Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

02016R0799-20230821.pdf

02016R0799 — SV — 21.08.2023 — 003.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

▸B

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/799

av den 18 mars 2016

om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 165/2014 när det gäller krav för konstruktion, provning, installation, drift och reparation av färdskrivare och deras komponenter

(Text av betydelse för EES)

(EGT L 139 26.5.2016, s. 1)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

▸M1

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/502 av den 28 februari 2018

  L 85

1

28.3.2018

▸M2

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2020/158 av den 5 februari 2020

  L 34

20

6.2.2020

▸M3

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2021/1228 av den 16 juli 2021

  L 273

1

30.7.2021

Rättad genom:

▸C1

Rättelse, EGT L 146, 3.6.2016, s.  31 (2016/799)

 C2

Rättelse, EGT L 027, 1.2.2017, s.  169 (2016/799)


▾B

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/799

av den 18 mars 2016

om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 165/2014 när det gäller krav för konstruktion, provning, installation, drift och reparation av färdskrivare och deras komponenter

(Text av betydelse för EES)

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1.  

I denna förordning fastställs de bestämmelser som krävs för en enhetlig tillämpning av följande aspekter beträffande färdskrivare:

a) 

Registrering av fordonets position vid vissa punkter under förarens dagliga arbetsperiod.

b) 

Fjärravläst tidig upptäckt av eventuell manipulering eller eventuellt missbruk av smarta färdskrivare.

c) 

Gränssnitt med intelligenta transportsystem.

d) 

Administrativa och tekniska krav på förfaranden för typgodkännande av färdskrivare, inklusive säkerhetsmekanismerna.

▾M1

2.  
Konstruktion, provning, installation, besiktning, drift och reparation av smarta färdskrivare och deras komponenter ska uppfylla de tekniska krav som fastställs i bilaga IC till denna förordning.
3.  
Andra färdskrivare än smarta färdskrivare ska fortsättningsvis, i fråga om konstruktion, provning, installation, besiktning, drift och reparation, uppfylla kraven i antingen bilaga I till förordning (EU) nr 165/2014 eller bilaga IB till rådets förordning (EEG) nr 3821/85 (1), enligt vad som är tillämpligt.

▾B

4.  
Enligt artikel 10d i direktiv 96/53/EG ska anordningen för fjärravläst tidig upptäckt även överföra viktuppgifter som tillhandahålls av interna ombordsystem för vägning, i syfte att tidigt upptäcka bedrägerier.

▾M1

5.  
Denna förordning påverkar inte tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/53/EU (2).

▾B

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning ska definitionerna i artikel 2 i förordning (EU) nr 165/2014 gälla.

Dessutom gäller följande definitioner:

1.

digital färdskrivare eller första generations färdskrivare : en digital färdskrivare som inte är en smart färdskrivare.

2.

extern GNSS-anordning : en anordning som innehåller GNSS-mottagaren om fordonsenheten inte utgörs av en enda enhet, och även andra komponenter som behövs för att skydda kommunikationen av positionsdata till resten av fordonsenheten.

▾M1

3.

informationsmapp : en fullständig dokumentation, i elektronisk form eller på papper, med all information som lämnas av tillverkaren eller dennes företrädare till den typgodkännande myndigheten för typgodkännande av en färdskrivare eller en ingående komponent, inklusive de intyg som avses i artikel 12.3 i förordning (EU) nr 165/2014, resultaten av de prov som anges i bilaga IC till denna förordning, samt ritningar, fotografier och andra relevanta dokument.

▾B

4.

informationspaket : informationsmappen, i elektronisk form eller på papper, tillsammans med alla andra handlingar som den typgodkännande myndigheten lägger till under sin tjänsteutövning, inklusive intyget om EG-typgodkännande av färdskrivaren eller en ingående komponent i slutet av typgodkännandeförfarandet.

5.

index till informationspaket : ett dokument som förtecknar det numrerade innehållet i informationspaketet och som identifierar alla de relevanta delarna av detta paket. Dokumentets format ska särskilja de på varandra följande stadierna i förfarandet för EG-typgodkännande, inklusive datum för varje revidering och uppdatering av detta paket.

6.

anordning för fjärravläst tidig upptäckt : den utrustning i fordonsenheten som används för att genomföra riktade vägkontroller.

▾M1

7.

smart färdskrivare eller andra generationens färdskrivare : en digital färdskrivare som överensstämmer med artiklarna 8, 9 och 10 i förordning (EU) nr 165/2014 samt med bilaga IC till den här förordningen.

8.

färdskrivarkomponent : någon av följande delar: fordonsenhet, rörelsesensor, diagramblad, extern GNSS-anordning eller anordning för fjärravläst tidig upptäckt.

▾B

9.

typgodkännande myndighet : den myndighet i en medlemsstat som är behörig att typgodkänna färdskrivare eller dess komponenter, att genomföra tillståndsförfarande och att utfärda och eventuellt även återkalla intyg om typgodkännande, som fungerar som kontaktpunkt för de typgodkännande myndigheterna i övriga medlemsstater och som säkerställer att tillverkare uppfyller sina skyldigheter när det gäller överensstämmelse med kraven i denna förordning.

▾M1

10.

fordonsenhet :

färdskrivaren förutom rörelsesensorn och anslutningskablarna till rörelsesensorn.

Den kan bestå av en enda enhet eller av flera enheter på olika platser i fordonet och inbegriper en databehandlingsenhet, ett dataminne, en funktion för tidmätning, två kortläsare för smartkort (förare och medförare), en skrivare, en bildskärm, anslutningar och anordningar för indata från användaren, en GNSS-mottagare och en kommunikationsanordning för fjärravläsning.

Fordonsenheten kan bestå av följande komponenter som är föremål för typgodkännande:

— 
Fordonsenhet, som en enda komponent (inklusive GNSS-mottagare och kommunikationsanordning för fjärravläsning).
— 
Huvudkomponent för fordonsenheten (inklusive kommunikationsanordning för fjärravläsning) och extern GNSS-anordning.
— 
Huvudkomponent för fordonsenheten (inklusive GNSS-mottagare) och extern kommunikationsanordning för fjärravläsning.
— 
Huvudkomponent för fordonsenheten, extern GNSS-anordning och extern kommunikationsanordning för fjärravläsning.


Om fordonsenheten består av flera enheter på olika platser i fordonet är fordonsenhetens huvudkomponent den enhet som innehåller databehandlingsenheten, dataminnet och funktionen för tidmätning.

Termen ”fordonsenhet” (eller VU, Vehicle Unit) används för både fordonsenheten som helhet och fordonsenhetens huvudkomponent.

▾B

Artikel 3

Lokaliseringstjänster

1.  
Tillverkare ska säkerställa att smarta färdskrivare är kompatibla med de tjänster för positionsbestämning som tillhandahålls av systemen Galileo och Egnos (European Geostationary Navigation Overlay Service).
2.  
Utöver de system som avses i punkt 1 får tillverkare även välja att säkerställa kompatibilitet med andra satellitnavigeringssystem.

Artikel 4

Förfarande för typgodkännande av en färdskrivare och av färdskrivarkomponenter

1.  
En tillverkare eller dennes företrädare ska lämna in en ansökan om typgodkännande av en färdskrivare eller någon av dess komponenter, eller grupper av komponenter, till de typgodkännande myndigheter som utses av varje medlemsstat. Den ska bestå av en informationsmapp med information om var och en av de berörda komponenterna, inklusive, i tillämpliga fall, de typgodkännandeintyg för andra komponenter som krävs för att fullborda färdskrivaren och alla andra relevanta handlingar.
2.  
En medlemsstat ska bevilja typgodkännande för varje färdskrivare, komponent eller grupp av komponenter som uppfyller de administrativa och tekniska krav som avses i artikel 1.2 eller 1.3, beroende på vad som är tillämpligt. I detta fall ska den typgodkännande myndigheten utfärda ett typgodkännandeintyg till sökanden, och intyget ska överensstämma med förlagan i bilaga II till denna förordning.
3.  
Den typgodkännande myndigheten får begära att tillverkaren eller dennes företrädare tillhandahåller alla slag av ytterligare information.
4.  
Tillverkaren eller dennes företrädare ska tillhandahålla så många färdskrivare eller färdskrivarkomponenter som krävs för att typgodkännandeförfarandet ska kunna genomföras på ett tillfredsställande sätt, och ställa dessa till förfogande för de typgodkännande myndigheterna, samt för de enheter som ansvarar för att utfärda de intyg som avses i artikel 12.3 i förordning (EU) nr 165/2014.
5.  
Om tillverkaren eller dennes företrädare ansöker om ett typgodkännande av vissa komponenter eller grupper av komponenter till en färdskrivare ska denne förse de typgodkännande myndigheterna med de andra redan typgodkända komponenter samt andra delar som krävs för att färdigställa den kompletta färdskrivaren, så att dessa myndigheter kan utföra de prov som krävs.

Artikel 5

Ändringar av typgodkännanden

1.  
Tillverkaren eller dennes företrädare ska utan dröjsmål informera de typgodkännande myndigheter som beviljade det ursprungliga typgodkännandet om varje ändring av färdskrivarens programvara eller maskinvara eller av de slags material som används för dess tillverkning, som registreras i informationspaketet, och lämna in en ansökan om ändring av typgodkännandet.
2.  
De typgodkännande myndigheterna får revidera eller utvidga ett befintligt typgodkännande, eller utfärda ett nytt typgodkännande med hänsyn till ändringarnas art och karaktär.

En ”revidering” ska göras om den typgodkännande myndigheten anser att ändringarna av färdskrivarens programvara eller maskinvara, eller av de slags material som används för dess tillverkning, är små. I sådana fall ska den typgodkännande myndigheten utfärda de reviderade dokumenten i informationspaketet och ange vilken slags ändringar som gjorts och datum för deras godkännande. En uppdaterad version av informationspaketet i konsoliderad form, tillsammans med en detaljerad beskrivning av de ändringar som gjorts, ska vara tillräcklig för att uppfylla detta krav.

En ”utvidgning” ska göras om den typgodkännande myndigheten anser att ändringarna av färdskrivarens programvara eller maskinvara, eller av de slags material som används för dess tillverkning, är betydande. I sådana fall får den begära att nya prov utförs och informera tillverkaren eller dennes företrädare om detta. Om dessa prov visar sig vara tillfredsställande ska den typgodkännande myndigheten utfärda ett reviderat typgodkännandeintyg som innehåller ett nummer som hänvisar till den beviljade utvidgningen. I typgodkännandeintyget ska skälet till utvidgningen och dess utfärdandedatum anges.

3.  
Indexet till informationspaketet ska visa datum för den senaste utvidgningen eller revideringen av typgodkännandet eller datum för den senaste konsolideringen av den uppdaterade versionen av typgodkännandet.
4.  
Ett nytt typgodkännande ska krävas när de begärda ändringarna av en typgodkänd färdskrivare eller dess komponenter skulle leda till utfärdande av ett nytt säkerhetsintyg eller intyg om driftskompatibilitet.

Artikel 6

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 2 mars 2016.

▾M1

Bilaga IC ska dock tillämpas från och med den 15 juni 2019, med undantag för tillägg 16 som ska tillämpas från och med den 2 mars 2016.

▾B

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.


BILAGA I C

Krav i fråga om konstruktion, provning, installation och besiktning

INLEDNING

1.

DEFINITIONER

2.

ALLMÄN BESKRIVNING AV FÄRDSKRIVAREN OCH DESS FUNKTIONER

2.1

Allmän beskrivning

2.2

Funktioner

2.3

Driftlägen

2.4

Säkerhet

3.

KONSTRUKTIONS- OCH FUNKTIONSKRAV FÖR FÄRDSKRIVARE

3.1

Övervakning av insättning och uttag av kort

3.2

Mätning av hastighet, position och sträcka

3.2.1

Mätning av tillryggalagd vägsträcka

3.2.2

Hastighetsmätning

3.2.3

Positionsmätning

3.3

Tidmätning

3.4

Övervakning av föraraktiviteter

3.5

Övervakning av körningsstatus

3.6

Förarens angivelser

3.6.1

Angivelse av de platser där dagens arbetsperioder påbörjas och/eller avslutas

3.6.2

Manuell angivelse av föraraktiviteter och förarens samtycke avseende ITS-gränssnitt

3.6.3

Angivelse av särskilda omständigheter

▾M3

3.6.4

Angivelse av lastnings- eller lossningsaktivitet

▾B

3.7

Hantering av företagslås

3.8

Övervakning av kontrollaktiviteter

3.9

Upptäckt av händelser och/eller fel

3.9.1

Insättning av ett ogiltigt kort (händelse, ”Insertion of a non-valid card”)

3.9.2

Kortkonflikt (händelse, ”Card conflict”)

3.9.3

Överlappning av tider (händelse, ”Time overlap”)

3.9.4

Körning utan korrekt kort (händelse, ”Driving without an appropriate card”)

3.9.5

Insättning av kort vid körning (händelse, ”Card insertion while driving”)

3.9.6

Senaste kortsession ej korrekt avslutad (händelse, ”Last card session not correctly closed”)

3.9.7

Hastighetsöverträdelse (händelse, ”Over speeding”)

3.9.8

Avbrott i strömtillförsel (händelse, ”Power supply interruption”)

3.9.9

Fel i kommunikation med kommunikationsanordning för fjärravläsning (händelse, ”Communication error with the remote communication facility”)

3.9.10

Positionsinformation från GNSS-mottagare saknas (händelse, ”Absence of position information from GNSS receiver”)

3.9.11

Fel i kommunikation med extern GNSS-anordning (händelse, ”Communication error with the external GNSS facility”)

3.9.12

Fel i rörelsedata (händelse, ”Motion data error”)

3.9.13

Konflikt i fordonets rörelsedata (händelse, ”Vehicle motion conflict”)

3.9.14

Försök till säkerhetsöverträdelse (händelse, ”Security breach attempt”)

3.9.15

Tidskonflikt (händelse, ”Time conflict”)

3.9.16

Kortfel (”Card”)

3.9.17

Färdskrivarfel (”Recording equipment”)

▾M3

3.9.18

Orimligt GNSS-värde (händelse, ”GNSS anomaly”)

▾B

3.10

Inbyggd provning och självprovning

3.11

Avläsning från dataminne

3.12

Registrering och lagring i dataminne

3.12.1

Data för identifiering av utrustning

3.12.1.1

Data för identifiering av fordonsenhet

3.12.1.2

Data för identifiering av rörelsesensor

3.12.1.3

Data för identifiering av globalt system för satellitnavigering (GNSS).

3.12.2

Nycklar och certifikat

3.12.3

Data om insättning och uttag av förarkort och verkstadskort

3.12.4

Data om föraraktiviteter

▾M1

3.12.5

Platser och positioner där dagens arbetsperioder påbörjas eller avslutas och/eller där tre timmars sammanlagd körtid uppnås

▾B

3.12.6

Vägmätardata

3.12.7

Detaljerade hastighetsdata

3.12.8

Händelsedata

3.12.9

Data om fel

3.12.10

Kalibreringsdata

3.12.11

Data om tidsinställning

3.12.12

Data om kontrollaktiviteter

3.12.13

Data om företagslås

3.12.14

Överföringsdata

3.12.15

Data om särskilda omständigheter

3.12.16

Data om färdskrivarkort

▾M3

3.12.17

Gränspassager

3.12.18

Lastnings-/lossningsaktiviteter

3.12.19

Digital karta

▾B

3.13

Avläsning från färdskrivarkort

3.14

Registrering och lagring på färdskrivarkort

3.14.1

Registrering och lagring på första generationens färdskrivarkort

3.14.2

Registrering och lagring på andra generationens färdskrivarkort

3.15

Visning

3.15.1

Standardvisning

3.15.2

Visning av varningar

3.15.3

Åtkomst via meny

3.15.4

Visning av övrig information

3.16

Utskrift

3.17

Varningar

3.18

Överföring av data till externa media

3.19

Fjärrkommunikation vid riktade vägkontroller

▾M3

3.20

Datautbyte med ytterligare externa enheter

▾B

3.21

Kalibrering

3.22

Kalibreringskontroll på väg

3.23

Tidsinställning

3.24

Prestanda

3.25

Material

3.26

Märkningar

▾M3

3.27

Övervakning av gränspassager

3.28

Programvaruuppdatering

▾B

4.

KONSTRUKTIONS- OCH FUNKTIONSKRAV FÖR FÄRDSKRIVARKORT

4.1

Synliga data

4.2

Säkerhet

4.3

Standarder

4.4

Miljö- och elspecifikationer

4.5

Lagring av data

4.5.1

Elementfiler för identifiering och korthantering

4.5.2

Identifiering av smartkort

4.5.2.1

Identifiering av chip

4.5.2.2

DIR (finns endast på andra generationens färdskrivarkort)

4.5.2.3

ATR-information (under vissa förutsättningar, finns endast på andra generationens färdskrivarkort)

4.5.2.4

Information med utökad längd (under vissa förutsättningar, finns endast på andra generationens färdskrivarkort)

4.5.3

Förarkort

4.5.3.1

Färdskrivartillämpning (tillgänglig för första och andra generationens fordonsenheter)

4.5.3.1.1

Tillämpningsidentifiering

4.5.3.1.2

Nyckel och certifikat

4.5.3.1.3

Kortidentifiering

4.5.3.1.4

Identifiering av kortinnehavare

4.5.3.1.5

Överföring från kort

4.5.3.1.6

Information om körkort

4.5.3.1.7

Händelsedata

4.5.3.1.8

Data om fel

4.5.3.1.9

Data om föraraktiviteter

4.5.3.1.10

Data om använda fordon

4.5.3.1.11

Platser där dagens arbetsperioder påbörjas och/eller avslutas

4.5.3.1.12

Data om kortsessioner

4.5.3.1.13

Data om kontrollaktiviteter

4.5.3.1.14

Data om särskilda omständigheter

4.5.3.2

Färdskrivartillämpning i generation 2 (ej åtkomlig för första generationens fordonsenhet)

4.5.3.2.1

Tillämpningsidentifiering

▾M3

4.5.3.2.1.1

Ytterligare tillämpningsidentifiering (ej åtkomlig med version 1 av andra generationens fordonsenheter)

▾B

4.5.3.2.2

Nycklar och certifikat

4.5.3.2.3

Kortidentifiering

4.5.3.2.4

Identifiering av kortinnehavare

4.5.3.2.5

Överföring från kort

4.5.3.2.6

Information om körkort

4.5.3.2.7

Händelsedata

4.5.3.2.8

Data om fel

4.5.3.2.9

Data om föraraktiviteter

4.5.3.2.10

Data om använda fordon

4.5.3.2.11

Platser och positioner där dagens arbetsperioder påbörjas och/eller avslutas

4.5.3.2.12

Data om kortsessioner

4.5.3.2.13

Data om kontrollaktiviteter

4.5.3.2.14

Data om särskilda omständigheter

4.5.3.2.15

Data om använda fordonsenheter

▾M1

4.5.3.2.16

Data om platser avseende tre timmars sammanlagd körning

▾M3

4.5.3.2.17

Autentiseringsstatus för positioner med anknytning till platser där dagens arbetsperioder påbörjas och/eller avslutas (ej åtkomlig med version 1 av andra generationens fordonsenheter)

4.5.3.2.18

Autentiseringsstatus för positioner där tre timmars sammanlagd körtid uppnås (ej åtkomlig med version 1 av andra generationens fordonsenheter)

4.5.3.2.19

Gränspassager (ej åtkomlig med version 1 av andra generationens fordonsenheter)

4.5.3.2.20

Lastnings-/lossningsaktiviteter (ej åtkomlig med version 1 av andra generationens fordonsenheter)

4.5.3.2.21

Lastnings-/lossningsaktiviteter (ej åtkomlig med version 1 av andra generationens fordonsenheter)

4.5.3.2.22

Fordonsenhetens konfigurationer (ej åtkomliga med version 1 av andra generationens fordonsenheter)

▾B

4.5.4

Verkstadskort

4.5.4.1

Färdskrivartillämpning (tillgänglig för första och andra generationens fordonsenheter)

4.5.4.1.1

Tillämpningsidentifiering

4.5.4.1.2

Nycklar och certifikat

4.5.4.1.3

Kortidentifiering

4.5.4.1.4

Identifiering av kortinnehavare

4.5.4.1.5

Överföring från kort

4.5.4.1.6

Data om kalibrering och tidsinställning

4.5.4.1.7

Data om händelser och fel

4.5.4.1.8

Data om föraraktiviteter

4.5.4.1.9

Data om använda fordon

4.5.4.1.10

Data om påbörjande och/eller avslutande av dagens arbetsperioder

4.5.4.1.11

Data om kortsessioner

4.5.4.1.12

Data om kontrollaktiviteter

4.5.4.1.13

Data om särskilda omständigheter

4.5.4.2

Färdskrivartillämpning i generation 2 (ej åtkomlig för första generationens fordonsenhet)

4.5.4.2.1

Tillämpningsidentifiering

▾M3

4.5.4.2.1.1

Ytterligare tillämpningsidentifiering (ej åtkomlig med version 1 av andra generationens fordonsenheter)

▾B

4.5.4.2.2

Nycklar och certifikat

4.5.4.2.3

Kortidentifiering

4.5.4.2.4

Identifiering av kortinnehavare

4.5.4.2.5

Överföring från kort

4.5.4.2.6

Data om kalibrering och tidsinställning

4.5.4.2.7

Data om händelser och fel

4.5.4.2.8

Data om föraraktiviteter

4.5.4.2.9

Data om använda fordon

4.5.4.2.10

Data om påbörjande och/eller avslutande av dagens arbetsperioder

4.5.4.2.11

Data om kortsessioner

4.5.4.2.12

Data om kontrollaktiviteter

4.5.4.2.13

Data om använda fordonsenheter

▾M1

4.5.4.2.14

Data om platser avseende tre timmars sammanlagd körning

▾B

4.5.4.2.15

Data om särskilda omständigheter

▾M3

4.5.4.2.16

Autentiseringsstatus för positioner med anknytning till platser där dagens arbetsperioder påbörjas och/eller avslutas (ej åtkomlig med version 1 av andra generationens fordonsenheter)

4.5.4.2.17

Autentiseringsstatus för positioner där tre timmars sammanlagd körning uppnås (ej åtkomlig med version 1 av andra generationens fordonsenheter)

4.5.4.2.18

Gränspassager (ej åtkomlig med version 1 av andra generationens fordonsenheter)

4.5.4.2.19

Lastnings-/lossningsaktiviteter (ej åtkomlig med version 1 av andra generationens fordonsenheter)

4.5.4.2.20

Lastnings-/lossningsaktiviteter (ej åtkomlig med version 1 av andra generationens fordonsenheter)

4.5.4.2.21

Ytterligare kalibreringsdata (ej åtkomlig med version 1 av andra generationens fordonsenheter)

4.5.4.2.22

Fordonsenhetens konfigurationer (ej åtkomliga med version 1 av andra generationens fordonsenheter)

▾B

4.5.5

Kontrollkort

4.5.5.1

Färdskrivartillämpning (tillgänglig för första och andra generationens fordonsenheter)

4.5.5.1.1

Tillämpningsidentifiering

4.5.5.1.2

Nycklar och certifikat

4.5.5.1.3

Kortidentifiering

4.5.5.1.4

Identifiering av kortinnehavare

4.5.5.1.5

Data om kontrollaktiviteter

4.5.5.2

Färdskrivartillämpning G2 (ej åtkomlig för första generationens fordonsenhet)

4.5.5.2.1

Tillämpningsidentifiering

▾M3

4.5.5.2.1.1

Ytterligare tillämpningsidentifiering (ej åtkomlig med version 1 av andra generationens fordonsenheter)

▾B

4.5.5.2.2

Nycklar och certifikat

4.5.5.2.3

Kortidentifiering

4.5.5.2.4

Identifiering av kortinnehavare

4.5.5.2.5

Data om kontrollaktiviteter

▾M3

4.5.5.2.6

Fordonsenhetens konfigurationer (ej åtkomliga med version 1 av andra generationens fordonsenheter)

▾B

4.5.6

Företagskort

4.5.6.1

Färdskrivartillämpning (tillgänglig för första och andra generationens fordonsenheter)

4.5.6.1.1

Tillämpningsidentifiering

4.5.6.1.2

Nycklar och certifikat

4.5.6.1.3

Kortidentifiering

4.5.6.1.4

Identifiering av kortinnehavare

4.5.6.1.5

Data om företagsaktiviteter

4.5.6.2

Färdskrivartillämpning G2 (ej åtkomlig för första generationens fordonsenhet)

4.5.6.2.1

Tillämpningsidentifiering

▾M3

4.5.6.2.1.1

Ytterligare tillämpningsidentifiering (ej åtkomlig med version 1 av andra generationens fordonsenheter)

▾B

4.5.6.2.2

Nycklar och certifikat

4.5.6.2.3

Kortidentifiering

4.5.6.2.4

Identifiering av kortinnehavare

4.5.6.2.5

Data om företagsaktiviteter

▾M3

4.5.6.2.6

Fordonsenhetens konfigurationer (ej åtkomliga med version 1 av andra generationens fordonsenheter)

▾B

5.

