet. Det saknas uppgifter för att beräkna gemensamma säkerhetsmål för de olika delarna i järnvägssystemet i enlighet med artikel 3 e i direktiv 2004/49/EG. I den bestämmelsen definieras gemensamma säkerhetsmål som den lägsta säkerhetsnivå som måste uppnås för olika delar av järnvägssystemet (som järnvägssystemet för konventionell trafik, järnvägssystemet för höghastighetstrafik, längre järnvägstunnlar eller linjer som enbart används för godstrafik) och för systemet i dess helhet, uttryckt i kriterier för en acceptabel risknivå. Det går för närvarande inte att utveckla gemensamma säkerhetsmål för de delarna av järnvägssystemet, på grund av brist på harmoniserade och tillförlitliga uppgifter om säkerhetsresultat för delar av järnvägssystem som är i drift i medlemsstaterna. Det är dock lämpligt att anta den andra uppsättningen gemensamma säkerhetsmål.

(7)

Beslut 2010/409/EU bör därför ersättas med detta beslut.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som avses i artikel 27.1 i direktiv 2004/49/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och definitioner

Genom detta beslut fastställs den andra uppsättningen gemensamma säkerhetsmål för järnvägssystemet i enlighet med direktiv 2004/49/EG och beslut 2009/460/EG.

I detta beslut ska definitionerna i direktiv 2004/49/EG, förordning (EG) nr 91/2003 och beslut 2009/460/EG gälla.

Artikel 2

Nationella referensvärden

De nationella referensvärdena för medlemsstaterna och de olika riskkategorier som används för att beräkna de gemensamma säkerhetsmålen anges i del 1 i bilagan.

Artikel 3

Gemensamma säkerhetsmål

De värden, som omfattar järnvägssystemet i dess helhet, i den andra uppsättningen gemensamma säkerhetsmål för de olika riskkategorierna anges i del 2 i bilagan.

Artikel 4

Upphävande

Beslut 2010/409/EU ska upphöra att gälla.

Artikel 5

Adressater

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.


BILAGA

▾M1

1.   Nationella referensvärden (NRV)

1.1   Nationella referensvärden avseende risker för passagerare (NRV 1.1 och NRV 1.2)

Medlemsstat

NRV 1.1 (× E-09) (1)

NRV 1.2 (× E-09) (2)

Belgien (BE)

37,30

0,318

Bulgarien (BG)

207,00

1,911

Tjeckien (CZ)

46,50

0,817

Danmark (DK)

9,04

0,110

Tyskland (DE)

8,13

0,081

Estland (EE)

78,20

0,665

Irland (IE)

2,74

0,0276

Grekland (EL)

54,70

0,503

Spanien (ES)

29,20

0,270

Frankrike (FR)

22,50

0,110

Kroatien (HR)

176,9

1,135

Italien (IT)

38,10

0,257

Lettland (LV)

78,20

0,665

Litauen (LT)

97,20

0,757

Luxemburg (LU)

23,80

0,176

Ungern (HU)

170,00

1,650

Nederländerna (NL)

7,43

0,089

Österrike (AT)

26,30

0,292

Polen (PL)

116,10

0,849

Portugal (PT)

41,80

0,309

Rumänien (RO)

57,40

0,607

Slovenien (SI)

25,30

0,362

Slovakien (SK)

62,10

0,883

Finland (FI)

9,04

0,110

Sverige (SE)

3,54

0,033

Förenade kungariket (UK)

2,73

0,028

(1)   NRV 1.1 uttryckt i: Antal dödsolyckor och vägda allvarliga personskador (passagerare) per år till följd av betydande olyckor/antal persontågkilometer per år. Persontågkilometer avser i detta sammanhang den måttenhet för trafikarbete som enbart rör persontåg.

(2)   NRV 1.2 uttryckt i: Antal dödsolyckor och vägda allvarliga personskador (passagerare) per år till följd av betydande olyckor/antal passagerarkilometer per år.

Dödsolyckor och vägda allvarliga personskador används i (*) och (**) i enlighet med definitionen i artikel 3 d i kommissionens beslut 2009/460/EG.

1.2   Nationella referensvärden avseende risker för anställda (NRV 2)

Medlemsstat

NRV 2 (× E-09) (1)

Belgien (BE)

24,60

Bulgarien (BG)

20,40

Tjeckien (CZ)

16,50

Danmark (DK)

9,10

Tyskland (DE)

12,60

Estland (EE)

64,80

Irland (IE)

5,22

Grekland (EL)

77,90

Spanien (ES)

8,81

Frankrike (FR)

6,06

Kroatien (HR)

73,65

Italien (IT)

18,90

Lettland (LV)

64,80

Litauen (LT)

41,00

Luxemburg (LU)

12,00

Ungern (HU)

9,31

Nederländerna (NL)

5,97

Österrike (AT)

20,30

Polen (PL)

17,20

Portugal (PT)

53,10

Rumänien (RO)

22,30

Slovenien (SI)

40,90

Slovakien (SK)

2,71

Finland (FI)

9,21

Sverige (SE)

2,86

Förenade kungariket (UK)

5,17

(1)   NRV 2 uttryckt i: Antal dödsolyckor och vägda allvarliga personskador (anställda, inbegripet personal hos underleverantörer) per år till följd av betydande olyckor/antal tågkilometer per år.