INSTALLATION AV FÄRDSKRIVARE

5.1

Installation

5.2

Installationsskylt

5.3

Plombering

6.

KONTROLLER, BESIKTNINGAR OCH REPARATIONER

6.1

Godkännande av montörer, verkstäder och fordonstillverkare

▾M1

6.2

Kontroll av nya eller reparerade komponenter

▾B

6.3

Installationsbesiktning

6.4

Periodiska besiktningar

6.5

Uppmätning av fel

6.6

Reparationer

7.

UTFÄRDANDE AV KORT

8.

TYPGODKÄNNANDE AV FÄRDSKRIVARE OCH FÄRDSKRIVARKORT

8.1

Allmänt

8.2

Säkerhetsintyg

8.3

Funktionsintyg

8.4

Intyg om driftskompatibilitet

8.5

Intyg om typgodkännande

8.6

Undantagsförfarande: första intyg om driftskompatibilitet för andra generationens färdskrivare och färdskrivarkort

▾M3

INLEDNING

Denna bilaga innehåller krav på andra generationens färdskrivare och färdskrivarkort.

Sedan den 15 juni 2019 installeras andra generationens färdskrivare i fordon som registreras i unionen för första gången, och andra generationens färdskrivarkort utfärdas sedan samma dag.

För ett smidigt införande av andra generationens färdskrivarsystem har andra generationens färdskrivarkort utformats så att de också kan användas i första generationens fordonsenheter som tillverkas i enlighet med bilaga IB till förordning (EEG) nr 3821/85.

På motsvarande sätt kan första generationens färdskrivarkort användas i andra generationens fordonsenheter. Andra generationens fordonsenheter kan dock kalibreras endast med hjälp av andra generationens verkstadskort.

Kraven på driftskompatibilitet mellan första och andra generationens färdskrivarsystem anges i denna bilaga. I detta sammanhang innehåller tillägg 15 ytterligare uppgifter om hanteringen för att de båda generationerna ska kunna samexistera.

Dessutom införs genom denna förordning tekniska krav för den andra versionen av andra generationens färdskrivare och färdskrivarkort, som en följd av att nya funktioner införs, t.ex. Galileo OSNMA (Open Signal – Navigation Messages Authentication, för autentisering av GNSS-information), detektering av gränspassager och angivelse av lastnings- och lossningsaktiviteter, och av behovet att öka förarkortens kapacitet för föraraktiviteter till 56 dagar.

▾B

Förteckning över tillägg

Tillägg 1:

DATAKATALOG

Tillägg 2:

SPECIFIKATION FÖR FÄRDSKRIVARKORT

Tillägg 3:

PIKTOGRAM

Tillägg 4:

UTSKRIFTER

Tillägg 5:

BILDSKÄRM

Tillägg 6:

FRONTANSLUTNING FÖR KALIBRERING OCH DATAÖVERFÖRING

Tillägg 7:

PROTOKOLL FÖR DATAÖVERFÖRING

Tillägg 8:

KALIBRERINGSPROTOKOLL

Tillägg 9:

TYPGODKÄNNANDE: FÖRTECKNING ÖVER MINSTA NÖDVÄNDIGA UPPSÄTTNING PROV

Tillägg 10:

SÄKERHETSKRAV

Tillägg 11:

GEMENSAMMA SÄKERHETSMEKANISMER

Tillägg 12:

POSITIONSBESTÄMNING BASERAD PÅ GNSS (GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM)

Tillägg 13:

ITS-GRÄNSSNITT

Tillägg 14:

FJÄRRKOMMUNIKATIONSFUNKTION

Tillägg 15:

MIGRERING: PARALLELL HANTERING AV FLERA UTRUSTNINGSGENERATIONER

Tillägg 16:

ADAPTER FÖR FORDONSKATEGORIERNA M1 OCH N1

1   DEFINITIONER

I denna bilaga används följande termer och definitioner:

a) 

Aktivering

Den fas där färdskrivaren blir helt klar för drift och alla dess funktioner, inklusive säkerhetsfunktionerna, aktiveras med hjälp av ett verkstadskort.

b) 

Autentisering

Funktion avsedd att upprätta och kontrollera en angiven identitet.

c) 

Autenticitet

Det faktum att information kommer från en part vars identitet går att kontrollera.

d) 

Inbyggd provning (BIT, Built-In-Test)

Provning som utförs på begäran från en användare eller extern utrustning.

e) 

Kalenderdag

Ett dygn som sträcker sig från kl. 00.00 till kl. 24.00. Alla kalenderdagar räknas enligt UTC-tid (Universal Time Coordinated).

▾M3

f) 

Kalibrering (av en smart färdskrivare)

Uppdatering eller bekräftelse av de fordonsparametrar som ska lagras i dataminnet. Fordonsparametrarna omfattar fordonsidentifiering (VIN (identifieringsnummer), VRN (registreringsnummer) samt medlemsstat där fordonet är registrerat) och fordonets egenskaper (w, k, l, däcksdimension, inställning på den hastighetsbegränsande anordningen (i förekommande fall), aktuell UTC-tid, aktuell vägmätarställning, standardtyp av last). Under kalibreringen av färdskrivaren ska även alla befintliga plomberingar som är relevanta för typgodkännande lagras i dataminnet.

En uppdatering eller bekräftelse av enbart UTC-tid ska betraktas som en tidsinställning och inte som en kalibrering, under förutsättning att den inte strider mot krav 409 i punkt 6.4.

Kalibrering av färdskrivare kräver att ett verkstadskort används.

g) 

Kortnummer

Ett nummer bestående av 16 alfanumeriska tecken med vars hjälp ett enskilt färdskrivarkort kan identifieras inom en medlemsstat. Kortnumret omfattar en identifiering som består av en identifiering av förare, eller en identifiering av kortägare, tillsammans med kortets löpnummer, ersättningsindex och förnyelseindex.

Ett enskilt kort kan därför identifieras med hjälp av den utfärdande medlemsstatens kod och kortnumret.

▾B

h) 

Löpnummer

Det 14:e alfanumeriska tecknet i ett kortnummer, används för att åtskilja de kort som utfärdats till ett företag, en verkstad eller en kontrollmyndighet som har rätt att få flera färdskrivarkort utfärdade. Det enskilda företaget eller den enskilda verkstaden eller kontrollmyndigheten kan identifieras med hjälp av de första 13 tecknen i kortnumret.

▾M3

i) 

Förnyelseindex

Det 16:e alfanumeriska tecknet i ett kortnummer, som ökas vid varje förnyelse av ett färdskrivarkort som motsvarar en viss identifiering, dvs. identifiering av förare eller identifiering av ägare tillsammans med löpnummer.

j) 

Ersättningsindex

Det 15:e alfanumeriska tecknet i ett kortnummer, som ökas vid varje ersättning av ett färdskrivarkort som motsvarar en viss identifiering, dvs. identifiering av förare eller identifiering av ägare tillsammans med löpnummer.

▾B

k) 

Fordonets karakteristiska koefficient

Den numeriska koefficient som anger värdet för den utsignal som skickas av den del av fordonet som utgör gränssnitt med färdskrivaren (växellådans utgående axel eller fordonets hjulaxel) medan fordonet tillryggalägger en sträcka av en kilometer under sådana standardiserade provningsförhållanden som definieras i krav 414. Den karakteristiska koefficienten uttrycks i impulser per kilometer (w = … imp/km).

l) 

Företagskort

Ett färdskrivarkort som utfärdas av myndigheterna i en medlemsstat till ett transportföretag som har behov av att framföra fordon utrustade med färdskrivare. Transportföretaget kan identifieras genom kortet, som också möjliggör visning, överföring och utskrift av de data som lagras i färdskrivaren och som är låsta av transportföretaget.

m) 

Färdskrivarens konstant

Den numeriska konstant som anger värdet för den ingående signal som krävs för att visa och registrera en tillryggalagd sträcka av en kilometer. Denna konstant ska uttryckas i impulser per kilometer (k = … imp/km).

n) 

Sammanhängande körtid (enligt färdskrivarens beräkning) (3)

En viss förares aktuella sammanhängande körtid sedan slutet av förarens senaste period av tillgänglighet (AVAILABILITY) eller rast/vila (BREAK/REST) eller okända (UNKNOWN (4)) period om minst 45 minuter (denna period kan ha delats upp i flera perioder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 (5)). Vid de berörda beräkningarna tas efter behov hänsyn till tidigare aktiviteter som lagrats på förarkortet. Om föraren inte har satt in sitt kort bygger de berörda beräkningarna på de registreringar i dataminnet som avser den innevarande period där inget kort varit insatt i den aktuella kortplatsen.

o) 

Kontrollkort

Ett färdskrivarkort som utfärdas av myndigheterna i en medlemsstat till en nationell behörig kontrollmyndighet. Kontrollorganet, och eventuellt även kontrolltjänstemannen, kan identifieras genom kortet, som också ger tillträde till de data som lagras i dataminnet eller i förarkorten, och eventuellt även i verkstadskorten, så att dessa kan avläsas, skrivas ut och/eller överföras.

Det ska även ge tillträde till funktionen för kalibreringskontroll på väg och till data genom fjärravläsaren.

p) 

Sammanlagd avbrottstid (enligt färdskrivarens beräkning) (3) 

Den sammanlagda tiden för avbrott från körtiden beräknas som en viss förares aktuella sammanlagda tidsperioder för tillgänglighet (AVAILABILITY) eller rast/vila (BREAK/REST) eller okända (UNKNOWN (4) ) tidsperioder om minst 15 minuter, sedan slutet av förarens senaste period av tillgänglighet (AVAILABILITY) eller rast/vila (BREAK/REST) eller okända (UNKNOWN (4) ) period om minst 45 minuter (denna period kan ha delats upp i flera perioder i enlighet med förordning (EG) nr 561/2006).

Vid de berörda beräkningarna tas efter behov hänsyn till tidigare aktiviteter som lagrats på förarkortet. Okända perioder av negativ varaktighet (okänd periods början > (dvs. är senare än) okänd periods slut) på grund av överlappningar i tid mellan två olika färdskrivare beaktas inte vid beräkningen.

Om föraren inte har satt in sitt kort bygger de berörda beräkningarna på de registreringar i dataminnet som avser den innevarande period där inget kort varit insatt i den aktuella kortplatsen.

q) 

Dataminne

En anordning för elektronisk datalagring som är inbyggd i färdskrivaren.

r) 

Digital signatur

Data som bifogas till, eller en kryptografisk omvandling av, ett datablock som gör det möjligt för mottagaren av datablocket att påvisa dess autenticitet och integritet.

s) 

Överföring

Kopiering och digital signering av samtliga eller en del av en uppsättning av datafiler som finns registrerade i fordonsenhetens dataminne eller i ett färdskrivarkorts minne, under förutsättning att denna process inte ändrar eller tar bort några lagrade data.

Tillverkare av fordonsenheter för smarta färdskrivare och tillverkare av utrustning som är konstruerad för och avsedd att överföra datafiler ska vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att överföringen av dessa data kan utföras av transportföretag eller förare med minsta möjliga fördröjning.

Även om överföringen av detaljerade hastighetsdata inte är nödvändig för att fastställa överensstämmelsen med förordning (EG) nr 561/2006 kan den användas för andra ändamål, t.ex. i samband med olycksutredningar.

t) 

Förarkort

Ett färdskrivarkort som utfärdas av myndigheterna i en medlemsstat till ett viss förare. Föraren kan identifieras genom kortet, som också möjliggör lagring av data om föraraktiviteter.

u) 

Hjulens effektiva omkrets

Genomsnittsvärdet för de sträckor som tillryggalagts av de hjul som förflyttar fordonet (drivhjulen) under loppet av ett fullt varv. Uppmätning av dessa sträckor ska ske under sådana standardiserade provningsförhållanden som definieras i krav 414 och uttrycks i formen ”l = … mm”. Fordonstillverkare får ersätta uppmätningen av dessa sträckor med en teoretisk beräkning där axeltrycket för fordon utan last i körklart skick (6) beaktas. Metoderna för en sådan teoretisk beräkning är föremål för godkännande från en behörig myndighet i en medlemsstat och de kan endast användas innan färdskrivaren aktiveras.

v) 

Händelse

Onormalt driftsförhållande som upptäcks av den smarta färdskrivaren och som kan vara följden av ett försök till bedrägeri.

w) 

Extern GNSS-anordning

Anordning som innehåller GNSS-mottagaren om fordonsenheten inte utgörs av en enda enhet, och även andra komponenter som behövs för att skydda kommunikationen av positionsdata till resten av fordonsenheten.

x) 

Fel

Onormalt driftsförhållande som upptäcks av den smarta färdskrivaren och som kan bero på att den inte fungerar riktigt eller inte fungerar alls.

y) 

GNSS-mottagare

En elektronisk anordning som tar emot och digitalt bearbetar signalerna från ett eller flera globala system för satellitnavigering (GNSS, Global Navigation Satellite System) för att tillhandahålla information om position, hastighet och tidpunkt.

z) 

Installation

Montering av en färdskrivare i ett fordon.

aa) 

Driftskompatibilitet

Kapacitet att utväxla data och dela information hos system och underliggande verksamhetsprocesser.

bb) 

Gränssnitt

En anordning mellan olika system, genom vilken systemen kan ansluta sig till varandra och samverka.

cc) 

Position

Fordonets geografiska koordinater vid en viss tidpunkt.

dd) 

Rörelsesensor

Den del av färdskrivaren som ger en signal som motsvarar fordonets hastighet och/eller tillryggalagda sträcka.

▾M3

ee) 

Ogiltigt kort

Ett kort som upptäcks vara felaktigt, eller vars autentisering underkänns, vars första giltighetsdag ännu inte inträtt eller vars sista giltighetsdag har passerats.

Ett kort betraktas som ogiltigt även av fordonsenheten

— 
om ett kort med samma utfärdande medlemsstat och samma identifiering, dvs. identifiering av förare eller identifiering av ägare tillsammans med löpnummer, och med ett högre förnyelseindex, redan varit insatt i fordonsenheten, eller
— 
om ett kort med samma utfärdande medlemsstat och samma identifiering, dvs. identifiering av förare eller identifiering av ägare tillsammans med löpnummer och förnyelseindex, men med ett högre ersättningsindex, redan varit insatt i fordonsenheten.

▾B

ff) 

Öppen standard

En standard som fastställs i ett dokument med standardspecifikationer som är tillgängligt gratis eller till en obetydlig kostnad och som får mångfaldigas, spridas eller användas gratis eller mot en nominell avgift.

gg) 

Omfattas ej (out of scope)

Anger att användning av färdskrivare inte krävs enligt bestämmelserna i förordning (EG) nr 561/2006.

hh) 

Hastighetsöverträdelse

Överskridande av den tillåtna hastigheten för fordonet, definierat som en period om minst 60 sekunder under vilken fordonets uppmätta hastighet överskrider den gräns för inställning av anordningen för hastighetsbegränsning som anges i rådets direktiv 92/6/EEG (7), i sin senaste lydelse.

ii) 

Periodisk besiktning

Ett antal moment som utförs för att kontrollera att färdskrivaren fungerar väl, att dess inställningar motsvarar fordonets parametrar och att inga anordningar för att manipulera färdskrivaren är anslutna till färdskrivaren.

jj) 

Skrivare

Komponent i färdskrivaren som skriver ut lagrade data.

kk) 

Fjärrkommunikation för tidig upptäckt

Kommunikation mellan fordonsenhetens kommunikationsanordning för fjärravläst tidig upptäckt och fjärravläsaren för tidig upptäckt vid riktade vägkontroller, i syfte att på distans upptäcka möjlig manipulering eller möjligt missbruk av färdskrivare.

▾M3

ll) 

Kommunikationsanordning för fjärravläsning eller fjärrkommunikationsmodul eller anordning för fjärravläst tidig upptäckt

Den utrustning i fordonsenheten som används för att utföra riktade vägkontroller.

▾B

mm) 

Fjärravläsare (för tidig upptäckt)

Det system som används av kontrolltjänstemän för riktade vägkontroller.

▾M3

nn) 

Förnyelse av kort

Utfärdande av ett nytt färdskrivarkort när giltighetstiden för ett befintligt kort löper ut, eller när det fungerar felaktigt och har återlämnats till den utfärdande myndigheten.

▾B

oo) 

Reparation

All reparation av en rörelsesensor eller av en fordonsenhet eller av en kabel som förutsätter att strömtillförseln bryts, att andra färdskrivarkomponenter kopplas bort eller att rörelsesensorn eller fordonsenheten öppnas.

▾M3

pp) 

Ersättning av kort

Utfärdande av ett nytt färdskrivarkort som ersättning för ett befintligt kort som har förklarats som förkommet eller stulet eller som inte fungerar på ett fullgott sätt, och som inte har återlämnats till den utfärdande myndigheten.

▾B

qq) 

Säkerhetscertifiering

Förfarandet hos ett certifieringsorgan som använder CC (Common Criteria) för att intyga att den färdskrivare (eller den komponent) eller det färdskrivarkort som undersöks uppfyller de säkerhetskrav som definieras i de aktuella skyddsprofilerna.

rr) 

Självprovning

Provningar som färdskrivaren regelbundet och automatiskt gör för att upptäcka fel.

ss) 

Tidmätning

En permanent digital registrering av datum och tidpunkt (UTC).

▾M3

tt) 

Tidsinställning

En justering av aktuell tidpunkt som kan ske automatiskt, med den tidsangivelse som ges av GNSS-mottagaren som referens, eller utföras i kalibreringsläge.

▾B

uu) 

Däcksdimension

Angivelse av däckens dimensioner (drivhjul) enligt rådets direktiv 92/23/EEG (8), i sin senaste lydelse.

vv) 

Fordonsidentifiering

Nummer för identifiering av fordonet: Fordonets registreringsnummer (VRN, Vehicle Registration Number) med angivelse av registrerande medlemsstat och fordonets identifieringsnummer (VIN, Vehicle Identification Number) (9).

ww) 

Vecka (för beräkning i färdskrivaren)

Period som sträcker sig från kl. 00.00 UTC på en måndag till kl. 24.00 UTC på en söndag.

xx) 

Verkstadskort

Ett färdskrivarkort som utfärdas av myndigheterna i en medlemsstat till utsedd personal hos en färdskrivartillverkare, en montör, en fordonstillverkare eller en verkstad som godkänts av medlemsstaten. Kortinnehavaren kan identifieras genom kortet, som också möjliggör provning, kalibrering och aktivering av färdskrivare och/eller dataöverföring från dessa.

yy) 

Adapter

En anordning vars avgivna signal ständigt är representativ för fordonets hastighet och tillryggalagda sträcka, men inte är den signal som används för den oberoende rörelsedetekteringen, och som

▾M3

— 
endast installeras och används i fordon av typerna M1 och N1, enligt definitionen i artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/858 (10).

▾B

— 
installeras där det inte är mekaniskt möjligt att installera någon annan typ av befintlig rörelsesensor som i övrigt överensstämmer med bestämmelserna i denna bilaga och dess tillägg 1–15,
— 
installeras mellan fordonsenheten och den plats där impulser för hastighet/tillryggalagd sträcka avges med integrerade sensorer eller alternativa gränssnitt,
— 
för fordonsenheten i fråga har samma funktion som om en rörelsesensor som överensstämmer med bestämmelserna i denna bilaga och dess tillägg 1–16 skulle vara kopplad till fordonsenheten.

Användning av en sådan adapter i de fordon som beskrivs ovan ska möjliggöra installation och korrekt användning av en fordonsenhet som uppfyller alla krav i denna bilaga.

För dessa fordon omfattar den smarta färdskrivaren kablar, en adapter och en fordonsenhet.

zz) 

Dataintegritet

Exakthet och överensstämmelse hos lagrade data, indikerat genom frånvaron av varje förändring av data mellan två uppdateringar av en datapost. Integritet förutsätter att föreliggande data är en exakt kopia av originalversionen, dvs. att de inte har skadats när de skrevs till och lästes tillbaka från ett färdskrivarkort eller en IDE-enhet, eller vid överföring via vilken kommunikationskanal som helst.

▾M3

aaa) 

Reserverat för framtida användning (RFU, Reserved for future use).

▾B

bbb) 

Smart färdskrivarsystem

Färdskrivaren, färdskrivarkorten och hela uppsättningen av direkt eller indirekt samverkande utrustning vid konstruktion, installation, användning, provning och kontroll, såsom kort, fjärravläsare och all annan utrustning för dataöverföring, dataanalys, kalibrering, generering, hantering och införande av säkerhetselement osv.

▾M3

ccc) 

Införandedag

Den dag som i förordning (EU) nr 165/2014 fastställs som den dag från och med vilken fordon som registreras för första gången ska vara utrustade med en färdskrivare i enlighet med den här förordningen.

▾B

ddd) 

Skyddsprofil

Ett dokument som ingår i certifieringsförfarandet enligt CC (Common Criteria) och som ger en tillämpningsoberoende specifikation avseende säkerhetskrav för informationsskydd (information assurance).

eee) 

GNSS-precision

När det gäller färdskrivares positionsregistrering med hjälp av globala system för satellitnavigering (GNSS): HDOP-värdet (Horizontal Dilution of Precision), beräknat som det minsta av de HDOP-värden som samlas in från de tillgängliga GNSS-systemen.

▾M1

fff) 

Sammanlagd körtid

Ett värde som står för det totala antalet sammanlagda minuter av körtid för ett visst fordon.

Värdet för den sammanlagda körtiden räknas upp löpande, baserat på alla minuter som räknas som körning (DRIVING) av färdskrivarens funktion som övervakar förarens aktiviteter, och det används endast för att utlösa registrering av fordonets position varje gång en multipel av tre timmars sammanlagd körtid uppnås. Räkningen startas när färdskrivaren aktiveras. Den påverkas inte av någon annan omständighet, t.ex. ”omfattas ej” (OUT OF SCOPE) eller ”transport med färja/tåg” (FERRY/TRAIN CROSSING).

Den sammanlagda körtiden är inte avsedd att visas, skrivas ut eller överföras.

▾B

2   ALLMÄN BESKRIVNING AV FÄRDSKRIVAREN OCH DESS FUNKTIONER

2.1   Allmän beskrivning

Syftet med en färdskrivare är att registrera, lagra, visa och skriva ut data om föraraktiviteter, och att tillhandahålla dessa som utdata.

Alla fordon som är utrustade med en färdskrivare som överensstämmer med bestämmelserna i denna bilaga måste vara försedda med en hastighetsmätare och en vägmätare. Dessa funktioner får inbegripas i färdskrivaren.

01) Färdskrivaren inbegriper kablar, en rörelsesensor och en fordonsenhet.

02) Gränssnittet mellan rörelsegivarna och fordonsenheterna ska uppfylla de krav som specificeras i tillägg 11.

03) Fordonsenheten ska anslutas till ett eller flera globala system för satellitnavigering, såsom anges i tillägg 12.

04) Fordonsenheten ska kommunicera med fjärravläsare, såsom anges i tillägg 14.

▾M3

05) Fordonsenheten ska inbegripa ett ITS-gränssnitt, vilket specificeras i tillägg 13.

Färdskrivaren får anslutas till andra anordningar genom ytterligare gränssnitt och/eller genom ITS-gränssnittet.

▾B

06) En funktion eller en eller flera anordningar, oavsett om de är godkända eller inte, som inbegrips i eller ansluts till färdskrivaren ska inte påverka eller kunna påverka en korrekt och säker drift av färdskrivaren eller överensstämmelsen med bestämmelserna i denna förordning.

Användare av färdskrivaren identifierar sig för färdskrivaren med hjälp av färdskrivarkort.

07) Färdskrivaren ger selektiv rätt till åtkomst till data och funktioner enligt användartyp och/eller användaridentitet.

Färdskrivaren registrerar och lagrar data i sitt dataminne, i kommunikationsanordningen för fjärravläsning och på färdskrivarkort.

▾M3

Detta görs i enlighet med tillämplig unionslagstiftning om dataskydd och i överensstämmelse med artikel 7 i förordning (EU) nr 165/2014.

▾B

2.2   Funktioner

08) Färdskrivaren ska inbegripa följande funktioner:

— 
Övervakning av insättning och uttag av kort.
— 
Mätning av hastighet, sträcka och position.
— 
Tidmätning.
— 
Övervakning av föraraktiviteter.
— 
Övervakning av körningsstatus.

▾M3

— 
Följande manuella angivelser av föraren:
— 
Angivelse av de platser där dagens arbetsperioder påbörjas och/eller avslutas.
— 
Manuell angivelse av föraraktiviteter och förarens samtycke avseende ITS-gränssnitt.
— 
Angivelse av särskilda omständigheter.
— 
Angivelse av lastnings-/lossningsaktiviteter

▾B

— 
Hantering av företagslås.
— 
Övervakning av kontrollaktiviteter.
— 
Upptäckt av händelser och/eller fel.
— 
Inbyggd provning och självprovning.
— 
Avläsning från dataminne.
— 
Registrering och lagring i dataminne.
— 
Avläsning från färdskrivarkort.
— 
Registrering och lagring på färdskrivarkort.
— 
Visning.
— 
Utskrift.
— 
Varning.
— 
Överföring av data till externa media.
— 
Fjärrkommunikation vid riktade vägkontroller.
— 
Utdata till ytterligare anordningar.
— 
Kalibrering.
— 
Kalibreringskontroll på väg.
— 
Tidsinställning.

▾M3

— 
Övervakning av gränspassager.
— 
Programvaruuppdatering.

▾B

2.3   Driftlägen

09) Färdskrivaren ska ha följande fyra driftlägen:

— 
Driftläge.
— 
Kontrolläge.
— 
Kalibreringsläge.
— 
Företagsläge.

10) Färdskrivaren ska använda nedanstående funktionslägen enligt de giltiga färdskrivarkort som är insatta i kortläsarna. När det gäller att fastställa funktionsläge är det ointressant vilken generation färdskrivarkortet tillhör, så länge det är giltigt. Ett verkstadskort av första generationen ska alltid anses som ogiltigt när det är insatt i en andra generationens fordonsenhet.

Funktionsläge

Förarens kortplats

Inget kort

Förarkort

Kontrollkort

Verkstadskort

Företagskort

Medförarens kortplats

Inget kort

Drift

Drift

Kontroll

Kalibrering

Företag

Förarkort

Drift

Drift

Kontroll

Kalibrering

Företag

Kontrollkort

Kontroll

Kontroll

Kontroll (*1)

Drift

Drift

Verkstadskort

Kalibrering

Kalibrering

Drift

Kalibrering (*1)

Drift

Företagskort

Företag

Företag

Drift

Drift

Företag (*1)

(*1)   

I dessa lägen ska färdskrivaren endast använda det färdskrivarkort som är insatt i förarens kortplats.

11) Färdskrivaren ska bortse från ogiltiga kort som är insatta, förutom att visning, utskrift eller överföring av data ska vara möjligt från kort vars giltighetstid har löpt ut.

12) Alla funktioner som förtecknas i avsnitt 2.2 ska fungera i alla funktionslägen, med följande undantag:

— 
Kalibreringsfunktionen är endast tillgänglig i kalibreringsläge.
— 
Funktionen för kalibreringskontroll på väg är endast tillgänglig i kontrolläge.
— 
Funktionen för hantering av företagslås är endast tillgänglig i företagsläge.
— 
Funktionen för övervakning av kontrollaktiviteter är aktiv endast i kontrolläge.

▾M3

— 
Överföringsfunktionen är inte åtkomlig i driftläge, med undantag av
a) 

det som bestäms i krav 193,

b) 

överföring från ett förarkort när ingen annan korttyp är insatt i fordonsenheten.

▾B

13) Färdskrivaren ska kunna tillhandahålla alla data till bildskärm, skrivare eller externa gränssnitt, med följande undantag:

— 
I driftläge ska all personlig identifiering (efternamn och förnamn) som inte motsvarar det insatta färdskrivarkortet raderas och alla kortnummer som inte motsvarar det insatta färdskrivarkortet ska delvis raderas (vartannat tecken – från vänster till höger – ska raderas).

▾M3

— 
I företagsläge ska data om föraren (kraven 102, 105, 108, 133a och 133e) endast kunna tillhandahållas för perioder som inte är låsta eller som inte har låsts av ett annat företag (enligt identifiering genom de första 13 siffrorna i företagskortets nummer).

▾B

— 
När inget kort är insatt i färdskrivaren kan data om föraren tillhandahållas endast för den innevarande och de åtta föregående kalenderdagarna.

▾M3

— 
Personuppgifter som registrerats och genererats av antingen färdskrivaren eller färdskrivarkorten får inte tillhandahållas via fordonsenhetens ITS-gränssnitt med mindre än att den förare som personuppgifterna gäller samtycker och att detta kan kontrolleras.

▾M1

— 
Fordonsenheterna har en normal drifts- och giltighetstid på 15 år, räknat från första giltighetsdagen för fordonsenhetens certifikat. Fordonsenheter kan användas i ytterligare tre månader, men endast för överföring av data.

▾B

2.4   Säkerhet

▾M1

Systemsäkerheten är avsedd att skydda dataminnet så att obehörig tillgång till och manipulation av data förhindras, och att upptäcka sådana försök, att skydda integriteten och autenticiteten hos data som utväxlas mellan rörelsesensorn och fordonsenheten, att skydda integriteten och autenticiteten hos data som utväxlas mellan färdskrivaren och färdskrivarkorten, att skydda integriteten och autenticiteten hos data som utväxlas mellan fordonsenheten och den externa GNSS-anordningen, om en sådan finns, att skydda sekretessen, integriteten och autenticiteten hos data som i kontrollsyfte utväxlas via fjärrkommunikation för tidig upptäckt, och att kontrollera integriteten och autenticiteten hos data som överförs.

▾B

14) För att systemsäkerhet ska kunna uppnås ska följande komponenter uppfylla de säkerhetskrav som anges i deras skyddsprofiler, såsom krävs i tillägg 10:

— 
Fordonsenhet.
— 
Färdskrivarkort.
— 
Rörelsesensor.
— 
Extern GNSS-anordning (denna profil är endast nödvändig och tillämplig för varianten med extern GNSS-anordning).

3   KONSTRUKTIONS- OCH FUNKTIONSKRAV FÖR FÄRDSKRIVARE

3.1   Övervakning av insättning och uttag av kort

15) Färdskrivaren ska övervaka kortläsarna för att upptäcka insättningar och uttag av kort.

▾M3

16) När kortet sätts in (eller fjärrautentiseras) ska färdskrivaren detektera huruvida kortet är ett giltigt färdskrivarkort i enlighet med definition ee i avsnitt 1, och i så fall identifiera korttypen och kortgenerationen.

För att kontrollera om ett kort redan har satts in ska färdskrivaren använda de data om färdskrivarkortet som är lagrade i dess dataminne, enligt vad som anges i krav 133.

▾B

17) Första generationens färdskrivarkort ska anses ogiltiga av färdskrivaren efter det att möjligheten att använda första generationens färdskrivarkort har tagits bort av en verkstad, i enlighet med tillägg 15 (krav MIG003).

18) Första generationens verkstadskort som sätts in i andra generationens färdskrivare ska anses ogiltiga.

19) Färdskrivaren ska utformas så att färdskrivarkortet låses i sitt läge när det sätts in på korrekt sätt i kortläsaren.

20) Färdskrivarkortet ska gå att ta ut endast när fordonet är stillastående och efter det att relevanta data har lagrats på kortet. Kortet ska vara möjligt att ta ut endast genom en uttrycklig handling från användaren.

3.2   Mätning av hastighet, position och sträcka

21) Rörelsesensorn (eventuellt inbyggd i en adapter) är den huvudsakliga informationskällan för mätning av hastighet och sträcka.

22) Denna funktion ska kontinuerligt mäta och kunna tillhandahålla det vägmätarvärde som motsvarar den sammanlagda sträcka som fordonet har tillryggalagt, med hjälp av pulserna från rörelsesensorn.

23) Denna funktion ska kontinuerligt mäta och kunna tillhandahålla fordonets hastighet, med hjälp av pulserna från rörelsesensorn.

24) Funktionen för mätning av hastigheten ska dessutom tillhandahålla informationen oavsett om fordonet är i rörelse eller om det är stillastående. Fordonet ska anses vara i rörelse så snart som funktionen känner av mer än 1 imp/sek under minst fem sekunder från rörelsesensorn och i annat fall ska fordonet anses vara stillastående.

25) Anordningar som visar hastighet (hastighetsmätare) och sammanlagd tillryggalagd sträcka (vägmätare) som installerats i ett fordon som utrustats med en färdskrivare som överensstämmer med bestämmelserna i denna förordning ska uppfylla de krav i fråga om största tillåtna toleranser (se avsnitt 3.2.1 och 3.2.2) som anges i denna bilaga.

▾M3

26) För att upptäcka manipulering av rörelsedata ska information från rörelsesensorn bekräftas av information om fordonets rörelse som genereras från GNSS-mottagaren, och även från en eller flera andra källor som är oberoende av rörelsesensorn. Minst en annan oberoende källa för fordonets rörelse ska finnas inuti fordonsenheten, utan krav på ett externt gränssnitt.

27) Denna funktion ska mäta fordonets position för att möjliggöra registrering av

— 
positioner där föraren och/eller medföraren påbörjar dagens arbetsperioder,
— 
positioner där den sammanlagda körtiden uppnår en multipel av tre timmar,
— 
positioner där fordonet har passerat gränsen till ett land,
— 
positioner där lastnings-/lossningsaktiviteter har utförts,
— 
positioner där föraren och/eller medföraren avslutar dagens arbetsperioder.

▾B

3.2.1   Mätning av tillryggalagd vägsträcka

28) Tillryggalagd sträcka får mätas och registreras antingen

— 
genom att körning framåt och bakåt slås samman, eller
— 
genom att endast körning framåt räknas.

29) Färdskrivaren ska mäta sträckor från 0 till 9 999 999,9  km.

30) Den uppmätta sträckan ska ligga inom följande toleranser (sträckor på minst 1 000  m):

— 
±1 procent före installation.
— 
±2 procent vid installation och periodisk besiktning.
— 
±4 procent i drift.

▾M3

Toleranserna får inte användas för att avsiktligt ändra den uppmätta sträckan.

▾B

31) Uppmätta sträckor ska ha en upplösning som är bättre än eller lika med 0,1 km.

3.2.2   Hastighetsmätning

32) Färdskrivaren ska mäta hastigheter från 0 till 220 km/h.

▾M3

33) För att säkerställa en största tillåten tolerans för visad hastighet av ±6 km/h i drift, och med hänsyn till

— 
en tolerans av ±2 km/h för variationer i indata (däckvariationer, …),
— 
en tolerans av ±1 km/h för mätningar som gjorts vid montering eller periodisk besiktning,

ska färdskrivaren för hastigheter mellan 20 och 180 km/h, och för karakteristiska koefficienter hos fordonet på mellan 2 400 och 25 000 imp/km, mäta hastigheten med en tolerans av ±1 km/h (vid konstant hastighet).

Anmärkning: Upplösningen för datalagringen ger en ytterligare tolerans av ±0,5 km/h för hastigheter som lagras av färdskrivaren.

▾B

34) Hastigheten ska mätas korrekt inom de normala toleranserna inom två sekunder från det att en hastighetsändring har avslutats, när hastigheten har ändrats med upp till 2 m/s2.

35) Uppmätta hastigheter ska ha en upplösning som är bättre än eller lika med 1 km/h.

3.2.3   Positionsmätning

36) Färdskrivaren ska mäta fordonets absoluta position med hjälp av GNSS-mottagaren.

37) Den absoluta positionen ska mätas som geografiska koordinater för latitud och longitud, uttryckta i grader och minuter och med en upplösning av 0,1 minut.

3.3   Tidmätning

38) Funktionen för tidmätning ska kontinuerligt mäta och digitalt tillhandahålla UTC-datum och UTC-tid.

39) UTC-datum och UTC-tid ska användas för datering i färdskrivarens alla funktioner (registrering, datautbyte) och för samtliga utskrifter som anges i tillägg 4 om utskrifter.

40) Det ska vara möjligt att justera den tid som visas på bildskärmen i steg om halva timmar så att lokal tid kan visas. Enbart negativa eller positiva multiplar av halva timmar ska tillåtas.

▾M3

41) Tidsavvikelsen får vara högst ±1 sekund per dag under temperaturförhållanden i enlighet med krav 213, utan någon tidsinställning.

▾M3

41a) Tidsprecisionen när en verkstad ställer in tiden i enlighet med krav 212 ska vara 3 sekunder eller bättre.

41b) Fordonsenheten ska innehålla en avvikelseräknare som beräknar den maximala tidsavvikelsen sedan den senaste tidsinställningen i enlighet med punkt 3.23. Den största tillåtna tidsavvikelsen ska anges av fordonsenhetens tillverkare och får inte överstiga 1 sekund per dag, enligt vad som anges i krav 41.

41c) Avvikelseräknaren ska återställas till 1 sekund efter varje tidsinställning av färdskrivaren i enlighet med punkt 3.23. Detta omfattar

— 
automatiska tidsinställningar,
— 
tidsinställningar som utförs i kalibreringsläge.

▾B

42) Uppmätt tid ska ha en upplösning som är bättre än eller lika med 1 sekund.

43) Tidmätningen ska inte påverkas av externa avbrott av strömtillförseln som är kortare än 12 månader under de förhållanden som gäller för typgodkännande.

3.4   Övervakning av föraraktiviteter

44) Denna funktion ska ständigt och separat övervaka en förares och en medförares aktiviteter.

45) Förarens aktiviteter ska delas upp i körning (DRIVING), annat arbete (WORK), tillgänglighet (AVAILABILITY) och rast/vila (BREAK/REST).

46) Det ska vara möjligt för föraren och/eller medföraren att manuellt välja annat arbete (WORK), tillgänglighet (AVAILABILITY) eller rast/vila (BREAK/REST).

47) När fordonet befinner sig i rörelse ska körning (DRIVING) väljas automatiskt för föraren och tillgänglighet (AVAILABILITY) väljas automatiskt för medföraren.

48) När fordonet stannar ska annat arbete (WORK) väljas automatiskt för föraren.

▾M1

49) Den första aktivitetsändring till rast/vila (BREAK/REST) eller tillgänglighet (AVAILABILITY) som sker inom 120 sekunder efter den automatiska omkopplingen till annat arbete (WORK) på grund av att fordonet stannar ska antas ha skett när fordonet stannar (och därmed sker eventuellt inte omkopplingen till annat arbete (WORK)).

▾B

50) Denna funktion ska tillhandahålla aktivitetsändringar till registreringsfunktionerna med en upplösning av en minut.

51) För en viss kalenderminut ska hela minuten betraktas som körning (DRIVING) om aktiviteten både inom den närmast föregående och den närmast efterkommande minuten har registrerats som körning (DRIVING).

52) För en viss kalenderminut som inte betraktas som körning (DRIVING) enligt krav 51 ska hela minuten betraktas som samma typ av aktivitet som den längsta sammanhängande aktiviteten inom den minuten (eller den senaste av lika långa aktiviteter).

53) Denna funktion ska dessutom ständigt övervaka förarens sammanhängande körtid och sammanlagda avbrottstid.

3.5   Övervakning av körningsstatus

54) Denna funktion ska ständigt och automatiskt övervaka körningens status.

55) Körningsstatus ”flera förare” (CREW) ska väljas när två giltiga förarkort sätts in i färdskrivaren, körningsstatus ”ensam förare” (SINGLE) ska väljas i alla andra fall.

3.6   Förarens angivelser

3.6.1   Angivelse av de platser där dagens arbetsperioder påbörjas och/eller avslutas

56) Denna funktion ska göra det möjligt att ange de platser där dagens arbetsperioder påbörjas och/eller avslutas för en förare och/eller en medförare.

▾M3

57) Platser definieras som landet, och där så är tillämpligt regionen.

58) När förarkortet (eller verkstadskortet) tas ut ska färdskrivaren visa fordonets aktuella plats på grundval av GNSS-informationen och den lagrade digitala kartan i enlighet med punkt 3.12.19, och begära att kortinnehavaren bekräftar eller manuellt korrigerar platsen.

59) Den plats som anges i enlighet med krav 58 ska betraktas som den plats där den dagliga arbetsperioden avslutas. Den ska registreras i det relevanta förarkortet (eller verkstadskortet) som en tillfällig post och kan därför skrivas över senare.

Under följande omständigheter valideras den tillfälliga angivelse som gjordes när kortet senast togs ut (dvs. den ska inte längre skrivas över):

— 
Angivelse av en plats där den innevarande arbetsperioden påbörjas, vid manuell angivelse i enlighet med krav 61.
— 
Nästa angivelse av en plats där den innevarande arbetsperioden påbörjas, om kortinnehavaren inte anger någon plats där arbetsperioden påbörjas eller avslutas vid den manuella angivelsen i enlighet med krav 61.

Under följande omständigheter ersätts den tillfälliga angivelse som gjordes när kortet senast togs ut av ett nytt värde som också valideras:

— 
Nästa angivelse av en plats där den innevarande arbetsperioden avslutas, om kortinnehavaren inte anger någon plats där arbetsperioden påbörjas eller avslutas vid den manuella angivelsen i enlighet med krav 61.

▾B

60) Det ska vara möjligt att mata in de platser där dagens arbetsperioder påbörjas och/eller avslutas genom kommandon i menyerna. Om mer än en sådan inmatning görs inom en kalenderminut ska endast den senast inmatade angivelsen av var dagens arbetsperioder påbörjas och/eller avslutas lagras i registret.

▾M3

Färdskrivaren ska visa fordonets aktuella plats på grundval av GNSS-informationen och den lagrade digitala kartan i enlighet med punkt 3.12.19, och begära att föraren bekräftar eller manuellt korrigerar platsen.

▾B

3.6.2   Manuell angivelse av föraraktiviteter och förarens samtycke avseende ITS-gränssnitt

▾M3

61) När förarkortet (eller verkstadskortet) sätts in, och endast då, ska färdskrivaren tillåta manuell angivelse av aktiviteter. I samband med manuella angivelser ska aktiviteter anges i lokal tid och med lokala datum för den tidszon (UTC-tidsskillnad) som vid det tillfället är inställd för fordonsenheten.

När förarkortet (eller verkstadskortet) sätts in ska färdskrivaren påminna kortinnehavaren om

— 
datum och tidpunkt då kortet senast togs ut,
— 
den lokala tidsskillnad som för närvarande är inställd för fordonsenheten (frivilligt).

När ett visst förarkort eller verkstadskort som är okänt för fordonsenheten sätts in för första gången ska kortinnehavaren uppmanas att ge sitt samtycke till att personuppgifter som finns i färdskrivaren tillhandahålls via ITS-gränssnittet. För att kontrollera om ett kort redan har satts in ska färdskrivaren använda de data om färdskrivarkortet som är lagrade i dess dataminne, enligt vad som anges i krav 133.

Förarens eller verkstadens samtycke kan när som helst aktiveras eller avaktiveras via menykommandon, förutsatt att förar- respektive verkstadskortet är insatt.

Det ska gå att mata in aktiviteter med följande begränsningar:

— 
Aktivitetstypen ska vara annat arbete (WORK), tillgänglighet (AVAILABILITY) eller rast/vila (BREAK/REST).
— 
Start- och sluttiden för varje aktivitet får endast ligga inom perioden från senaste uttag av kort till aktuell insättning.
— 
Aktiviteterna får inte överlappa varandra i tid.

Det ska vid behov gå att göra manuella angivelser första gången ett oanvänt förarkort (eller verkstadskort) sätts in.

Förfarandet för manuella angivelser av aktiviteter ska omfatta så många på varandra följande steg som krävs för att ange typen av aktivitet samt start- och sluttid för varje aktivitet. Föraren ska för varje del av perioden från senaste uttag av kort till aktuell insättning kunna välja att inte ange någon aktivitet.

I samband med manuella angivelser när kortet sätts in ska kortinnehavaren, om tillämpligt, ha möjlighet att ange

— 
den plats där en föregående arbetsperiod avslutades, kopplad till den relevanta tidpunkten (vilket innebär att det som angavs när kortet senast togs ut skrivs över och valideras),
— 
den plats där den innevarande arbetsperioden påbörjades, kopplad till den relevanta tidpunkten (vilket innebär validering av det som tillfälligt angavs när kortet senast togs ut).

För den plats som vid insättningen av kortet anges som den plats där den innevarande arbetsperioden påbörjades ska färdskrivaren visa fordonets aktuella plats på grundval av GNSS-informationen och den lagrade digitala kartan i enlighet med punkt 3.12.19, och begära att föraren bekräftar eller manuellt korrigerar platsen.

Om kortinnehavaren inte anger någon plats där arbetsperioden påbörjas eller avslutas, i form av en manuell angivelse i samband med att kortet sätts in, ska detta betraktas som att kortinnehavarens arbetsperiod inte har ändrats sedan kortet senast togs ut. Nästa angivelse av en plats där en föregående arbetsperiod avslutades ska då skriva över den tillfälliga angivelsen som gjordes när kortet senast togs ut.

Om en plats anges ska den registreras på det relevanta färdskrivarkortet.

Manuella angivelser ska avbrytas om

— 
kortet tas ut, eller
— 
fordonet rör sig och kortet finns i förarens kortplats.

Avbrott får göras av andra skäl, t.ex. efter en viss period av inaktivitet från användarens sida. Om manuella angivelser avbryts ska färdskrivaren bekräfta alla fullständiga angivelser av plats och aktivitet (dvs. otvetydiga uppgifter om plats och tidpunkt eller om aktivitetstyp, start- och sluttidpunkt) som redan har gjorts.

Om ett andra förar- eller verkstadskort sätts in under pågående manuella angivelser av aktiviteter för ett tidigare insatt kort ska de manuella angivelserna för det första kortet avslutas innan manuella angivelser för det andra kortet påbörjas.

Kortinnehavaren ska ha möjlighet att göra manuella angivelser enligt följande minimiförfarande:

— 
Ange aktiviteter manuellt i kronologisk ordning för perioden från senaste uttag av kort till aktuell insättning.
— 
Starttiden för den första aktiviteten ska ställas in till tidpunkten då kortet togs ut. För varje efterföljande angivelse ska starttiden förinställas så att den följer omedelbart på sluttiden för föregående angivelse. Aktivitetstyp och sluttid ska anges för varje aktivitet.

Förfarandet avslutas när sluttiden för en manuellt angiven aktivitet är densamma som tidpunkten för insättning av kortet.

Färdskrivaren ska ge förare och verkstäder möjlighet att växelvis överföra manuella angivelser som behöver anges under förfarandet via det ITS-gränssnitt som specificeras i tillägg 13 och, frivilligt, via andra gränssnitt.

Färdskrivaren ska ge kortinnehavaren möjlighet att ändra de aktiviteter som angetts manuellt, innan de bekräftas genom ett särskilt kommando. Därefter ska sådana ändringar inte längre vara möjliga.

▾B

3.6.3   Angivelse av särskilda omständigheter

▾M3

62) Färdskrivaren ska göra det möjligt för föraren att i realtid ange följande två särskilda omständigheter:

— 
”omfattas ej” (OUT OF SCOPE) (början, slut).
— 
”transport med färja/tåg” (FERRY/TRAIN CROSSING) (början, slut).

Transport med färja/tåg (FERRY/TRAIN CROSSING) får inte äga rum om en omständighet av typen ”omfattas ej” (OUT OF SCOPE) påbörjats. Om en omständighet av typen ”omfattas ej” (OUT OF SCOPE) har påbörjats får färdskrivaren inte ge användare möjlighet att ange en startflagga för ”transport med färja/tåg” (FERRY/TRAIN CROSSING).

En påbörjad omständighet av typen ”omfattas ej” (OUT OF SCOPE) måste automatiskt avslutas av färdskrivaren om ett förarkort sätts in eller tas ut.

En påbörjad omständighet av typen ”omfattas ej” (OUT OF SCOPE) ska förhindra följande händelser och varningar:

— 
Körning utan korrekt kort.
— 
Varningar i samband med sammanhängande körtid.

Föraren ska ange startflaggan för ”transport med färja/tåg” (FERRY/TRAIN CROSSING) omedelbart efter att ha valt ”rast/vila” (BREAK/REST) på färjan eller tåget.

En påbörjad ”transport med färja/tåg” (FERRY/TRAIN CROSSING) måste avslutas av färdskrivaren när något av följande inträffar:

— 
Föraren avslutar manuellt ”transport med färja/tåg” (FERRY/TRAIN CROSSING), vilket ska ske vid färjans/tågets ankomst till bestämmelseorten, innan fordonet lämnar färjan/tåget.
— 
En omständighet av typen ”omfattas ej” (OUT OF SCOPE) påbörjas.
— 
Föraren tar ut sitt kort.
— 
En föraraktivitet beräknas som ”körning” (DRIVING) under en kalenderminut i enlighet med punkt 3.4.

Om fler än en (1) särskild omständighet av samma typ anges inom en kalenderminut ska endast den sista registreringen sparas.

▾M3

3.6.4   Angivelse av lastnings- eller lossningsaktivitet

62a) 

Färdskrivaren ska ge föraren möjlighet att i realtid ange och bekräfta information som visar att fordonet lastas, lossas eller samtidigt lastas och lossas.

Om fler än en (1) lastnings- eller lossningsaktivitet av samma typ anges inom en kalenderminut ska endast den sista registreringen sparas.

62b) 

Aktiviteter av typen lastning, lossning eller samtidig lastning och lossning ska registreras som separata händelser.

62c) 

Informationen om lastning/lossning ska anges innan fordonet lämnar den plats där lastningen/lossningen utförs.

▾B

3.7   Hantering av företagslås

63) Denna funktion ska göra det möjligt att hantera de lås som ett företag har för att begränsa andras tillgång till data i företagsläge.