Antalet dödsolyckor och vägda allvarliga personskador i enlighet med definitionen i artikel 3 d i beslut 2009/460/EG.

1.3   Nationella referensvärden avseende plankorsningstrafikanter (NRV 3.1 och NRV 3.2)

Medlemsstat

NRV 3.1 (× E-09) (1)

NRV 3.2 (2)

Belgien (BE)

138,0

Ej tillämpligt

Bulgarien (BG)

141,6

Ej tillämpligt

Tjeckien (CZ)

238,0

Ej tillämpligt

Danmark (DK)

65,4

Ej tillämpligt

Tyskland (DE)

67,8

Ej tillämpligt

Estland (EE)

400,0

Ej tillämpligt

Irland (IE)

23,6

Ej tillämpligt

Grekland (EL)

710,0

Ej tillämpligt

Spanien (ES)

109,0

Ej tillämpligt

Frankrike (FR)

78,7

Ej tillämpligt

Kroatien (HR)

611,3

Ej tillämpligt

Italien (IT)

42,9

Ej tillämpligt

Lettland (LV)

239,0

Ej tillämpligt

Litauen (LT)

522,0

Ej tillämpligt

Luxemburg (LU)

95,9

Ej tillämpligt

Ungern (HU)

274,0

Ej tillämpligt

Nederländerna (NL)

127,0

Ej tillämpligt

Österrike (AT)

160,0

Ej tillämpligt

Polen (PL)

277,0

Ej tillämpligt

Portugal (PT)

461,0

Ej tillämpligt

Rumänien (RO)

542,0

Ej tillämpligt

Slovenien (SI)

364,0

Ej tillämpligt

Slovakien (SK)

309,0

Ej tillämpligt

Finland (FI)

164,0

Ej tillämpligt

Sverige (SE)

64,0

Ej tillämpligt

Förenade kungariket (UK)

23,5

Ej tillämpligt

(1)   NRV 3.1 uttryckt i: Antal dödsolyckor och vägda allvarliga personskador (plankorsningstrafikanter) per år till följd av betydande olyckor/antal tågkilometer per år.

(2)   NRV 3.2 uttryckt i: Antal dödsolyckor och vägda allvarliga personskador (plankorsningstrafikanter) per år till följd av betydande olyckor/([antal tågkilometer per år × antal plankorsningar]/spårkilometer). Uppgifterna om antalet plankorsningar och spårkilometer var inte tillräckligt tillförlitliga vid tidpunkten för datainhämtningen (de flesta medlemsstaterna har rapporterat uppgifter i linjekilometer i stället för spårkilometer).

Dödsolyckor och vägda allvarliga personskador används i (*) och (**) i enlighet med definitionen i artikel 3 d i kommissionens beslut 2009/460/EG.

1.4   Nationella referensvärden för personer som definieras som ”övriga” (NRV 4)

Medlemsstat

NRV 4 (× E-09) (1)

Belgien (BE)

2,86

Bulgarien (BG)

35,47

Tjeckien (CZ)

2,41

Danmark (DK)

14,20

Tyskland (DE)

3,05

Estland (EE)

11,60

Irland (IE)

7,00

Grekland (EL)

4,51

Spanien (ES)

5,54

Frankrike (FR)

7,71

Kroatien (HR)

7,28 (2)

Italien (IT)

6,70

Lettland (LV)

11,60

Litauen (LT)

11,60

Luxemburg (LU)

5,47

Ungern (HU)

4,51

Nederländerna (NL)

4,70

Österrike (AT)

11,10

Polen (PL)

11,60

Portugal (PT)

5,54

Rumänien (RO)

2,83

Slovenien (SI)

14,50

Slovakien (SK)

2,41

Finland (FI)

14,20

Sverige (SE)

14,20

Förenade kungariket (UK)

7,00

(1)   NRV 4 uttryckt i: Antal dödsolyckor och vägda allvarliga personskador (personer i kategorin ”övriga”) per år till följd av betydande olyckor/antal tågkilometer per år. Antalet dödsolyckor och vägda allvarliga personskador i enlighet med definitionen i artikel 3 d i beslut 2009/460/EG.

(2)   De nationella gränsvärdena är beräknade som medelvärden av dödsolyckor och vägda allvarliga personskador i angränsande länder (Ungern, Rumänien och Slovenien).