64) Företagslås utgörs av tidpunkt/datum för start (låsning) och tidpunkt/datum för avslutande (öppning) som kopplas till det företag som identifieras med företagskortets nummer (vid låsning).

65) Låsning och öppning kan endast ske i realtid.

66) Öppning ska endast vara möjligt för det företag som låst (vilket anges genom de 13 första siffrorna i företagskortets nummer), eller

67) öppning ska ske automatiskt om ett annat företag låser.

68) Om ett företag låser och det föregående låset var för samma företag antas att det föregående låset inte har öppnats utan fortfarande är låst.

3.8   Övervakning av kontrollaktiviteter

69) Denna funktion ska övervaka kontrollaktiviteterna visning (DISPLAYING), utskrift (PRINTING), fordonsenhet (VU), överföring av data (DOWNLOADING) och kalibrering på väg (ROADSIDE CALIBRATION) då dessa sker i kontrolläge.

70) Denna funktion ska även övervaka kontroll av hastighetsöverträdelse (OVER SPEEDING CONTROL) i kontrolläge. En kontroll av hastighetsöverträdelse anses ha ägt rum när utskriften ”hastighetsöverträdelse” i kontrolläge har sänts till skrivaren eller till bildskärmen, eller när data om ”händelser och fel” har överförts från fordonsenhetens dataminne.

3.9   Upptäckt av händelser och/eller fel

71) Denna funktion ska upptäcka nedanstående händelser och/eller fel.

3.9.1   Insättning av ett ogiltigt kort (händelse, ”Insertion of a non-valid card”)

72) Denna händelse ska utlösas om ett ogiltigt kort sätts in, om ett redan ersatt förarkort sätts in och/eller när ett insatt giltigt kort upphör att gälla.

3.9.2   Kortkonflikt (händelse, ”Card conflict”)

73) Denna händelse ska utlösas om någon av de kombinationer av giltiga kort som är markerade med X i nedanstående tabell uppstår.

Kortkonflikt

Förarens kortplats

Inget kort

Förarkort

Kontrollkort

Verkstadskort

Företagskort

Medförarens kortplats

Inget kort

 

 

 

 

 

Förarkort

 

 

 

X

 

Kontrollkort

 

 

X

X

X

Verkstadskort

 

X

X

X

X

Företagskort

 

 

X

X

X

3.9.3   Överlappning av tider (händelse, ”Time overlap”)

74) Denna funktion ska utlösas när datum/tidpunkt för det senaste uttaget av ett förarkort, såsom det läses från detta kort, är senare än aktuellt datum/tidpunkt i den färdskrivare i vilken kortet sätts in.

3.9.4   Körning utan korrekt kort (händelse, ”Driving without an appropriate card”)

75) Denna händelse ska utlösas när någon av de giltiga kombinationer av färdskrivarkort som är markerade med X i nedanstående tabell uppstår, när föraraktiviteten ändras till körning (DRIVING) eller vid ändring av funktionsläge när föraraktiviteten är körning (DRIVING).

Körning utan korrekt kort (Driving without an appropriate card)

Förarens kortplats

Inget (eller ogiltigt) kort

Förarkort

Kontrollkort

Verkstadskort

Företagskort

Medförarens kortplats

Inget (eller ogiltigt) kort

X

 

X

 

X

Förarkort

X

 

X

X

X

Kontrollkort

X

X

X

X

X

Verkstadskort

X

X

X

 

X

Företagskort

X

X

X

X

X

3.9.5   Insättning av kort vid körning (händelse, ”Card insertion while driving”)

76) Denna händelse ska utlösas om ett färdskrivarkort sätts in i en kortplats när föraraktiviteten är körning (DRIVING).

3.9.6   Senaste kortsession ej korrekt avslutad (händelse, ”Last card session not correctly closed”)

77) Denna händelse ska utlösas om färdskrivaren vid insättning av ett kort upptäcker att föregående kortsession, trots bestämmelserna i punkt 3.1, inte har avslutats korrekt (kortet har tagits ut innan alla relevanta data har lagrats på kortet). Denna händelse gäller endast förarkort och verkstadskort.

3.9.7   Hastighetsöverträdelse (händelse, ”Over speeding”)

78) Denna händelse ska utlösas vid varje hastighetsöverträdelse.

3.9.8   Avbrott i strömtillförsel (händelse, ”Power supply interruption”)

79) Denna händelse ska utlösas när kalibrerings- eller kontrolläget inte är inställt om strömtillförseln till rörelsesensorn och/eller fordonsenheten är avbruten under mer än 200 millisekunder. Tröskelvärdet för avbrott ska fastställas av tillverkaren. Sänkt strömtillförsel på grund av att fordonets motor startas ska inte utlösa denna händelse.

3.9.9   Fel i kommunikation med kommunikationsanordning för fjärravläsning (händelse, ”Communication error with the remote communication facility”)

80) Denna händelse ska utlösas när kalibreringsläget inte är inställt om kommunikationsanordningen för fjärravläsning inte kvitterar att den lyckats ta emot data för fjärrkommunikation som sänts från fordonsenheten vid mer än tre försök.

3.9.10   Positionsinformation från GNSS-mottagare saknas (händelse, ”Absence of position information from GNSS receiver”)

81) Denna händelse ska utlösas när kalibreringsläget inte är inställt om positionsinformation från GNSS-mottagaren (intern eller extern) saknas under mer än tre timmars sammanlagd körtid.

3.9.11   Fel i kommunikation med extern GNSS-anordning (händelse, ”Communication error with the external GNSS facility”)

82) Denna händelse ska utlösas när kalibreringsläget inte är inställt om kommunikationen mellan den externa GNSS-anordningen och fordonsenheten är avbruten under mer än 20 sammanhängande minuter när fordonet är i rörelse.

3.9.12   Fel i rörelsedata (händelse, ”Motion data error”)

▾M3

83) Denna händelse ska utlösas när kalibreringsläget inte är inställt vid avbrott av det normala dataflödet mellan rörelsesensorn och fordonsenheten och/eller vid integritetsfel eller autentiseringsfel under utväxling av data mellan rörelsesensorn och fordonsenheten. Denna händelse ska också utlösas när kalibreringsläget inte är inställt om den hastighet som beräknas utifrån rörelsesensorns pulser ökar från 0 till mer än 40 km/h inom 1 sekund och därefter förblir högre än 40 km/h under minst 3 sekunder.

▾B

3.9.13   Konflikt i fordonets rörelsedata (händelse, ”Vehicle motion conflict”)

▾M3

84) Denna händelse ska utlösas, såsom specificeras i tillägg 12, när kalibreringsläget inte är inställt om den rörelseinformation som beräknas utifrån rörelsesensorn motsägs av rörelseinformation som beräknas utifrån den interna GNSS-mottagaren eller utifrån den externa GNSS-anordningen eller utifrån en eller flera andra oberoende källor i enlighet med krav 26. Denna händelse ska inte utlösas under en ”transport med färja/tåg.

▾B

3.9.14   Försök till säkerhetsöverträdelse (händelse, ”Security breach attempt”)

85) Denna händelse ska utlösas vid varje övrig händelse som påverkar säkerheten i rörelsesensorn och/eller fordonsenheten och/eller den externa GNSS-anordningen, såsom krävs i tillägg 10, när kalibreringsläget inte är inställt.

▾M1

3.9.15   Tidskonflikt (händelse, ”Time conflict”)

▾M3

86) Denna händelse ska utlösas när kalibreringsläget inte är inställt om fordonsenheten upptäcker en onormal avvikelse mellan tiden i fordonsenhetens tidsmätningsfunktion och den tid som har sitt ursprung i de autentiserade positioner som överförs av GNSS-mottagaren eller den externa GNSS-anordningen. En ”onormal tidsavvikelse” upptäcks om tidsskillnaden överstiger ± 3 sekunder, vilket motsvarar den tidsprecision som anges i krav 41a, ökad med den maximala tidsavvikelsen per dag. Denna händelse ska registreras tillsammans med färdskrivarens interna klockvärde. Fordonsenheten ska utföra kontrollen för att utlösa händelsen tidskonflikt (Time conflict) just innan fordonsenheten automatiskt ställer in tiden i fordonsenhetens interna klocka, i enlighet med krav 211.

▾B

3.9.16   Kortfel (”Card”)

87) Detta fel ska utlösas om ett fel på ett färdskrivarkort uppstår under drift.

3.9.17   Färdskrivarfel (”Recording equipment”)

88) Detta fel ska utlösas vid något av följande fel om kalibreringsläget inte är inställt:

— 
Internt fel i fordonsenheten.
— 
Skrivarfel.
— 
Bildskärmsfel.
— 
Överföringsfel.
— 
Sensorfel.
— 
Fel i GNSS-mottagare eller extern GNSS-anordning.
— 
Fel i kommunikationsanordning för fjärravläsning.

▾M3

— 
Fel i ITS-gränssnitt.

▾M3

3.9.18   Orimligt GNSS-värde (händelse, ”GNSS anomaly”)

88a) Denna händelse ska utlösas när kalibreringsläget inte är inställt om GNSS-mottagaren upptäcker en attack eller om autentiseringen av navigationsmeddelanden har underkänts, såsom specificeras i tillägg 12. Efter det att en händelse av typen orimligt GNSS-värde (GNSS anomaly) har utlösts ska fordonsenheten inte generera några andra händelser av samma typ under de följande tio minuterna.

▾B

3.10   Inbyggd provning och självprovning

89) Färdskrivaren ska upptäcka fel genom självprovning och inbyggd provning, i enlighet med nedanstående tabell.

Enhet som provas

Självprovning

Inbyggd provning

Programvara

 

Integritet

Dataminne

Åtkomst

Tillträde, dataintegritet

Kortläsare

Åtkomst

Åtkomst

Knappsats

 

Manuell kontroll

Skrivare

(Bestäms av tillverkare)

Utskrift

Bildskärm

 

Visuell kontroll

Överföring

(utförs endast vid överföring)

Korrekt drift

 

Sensor

Korrekt drift

Korrekt drift

Kommunikationsanordning för fjärravläsning

Korrekt drift

Korrekt drift

GNSS-anordning

Korrekt drift

Korrekt drift

▾M3

ITS-gränssnitt

Korrekt drift

 

▾B

3.11   Avläsning från dataminne

90) Färdskrivaren ska kunna läsa alla data som finns lagrade i dess dataminne.

3.12   Registrering och lagring i dataminne

▾M3

Under denna punkt gäller följande:

— 
”365 dagar”: 365 kalenderdagar av genomsnittlig föraraktivitet i ett fordon. Genomsnittlig aktivitet per dag i ett fordon: Minst sex förare eller medförare, sex cykler med insättning och uttag av kort och 256 aktivitetsändringar. ”365 dagar” inbegriper därför åtminstone 2 190 förare eller medförare, 2 190 cykler med insättning och uttag av kort och 93 440 aktivitetsändringar.
— 
Genomsnittligt antal platsangivelser per dag: Minst sex angivelser där en arbetsperiod påbörjas och sex angivelser där en arbetsperiod avslutas, vilket innebär att ”365 dagar” inbegriper minst 4 380 platsangivelser.
— 
Genomsnittligt antal positioner per dag när den sammanlagda körtiden uppgår till en multipel av tre timmar: Minst sex positioner, så att ”365 dagar” inbegriper minst 2 190 sådana positioner.
— 
Genomsnittligt antal gränspassager per dag: Minst 20 gränspassager, så att ”365 dagar” inbegriper minst 7 300 gränspassager.
— 
Genomsnittligt antal lastnings-/lossningsaktiviteter per dag: Minst 25 aktiviteter (oavsett typ), så att ”365 dagar” inbegriper minst 9 125 lastnings-/lossningsaktiviteter.
— 
Tider registreras med en upplösning av en (1) minut, om inte annat anges.
— 
Vägmätarvärden registreras med en upplösning av en (1) kilometer.
— 
Hastigheter registreras med en upplösning av en (1) km/h.
— 
Positioner (latitud och longitud) registreras i grader och minuter med en upplösning av 0,1 minut, och med tillhörande GNSS-precision och låsningstid (acquisition time), och med en flagga som anger huruvida positionen har autentiserats.

▾B

91) Data som finns lagrade i dataminnet ska inte påverkas av externa avbrott av strömtillförseln som är kortare än 12 månader under de förhållanden som gäller för typgodkännande. Dessutom får data som lagras i den externa kommunikationsanordningen för fjärravläsning, såsom definieras i tillägg 14, inte påverkas av ett avbrott i strömtillförseln som är kortare än 28 dagar.

92) Färdskrivaren ska i sitt dataminne direkt eller indirekt kunna registrera och lagra nedanstående information.

3.12.1   Data för identifiering av utrustning

3.12.1.1   Data för identifiering av fordonsenhet

93) Det ska gå att lagra följande data för identifiering av fordonsenheten i färdskrivarens dataminne:

— 
Tillverkarens namn.
— 
Tillverkarens adress.
— 
Artikelnummer.
— 
Serienummer.
— 
Generation.
— 
Förmåga att hantera första generationens färdskrivarkort.
— 
Programvarans versionsnummer.
— 
Datum för installation av programvaruversionen.
— 
Utrustningens tillverkningsår.
— 
Typgodkännandenummer.

▾M3

— 
Versionsidentifierare för den digitala kartan (krav 133l).

▾M3

94) Tillverkaren av fordonsenheten registrerar och lagrar data för identifiering av fordonsenheten en gång för alla, utom när det gäller data som kan ändras vid programvaruuppdatering i enlighet med denna förordning och förmågan att hantera första generationens färdskrivarkort.

▾B

3.12.1.2   Data för identifiering av rörelsesensor

95) Det ska gå att lagra följande identifieringsdata i rörelsesensorns minne:

— 
Tillverkarens namn.
— 
Serienummer.
— 
Typgodkännandenummer.
— 
Inbyggd identifiering av säkerhetskomponent (t.ex. artikelnummer för internt chip eller intern processor).
— 
Identifiering av operativsystem (t.ex. programvarans versionsnummer).

96) Tillverkaren av rörelsesensorn registrerar och lagrar data för identifiering av rörelsesensorn en gång för alla i rörelsesensorn.

▾M3

97) Färdskrivaren ska i sitt dataminne kunna registrera och lagra nedanstående data med avseende på de senaste 20 lyckade parningarna av rörelsesensorer (om flera parningar utförs under en kalenderdag gäller detta endast den första och den sista parningen det dygnet).

▾B

Följande data ska registreras för var och en av dessa parningar:

— 
Data för identifiering av rörelsesensorn.
— 
Serienummer.
— 
Typgodkännandenummer.
— 
Data om rörelsesensorns parning.
— 
Datum för parning.

3.12.1.3   Data för identifiering av globalt system för satellitnavigering (GNSS).

98) Det ska gå att lagra följande identifieringsdata i den externa GNSS-anordningens minne:

— 
Tillverkarens namn.
— 
Serienummer.
— 
Typgodkännandenummer.
— 
Inbyggd identifiering av säkerhetskomponent (t.ex. artikelnummer för internt chip eller intern processor).
— 
Identifiering av operativsystem (t.ex. programvarans versionsnummer).

99) Tillverkaren av den externa GNSS-anordningen registrerar och lagrar data för identifiering en gång för alla i den externa GNSS-anordningen.

▾M3

100) Färdskrivaren ska i sitt dataminne kunna registrera och lagra nedanstående data med avseende på de senaste 20 lyckade kopplingarna med externa GNSS-anordningar (om flera kopplingar utförs under en kalenderdag gäller detta endast den första och den sista kopplingen det dygnet).

▾B

Följande data ska registreras för var och en av dessa kopplingar:

— 
Data för identifiering av den externa GNSS-anordningen.
— 
Serienummer.
— 
Typgodkännandenummer.
— 
Data om den externa GNSS-anordningens koppling.
— 
Datum för koppling.

3.12.2   Nycklar och certifikat

101) Färdskrivaren ska kunna lagra ett antal kryptografiska nycklar och certifikat, såsom anges i tillägg 11 del A och del B.

3.12.3   Data om insättning och uttag av förarkort och verkstadskort

102) För varje cykel med insättning och uttag av förarkort eller verkstadskort i utrustningen ska färdskrivaren registrera och lagra följande data i sitt dataminne:

— 
Kortinnehavarens efternamn och förnamn såsom de lagrats på kortet.
— 
Kortnummer, utfärdande medlemsstat och sista giltighetsdag såsom de lagrats på kortet.
— 
Kortets generation.
— 
Datum och tidpunkt för insättning.
— 
Vägmätarvärde när kortet sattes in.
— 
Den kortplats som kortet sätts in i.
— 
Datum och tidpunkt för uttag.
— 
Vägmätarvärde när kortet togs ut.
— 
Följande information om det föregående fordon som föraren använt, såsom den lagrats på kortet:
— 
Fordonets registreringsnummer (VRN) och registrerande medlemsstat.
— 
Fordonsenhetens generation (när sådan finns tillgänglig).
— 
Datum och tidpunkt när kortet togs ut.
— 
En markering som visar om innehavaren vid insättningen av kortet har angivit aktiviteter manuellt.

103) Det ska gå att lagra dessa data i dataminnet i minst 365 dagar.

104) När lagringskapaciteten har utnyttjats till fullo ska nya data ersätta de data som är äldst.

3.12.4   Data om föraraktiviteter

105) Färdskrivaren ska, när föraren och/eller medföraren ändrar aktivitet, och/eller när körningsstatusen ändras, och/eller när ett förarkort eller verkstadskort sätts in eller tas ut, registrera och lagra följande i sitt dataminne:

— 
Körningsstatus (flera förare (CREW), ensam förare (SINGLE)).
— 
Kortplats (förare (DRIVER), medförare (CO-DRIVER)).
— 
Kortstatus (insatt (INSERTED), ej insatt (NOT INSERTED)).
— 
Aktivitet (körning (DRIVING), tillgänglighet (AVAILABILITY), annat arbete (WORK), rast/vila (BREAK/REST)).
— 
Datum och tidpunkt för ändringen.

”Insatt” (INSERTED) innebär att ett giltigt förarkort eller verkstadskort är insatt i kortplatsen. ”Ej insatt” (NOT INSERTED) innebär motsatsen, dvs. att något giltigt förarkort eller verkstadskort inte är insatt i kortplatsen (exempelvis är ett företagskort eller inget kort insatt).

Aktivitetsdata som en förare har angivit manuellt registreras inte i dataminnet.

106) Det ska gå att lagra data om föraraktiviteter för minst 365 dagar i dataminnet.

107) När lagringskapaciteten har utnyttjats till fullo ska nya data ersätta de data som är äldst.

▾M1

3.12.5   Platser och positioner där dagens arbetsperioder påbörjas eller avslutas och/eller där tre timmars sammanlagd körtid uppnås

108) Färdskrivaren ska registrera och lagra följande i sitt dataminne:

— 
Platser och positioner där föraren och/eller medföraren påbörjar dagens arbetsperioder.
— 
Positioner där den sammanlagda körtiden uppnår en multipel av tre timmar.
— 
Platser och positioner där föraren och/eller medföraren avslutar dagens arbetsperioder.

▾B

109) När fordonets position inte är tillgänglig via GNSS-mottagaren vid dessa tillfällen ska färdskrivaren använda den senaste tillgängliga positionen och tillhörande datum och tidpunkt.

110) Färdskrivaren ska registrera och lagra följande i sitt dataminne, tillsammans med varje plats eller position:

▾M3

— 
Förarens eller medförarens kortnummer och medlemsstat som utfärdat kortet.

▾B

— 
Kortets generation.
— 
Datum och tidpunkt för angivelsen.

▾M1

— 
Typ av angivelse (början, slut eller tre timmars sammanlagd körtid).

▾B

— 
Aktuell GNSS-precision, samt datum och tidpunkt i förekommande fall.
— 
Fordonets vägmätarställning.

▾M3

— 
En flagga som anger huruvida positionen har autentiserats.

110a) För platser där arbetsperioden påbörjas eller avslutas och som anges manuellt när kortet sätts in i enlighet med krav 61 ska fordonets aktuella vägmätarvärde och position lagras.

▾M1

111) Det ska gå att lagra data om platser och positioner där dagens arbetsperioder påbörjas eller avslutas, och/eller där tre timmars sammanlagd körtid uppnås, i dataminnet i minst 365 dagar.

▾B

112) När lagringskapaciteten har utnyttjats till fullo ska nya data ersätta de data som är äldst.

3.12.6   Vägmätardata

113) Färdskrivaren ska vid midnatt varje kalenderdag registrera fordonets vägmätarställning och motsvarande datum i sitt dataminne.

114) Det ska gå att lagra vägmätarvärden vid midnatt i minst 365 dagar.

115) När lagringskapaciteten har utnyttjats till fullo ska nya data ersätta de data som är äldst.

3.12.7   Detaljerade hastighetsdata

▾M1

116) Färdskrivaren ska i sitt dataminne registrera och lagra fordonets momentana hastighet och motsvarande datum och tidpunkt vid varje sekund under åtminstone de senaste 24 timmar som fordonet varit i rörelse.

▾B

3.12.8   Händelsedata

För de data som avses i denna punkt ska tidpunkten registreras med en upplösning av en (1) sekund.

117) Färdskrivaren ska i sitt dataminne registrera och lagra nedanstående data för varje händelse som upptäcks i enlighet med nedanstående lagringsregler.

Händelse

Lagringsregler

Data som ska registreras per händelse

Insättning av ett ogiltigt kort (Insertion of a non-valid card)

— De senaste tio händelserna

— Datum och tidpunkt för händelsen

— Korttyp, kortnummer, utfärdande medlemsstat och generation för det kort som orsakat händelsen

— Antal liknande händelser samma dag

Kortkonflikt (Card conflict)

— De senaste tio händelserna

— Datum och tidpunkt för händelsens början

— Datum och tidpunkt för händelsens slut

— Korttyp, kortnummer, utfärdande medlemsstat och generation för de två kort som orsakat konflikten

Körning utan korrekt kort (Driving without an appropriate card)

— Den långvarigaste händelsen för vart och ett av de senaste tio dygn där händelsen inträffat

— De fem långvarigaste händelserna under de senaste 365 dygnen

— Datum och tidpunkt för händelsens början

— Datum och tidpunkt för händelsens slut

— Korttyp, kortnummer, utfärdande medlemsstat och generation för ett eventuellt kort som var insatt vid händelsens början och/eller slut

— Antal liknande händelser samma dag

Insättning av kort under körning (Card insertion while driving)

— Den senaste händelsen för vart och ett av de senaste tio dygn där händelsen inträffat

— Datum och tidpunkt för händelsen

— Korttyp, kortnummer, utfärdande medlemsstat och generation

— Antal liknande händelser samma dag

▾M3

Senaste kortsession ej korrekt avslutad (Last card session not correctly closed)

— De senaste tio händelserna

— Datum och tidpunkt för insättning av kort

— Korttyp, kortnummer, utfärdande medlemsstat och generation

— Data om senaste session enligt avläsning från kortet

— Datum och tidpunkt för insättning av kort

▾B

Hastighetsöverträdelse (Over speeding) (1)

— Den mest allvarliga händelsen för vart och ett av de senaste tio dygn där händelsen inträffat (dvs. den med högsta medelhastighet)

— De fem mest allvarliga händelserna under de senaste 365 dygnen

— Den första händelsen som inträffat efter den senaste kalibreringen

— Datum och tidpunkt för händelsens början

— Datum och tidpunkt för händelsens slut

— Högsta hastighet som uppmätts under händelsen

— Aritmetisk medelhastighet som uppmätts under händelsen

— Korttyp, kortnummer, utfärdande medlemsstat och generation för förarkortet (i förekommande fall)

— Antal liknande händelser samma dag

Avbrott i strömtillförseln (Power supply interruption) (2)

— Den långvarigaste händelsen för vart och ett av de senaste tio dygn där händelsen inträffat

— De fem långvarigaste händelserna under de senaste 365 dygnen

— Datum och tidpunkt för händelsens början

— Datum och tidpunkt för händelsens slut

— Korttyp, kortnummer, utfärdande medlemsstat och generation för ett eventuellt kort som var insatt vid händelsens början och/eller slut

— Antal liknande händelser samma dag

Fel i kommunikation med kommunikationsanordning för fjärravläsning (Communication error with the remote communication facility)

— Den långvarigaste händelsen för vart och ett av de senaste tio dygn där händelsen inträffat

— De fem långvarigaste händelserna under de senaste 365 dygnen

— Datum och tidpunkt för händelsens början

— Datum och tidpunkt för händelsens slut

— Korttyp, kortnummer, utfärdande medlemsstat och generation för ett eventuellt kort som var insatt vid händelsens början och/eller slut

— Antal liknande händelser samma dag

Positionsinformation från GNSS-mottagare saknas (Absence of position information from GNSS receiver)

— Den långvarigaste händelsen för vart och ett av de senaste tio dygn där händelsen inträffat

— De fem långvarigaste händelserna under de senaste 365 dygnen

— Datum och tidpunkt för händelsens början

— Datum och tidpunkt för händelsens slut

— Korttyp, kortnummer, utfärdande medlemsstat och generation för ett eventuellt kort som var insatt vid händelsens början och/eller slut

— Antal liknande händelser samma dag

▾M1

Fel i kommunikation med extern GNSS-anordning (Communication error with the external GNSS facility)

— Den långvarigaste händelsen för vart och ett av de senaste tio dygn där händelsen inträffat

— De fem långvarigaste händelserna under de senaste 365 dygnen

— Datum och tidpunkt för händelsens början

— Datum och tidpunkt för händelsens slut

— Korttyp, kortnummer, utfärdande medlemsstat och generation för ett eventuellt kort som var insatt vid händelsens början och/eller slut

— Antal liknande händelser samma dag

▾B

Fel i rörelsedata (Motion data error)

— Den långvarigaste händelsen för vart och ett av de senaste tio dygn där händelsen inträffat

— De fem långvarigaste händelserna under de senaste 365 dygnen

— Datum och tidpunkt för händelsens början

— Datum och tidpunkt för händelsens slut

— Korttyp, kortnummer, utfärdande medlemsstat och generation för ett eventuellt kort som var insatt vid händelsens början och/eller slut

— Antal liknande händelser samma dag

Konflikt i fordonets rörelsedata (Vehicle motion conflict)

— Den långvarigaste händelsen för vart och ett av de senaste tio dygn där händelsen inträffat

— De fem långvarigaste händelserna under de senaste 365 dygnen

— Datum och tidpunkt för händelsens början

— Datum och tidpunkt för händelsens slut

— Korttyp, kortnummer, utfärdande medlemsstat och generation för ett eventuellt kort som var insatt vid händelsens början och/eller slut

— Antal liknande händelser samma dag

Försök till säkerhetsöverträdelse (Security breach attempt)

— De tio senaste händelserna per händelsetyp

— Datum och tidpunkt för händelsens början

— Datum och tidpunkt för händelsens slut (om det är relevant)

— Korttyp, kortnummer, utfärdande medlemsstat och generation för ett eventuellt kort som var insatt vid händelsens början och/eller slut

— Händelsetyp

▾M1

Tidskonflikt (Time conflict)

— Den mest allvarliga händelsen för vart och ett av de senaste tio dygn där händelsen inträffat (dvs. de som uppvisar den största skillnaden mellan datum och tidpunkt enligt färdskrivaren och datum och tidpunkt enligt GNSS).

— De fem mest allvarliga händelserna under de senaste 365 dygnen

— Datum och tidpunkt enligt färdskrivaren

— Datum och tidpunkt enligt GNSS

— Korttyp, kortnummer, utfärdande medlemsstat och generation för ett eventuellt kort som var insatt vid händelsens början och/eller slut

— Antal liknande händelser samma dag

▾M3

Orimligt GNSS-värde (GNSS anomaly)

— De långvarigaste händelserna för vart och ett av de senaste tio dygn där händelsen inträffat

— De fem långvarigaste händelserna under de senaste 365 dygnen

— Datum och tidpunkt för händelsens början

— Datum och tidpunkt för händelsens slut

— Korttyp, kortnummer, utfärdande medlemsstat och generation för ett eventuellt kort som var insatt vid händelsens början och/eller slut

— Antal liknande händelser samma dag

▾B

(1) 

Färdskrivaren ska även registrera och lagra följande i sitt dataminne:

— 
Datum och tidpunkt för den senaste kontrollen av hastighetsöverträdelse.
— 
Datum och tidpunkt för den första hastighetsöverträdelsen efter denna kontroll av hastighetsöverträdelse.
— 
Antalet händelser av typen hastighetsöverträdelse sedan den senaste kontrollen av hastighetsöverträdelse.
(2) 

Dessa data kan endast registreras när strömtillförseln återställs, och tidpunkter får anges på minuten när.

3.12.9   Data om fel

För de data som avses i denna punkt ska tidpunkten registreras med en upplösning av en (1) sekund.

118) Färdskrivaren ska i sitt dataminne försöka registrera och lagra nedanstående data för varje fel som upptäcks i enlighet med nedanstående lagringsregler.

Fel

Lagringsregler

Data som ska registreras per fel

Kortfel

— De tio senaste förarkortsfelen

— Datum och tidpunkt för felets början

— Datum och tidpunkt för felets slut

— Korttyp, kortnummer, utfärdande medlemsstat och generation

Färdskrivarfel

— De tio senaste felen för varje typ av fel

— Det första felet efter den senaste kalibreringen

— Datum och tidpunkt för felets början

— Datum och tidpunkt för felets slut

— Typ av fel

— Korttyp, kortnummer, utfärdande medlemsstat och generation för ett eventuellt kort som var insatt vid felets början och/eller slut

3.12.10   Kalibreringsdata

119) Färdskrivaren ska registrera och lagra data med avseende på följande i sitt dataminne:

— 
Kända kalibreringsparametrar vid aktivering.
— 
Första kalibrering efter aktivering.
— 
Första kalibrering i det nuvarande fordonet (enligt fordonets identifieringsnummer (VIN)).
— 
De 20 senaste kalibreringarna (om flera kalibreringar görs under en kalenderdag gäller detta endast den första och den sista kalibreringen det dygnet).

120) Följande data ska registreras för var och en av dessa kalibreringar:

— 
Syfte med kalibreringen (aktivering, första installation, installation, periodisk besiktning).
— 
Verkstadens namn och adress.
— 
Verkstadskortets nummer, medlemsstat som utfärdat kortet och kortets sista giltighetsdag.
— 
Fordonsidentifiering.
— 
Uppdaterade eller bekräftade parametrar (w, k, l, däcksdimension, den hastighetsbegränsande anordningens inställning, vägmätare (gamla och nya värden), datum och tidpunkt (gamla och nya värden).
— 
Typer och identifierare för samtliga befintliga plomberingar.

▾M3

— 
Serienummer för rörelsesensorn, den externa GNSS-anordningen (i förekommande fall) och den externa kommunikationsanordningen för fjärravläsning (i förekommande fall).
— 
Fordonets standardtyp av last (last av antingen gods eller passagerare).
— 
Det land där kalibreringen har utförts och datum och tidpunkt för den position, tillhandahållen av GNSS-mottagaren, som användes för att fastställa detta land.

▾B

121) Färdskrivaren ska dessutom registrera eventuell förmåga att hantera första generationens färdskrivarkort (dvs. om denna funktion fortfarande är aktiverad eller inte) och lagra detta i sitt dataminne.

122) Rörelsesensorn ska registrera följande data om installationen av rörelsesensorn och lagra dem i sitt minne:

— 
Första parning med en fordonsenhet (VU) (datum, tidpunkt, fordonsenhetens typgodkännandenummer och serienummer).
— 
Senaste parning med en fordonsenhet (VU) (datum, tidpunkt, fordonsenhetens typgodkännandenummer och serienummer).

123) Den externa GNSS-anordningen ska registrera följande data om installationen av den externa GNSS-anordningen och lagra dem i sitt minne:

— 
Första koppling med en fordonsenhet (VU) (datum, tidpunkt, fordonsenhetens typgodkännandenummer och serienummer).
— 
Senaste koppling med en fordonsenhet (VU) (datum, tidpunkt, fordonsenhetens typgodkännandenummer och serienummer).

3.12.11   Data om tidsinställning

124) Färdskrivaren ska registrera data som är relevanta för tidsinställningar som utförts i kalibreringsläge, men inte vid en normal kalibrering (se def. f) och lagra dem i sitt dataminne:

— 
Senaste tidsinställning.
— 
De fem mest omfattande tidsinställningarna.

125) Följande data ska registreras för var och en av dessa tidsinställningar:

— 
Datum och tidpunkt, gammalt värde.
— 
Datum och tidpunkt, nytt värde.
— 
Verkstadens namn och adress.
— 
Verkstadskortets nummer, utfärdande medlemsstat, generation och sista giltighetsdag.

3.12.12   Data om kontrollaktiviteter

126) Färdskrivaren ska i sitt dataminne registrera och lagra följande data med avseende på de senaste 20 kontrollaktiviteterna:

— 
Datum och tidpunkt för kontrollen.
— 
Kontrollkortets nummer, utfärdande medlemsstat och generation.
— 
Kontrolltyp (visning och/eller utskrift och/eller överföring av data från fordonsenhet och/eller överföring av data från kort och/eller kalibreringskontroll på väg).

127) Vid överföring ska även datum för tidigaste och senaste överförda dagar registreras.

3.12.13   Data om företagslås

128) Färdskrivaren ska i sitt dataminne registrera och lagra följande data med avseende på de 255 senaste företagslåsen:

— 
Datum och tidpunkt för låsning.
— 
Datum och tidpunkt för öppning.
— 
Företagskortets nummer, utfärdande medlemsstat och generation.
— 
Företagets namn och adress.

Data som tidigare varit låsta genom ett lås som har raderats från minnet på grund av ovanstående gräns ska betraktas som olåsta.

3.12.14   Överföringsdata

129) Färdskrivaren ska i sitt dataminne registrera och lagra följande data med avseende på senaste dataöverföring till externa media i företags- eller kalibreringsläge:

— 
Datum och tidpunkt för överföringen.
— 
Företagskortets eller verkstadskortets nummer, utfärdande medlemsstat och generation.
— 
Företagets eller verkstadens namn.

3.12.15   Data om särskilda omständigheter

130) Färdskrivaren ska i sitt dataminne registrera följande data med avseende på särskilda omständigheter:

— 
Datum och tidpunkt för angivelsen.
— 
Typ av särskild omständighet.

131) Det ska gå att lagra data om särskilda omständigheter i dataminnet i minst 365 dygn (under förutsättning att det i genomsnitt påbörjas och avslutas en omständighet per dygn). När lagringskapaciteten har utnyttjats till fullo ska nya data ersätta de data som är äldst.

3.12.16   Data om färdskrivarkort

132) Färdskrivaren ska kunna lagra följande data med avseende på de olika färdskrivarkort som använts i fordonsenheten:

— 
Färdskrivarkortets kortnummer och serienummer.
— 
Färdskrivarkortets tillverkare.
— 
Färdskrivarkortets typ.
— 
Färdskrivarkortets version.

133) Det ska gå att lagra minst 88 sådana poster i färdskrivaren.

▾M3

3.12.17   Gränspassager

133a) 

Färdskrivaren ska i sitt dataminne registrera och lagra följande information om gränspassager:

— 
Det land som fordonet lämnar.
— 
Det land som fordonet anländer till.
— 
Den position där fordonet passerar gränsen.
133b) 

Färdskrivaren ska i sitt dataminne registrera och lagra följande, tillsammans med länder och position:

— 
Förarens eller medförarens kortnummer och medlemsstat som utfärdat kortet.
— 
Kortets generation.
— 
Aktuell GNSS-precision, samt datum och tidpunkt.
— 
En flagga som anger huruvida positionen har autentiserats.
— 
Fordonets vägmätarvärde vid tidpunkten för detektering av gränspassage.
133c) 

Det ska gå att lagra gränspassager i dataminnet i minst 365 dagar.

133d) 

När lagringskapaciteten har utnyttjats till fullo ska nya data ersätta de data som är äldst.

3.12.18   Lastnings-/lossningsaktiviteter

133e) 

Färdskrivaren ska i sitt dataminne registrera och lagra följande information om lastnings-/lossningsaktiviteter:

— 
Typ av aktivitet (lastning, lossning eller samtidig lastning och lossning).
— 
Den position där lastningen/lossningen ägde rum.
133f) 

När fordonets position inte är tillgänglig via GNSS-mottagaren vid tidpunkten för lastnings-lossningsaktiviteten ska färdskrivaren använda den senaste tillgängliga positionen och tillhörande datum och tidpunkt.

133g) 

Färdskrivaren ska i sitt dataminne registrera och lagra följande, tillsammans med typ av aktivitet och position:

— 
Förarens eller medförarens kortnummer och medlemsstat som utfärdat kortet.
— 
Kortets generation.
— 
Datum och tidpunkt för lastnings-/lossningsaktiviteten.
— 
Aktuell GNSS-precision, samt datum och tidpunkt i förekommande fall.
— 
En flagga som anger huruvida positionen har autentiserats.
— 
Fordonets vägmätarställning.
133h) 

Det ska gå att lagra lastnings-/lossningsaktiviteter för minst 365 kalenderdagar.

133i) 

När lagringskapaciteten har utnyttjats till fullo ska nya data ersätta de data som är äldst.

3.12.19   Digital karta

133j) 

För att registrera fordonets position när en landsgräns passeras ska färdskrivaren lagra en digital karta i sitt dataminne.

133k) 

Kommissionen ska göra tillåtna digitala kartor i olika format, till stöd för färdskrivarens funktion för övervakning av gränspassager, tillgängliga för nedladdning från en särskild säker webbplats.

133l) 

För var och en av dessa kartor ska en versionsidentifierare och ett hashvärde finnas tillgängliga på webbplatsen.

133m) 

Kartorna ska ha

— 
en definitionsnivå som motsvarar Nuts 0-nivå enligt den gemensamma nomenklaturen för statistiska territoriella enheter,
— 
en skala på 1:1 000 000 .
133n) 

Tillverkare av färdskrivare ska välja en karta från webbplatsen och ladda ned den på ett säkert sätt.

133o) 

Tillverkare av färdskrivare får använda en nedladdad karta från webbplatsen endast efter att ha verifierat dess integritet med hjälp av kartans hashvärde.

133p) 

Tillverkaren ska importera den valda kartan till färdskrivaren i lämpligt format, men den importerade kartans semantik ska förbli oförändrad.

133q) 

Tillverkaren ska också lagra versionsidentifieraren för den karta som används i färdskrivaren.

133r) 

Det ska vara möjligt att uppdatera eller ersätta den lagrade digitala kartan med en ny som görs tillgänglig av Europeiska kommissionen.

133s) 

Uppdateringar av digitala kartor ska göras med hjälp av de mekanismer för programvaruuppdatering som tillverkaren har inrättat genom tillämpning av kraven 226d och 226e, så att färdskrivaren kan verifiera autenticiteten och integriteten hos en ny importerad karta, innan den lagras och ersätter den föregående.

133t) 

Tillverkare av färdskrivare får lägga till ytterligare information till den grundläggande karta som avses i krav 133m, för andra ändamål än registrering av gränspassager, t.ex. EU-regionernas gränser, förutsatt att den grundläggande kartans semantik inte ändras.

▾B

3.13   Avläsning från färdskrivarkort

134) Färdskrivaren ska i förekommande fall kunna avläsa nödvändiga data från första och andra generationens färdskrivarkort för att

— 
identifiera korttyp, kortinnehavare, fordon som använts tidigare, datum och tidpunkt för senaste uttag av kort och den aktivitet som valdes vid det tillfället,
— 
kontrollera att den senaste kortsessionen avslutades korrekt,
— 
beräkna förarens sammanhängande körtid, sammanlagda avbrottstid och sammanlagda körtider under föregående och innevarande vecka,
— 
skriva ut begärda utskrifter med avseende på de data som registrerats på ett förarkort,
— 
överföra data från ett förarkort till externa media.

Detta krav gäller första generationens färdskrivarkort endast så länge som möjligheten att använda dem inte har tagits bort av en verkstad.

135) Vid avläsningsfel ska färdskrivaren pröva samma läskommando igen, högst tre gånger, och om detta misslyckas ska den förklara kortet felaktigt och ogiltigt.

▾M3

135a) Strukturen i tillämpningen TACHO_G2 beror på versionen. Version 2-kort innehåller ytterligare elementfiler (EF) utöver de som finns i version 1-kort, särskilt i följande fall:

— 
Förar- och verkstadskort:
— 
EF Places_Authentication ska innehålla autentiseringsstatus för de fordonspositioner som lagras i EF Places. För varje autentiseringsstatus ska en tidsstämpel lagras, och den ska vara exakt samma som datum och tidpunkt för den angivelse som lagras med motsvarande position i EF Places.
— 
EF GNSS_Places_Authentication ska innehålla autentiseringsstatus för de fordonspositioner som lagras i EF GNSS_Places. För varje autentiseringsstatus ska en tidsstämpel lagras, och den ska vara exakt samma som datum och tidpunkt för den angivelse som lagras med motsvarande position i EF Places.
— 
EF Border_Crossings, EF Load_Unload_Operations och EF Load_Type_Entries ska innehålla data om gränspassager, lastnings-/lossningsaktiviteter och typer av last.
— 
Verkstadskort:
— 
EF Calibration_Add_Data ska innehålla ytterligare kalibreringsdata utöver dem som lagras i EF Calibration. För varje post med ytterligare kalibreringsdata ska de gamla värdena för datum och tidpunkt och för fordonets identifieringsnummer lagras, och de ska vara exakt samma som de gamla värden för datum och tidpunkt respektive fordonets identifieringsnummer som lagras med motsvarande kalibreringsdata i EF Calibration.
— 
Samtliga färdskrivarkort:
— 
EF VU_Configuration ska innehålla kortinnehavarens specifika inställningar för färdskrivaren.

Fordonsenheten ska bortse från eventuell autentiseringsstatus som finns i EF Places_Authentication eller EF GNSS_Places_Authentication, om ingen fordonsposition med samma tidsstämpel hittas i EF Places eller EF GNSS_Places.

Fordonsenheten ska bortse från EF VU_Configuration i alla kort, så länge inga särskilda regler har tillhandahållits för användningen av denna elementfil. Dessa regler ska fastställas genom en ändring av bilaga IC, som ska inbegripa ändring eller strykning av denna punkt.

▾B

3.14   Registrering och lagring på färdskrivarkort

3.14.1   Registrering och lagring på första generationens färdskrivarkort

136) Förutsatt att möjligheten att använda första generationens färdskrivarkort inte har tagits bort av en verkstad ska färdskrivaren registrera och lagra data på exakt samma sätt som en första generationens färdskrivare.

137) Färdskrivaren ska ställa in data om kortsessionen på förarkortet eller verkstadskortet omedelbart efter det att kortet satts in.

138) Färdskrivaren ska uppdatera de data som lagrats på giltiga förar-, verkstads- företags- och/eller kontrollkort med alla nödvändiga data för den period då kortet är insatt och som avser kortinnehavaren. De data som lagras på dessa kort specificeras i kapitel 4.

139) Färdskrivaren ska uppdatera de data om föraraktivitet och platser (i enlighet med avsnitt 4.5.3.1.9 och 4.5.3.1.11) som finns lagrade på giltiga förar- och/eller verkstadskort med de data om aktivitet och platser som kortinnehavaren anger manuellt.

▾M3

140) Inga händelser eller fel som inte finns definierade för första generationens färdskrivare får lagras på första generationens förar- och verkstadskort.

▾B

141) Uppdateringen av data på färdskrivarkort ska, vid behov och med hänsyn till kortets faktiska lagringskapacitet, ske på så sätt att senaste data ersätter äldsta data.

142) Vid skrivfel ska färdskrivaren pröva samma skrivkommando igen, högst tre gånger, och om detta misslyckas ska den förklara kortet felaktigt och ogiltigt.

▾M3

143) Innan ett förar- eller verkstadskort kan tas ut från färdskrivaren, och efter det att alla relevanta data har lagrats på kortet, ska färdskrivaren nollställa data om kortsession.

▾B

3.14.2   Registrering och lagring på andra generationens färdskrivarkort

144) Andra generationens färdskrivarkort ska innehålla två olika korttillämpningar: den första ska vara exakt samma som TACHO-tillämpningen i första generationens färdskrivarkort, den andra ska vara tillämpningen TACHO_G2, såsom den specificeras i kapitel 4 och tillägg 2.

▾M3

Strukturen i tillämpningen TACHO_G2 beror på versionen. Version 2-kort innehåller ytterligare elementfiler (EF) utöver de som finns i version 1-kort.

▾B

145) Färdskrivaren ska ställa in data om kortsessionen på förarkortet eller verkstadskortet omedelbart efter det att kortet satts in.

146) Färdskrivaren ska uppdatera de data – för båda två kortapplikationerna – som lagrats på giltiga förar-, verkstads-, företags- och/eller kontrollkort med alla nödvändiga data för den period då kortet är insatt och som avser kortinnehavaren. De data som lagras på dessa kort specificeras i kapitel 4.

147) Färdskrivaren ska uppdatera de data om föraraktivitet, platser och positioner (i enlighet med avsnitt 4.5.3.1.9, 4.5.3.1.11, 4.5.3.2.9 och 4.5.3.2.11) som finns lagrade på giltiga förar- och/eller verkstadskort med de data om aktivitet och platser som kortinnehavaren anger manuellt.

▾M3

147a) När ett förar- eller verkstadskort sätts in ska färdskrivaren lagra fordonets standardtyp av last i kortet.

147b) När ett förar- eller verkstadskort sätts in, och efter manuell angivelse, ska färdskrivaren kontrollera den sista plats för påbörjad eller avslutad arbetsperiod som är lagrad i kortet. Denna plats kan vara tillfällig, såsom anges i krav 59. Om denna plats ligger i ett annat land än det där fordonet för närvarande befinner sig ska färdskrivaren lagra en post för gränspassage i kortet, med

— 
det land som föraren lämnade: ”inte tillgängligt”,
— 
det land som föraren anländer till: det land där fordonet för närvarande befinner sig,
— 
datum och tidpunkt då föraren passerade gränsen: tidpunkten för insättning av kortet,
— 
förarens position när gränsen har passerats: ”inte tillgänglig”,
— 
fordonets vägmätarställning: ”inte tillgänglig”.

▾B

148) Uppdateringen av data på färdskrivarkort ska, vid behov och med hänsyn till kortets faktiska lagringskapacitet, ske på så sätt att senaste data ersätter äldsta data.

149) Vid skrivfel ska färdskrivaren pröva samma skrivkommando igen, högst tre gånger, och om detta misslyckas ska den förklara kortet felaktigt och ogiltigt.

150) Innan ett förarkort kan tas ut från färdskrivaren, och efter det att alla relevanta data – för båda två kortapplikationerna – har lagrats på kortet, ska färdskrivaren nollställa data om kortsession.

▾M3

150a) Fordonsenheten ska bortse från EF VU_Configuration i alla kort, så länge inga särskilda regler har tillhandahållits för användningen av denna elementfil. Dessa regler ska fastställas genom en ändring av bilaga IC, som ska inbegripa ändring eller strykning av denna punkt.

▾B

3.15   Visning

151) Bildskärmen ska innefatta minst 20 tecken.

152) Minsta teckenstorlek ska vara en höjd på 5 mm och en bredd på 3,5 mm.

153) Bildskärmen ska stödja de tecken som anges i tillägg 1 kapitel 4 om teckenmängder. Förenklade tecken får användas (t.ex. får tecken med accent visas utan accent, och gemener får ersättas med versaler).

154) Bildskärmen ska vara försedd med lämplig belysning som inte bländar.

155) Tecknen ska vara synliga på färdskrivarens utsida.

156) Färdskrivaren ska kunna visa följande:

— 
Standarddata.
— 
Data om varningar.
— 
Data om tillträde till meny.
— 
Övriga data som användaren vill se.

Färdskrivaren får visa ytterligare information, förutsatt att den lätt går att skilja från den information som krävs ovan.

157) Färdskrivarens bildskärm ska visa de piktogram eller kombinationer av piktogram som förtecknas i tillägg 3. Den får även visa ytterligare piktogram eller kombinationer av piktogram om de lätt går att skilja från ovan nämnda piktogram eller kombinationer av piktogram.

158) Bildskärmen ska alltid vara på (ON) när fordonet är i rörelse.

159) Färdskrivaren får inbegripa en manuell eller automatisk anordning för att slå av (OFF) bildskärmen när fordonet inte är i rörelse.

Bildskärmsformatet specificeras i tillägg 5.

3.15.1   Standardvisning

160) När ingen annan information behöver visas ska färdskrivaren som standard automatiskt visa följande:

— 
Lokaltiden (UTC-tid + tidsskillnad som föraren ställer in).
— 
Funktionsläge.
— 
Förarens och medförarens innevarande aktiviteter.
— 
Information om föraren:
— 
Om förarens innevarande aktivitet är körning (DRIVING): förarens aktuella sammanhängande körtid och innevarande sammanlagda avbrottstid.
— 
Om förarens innevarande aktivitet inte är körning (DRIVING): den aktuella varaktigheten för denna aktivitet (sedan den valdes) och förarens innevarande sammanlagda avbrottstid.

161) Visningen av data för varje förare ska vara klar, enkel och otvetydig. Om informationen om föraren och medföraren inte kan visas samtidigt ska färdskrivaren som standard visa informationen om föraren och göra det möjligt för användaren att visa informationen om medföraren.

162) Om bildskärmens bredd inte gör det möjligt att som standard visa funktionsläget ska färdskrivaren snabbt visa det nya funktionsläget när det ändras.

163) Färdskrivaren ska snabbt visa kortinnehavarens namn då kortet sätts in.