1.5   Nationella referensvärden avseende obehöriga personer på järnvägsspåret (NRV 5)

Medlemsstat

NRV 5 (× E-09) (1)

Belgien (BE)

72,6

Bulgarien (BG)

900,2

Tjeckien (CZ)

301,0

Danmark (DK)

116,0

Tyskland (DE)

113,0

Estland (EE)

1 550,0

Irland (IE)

85,2

Grekland (EL)

723,0

Spanien (ES)

168,0

Frankrike (FR)

67,2

Kroatien (HR)

676,3 (2)

Italien (IT)

119,0

Lettland (LV)

1 310,0

Litauen (LT)

2 050,0

Luxemburg (LU)

79,9

Ungern (HU)

588,0

Nederländerna (NL)

15,9

Österrike (AT)

119,0

Polen (PL)

1 210,0

Portugal (PT)

834,0

Rumänien (RO)

1 388,2

Slovenien (SI)

236,0

Slovakien (SK)

1 758,0

Finland (FI)

249,0

Sverige (SE)

94,8

Förenade kungariket (UK)

84,5

(1)   NRV 5 uttryckt i: Antal dödsolyckor och vägda allvarliga personskador (obehöriga personer på järnvägsområdet) per år till följd av betydande olyckor/antal tågkilometer per år. Antalet dödsolyckor och vägda allvarliga personskador i enlighet med definitionen i artikel 3 d i beslut 2009/460/EG.

(2)   De nationella gränsvärdena är beräknade som medelvärden av de nationella gränsvärdena i angränsande länder (Ungern, Rumänien och Slovenien).

1.6   Nationella referensvärden avseende risk för samhället (NRV 6)

Medlemsstat

NRV 6 (× E-09) (1)

Belgien (BE)

275,0

Bulgarien (BG)

1 440,0

Tjeckien (CZ)

519,0

Danmark (DK)

218,0

Tyskland (DE)

203,0

Estland (EE)

2 110,0

Irland (IE)

114,0

Grekland (EL)

1 540,0

Spanien (ES)

323,0

Frankrike (FR)

180,0

Kroatien (HR)

1 467,0

Italien (IT)

231,0

Lettland (LV)

1 660,0

Litauen (LT)

2 590,0

Luxemburg (LU)

210,0

Ungern (HU)

1 020,0

Nederländerna (NL)

148,0

Österrike (AT)

329,0

Polen (PL)

1 590,0

Portugal (PT)

1 360,0

Rumänien (RO)

1 704,4

Slovenien (SI)

698,0

Slovakien (SK)

1 130,0

Finland (FI)

417,0

Sverige (SE)

169,0

Förenade kungariket (UK)

120,0

(1)   NRV 6 uttryckt i: Sammanlagt antal dödsolyckor och vägda allvarliga personskador per år till följd av betydande olyckor/antal tågkilometer per år.

Med det sammanlagda antalet dödsolyckor och vägda allvarliga personskador avses här summan av alla dödsolyckor och vägda allvarliga personskador som beaktas vid beräkning av alla övriga nationella referensvärden.

▾B

2.   Värden för den andra uppsättningen gemensamma säkerhetsmål (cst)

Riskkategori

CST värde (× 10–6)

Måttenheter

Risker för passagerare

CST 1.1

0,17

Antalet dödsolyckor och vägda allvarliga personskador (passagerare) per år till följd av betydande olyckor/antal persontågkilometer per år

CST 1.2

0,00165

Antal dödsolyckor och vägda allvarliga personskador (passagerare) per år till följd av betydande olyckor/antal passagerarkilometer per år

Risker för anställda, inbegripet personal hos underleverantörer

CST 2

0,0779

Antal dödsolyckor och vägda allvarliga personskador (anställda, inbegripet personal hos underleverantörer) per år till följd av betydande olyckor/antal tågkilometer per år

Risker för plankorsningstrafikanter

CST 3.1

0,710

Antal dödsolyckor och vägda allvarliga personskador (plankorsningstrafikanter) per år till följd av betydande olyckor/antal tågkilometer per år

CST 3.2

Ej tillämpligt (1)

Antal dödsolyckor och vägda allvarliga personskador (plankorsningstrafikanter) per år till följd av betydande olyckor/([antal tågkilometer per år × antal plankorsningar]/spårkilometer)

Risker för ”övriga”

CST 4

0,0145

Antal dödsolyckor och vägda allvarliga personskador (personer i kategorin ”övriga”) per år till följd av betydande olyckor/antal tågkilometer per år

Risker för obehöriga personer på järnvägsområdet

CST 5

2,05

Antal dödsolyckor och vägda allvarliga personskador (obehöriga personer på järnvägsområdet) per år till följd av betydande olyckor/antal tågkilometer per år

Risker för samhället som helhet

CST 6

2,59

Sammanlagt antal dödsolyckor och vägda allvarliga personskador per år till följd av betydande olyckor/antal tågkilometer per år

(*)   De uppgifter om antalet plankorsningar och spårkilometer som är nödvändiga för att beräkna detta gemensamma säkerhetsmål var inte tillräckligt tillförlitliga vid tidpunkten för datainhämtningen (de flesta medlemsstaterna har rapporterat uppgifter i linjekilometer i stället för spårkilometer, t.ex.).


(1) EUT L 164, 30.4.2004, s. 44.

(2) EUT L 150, 13.6.2009, s. 11.

(3) EUT L 189, 22.7.2010, s. 19.

(4) EGT L 14, 21.1.2003, s. 1.