164) När en omständighet av typen ”omfattas ej” (OUT OF SCOPE) eller ”transport med färja/tåg” (FERRY/TRAIN CROSSING) påbörjas måste bildskärmen som standard med hjälp av relevant piktogram visa att den särskilda omständigheten har påbörjats (förarens innevarande aktivitet behöver inte visas samtidigt).

3.15.2   Visning av varningar

165) Färdskrivaren ska visa varningsinformation främst med hjälp av piktogrammen i tillägg 3, som vid behov ska kompletteras med ytterligare numeriskt kodad information. En textbaserad beskrivning av varningen får också visas på det språk som föraren väljer.

3.15.3   Åtkomst via meny

166) Färdskrivaren ska tillhandahålla nödvändiga kommandon genom en lämplig menystruktur.

3.15.4   Visning av övrig information

167) Det ska vara möjligt att specifikt och på begäran visa följande:

— 
UTC-datum och UTC-tid samt lokal tidsskillnad.

▾M3

— 
Innehållet i de utskrifter som förtecknas i krav 169, i samma format som utskrifterna själva.

▾B

— 
Förarens sammanhängande körtid och sammanlagda avbrottstid.
— 
Medförarens sammanhängande körtid och sammanlagda avbrottstid.
— 
Förarens sammanlagda körtid för föregående och innevarande vecka.
— 
Medförarens sammanlagda körtid för föregående och innevarande vecka.

Frivilligt:

— 
Den aktuella varaktigheten för medförarens aktivitet (sedan den valdes).
— 
Förarens sammanlagda körtid för innevarande vecka.
— 
Medförarens sammanlagda körtid för den innevarande arbetsperioden.
— 
Förarens sammanlagda körtid för den innevarande arbetsperioden.

168) Innehållet i utskrifterna ska visas i en följd, rad för rad. Om bildskärmens bredd är mindre än 24 tecken ska användaren få komplett information på lämpligt sätt (flera rader, rullning, …).

De utskriftsrader som är avsedda för handskriven information behöver inte visas.

3.16   Utskrift

169) Det ska gå att skriva ut information från färdskrivarens dataminne och/eller från färdskrivarkorten i enlighet med följande sju utskrifter:

— 
Dagsutskrift från kort av föraraktiviteter.
— 
Dagsutskrift från fordonsenhet av föraraktiviteter.
— 
Utskrift från kort av händelser och fel.
— 
Utskrift från fordonsenhet av händelser och fel.
— 
Utskrift av tekniska data.
— 
Utskrift av hastighetsöverträdelse.
— 
Datahistorik avseende färdskrivarkort för en viss fordonsenhet (se avsnitt 3.12.16).

Format och innehåll i dessa utskrifter anges i detalj i tillägg 4.

Ytterligare data får förekomma i slutet av utskrifterna.

Färdskrivaren får ge ytterligare utskrifter, om de är lätta att skilja från de sju ovan nämnda utskrifterna.

170) ”Dagsutskrift från kort av föraraktiviteter” och ”Utskrift från kort av händelser och fel” ska endast finnas tillgängliga om ett förarkort eller ett verkstadskort är insatt i färdskrivaren. De relevanta data som finns på det berörda kortet ska uppdateras av färdskrivaren innan utskriften inleds.

171) För att tillhandahålla ”Dagsutskrift från kort av föraraktiviteter” eller ”Utskrift från kort av händelser och fel” ska färdskrivaren

— 
antingen automatiskt välja förarkortet eller verkstadskortet om endast ett sådant kort är insatt,
— 
eller tillhandahålla ett kommando för val av vilket kort som ska användas, eller välja kortet i förarens kortplats, om två kort (förar- och/eller verkstadskort) är insatta i färdskrivaren.

172) Skrivaren ska kunna skriva ut 24 tecken per rad.

173) Minsta teckenstorlek ska vara en höjd på 2,1 mm och en bredd på 1,5 mm.

174) Skrivaren ska stödja de tecken som anges i tillägg 1 kapitel 4 om teckenmängder.

175) Skrivarna ska vara utformade så att de tillhandahåller dessa utskrifter med en skärpa som sannolikt förhindrar tvetydighet när utskriften läses.

176) Utskrifternas storlek och uppgifterna i dem ska inte ändras vid normal luftfuktighet (10–90 procent) och temperatur.

177) Det typgodkända papper som används i färdskrivaren ska vara försett med giltigt typgodkännandemärke och angivelse av de typ(er) av färdskrivare där det får användas.

178) Utskrifterna ska vara klart läsbara och identifierbara under minst två år under normala lagringsvillkor, med avseende på ljusintensitet, luftfuktighet och temperatur.

179) Utskrifterna ska åtminstone uppfylla de provningsspecifikationer som definieras i tillägg 9.

180) Det ska även gå att lägga till handskrivna anmärkningar, t.ex. förarens namnteckning, i dessa handlingar.

181) Om papperet tar slut vid utskrift ska färdskrivaren, när papperet har fyllts på, börja om från början i utskriften eller fortsätta utskriften med en otvetydig hänvisning till den del som tidigare skrivits ut.

3.17   Varningar

182) Färdskrivaren ska varna föraren när den upptäcker en händelse eller ett fel.

183) En varning om avbrott i strömtillförsel får uppskjutas till det att strömtillförseln återställts.

184) Färdskrivaren ska varna föraren 15 minuter före och vid den tidpunkt då längsta tillåtna sammanhängande körtid överskrids.

185) Varningarna ska vara visuella. Ljudvarningar får också ges utöver de visuella varningarna.

186) Användaren ska tydligt kunna urskilja de visuella varningarna, som ska vara placerade i förarens synfält och vara tydligt läsbara både dag och natt.

187) De visuella varningarna får byggas in i färdskrivaren och/eller vara avskilda från den.

188) I det senare fallet ska färdskrivaren vara försedd med symbolen ”T”.

189) Varningarna ska vara minst 30 sekunder långa, om inte användaren kvitterar dem genom att trycka på en eller flera särskilda knappar på färdskrivaren. Den första kvitteringen får inte radera ut den visning av orsaken till varningen som avses i nästa punkt.

190) Orsaken till varningen ska visas på färdskrivaren och vara synlig tills det att användaren kvitterar den med hjälp av en särskild knapp eller ett särskilt kommando i färdskrivaren.

191) Ytterligare varningar får ges, förutsatt att det inte finns någon risk för att föraren blandar ihop dem med varningarna ovan.

3.18   Överföring av data till externa media

192) Det ska på begäran gå att överföra data från färdskrivarens dataminne eller från ett förarkort till externa lagringsmedia via en kalibrerings-/överföringsanslutning. De data som finns på det berörda kortet ska uppdateras av färdskrivaren innan överföringen inleds.

▾M3

193) Dessutom får färdskrivaren i alla funktionslägen, som tillvalsfunktion, kunna överföra data via annat valfritt gränssnitt till ett företag som har autentiserats genom denna kanal. I detta fall ska alla tillträdesrättigheter till data i företagsläge tillämpas på denna överföring.

▾B

194) Överföringen får inte ändra eller ta bort några lagrade data.

195) Det elektriska gränssnittet för kalibrerings-/överföringsanslutningen specificeras i tillägg 6.

196) Överföringsprotokoll specificeras i tillägg 7.

▾M3

196a) Ett transportföretag som använder fordon som omfattas av förordning (EG) nr 561/2006 och vars färdskrivare uppfyller kraven i denna bilaga ska säkerställa att alla data överförs från fordonsenheten och förarkorten.

Den tidsperiod inom vilken de relevanta uppgifterna ska överföras får inte överskrida

— 
90 dagar för data från fordonsenheten,
— 
28 dagar för data från förarkortet.

196b) Transportföretag ska bevara de data som överförs från fordonsenheten och förarkorten i minst tolv månader efter registreringen.

▾B

3.19   Fjärrkommunikation vid riktade vägkontroller

197) När tändningen är påslagen ska fordonsenheten var 60:e sekund lagra de senaste data som krävs för riktade vägkontroller i kommunikationsanordningen för fjärravläsning. Dessa data ska krypteras och signeras såsom anges i tillägg 11 och tillägg 14.

198) Data som ska kontrolleras på distans ska vara tillgängliga för fjärravläsare via trådlös kommunikation, såsom anges i tillägg 14.

199) Data som krävs för riktade vägkontroller ska avse följande:

— 
Senaste försök till säkerhetsöverträdelse.
— 
Längsta avbrott i strömtillförsel.
— 
Sensorfel.
— 
Fel i rörelsedata.
— 
Konflikt i fordonets rörelsedata.
— 
Körning utan giltigt kort.
— 
Insättning av kort under körning.
— 
Data om tidsinställning.
— 
Kalibreringsdata, inklusive datum för de två senast lagrade kalibreringsposterna.
— 
Fordonets registreringsnummer.
— 
Hastighet som registrerats av färdskrivaren.

▾M3

— 
Fordonets position.
— 
En indikering om föraren för närvarande kanske bryter mot körtiderna.

▾M3

3.20   Datautbyte med ytterligare externa enheter

200) Färdskrivaren ska också vara utrustad med ett ITS-gränssnitt i enlighet med tillägg 13, så att de data som registreras eller genereras av antingen färdskrivaren eller färdskrivarkorten kan användas av en extern anordning.

I driftläge ska förarens samtycke krävas för överföring av personuppgifter via ITS-gränssnittet. Förarens samtycke ska dock inte gälla för färdskrivar- eller kortdata som är åtkomliga i kontroll-, företags- eller kalibreringsläge. Tillträdesrättigheter avseende data och funktioner för dessa lägen specificeras i kraven 12 och 13.

Följande krav ska gälla för ITS-data som görs tillgängliga via detta gränssnitt:

— 
Personuppgifter ska vara tillgängliga endast efter det att förarens kontrollerbara samtycke har lämnats, vilket innebär att personuppgifter kan lämna fordonets datanät.
En uppsättning utvalda befintliga data som kan vara tillgängliga via ITS-gränssnittet, och klassificeringen av dessa data som ”personuppgift” eller ”ej personuppgift” är specificerad i tillägg 13. Ytterligare data kan också tillhandahållas som utdata, utöver den uppsättning data som specificeras i tillägg 13. Tillverkaren av fordonsenheten ska klassificera dessa uppgifter som ”personuppgift” eller ”ej personuppgift”, och förarens samtycke gäller de data som klassificeras som ”personuppgift”.
— 
Förarens samtycke kan när som helst aktiveras eller avaktiveras via menykommandon, förutsatt att förarkortet är insatt.
— 
Förekomsten av ett ITS-gränssnitt får under inga omständigheter störa eller påverka fordonsenhetens korrekta funktion och säkerhet.

Fordonsenheten får också ha ytterligare gränssnitt, förutsatt att de helt uppfyller kraven i tillägg 13 när det gäller förarens samtycke. Färdskrivaren ska kunna kommunicera status för förarens samtycke till andra plattformar i fordonets datanät och till externa anordningar.

För personuppgifter som matats in i fordonets datanät och som behandlas vidare utanför fordonets datanät ansvarar tillverkaren av färdskrivaren inte för att processen för denna behandling av personuppgifter överensstämmer med den tillämpliga unionslagstiftningen avseende dataskydd.

ITS-gränssnittet ska också möjliggöra inmatning av data under förfarandet med manuella angivelser i enlighet med krav 61, för både föraren och medföraren.

ITS-gränssnittet får också användas för att ange ytterligare information i realtid, t.ex.

— 
val av föraraktivitet, i enlighet med krav 46,
— 
platser, i enlighet med krav 56,
— 
särskilda omständigheter, i enlighet med krav 62,
— 
lastnings-/lossningsaktiviteter, i enlighet med krav 62a.

Denna information får också anges via andra gränssnitt.

201) För att säkerställa bakåtkompatibilitet får färdskrivare även fortsättningsvis utrustas med det gränssnitt för seriell anslutning som specificeras i bilaga IB till förordning EEG nr 3821/85, i sin senaste lydelse. Den seriella anslutningen klassificeras som en del av fordonets datanät i enlighet med krav 200.

▾B

3.21   Kalibrering

202) Kalibreringsfunktionen ska göra det möjligt att

— 
automatiskt para rörelsesensorn med fordonsenheten,
— 
automatiskt koppla den externa GNSS-anordningen med fordonsenheten (i förekommande fall),
— 
digitalt anpassa färdskrivarens konstant (k) till fordonets karakteristiska koefficient (w),
— 
ställa in aktuell tidpunkt inom giltighetstiden för det insatta verkstadskortet,
— 
ändra aktuellt vägmätarvärde,
— 
uppdatera de data för identifiering av rörelsesensor som finns lagrade i dataminnet,
— 
uppdatera de data för identifiering av extern GNSS-anordning som finns lagrade i dataminnet,
— 
uppdatera typer och identifierare för samtliga befintliga plomberingar,

▾M3

— 
uppdatera eller bekräfta andra parametrar som färdskrivaren känner till: fordonsidentifiering, w, l, däcksdimension och inställning av hastighetsbegränsande anordning (i förekommande fall), samt standardtyp av last.

▾M3

— 
automatiskt lagra det land där kalibreringen har utförts och datumet och tidpunkten för den position, tillhandahållen av GNSS-mottagaren, som användes för att fastställa detta land.

▾B

203) Kalibreringsfunktionen ska dessutom kunna ta bort möjligheten att använda första generationens färdskrivarkort i färdskrivaren, förutsatt att de villkor som anges i tillägg 15 uppfylls.

204) Parningen av rörelsesensorn med fordonsenheten ska minst bestå av följande:

— 
Uppdatering av de data om installation av rörelsesensor som finns i rörelsesensorn (efter behov).
— 
Kopiering från rörelsesensorn till fordonsenhetens dataminne av nödvändiga data för identifiering av rörelsesensorn.

▾M3

205) Kopplingen av den externa GNSS-anordningen med fordonsenheten ska minst bestå av följande:

— 
Uppdatering av de data om installation av extern GNSS-anordning som finns i den externa GNSS-anordningen (efter behov).
— 
Kopiering från den externa GNSS-anordningen till fordonsenhetens dataminne av nödvändiga data för identifiering av den externa GNSS-anordningen, inklusive dess serienummer.

▾B

206) Kalibreringsfunktionen ska kunna mata in nödvändiga data genom kalibrerings-/överföringsanslutningen i enlighet med det kalibreringsprotokoll som definieras i tillägg 8. Kalibreringsfunktionen får också mata in nödvändiga data på andra sätt.

3.22   Kalibreringskontroll på väg

207) Funktionen för kalibreringskontroll på väg ska, direkt på begäran, möjliggöra avläsning av serienummer för den rörelsesensor (eventuellt inbyggd i adapter) och den externa GNSS-anordning (i förekommande fall) som är ansluten till fordonsenheten.

208) Denna avläsning ska åtminstone vara möjlig att utföra via menykommandon på fordonsenhetens bildskärm.

209) Funktionen för kalibreringskontroll på väg ska även möjliggöra kontroll av val av in-/utläge för signal på den in-/utlinje för kalibrering som specificeras i tillägg 6 via K-line-gränssnittet. Detta ska ske via ECUAdjustmentSession, såsom anges i tillägg 8 avsnitt 7 om kontroll av provpulser och funktionsenhet för kontroll av in-/utdata.

▾M3

När in-/utläget är aktivt för signaler på in-/utlinjen för kalibrering i enlighet med detta krav ska varningen ”körning utan korrekt kort” (Driving without an appropriate card) (krav 75) inte utlösas av fordonsenheten.

▾B

3.23   Tidsinställning

210) Funktionen för tidsinställning ska göra det möjligt att automatiskt ställa in aktuell tidpunkt. I färdskrivaren används två källor för tidsinställning: 1) fordonsenhetens interna klocka, 2) GNSS-mottagaren.

▾M3

Tidsinställningen av fordonsenhetens interna klocka ska ske automatiskt med varierande tidsintervall: nästa automatiska tidsinställning ska utlösas mellan 72 och 168 timmar efter den föregående, och efter det att fordonsenheten kan få tillgång till GNSS-tid genom ett giltigt autentiserat positionsmeddelande i enlighet med tillägg 12. Tidsinställningen får dock aldrig vara större än den sammanlagda maximala tidsavvikelse per dag som beräknats av fordonsenhetens tillverkare i enlighet med krav 41b. Om skillnaden mellan fordonsenhetens interna klocktid och GNSS-mottagarens tid är större än den sammanlagda maximala tidsavvikelsen per dag ska tidsinställningen ställa fordonsenhetens interna klocka så nära GNSS-mottagarens tid som möjligt. Tidsinställningen får göras endast om den tid som GNSS-mottagaren tillhandahåller erhålls med hjälp av autentiserade positionsmeddelanden i enlighet med tillägg 12. Tidsreferensen för den automatiska tidsinställningen av fordonsenhetens interna klocka ska vara den tid som tillhandahålls i det autentiserade positionsmeddelandet.

212) Funktionen för tidsinställning ska också möjliggöra externt utlöst inställning av aktuell tid i kalibreringsläge.

Verkstäderna får ställa in tiden

— 
antingen genom att skriva ett tidsvärde i fordonsenheten med hjälp av tjänsten WriteDataByIdentifier i enlighet med avsnitt 6.2 i tillägg 8,
— 
eller genom att begära att fordonsenhetens klocka anpassas till den tid som tillhandahålls av GNSS-mottagaren. Detta får göras endast om den tid som GNSS-mottagaren tillhandahåller erhålls med hjälp av autentiserade positionsmeddelanden. I det senare fallet ska tjänsten RoutineControl användas i enlighet med avsnitt 8 i tillägg 8.

▾B

3.24   Prestanda

213) Fordonsenheten ska vara helt funktionsduglig vid temperaturer från – 20 °C till + 70 °C, den externa GNSS-anordningen från – 20 °C till + 70 °C och rörelsesensorn från – 40 °C till + 135 °C. Innehållet i dataminnet ska bevaras vid temperaturer ned till – 40 °C.

214) Färdskrivaren ska vara helt funktionsduglig vid en luftfuktighet från 10 % till 90 %.

215) De plomberingar som används i den smarta färdskrivaren ska klara de förhållanden som gäller för de färdskrivarkomponenter där plomberingarna är anbringade.

216) Färdskrivaren ska skyddas mot överspänning, omkastning av polerna i dess strömtillförsel och kortslutning.

217) Rörelsesensorer ska antingen

— 
reagera på ett magnetfält som stör avkänningen av fordonets rörelse (i så fall ska fordonsenheten registrera och lagra ett sensorfel (krav 88)), eller
— 
ha ett sensorelement som är skyddat eller immunt mot magnetfält.

218) Färdskrivaren och den externa GNSS-anordningen ska uppfylla kraven i den internationella förordningen UN ECE R10 och ska vara skyddade mot elektrostatiska urladdningar och transienter.

3.25   Material

219) Färdskrivarens samtliga beståndsdelar ska vara tillverkade av material med tillräcklig stabilitet och mekanisk hållfasthet samt med stabila elektriska och magnetiska egenskaper.

220) Vid normala driftsförhållanden ska samtliga inre delar av färdskrivaren vara skyddade mot fukt och damm.

221) Fordonsenheten och den externa GNSS-anordningen ska uppfylla kriterierna för skyddsklass IP 40 och rörelsesensorn ska uppfylla kriterierna för skyddsklass IP 64, i enlighet med standard IEC 60529:1989, inklusive A1:1999 och A2:2013.

222) Färdskrivaren ska uppfylla tillämpliga tekniska specifikationer med avseende på ergonomisk utformning.

223) Färdskrivaren ska skyddas mot oavsiktlig skada.

3.26   Märkningar

224) Om färdskrivaren visar fordonets vägmätarvärde och hastighet ska följande uppgifter visas på dess bildskärm:

— 
Intill den siffra som vägmätaren visar: enheten för sträcka, förkortat till ”km”.
— 
Intill den siffra som hastighetsmätaren visar: ”km/h”.

Färdskrivaren får också ställas om till att visa hastigheten i ”miles per hour”, varvid enheten för hastighet ska visas med förkortningen ”mph”. Färdskrivaren får också ställas om till att visa sträckan i ”miles”, varvid enheten för sträcka ska visas med förkortningen ”mi”.

▾M1

225) En typskylt ska fästas på varje enskild komponent i färdskrivaren och den ska visa följande:

— 
Tillverkarens namn och adress.
— 
Tillverkarens artikelnummer och tillverkningsår.
— 
Serienummer.
— 
Typgodkännandemärke.

226) Om det fysiska utrymmet inte är tillräckligt för att visa alla uppgifter som nämns ovan ska typskylten åtminstone visa tillverkarens namn eller logotyp och artikelnumret.

▾M3

3.27   Övervakning av gränspassager

226a) 

Denna funktion ska detektera när fordonet har passerat gränsen till ett land, vilket land som fordonet har lämnat och vilket land som fordonet har anlänt till.

226b) 

Detekteringen av gränspassage ska baseras på den position som uppmätts av färdskrivaren och den lagrade digitala kartan i enlighet med punkt 3.12.19.

226c) 

Gränspassager i samband med att fordonet befinner sig i ett land under en kortare period än 120 sekunder ska inte registreras.

3.28   Programvaruuppdatering

226d) 

Fordonsenheten ska ha en funktion för all uppdatering av programvara som inte inbegriper tillgång till ytterligare maskinvaruresurser utöver de resurser som anges i krav 226f, förutsatt att typgodkännandemyndigheterna ger sitt godkännande till programvaruuppdateringarna på grundval av den befintliga typgodkända fordonsenheten, i enlighet med artikel 12.5 i förordning (EU) nr 165/2014.

226e) 

Funktionen för programvaruuppdatering ska vara utformad för att stödja följande funktioner, i de fall de krävs enligt lag:

— 
Ändring av de funktioner som avses i punkt 2.2, med undantag för själva programuppdateringsfunktionen.
— 
Tillägg av nya funktioner som är direkt kopplade till efterlevandet av unionslagstiftningen om vägtransporter.
— 
Ändring av driftlägena i punkt 2.3.
— 
Ändring av filstrukturen, t.ex. tillägg av nya data eller ökning av filstorleken.
— 
Införande av programvarufixar för att åtgärda programvaru- samt säkerhetsbrister eller rapporterade attacker mot färdskrivarens funktioner.
226f) 

Minst 35 % av fordonsenhetens maskinvaruresurser för programvara och data ska vara tillgängliga för att genomföra krav 226e, och minst 65 % av dess maskinvaruresurser för den digitala kartan ska vara tillgängliga för de uppdateringar krävs för en Nuts 0-karta version 2021.

▾B

4   KONSTRUKTIONS- OCH FUNKTIONSKRAV FÖR FÄRDSKRIVARKORT

4.1   Synliga data

Framsidan ska innehålla följande:

227) Korttypen, skriven med versaler på det eller de officiella språken i den medlemsstat som utfärdar kortet (på svenska ”FÖRARKORT”, ”KONTROLLKORT”, ”VERKSTADSKORT” eller ”FÖRETAGSKORT”).

228) Namnet på den medlemsstat som utfärdar kortet (frivilligt).

229) Nationalitetsbeteckningen för den medlemsstat som utfärdar kortet, inlagd i vitt i en blå rektangel och omgiven av tolv gula stjärnor. Nationalitetsbeteckningarna ska vara följande:

B

BG

CZ

CY

Belgien

Bulgarien

Tjeckien

Cypern

LV

L

LT

M

Lettland

Luxemburg

Litauen

Malta

DK

Danmark

NL

Nederländerna

D

EST

Tyskland

Estland

A

PL

Österrike

Polen

GR

Grekland

P

RO

SK

SLO

Portugal

Rumänien

Slovakien

Slovenien

E

Spanien

FIN

Finland

F

HR

H

Frankrike

Kroatien

Ungern

S

Sverige

IRL

Irland

UK

Förenade kungariket

I

Italien

 

 

230) De uppgifter som är särskiljande för kortet, numrerade enligt nedanstående.

 

Förarkort

Kontrollkort

Företagskort eller verkstadskort

1.

Förarens efternamn

Kontrollorganets namn

Företagets eller verkstadens namn

2.

Förarens förnamn

Kontrollantens (kontrolltjänstemannens) efternamn

(i förekommande fall)

Innehavarens efternamn

(i förekommande fall)

3.

Förarens födelsedatum

Kontrollantens (kontrolltjänstemannens) förnamn

(i förekommande fall)

Innehavarens förnamn

(i förekommande fall)

4.a

Kortets första giltighetsdag

4.b

Kortets sista giltighetsdag

4.c

Namn på utfärdande myndighet (får tryckas på baksidan)

4.d

Ett annat nummer än det som anges under punkt 5, för administrativa ändamål (frivilligt)

5.a

Körkortsnummer

(den dag då förarkortet utfärdas)

5.b

Kortnummer

6.

Fotografi av föraren

Fotografi av kontrollanten (kontrolltjänstemannen) (frivilligt)

Fotografi av montören (frivilligt)

7.

Innehavarens namnteckning (frivilligt)

8.

Innehavarens normala bosättningsort eller postadress (frivilligt)

Kontrollorganets postadress

Företagets eller verkstadens postadress

231) Datum ska skrivas i formatet ”dd/mm/yyyy” eller ”dd.mm.yyyy” (dag, månad, år).

Baksidan ska innehålla följande:

232) En förklaring av de numrerade punkterna på kortets framsida.

233) Med särskilt skriftligt samtycke från innehavaren får information som inte har samband med administreringen av kortet läggas till, vilken inte på något sätt påverkar modellens användning som färdskrivarkort.

234) Färdskrivarkorten ska tryckas i följande dominerande bakgrundsfärger:

Förarkort : vitt.

Kontrollkort : blått.

Verkstadskort : rött.

Företagskort : gult.

235) Färdskrivarkorten ska åtminstone ha följande skyddsfunktioner mot förfalskning och manipulering:

— 
En säkerhetsmönstrad bakgrund med fint guilloche-mönster och iristryck.
— 
Vid fotografiet ska den säkerhetsmönstrade bakgrunden och fotografiet överlappa varandra.
— 
Minst en tvåfärgad mikrotextrad.

▸(1) M1 

▸(2) M3 

236) Medlemsstaterna får efter samråd med kommissionen lägga till färger eller markeringar, såsom nationella symboler eller säkerhetsfunktioner, utan att det påverkar tillämpningen av andra bestämmelser i denna bilaga.

237) Sådana tillfälliga kort som avses i artikel 26.4 i förordning (EU) nr 165/2014 ska överensstämma med bestämmelserna i denna bilaga.

4.2   Säkerhet

Systemsäkerheten är avsedd att skydda integriteten och autenticiteten hos data som utväxlas mellan korten och färdskrivaren, skydda integriteten och autenticiteten hos data som överförs från korten, möjliggöra vissa skrivoperationer till korten endast från färdskrivaren, dekryptera vissa data, utesluta risken för förfalskningar av data som lagras på korten, förhindra manipulering och upptäcka alla sådana försök.

238) För att systemsäkerhet ska kunna uppnås ska färdskrivarkorten uppfylla de säkerhetskrav som definieras i tilläggen 10 och 11.

239) Färdskrivarkorten ska vara läsbara för annan utrustning, t.ex. persondatorer.

4.3   Standarder

240) Färdskrivarkorten ska uppfylla följande standarder:

— 
ISO/IEC 7810 Identification cards – Physical characteristics.
— 
ISO/IEC 7816 Identification cardsIntegrated circuit cards:
— 
Part 1: Physical characteristics.
— 
Part 2: Dimensions and position of the contacts (ISO/IEC 7816-2:2007).
— 
Part 3: Electrical interface and transmission protocols (ISO/IEC 7816-3:2006).
— 
Part 4: Organisation, security and commands for interchange (ISO/IEC 7816-4:2013 + Cor 1:2014).
— 
Part 6: Interindustry data elements for interchange (ISO/IEC 7816-6:2004 + Cor 1:2006).
— 
Part 8: Commands for security operations (ISO/IEC 7816-8:2004).
— 
Färdskrivarkorten ska provas i enlighet med ISO/IEC 10373-3:2010 Identification cards – Test methodsPart 3: Integrated circuit cards with contacts and related interface devices.

4.4   Miljö- och elspecifikationer

241) Färdskrivarkorten ska fungera korrekt under alla klimatförhållanden som vanligtvis förekommer inom gemenskapens territorium och vid temperaturer mellan – 25 °C och + 70 °C, med tillfälliga toppar på upp till + 85 °C, varvid ”tillfälliga” innebär högst fyra timmar per gång och högst 100 gånger under kortets livstid.

242) Färdskrivarkorten ska fungera korrekt vid en luftfuktighet mellan 10 % och 90 %.

243) Färdskrivarkorten ska fungera korrekt under en femårsperiod om de används i enlighet med miljö- och elspecifikationerna.

244) Färdskrivarkorten ska uppfylla ECE R10 i fråga om elektromagnetisk kompatibilitet och vara skyddade mot elektrostatiska urladdningar.

4.5   Lagring av data

Under denna punkt gäller följande:

— 
Tider registreras med en upplösning av en (1) minut, om inte annat anges.
— 
Vägmätarvärden registreras med en upplösning av en (1) kilometer.
— 
Hastigheter registreras med en upplösning av en (1) km/h.
— 
Positioner (latitud och longitud) registreras i grader och minuter med en upplösning av 0,1 minut.

Färdskrivarkortens funktioner, kommandon och logiska strukturer, vilka uppfyller kraven för lagring av data, specificeras i tillägg 2.

Om inget annat anges ska datalagringen på färdskrivarkorten organiseras på så sätt att nya data ersätter de data som är äldst om den planerade minnesstorleken för de aktuella posterna har utnyttjats till fullo.

245) Under denna punkt anges minsta lagringskapacitet för de olika tillämpningarnas datafiler. Färdskrivarkorten ska kunna ange dessa datafilers faktiska lagringskapacitet till färdskrivaren.

▾M3

246) Eventuella ytterligare data får lagras på färdskrivarkorten, förutsatt att dessa data överensstämmer med den tillämpliga dataskyddslagstiftningen.

▾B

247) Varje huvudfil (MF, Master File) på ett färdskrivarkort ska innehålla upp till fem elementfiler (EF, Elementary File) för korthantering, tillämpnings- och chipidentifiering, och två dedikerade filer (DF, Dedicated File):

— 
DF Tachograph, som innehåller den tillämpning som är åtkomlig för första generationens fordonsenheter, och som också finns i första generationens färdskrivarkort.
— 
DF Tachograph_G2, som innehåller den tillämpning som endast är åtkomlig för andra generationens fordonsenheter, och som endast finns i andra generationens färdskrivarkort.

▾M3

Anmärkning: Version 2 av andra generationens kort innehåller ytterligare elementfiler i DF Tachograph_G2.

▾B

Alla uppgifter om färdskrivarkortens struktur finns i tillägg 2.

4.5.1   Elementfiler för identifiering och korthantering

4.5.2   Identifiering av smartkort

248) Det ska gå att lagra följande identifieringsdata för smartkort på färdskrivarkortet:

— 
Klockstopp (clockstop).
— 
Kortets serienummer (inbegripet tillverkningsuppgifter).
— 
Kortets typgodkännandenummer.
— 
Identifiering av kortanpassare (card personaliser).
— 
Identifiering av inbäddare (embedder).
— 
Identifiering av integrerad krets (IC).

4.5.2.1   Identifiering av chip

249) Det ska gå att lagra följande identifieringsdata för integrerade kretsar (IC) på färdskrivarkortet:

— 
Den integrerade kretsens serienummer.
— 
Tillverkningsuppgifter för den integrerade kretsen.

4.5.2.2   DIR (finns endast på andra generationens färdskrivarkort)

250) Det ska gå att lagra de dataobjekt för tillämpningsidentifierare som anges i tillägg 2 på färdskrivarkortet.

4.5.2.3   ATR-information (under vissa förutsättningar, finns endast på andra generationens färdskrivarkort)

251) Det ska gå att lagra följande dataobjekt med information om utökad längd på färdskrivarkortet:

— 
Om färdskrivarkortet stöder fält med utökad längd: det dataobjekt med information om utökad längd som anges i tillägg 2.

4.5.2.4   Information med utökad längd (under vissa förutsättningar, finns endast på andra generationens färdskrivarkort)

252) Det ska gå att lagra följande dataobjekt med utökad längd på färdskrivarkortet:

— 
Om färdskrivarkortet stöder fält med utökad längd: de dataobjekt med utökad längd som anges i tillägg 2.

4.5.3   Förarkort

4.5.3.1   Färdskrivartillämpning (tillgänglig för första och andra generationens fordonsenheter)

4.5.3.1.1   Tillämpningsidentifiering

253) Det ska gå att lagra följande data för tillämpningsidentifiering på förarkortet:

— 
Identifiering av färdskrivartillämpning.
— 
Identifiering av typ av färdskrivarkort.

4.5.3.1.2   Nyckel och certifikat

254) Det ska gå att lagra ett antal kryptografiska nycklar och certifikat på förarkortet, såsom anges i tillägg 11 del A.

4.5.3.1.3   Kortidentifiering

255) Det ska gå att lagra följande data för kortidentifiering på förarkortet:

— 
Kortnummer.
— 
Utfärdande medlemsstat, utfärdande myndighet, utfärdandedatum.
— 
Kortets första och sista giltighetsdag.

4.5.3.1.4   Identifiering av kortinnehavare

256) Det ska gå att lagra följande identifieringsdata för kortinnehavare på förarkortet:

— 
Innehavarens efternamn.
— 
Innehavarens förnamn.
— 
Födelsedatum.
— 
Valt språk.

4.5.3.1.5   Överföring från kort

257) Det ska gå att lagra följande data om överföring från kort på förarkortet:

— 
Datum och tidpunkt för den senaste överföringen från kortet (för andra ändamål än kontrolländamål).

258) Det ska gå att lagra en (1) sådan post på förarkortet.

4.5.3.1.6   Information om körkort

259) Det ska gå att lagra följande körkortsdata på förarkortet:

— 
Utfärdande medlemsstat, utfärdande myndighet.
— 
Körkortsnummer (den dag då kortet utfärdas).

4.5.3.1.7   Händelsedata

För de data som avses i denna punkt ska tidpunkten lagras med en upplösning av en (1) sekund.

260) Det ska gå att på förarkortet lagra data om följande händelser som upptäckts av färdskrivaren när kortet var insatt:

— 
Överlappning av tider (om detta kort är orsaken till händelsen).
— 
Insättning av kort under körning (om händelsen gäller detta kort).
— 
Senaste kortsession ej korrekt avslutad (om händelsen gäller detta kort).
— 
Avbrott i strömtillförseln.
— 
Fel i rörelsedata.
— 
Försök till säkerhetsöverträdelse.

261) Det ska gå att lagra följande data om dessa händelser på förarkortet:

— 
Händelsekod.
— 
Datum och tidpunkt för händelsens början (eller för insättning av kort om händelsen pågick vid den tidpunkten).
— 
Datum och tidpunkt för händelsens slut (eller för uttag av kort om händelsen pågick vid den tidpunkten).
— 
Registreringsnummer (VRN) och registrerande medlemsstat för det fordon där händelsen ägde rum.

Anmärkning: När det gäller händelsen ”överlappning av tider” ska

— 
datum och tidpunkt för händelsens början motsvara datum och tidpunkt för uttag av kortet i föregående fordon,
— 
datum och tidpunkt för händelsens slut motsvara datum och tidpunkt för insättning av kortet i nuvarande fordon,
— 
fordonsdata motsvara det nuvarande fordonet, som ger upphov till händelsen.

Anmärkning: När det gäller händelsen ”senaste kortsession ej korrekt avslutad” ska

— 
datum och tidpunkt för händelsens början motsvara datum och tidpunkt för insättning av kortet för den session som inte avslutats korrekt,
— 
datum och tidpunkt för händelsens slut motsvara datum och tidpunkt för insättning av kortet för den session då händelsen upptäcks (innevarande session),
— 
fordonsdata motsvara det fordon där sessionen inte avslutades korrekt.

262) På förarkortet ska det gå att lagra data för de sex senaste händelserna av varje typ (dvs. 36 händelser).

4.5.3.1.8   Data om fel

För de data som avses i denna punkt ska tidpunkten registreras med en upplösning av en (1) sekund.

263) Det ska gå att på förarkortet lagra data om följande fel som upptäckts av färdskrivaren när kortet var insatt:

— 
Kortfel (om detta kort är orsak till felet).
— 
Färdskrivarfel.

264) Det ska gå att lagra följande data om dessa fel på förarkortet:

— 
Felkod.
— 
Datum och tidpunkt för felets början (eller för insättning av kort om felet pågick vid den tidpunkten).
— 
Datum och tidpunkt för felets slut (eller för uttag av kort om felet pågick vid den tidpunkten).
— 
Registreringsnummer (VRN) och registrerande medlemsstat för det fordon där felet ägde rum.

265) På förarkortet ska det gå att lagra data om de tolv senaste felen av varje typ (dvs. 24 fel).

4.5.3.1.9   Data om föraraktiviteter

266) Det ska gå att lagra följande data på förarkortet för varje kalenderdag då kortet har använts eller för vilken föraren har angivit aktiviteter manuellt:

— 
Datum.
— 
En daglig närvaroräknare (ökas med ett för varje sådan kalenderdag).
— 
Den sammanlagda sträcka som föraren har tillryggalagt den dagen.
— 
Förarstatus kl. 00.00.
— 
Följande data när föraren har ändrat aktivitet och/eller har ändrat körningsstatus och/eller har satt in eller tagit ut sitt kort:
— 
Körningsstatus (flera förare (CREW), ensam förare (SINGLE)).
— 
Kortplats (förare (DRIVER), medförare (CO-DRIVER)).
— 
Kortstatus (insatt (INSERTED), ej insatt (NOT INSERTED)).
— 
Aktivitet (körning (DRIVING), tillgänglighet (AVAILABILITY), annat arbete (WORK), rast/vila (BREAK/REST)).
— 
Tidpunkt för ändringen.

267) Det ska gå att lagra data om föraraktiviteter för minst 28 dagar i förarkortets minne (en förares genomsnittliga aktivitet är fastställd till 93 aktivitetsändringar per dygn).

268) De data som är förtecknade under krav 261, 264 och 266 ska lagras på ett sätt som möjliggör att aktiviteter tas fram i den ordning de har ägt rum, även om tiderna överlappar varandra.

4.5.3.1.10   Data om använda fordon

269) Det ska gå att lagra följande data på förarkortet för varje kalenderdag som kortet har använts och för varje användningsperiod för ett visst fordon den dagen (en användningsperiod inbegriper alla på varandra följande insättnings-/uttagscykler i fordonet för kortet i fråga):

— 
Datum och tidpunkt för första användning av fordonet (dvs. första insättning av kort under denna användningsperiod för fordonet, eller 00.00 om användningsperioden pågår vid den tidpunkten).
— 
Fordonets vägmätarvärde vid den tidpunkten.
— 
Datum och tidpunkt för senaste användning av fordonet (dvs. senaste uttag av kort under denna användningsperiod för fordonet, eller 23.59 om användningsperioden pågår vid den tidpunkten).
— 
Fordonets vägmätarvärde vid den tidpunkten.
— 
Fordonets registreringsnummer (VRN) och registrerande medlemsstat.

270) Det ska gå att lagra minst 84 sådana poster på förarkortet.

4.5.3.1.11   Platser där dagens arbetsperioder påbörjas och/eller avslutas

271) Det ska gå att på förarkortet lagra följande data om de platser som anges av föraren där dagens arbetsperioder påbörjas och/eller avslutas:

— 
Datum och tidpunkt för angivelsen (eller datum/tidpunkt som avser angivelsen och som anges manuellt).
— 
Typ av angivelse (påbörjande eller avslutande, särskild omständighet).
— 
Det land och den region som anges.
— 
Fordonets vägmätarställning.

272) Det ska gå att lagra minst 42 par av sådana poster i förarkortets minne.

4.5.3.1.12   Data om kortsessioner

273) Det ska gå att på förarkortet lagra följande data om det fordon där den innevarande sessionen påbörjades:

— 
Datum och tidpunkt när sessionen påbörjades (dvs. för insättning av kort), med en upplösning av en (1) sekund.
— 
Fordonets registreringsnummer (VRN) och registrerande medlemsstat.

4.5.3.1.13   Data om kontrollaktiviteter

274) Det ska gå att lagra följande data om kontrollaktiviteter på förarkortet:

— 
Datum och tidpunkt för kontrollen.
— 
Kontrollkortsnummer och medlemsstat som utfärdat kortet.
— 
Kontrolltyp (visning och/eller utskrift och/eller överföring av data från fordonsenhet och/eller överföring av data från kort (se anmärkning)).
— 
Överförd period, om överföring utfördes.
— 
Registreringsnummer (VRN) och registrerande medlemsstat för det fordon i vilket kontrollen ägde rum.

Anmärkning: Överföring av data från kort registreras endast om den gjorts genom en färdskrivare.

275) Det ska gå att lagra en (1) sådan post på förarkortet.

4.5.3.1.14   Data om särskilda omständigheter

276) Det ska gå att på förarkortet lagra följande data om de särskilda omständigheter som angavs medan kortet var insatt (oavsett kortplats):

— 
Datum och tidpunkt för angivelsen.
— 
Typ av särskild omständighet.

277) Det ska gå att lagra minst 56 sådana poster på förarkortet.

▾M3

4.5.3.2   Färdskrivartillämpning i generation 2 (ej åtkomlig för första generationens fordonsenheter, men åtkomlig för version 1 och version 2 av andra generationens fordonsenheter)

▾B

4.5.3.2.1   Tillämpningsidentifiering

278) Det ska gå att lagra följande data för tillämpningsidentifiering på förarkortet:

— 
Identifiering av färdskrivartillämpning.
— 
Identifiering av typ av färdskrivarkort.

▾M3

4.5.3.2.1.1   Ytterligare tillämpningsidentifiering (ej åtkomlig med version 1 av andra generationens fordonsenheter)

278a) Det ska gå att lagra de ytterligare data för tillämpningsidentifierare som gäller enbart version 2 på förarkortet.

▾B

4.5.3.2.2   Nycklar och certifikat

279) Det ska gå att lagra ett antal kryptografiska nycklar och certifikat på förarkortet, såsom anges i tillägg 11 del B.

4.5.3.2.3   Kortidentifiering

280) Det ska gå att lagra följande data för kortidentifiering på förarkortet:

— 
Kortnummer.
— 
Utfärdande medlemsstat, utfärdande myndighet, utfärdandedatum.
— 
Kortets första och sista giltighetsdag.

4.5.3.2.4   Identifiering av kortinnehavare

281) Det ska gå att lagra följande identifieringsdata för kortinnehavare på förarkortet:

— 
Innehavarens efternamn.
— 
Innehavarens förnamn.
— 
Födelsedatum.
— 
Valt språk.

4.5.3.2.5   Överföring från kort

282) Det ska gå att lagra följande data om överföring från kort på förarkortet:

— 
Datum och tidpunkt för den senaste överföringen från kortet (för andra ändamål än kontrolländamål).

283) Det ska gå att lagra en (1) sådan post på förarkortet.

4.5.3.2.6   Information om körkort

284) Det ska gå att lagra följande körkortsdata på förarkortet:

— 
Utfärdande medlemsstat, utfärdande myndighet.
— 
Körkortsnummer (den dag då kortet utfärdas).

4.5.3.2.7   Händelsedata

För de data som avses i denna punkt ska tidpunkten lagras med en upplösning av en (1) sekund.

285) Det ska gå att på förarkortet lagra data om följande händelser som upptäckts av färdskrivaren när kortet var insatt:

— 
Överlappning av tider (om detta kort är orsaken till händelsen).
— 
Insättning av kort under körning (om händelsen gäller detta kort).
— 
Senaste kortsession ej korrekt avslutad (om händelsen gäller detta kort).
— 
Avbrott i strömtillförseln.
— 
Fel i kommunikation med kommunikationsanordning för fjärravläsning.
— 
Positionsinformation från GNSS-mottagare saknas.
— 
Fel i kommunikation med extern GNSS-anordning.
— 
Fel i rörelsedata.
— 
Konflikt i fordonets rörelsedata.
— 
Försök till säkerhetsöverträdelse.
— 
Tidskonflikt.

286) Det ska gå att lagra följande data om dessa händelser på förarkortet:

— 
Händelsekod.
— 
Datum och tidpunkt för händelsens början (eller för insättning av kort om händelsen pågick vid den tidpunkten).
— 
Datum och tidpunkt för händelsens slut (eller för uttag av kort om händelsen pågick vid den tidpunkten).
— 
Registreringsnummer (VRN) och registrerande medlemsstat för det fordon där händelsen ägde rum.

Anmärkning: När det gäller händelsen ”överlappning av tider” ska

— 
datum och tidpunkt för händelsens början motsvara datum och tidpunkt för uttag av kortet i föregående fordon,
— 
datum och tidpunkt för händelsens slut motsvara datum och tidpunkt för insättning av kortet i nuvarande fordon,
— 
fordonsdata motsvara det nuvarande fordonet, som ger upphov till händelsen.

Anmärkning: När det gäller händelsen ”senaste kortsession ej korrekt avslutad” ska

— 
datum och tidpunkt för händelsens början motsvara datum och tidpunkt för insättning av kortet för den session som inte avslutats korrekt,
— 
datum och tidpunkt för händelsens slut motsvara datum och tidpunkt för insättning av kortet för den session då händelsen upptäcks (innevarande session),
— 
fordonsdata motsvara det fordon där sessionen inte avslutades korrekt.

▾M3

287) På förarkortet ska det gå att lagra data för de tolv senaste händelserna av varje typ (dvs. 132 händelser).

▾B

4.5.3.2.8   Data om fel

För de data som avses i denna punkt ska tidpunkten registreras med en upplösning av en (1) sekund.

288) Det ska gå att på förarkortet lagra data om följande fel som upptäckts av färdskrivaren när kortet var insatt:

— 
Kortfel (om detta kort är orsak till felet).
— 
Färdskrivarfel.

289) Det ska gå att lagra följande data om dessa fel på förarkortet:

— 
Felkod.
— 
Datum och tidpunkt för felets början (eller för insättning av kort om felet pågick vid den tidpunkten).
— 
Datum och tidpunkt för felets slut (eller för uttag av kort om felet pågick vid den tidpunkten).
— 
Registreringsnummer (VRN) och registrerande medlemsstat för det fordon där felet ägde rum.

▾M3

290) På förarkortet ska det gå att lagra data om de 24 senaste felen av varje typ (dvs. 48 fel).

▾B

4.5.3.2.9   Data om föraraktiviteter

291) Det ska gå att lagra följande data på förarkortet för varje kalenderdag då kortet har använts eller för vilken föraren har angivit aktiviteter manuellt:

— 
Datum.
— 
En daglig närvaroräknare (ökas med ett för varje sådan kalenderdag).
— 
Den sammanlagda sträcka som föraren har tillryggalagt den dagen.
— 
Förarstatus kl. 00.00.
— 
Följande data när föraren har ändrat aktivitet och/eller har ändrat körningsstatus och/eller har satt in eller tagit ut sitt kort:
— 
Körningsstatus (flera förare (CREW), ensam förare (SINGLE)).
— 
Kortplats (förare (DRIVER), medförare (CO-DRIVER)).
— 
Kortstatus (insatt (INSERTED), ej insatt (NOT INSERTED)).
— 
Aktivitet (körning (DRIVING), tillgänglighet (AVAILABILITY), annat arbete (WORK), rast/vila (BREAK/REST)).
— 
Tidpunkt för ändringen.

▾M3

292) Det ska gå att lagra data om föraraktiviteter för 56 dagar i förarkortets minne (en förares genomsnittliga aktivitet är för detta krav fastställd till 117 aktivitetsändringar per dygn).

▾B

293) De data som är förtecknade under krav 286, 289 och 291 ska lagras på ett sätt som möjliggör att aktiviteter tas fram i den ordning de har ägt rum, även om tiderna överlappar varandra.

4.5.3.2.10   Data om använda fordon

294) Det ska gå att lagra följande data på förarkortet för varje kalenderdag som kortet har använts och för varje användningsperiod för ett visst fordon den dagen (en användningsperiod inbegriper alla på varandra följande insättnings-/uttagscykler i fordonet för kortet i fråga):

— 
Datum och tidpunkt för första användning av fordonet (dvs. första insättning av kort under denna användningsperiod för fordonet, eller 00.00 om användningsperioden pågår vid den tidpunkten).
— 
Fordonets vägmätarvärde vid tidpunkten för första användning.
— 
Datum och tidpunkt för senaste användning av fordonet (dvs. senaste uttag av kort under denna användningsperiod för fordonet, eller 23.59 om användningsperioden pågår vid den tidpunkten).
— 
Fordonets vägmätarvärde vid tidpunkten för sista användning.
— 
Fordonets registreringsnummer (VRN) och registrerande medlemsstat.
— 
Fordonets identifieringsnummer (VIN).

▾M3

295) Det ska gå att lagra 200 sådana poster på förarkortet.

▾B

4.5.3.2.11   Platser och positioner där dagens arbetsperioder påbörjas och/eller avslutas

296) Det ska gå att på förarkortet lagra följande data om de platser som anges av föraren där dagens arbetsperioder påbörjas och/eller avslutas:

— 
Datum och tidpunkt för angivelsen (eller datum/tidpunkt som avser angivelsen och som anges manuellt).
— 
Typ av angivelse (påbörjande eller avslutande, särskild omständighet).
— 
Det land och den region som anges.
— 
Fordonets vägmätarställning.
— 
Fordonets position.
— 
GNSS-precision, datum och tidpunkt när positionen fastställdes.

▾M3

297) Det ska gå att lagra 112 sådana poster i förarkortets dataminne.

▾B

4.5.3.2.12   Data om kortsessioner

298) Det ska gå att på förarkortet lagra följande data om det fordon där den innevarande sessionen påbörjades:

— 
Datum och tidpunkt när sessionen påbörjades (dvs. för insättning av kort), med en upplösning av en (1) sekund.
— 
Fordonets registreringsnummer (VRN) och registrerande medlemsstat.

4.5.3.2.13   Data om kontrollaktiviteter

299) Det ska gå att lagra följande data om kontrollaktiviteter på förarkortet:

— 
Datum och tidpunkt för kontrollen.
— 
Kontrollkortsnummer och medlemsstat som utfärdat kortet.
— 
Kontrolltyp (visning och/eller utskrift och/eller överföring av data från fordonsenhet och/eller överföring av data från kort (se anmärkning)).
— 
Överförd period, om överföring utfördes.
— 
Registreringsnummer (VRN) och registrerande medlemsstat för det fordon i vilket kontrollen ägde rum.

Anmärkning: Säkerhetskraven medför att överföring av data från kort registreras endast om den gjorts genom en färdskrivare.

300) Det ska gå att lagra en (1) sådan post på förarkortet.

4.5.3.2.14   Data om särskilda omständigheter

301) Det ska gå att på förarkortet lagra följande data om de särskilda omständigheter som angavs medan kortet var insatt (oavsett kortplats):

— 
Datum och tidpunkt för angivelsen.
— 
Typ av särskild omständighet.

▾M3

302) Det ska gå att lagra 112 sådana poster på förarkortet.

▾B

4.5.3.2.15   Data om använda fordonsenheter

303) Det ska gå att lagra följande data på förarkortet med avseende på de olika fordonsenheter där kortet använts:

— 
Datum och tidpunkt för påbörjande av fordonsenhetens användningsperiod (dvs. första insättning av kort i fordonsenheten under denna period).
— 
Fordonsenhetens tillverkare.
— 
Fordonsenhetens typ.
— 
Versionsnummer för fordonsenhetens programvara.

▾M3

304) Det ska gå att lagra 200 sådana poster på förarkortet.

▾M1

4.5.3.2.16   Data om platser avseende tre timmars sammanlagd körning

305) Det ska gå att lagra följande data på förarkortet om fordonets position när den sammanlagda körtiden uppnår en multipel av tre timmar:

— 
Datum och tidpunkt när den sammanlagda körtiden uppnår en multipel av tre timmar.
— 
Fordonets position.
— 
GNSS-precision, datum och tidpunkt när positionen fastställdes.
— 
Fordonets vägmätarställning.

▾M3

306) Det ska gå att lagra 336 sådana poster på förarkortet.

▾M3

4.5.3.2.17   Autentiseringsstatus för positioner med anknytning till platser där dagens arbetsperioder påbörjas och/eller avslutas (ej åtkomlig med version 1 av andra generationens fordonsenheter)

306a) 

På förarkortet ska det gå att lagra ytterligare data med anknytning till platser där dagens arbetsperioder påbörjas och/eller avslutas, angivna av föraren i enlighet med punkt 4.5.3.2.11:

— 
Datum och tidpunkt för angivelsen, som ska vara exakt samma som datum och tidpunkt som lagras i EF Places under DF Tachograph_G2.
— 
En flagga som anger huruvida positionen har autentiserats.
306b) 

Det ska gå att lagra 112 sådana poster i förarkortets dataminne.

4.5.3.2.18   Autentiseringsstatus för positioner där tre timmars sammanlagd körtid uppnås (ej åtkomlig med version 1 av andra generationens fordonsenheter)

306c) 

Det ska gå att lagra ytterligare data på förarkortet om fordonets position när den sammanlagda körtiden uppnår en multipel av tre timmar i enlighet med punkt 4.5.3.2.16:

— 
Datum och tidpunkt när den sammanlagda körtiden uppnår en multipel av tre timmar, som ska vara exakt samma som datum och tidpunkt som lagras i EF GNSS_Places under DF Tachograph_G2.
— 
En flagga som anger huruvida positionen har autentiserats.
306d) 

Det ska gå att lagra 336 sådana poster på förarkortet.

4.5.3.2.19   Gränspassager (ej åtkomlig med version 1 av andra generationens fordonsenheter)

306e) 

Det ska gå att lagra följande data om gränspassager på förarkortet, antingen när kortet sätts in i enlighet med krav 147b eller med kortet redan insatt:

— 
Det land som fordonet lämnar.
— 
Det land som fordonet anländer till.
— 
Datum och tidpunkt då fordonet passerade gränsen.
— 
Fordonets position när gränsen passerades.
— 
GNSS-precision.
— 
En flagga som anger huruvida positionen har autentiserats.
— 
Fordonets vägmätarställning.
306f) 

Det ska gå att lagra 1120 sådana poster på förarkortet.

4.5.3.2.20   Lastnings-/lossningsaktiviteter (ej åtkomlig med version 1 av andra generationens fordonsenheter)

306g) 

Det ska gå att lagra följande data om lastnings-/lossningsaktiviteter på förarkortet:

— 
Typ av aktivitet (lastning, lossning eller samtidig lastning och lossning).
— 
Datum och tidpunkt för lastnings-/lossningsaktiviteten.
— 
Fordonets position.
— 
GNSS-precision, datum och tidpunkt när positionen fastställdes.
— 
En flagga som anger huruvida positionen har autentiserats.
— 
Fordonets vägmätarställning.
306h) 

Det ska gå att lagra 1624 lastnings-/lossningsaktiviteter på förarkortet.

4.5.3.2.21   Lastnings-/lossningsaktiviteter (ej åtkomlig med version 1 av andra generationens fordonsenheter)

306i) 

Det ska gå att lagra följande data om typ av last, automatiskt inmatade av fordonsenheten vid varje kortinsättning, på förarkortet:

— 
Angiven typ av last (gods eller passagerare).
— 
Datum och tidpunkt för angivelsen.
306j) 

Det ska gå att lagra 336 sådana poster på förarkortet.

4.5.3.2.22   Fordonsenhetens konfigurationer (ej åtkomliga med version 1 av andra generationens fordonsenheter)

306k) 

På förarkortet ska det gå att lagra kortinnehavarens specifika inställningar för färdskrivaren.

306l) 

Förarkortets lagringskapacitet för kortinnehavarens specifika inställningar för färdskrivaren ska vara 3072 byte.

▾B

4.5.4   Verkstadskort

4.5.4.1   Färdskrivartillämpning (tillgänglig för första och andra generationens fordonsenheter)

4.5.4.1.1   Tillämpningsidentifiering

307) Det ska gå att lagra följande data för tillämpningsidentifiering på verkstadskortet:

— 
Identifiering av färdskrivartillämpning.
— 
Identifiering av typ av färdskrivarkort.

4.5.4.1.2   Nycklar och certifikat

308) Verkstadskortet ska kunna lagra ett antal kryptografiska nycklar och certifikat, såsom anges i tillägg 11 del A.

309) Det ska gå att lagra ett personligt identifieringsnummer (en PIN-kod) på verkstadskortet.

4.5.4.1.3   Kortidentifiering

310) Det ska gå att lagra följande data för kortidentifiering på verkstadskortet:

— 
Kortnummer.
— 
Utfärdande medlemsstat, utfärdande myndighet, utfärdandedatum.
— 
Kortets första och sista giltighetsdag.

4.5.4.1.4   Identifiering av kortinnehavare

311) Det ska gå att lagra följande identifieringsdata för kortinnehavare på verkstadskortet:

— 
Verkstadens namn.
— 
Verkstadens adress.
— 
Innehavarens efternamn.
— 
Innehavarens förnamn.
— 
Valt språk.

4.5.4.1.5   Överföring från kort

312) På verkstadskortet ska det gå att lagra en post om överföring av data från kort på samma sätt som på ett förarkort.

4.5.4.1.6   Data om kalibrering och tidsinställning

313) På verkstadskortet ska det gå att lagra poster för kalibreringar och/eller tidsinställningar som utförts medan kortet var insatt i färdskrivaren.

314) Det ska gå att lagra följande data i varje kalibreringspost:

— 
Syfte med kalibreringen (aktivering, första installation, installation, periodisk besiktning).
— 
Fordonsidentifiering.
— 
Uppdaterade eller bekräftade parametrar (w, k, l, däcksdimension, den hastighetsbegränsande anordningens inställning, vägmätare (gamla och nya värden), datum och tidpunkt (gamla och nya värden).
— 
Identifiering av färdskrivaren (fordonsenhetens artikelnummer, fordonsenhetens serienummer, rörelsesensorns serienummer).

315) Det ska gå att lagra minst 88 sådana poster på verkstadskortet.

316) Verkstadskortet ska vara försett med en räknare som anger det sammanlagda antal kalibreringar som gjorts med kortet.

317) Verkstadskortet ska vara försett med en räknare som anger det antal kalibreringar som gjorts sedan dess senaste överföring.

4.5.4.1.7   Data om händelser och fel

318) På verkstadskortet ska det gå att lagra data om händelser och fel på samma sätt som på ett förarkort.

319) På verkstadskortet ska det gå att lagra data för de senaste tre händelserna av varje typ (dvs. 18 händelser) och de senaste sex felen av varje typ (dvs. 12 fel).

4.5.4.1.8   Data om föraraktiviteter

320) På verkstadskortet ska det gå att lagra data om föraraktiviteter på samma sätt som på ett förarkort.

321) Det ska gå att lagra data om föraraktiviteter på verkstadskortet för minst en dag av genomsnittlig föraraktivitet.

4.5.4.1.9   Data om använda fordon

322) På verkstadskortet ska det gå att lagra data om använda fordon på samma sätt som på ett förarkort.

323) Det ska gå att lagra minst 4 sådana poster på verkstadskortet.

4.5.4.1.10   Data om påbörjande och/eller avslutande av dagens arbetsperioder

324) På verkstadskortet ska det gå att lagra data om påbörjande och/eller avslutande av dagens arbetsperioder på samma sätt som på ett förarkort.

325) Det ska gå att lagra minst 3 par av sådana poster på verkstadskortet.

4.5.4.1.11   Data om kortsessioner

326) På verkstadskortet ska det gå att lagra data om kortsessioner på samma sätt som på ett förarkort.

4.5.4.1.12   Data om kontrollaktiviteter

327) På verkstadskortet ska det gå att lagra data om kontrollaktiviteter på samma sätt som på ett förarkort.

4.5.4.1.13   Data om särskilda omständigheter

328) På verkstadskortet ska det gå att lagra data om särskilda omständigheter på samma sätt som på ett förarkort.

329) Det ska gå att lagra minst 2 sådana poster på verkstadskortet.

▾M3

4.5.4.2   Färdskrivartillämpning i generation 2 (ej åtkomlig för första generationens fordonsenheter, men åtkomlig för version 1 och version 2 av andra generationens fordonsenheter)

▾B

4.5.4.2.1   Tillämpningsidentifiering

330) Det ska gå att lagra följande data för tillämpningsidentifiering på verkstadskortet:

— 
Identifiering av färdskrivartillämpning.
— 
Identifiering av typ av färdskrivarkort.

▾M3

4.5.4.2.1.1   Ytterligare tillämpningsidentifiering (ej åtkomlig med version 1 av andra generationens fordonsenheter)

330a) 

Det ska gå att lagra de ytterligare data för tillämpningsidentifierare som gäller enbart version 2 på verkstadskortet.

▾B

4.5.4.2.2   Nycklar och certifikat

331) Verkstadskortet ska kunna lagra ett antal kryptografiska nycklar och certifikat, såsom anges i tillägg 11 del B.

332) Det ska gå att lagra ett personligt identifieringsnummer (en PIN-kod) på verkstadskortet.

4.5.4.2.3   Kortidentifiering

333) Det ska gå att lagra följande data för kortidentifiering på verkstadskortet:

— 
Kortnummer.
— 
Utfärdande medlemsstat, utfärdande myndighet, utfärdandedatum.
— 
Kortets första och sista giltighetsdag.

4.5.4.2.4   Identifiering av kortinnehavare

334) Det ska gå att lagra följande identifieringsdata för kortinnehavare på verkstadskortet:

— 
Verkstadens namn.
— 
Verkstadens adress.
— 
Innehavarens efternamn.
— 
Innehavarens förnamn.
— 
Valt språk.

4.5.4.2.5   Överföring från kort

335) På verkstadskortet ska det gå att lagra en post om överföring av data från kort på samma sätt som på ett förarkort.

4.5.4.2.6   Data om kalibrering och tidsinställning

336) På verkstadskortet ska det gå att lagra poster för kalibreringar och/eller tidsinställningar som utförts medan kortet var insatt i färdskrivaren.

337) Det ska gå att lagra följande data i varje kalibreringspost:

— 
Syfte med kalibreringen (aktivering, första installation, installation, periodisk besiktning).
— 
Fordonsidentifiering.
— 
Uppdaterade eller bekräftade parametrar (w, k, l, däcksdimension, den hastighetsbegränsande anordningens inställning, vägmätare (gamla och nya värden), datum och tidpunkt (gamla och nya värden)).
— 
Identifiering av färdskrivaren (fordonsenhetens artikelnummer, fordonsenhetens serienummer, rörelsesensorns serienummer, serienumret för kommunikationsanordningen för fjärravläsning och den externa GNSS-anordningens serienummer, i förekommande fall).
— 
Typer och identifierare för samtliga befintliga plomberingar.
— 
Förmåga hos fordonsenheten att använda första generationens färdskrivarkort (aktiverad eller inte).

▾M3

338) Det ska gå att lagra 255 sådana poster på verkstadskortet.

▾B

339) Verkstadskortet ska vara försett med en räknare som anger det sammanlagda antal kalibreringar som gjorts med kortet.

340) Verkstadskortet ska vara försett med en räknare som anger det antal kalibreringar som gjorts sedan dess senaste överföring.

4.5.4.2.7   Data om händelser och fel

341) På verkstadskortet ska det gå att lagra data om händelser och fel på samma sätt som på ett förarkort.

342) På verkstadskortet ska det gå att lagra data för de senaste tre händelserna av varje typ (dvs. 33 händelser) och de senaste sex felen av varje typ (dvs. 12 fel).

4.5.4.2.8   Data om föraraktiviteter

343) På verkstadskortet ska det gå att lagra data om föraraktiviteter på samma sätt som på ett förarkort.

▾M3

344) Det ska gå att lagra data om föraraktiviteter på verkstadskortet för en (1) dag som innehåller 240 aktivitetsändringar.

▾B

4.5.4.2.9   Data om använda fordon

345) På verkstadskortet ska det gå att lagra data om använda fordon på samma sätt som på ett förarkort.

▾M3

346) Det ska gå att lagra 8 sådana poster på verkstadskortet.

4.5.4.2.10   Data om platser och positioner där dagens arbetsperioder påbörjas och/eller avslutas.

347) På verkstadskortet ska det gå att lagra dataposter om platser och positioner där dagens arbetsperioder påbörjas och/eller avslutas, på samma sätt som på ett förarkort.

348) Det ska gå att lagra 4 par av sådana poster på verkstadskortet.

▾B

4.5.4.2.11   Data om kortsessioner

349) På verkstadskortet ska det gå att lagra data om kortsessioner på samma sätt som på ett förarkort.

4.5.4.2.12   Data om kontrollaktiviteter

350) På verkstadskortet ska det gå att lagra data om kontrollaktiviteter på samma sätt som på ett förarkort.

4.5.4.2.13   Data om använda fordonsenheter

351) Verkstadskortet ska kunna lagra följande data med avseende på de olika fordonsenheter där kortet använts:

— 
Datum och tidpunkt för påbörjande av fordonsenhetens användningsperiod (dvs. första insättning av kort i fordonsenheten under denna period).
— 
Fordonsenhetens tillverkare.
— 
Fordonsenhetens typ.
— 
Versionsnummer för fordonsenhetens programvara.

▾M3

352) Det ska gå att lagra 8 sådana poster på verkstadskortet.

▾M1

4.5.4.2.14   Data om platser avseende tre timmars sammanlagd körning

353) Det ska gå att lagra följande data på verkstadskortet om fordonets position när den sammanlagda körtiden uppnår en multipel av tre timmar:

— 
Datum och tidpunkt när den sammanlagda körtiden uppnår en multipel av tre timmar.
— 
Fordonets position.
— 
GNSS-precision, datum och tidpunkt när positionen fastställdes.
— 
Fordonets vägmätarställning.

▾M3

354) Det ska gå att lagra 24 sådana poster på verkstadskortet.

▾B

4.5.4.2.15   Data om särskilda omständigheter

355) På verkstadskortet ska det gå att lagra data om särskilda omständigheter på samma sätt som på ett förarkort.

▾M3

356) Det ska gå att lagra 4 sådana poster på verkstadskortet.

▾M3

4.5.4.2.16   Autentiseringsstatus för positioner med anknytning till platser där dagens arbetsperioder påbörjas och/eller avslutas (ej åtkomlig med version 1 av andra generationens fordonsenheter)

356a) 

På verkstadskortet ska det gå att lagra ytterligare data med anknytning till platser där dagens arbetsperioder påbörjas och/eller avslutas, på samma sätt som på ett förarkort.

356b) 

Det ska gå att lagra 4 par av sådana poster i verkstadskortets minne.

4.5.4.2.17   Autentiseringsstatus för positioner där tre timmars sammanlagd körning uppnås (ej åtkomlig med version 1 av andra generationens fordonsenheter)

356c) 

På verkstadskortet ska det gå att lagra ytterligare data med anknytning till fordonets position när den sammanlagda körtiden uppnår en multipel av tre timmar, på samma sätt som på ett förarkort.

356d) 

Det ska gå att lagra 24 sådana poster på verkstadskortet.

4.5.4.2.18   Gränspassager (ej åtkomlig med version 1 av andra generationens fordonsenheter)

356e) 

På verkstadskortet ska det gå att lagra gränspassager på samma sätt som på ett förarkort.

356f) 

Det ska gå att lagra 4 sådana poster på verkstadskortet.

4.5.4.2.19   Lastnings-/lossningsaktiviteter (ej åtkomlig med version 1 av andra generationens fordonsenheter)

356g) 

På verkstadskortet ska det gå att lagra lastnings-/lossningsaktiviteter på samma sätt som på ett förarkort.

356h) 

Det ska gå att lagra 8 aktiviteter (lastning, lossning eller samtidig lastning och lossning) på verkstadskortet.

4.5.4.2.20   Lastnings-/lossningsaktiviteter (ej åtkomlig med version 1 av andra generationens fordonsenheter)

356i) 

På verkstadskortet ska det gå att lagra angivelser av typ av last på samma sätt som på ett förarkort.

356j) 

Det ska gå att lagra 4 sådana poster på verkstadskortet.

4.5.4.2.21   Ytterligare kalibreringsdata (ej åtkomlig med version 1 av andra generationens fordonsenheter)

356k) 

Det ska gå att lagra de ytterligare kalibreringsdata som gäller enbart version 2 på verkstadskortet:

— 
De gamla värdena för datum och tidpunkt och för fordonets identifieringsnummer, som ska vara exakt samma som de värden som lagras i EF Calibration under DF Tachograph_G2.
— 
Den standardtyp av last av anges vid denna kalibrering.
— 
Det land där kalibreringen har utförts och datumet och tidpunkten för den position, tillhandahållen av GNSS-mottagaren, som användes för att fastställa detta land.
356l) 

Det ska gå att lagra 255 sådana poster på verkstadskortet.

4.5.4.2.22   Fordonsenhetens konfigurationer (ej åtkomliga med version 1 av andra generationens fordonsenheter)

356m) 

På verkstadskortet ska det gå att lagra kortinnehavarens specifika inställningar för färdskrivaren.

356n) 

Verkstadskortets lagringskapacitet för kortinnehavarens specifika inställningar för färdskrivaren ska vara 3072 byte.

▾B

4.5.5   Kontrollkort

4.5.5.1   Färdskrivartillämpning (tillgänglig för första och andra generationens fordonsenheter)

4.5.5.1.1   Tillämpningsidentifiering

357) Det ska gå att lagra följande data för tillämpningsidentifiering på kontrollkortet:

— 
Identifiering av färdskrivartillämpning.
— 
Identifiering av typ av färdskrivarkort.

4.5.5.1.2   Nycklar och certifikat

358) Kontrollkortet ska kunna lagra ett antal kryptografiska nycklar och certifikat, såsom anges i tillägg 11 del A.

4.5.5.1.3   Kortidentifiering

359) Det ska gå att lagra följande data för kortidentifiering på kontrollkortet:

— 
Kortnummer.
— 
Utfärdande medlemsstat, utfärdande myndighet, utfärdandedatum.
— 
Kortets första och sista giltighetsdag (i förekommande fall).

4.5.5.1.4   Identifiering av kortinnehavare

360) Det ska gå att lagra följande identifieringsdata för kortinnehavare på kontrollkortet:

— 
Kontrollorganets namn.
— 
Kontrollorganets adress.
— 
Innehavarens efternamn.
— 
Innehavarens förnamn.
— 
Valt språk.

4.5.5.1.5   Data om kontrollaktiviteter

361) Det ska gå att lagra följande data om kontrollaktiviteter på kontrollkortet:

— 
Datum och tidpunkt för kontrollen.

▾M3

— 
Kontrolltyp (visning och/eller utskrift och/eller överföring av data från fordonsenhet och/eller överföring av data från kort).

▾B

— 
Överförd period (i förekommande fall).
— 
Fordonets registreringsnummer (VRN) och myndighet i medlemsstaten som registrerat det kontrollerade fordonet.
— 
Kortnummer och medlemsstat som utfärdat det kontrollerade förarkortet.

362) Det ska gå att lagra minst 230 sådana poster på kontrollkortet.

4.5.5.2   Färdskrivartillämpning G2 (ej åtkomlig för första generationens fordonsenhet)

4.5.5.2.1   Tillämpningsidentifiering

363) Det ska gå att lagra följande data för tillämpningsidentifiering på kontrollkortet:

— 
Identifiering av färdskrivartillämpning.
— 
Identifiering av typ av färdskrivarkort.

▾M3

4.5.5.2.1.1   Ytterligare tillämpningsidentifiering (ej åtkomlig med version 1 av andra generationens fordonsenheter)

363a) 

Det ska gå att lagra de ytterligare data för tillämpningsidentifierare som gäller enbart version 2 på kontrollkortet.

▾B

4.5.5.2.2   Nycklar och certifikat

364) Kontrollkortet ska kunna lagra ett antal kryptografiska nycklar och certifikat, såsom anges i tillägg 11 del B.

4.5.5.2.3   Kortidentifiering

365) Det ska gå att lagra följande data för kortidentifiering på kontrollkortet:

— 
Kortnummer.
— 
Utfärdande medlemsstat, utfärdande myndighet, utfärdandedatum.
— 
Kortets första och sista giltighetsdag (i förekommande fall).

4.5.5.2.4   Identifiering av kortinnehavare

366) Det ska gå att lagra följande identifieringsdata för kortinnehavare på kontrollkortet:

— 
Kontrollorganets namn.
— 
Kontrollorganets adress.
— 
Innehavarens efternamn.
— 
Innehavarens förnamn.
— 
Valt språk.

4.5.5.2.5   Data om kontrollaktiviteter

367) Det ska gå att lagra följande data om kontrollaktiviteter på kontrollkortet:

— 
Datum och tidpunkt för kontrollen.
— 
Kontrolltyp (visning och/eller utskrift och/eller överföring av data från fordonsenhet och/eller överföring av data från kort och/eller kalibreringskontroll på väg).
— 
Överförd period (i förekommande fall).
— 
Fordonets registreringsnummer (VRN) och myndighet i medlemsstaten som registrerat det kontrollerade fordonet.
— 
Kortnummer och medlemsstat som utfärdat det kontrollerade förarkortet.

368) Det ska gå att lagra minst 230 sådana poster på kontrollkortet.

▾M3

4.5.5.2.6   Fordonsenhetens konfigurationer (ej åtkomliga med version 1 av andra generationens fordonsenheter)

368a) 

På kontrollkortet ska det gå att lagra kortinnehavarens specifika inställningar för färdskrivaren.

368b) 

Kontrollkortets lagringskapacitet för kortinnehavarens specifika inställningar för färdskrivaren ska vara 3072 byte.

▾B

4.5.6   Företagskort

4.5.6.1   Färdskrivartillämpning (tillgänglig för första och andra generationens fordonsenheter)

4.5.6.1.1   Tillämpningsidentifiering

369) Det ska gå att lagra följande data för tillämpningsidentifiering på företagskortet:

— 
Identifiering av färdskrivartillämpning.
— 
Identifiering av typ av färdskrivarkort.

4.5.6.1.2   Nycklar och certifikat

370) Företagskortet ska kunna lagra ett antal kryptografiska nycklar och certifikat, såsom anges i tillägg 11 del A.

4.5.6.1.3   Kortidentifiering

371) Det ska gå att lagra följande data för kortidentifiering på företagskortet:

— 
Kortnummer.
— 
Utfärdande medlemsstat, utfärdande myndighet, utfärdandedatum.
— 
Kortets första och sista giltighetsdag (i förekommande fall).

4.5.6.1.4   Identifiering av kortinnehavare

372) Det ska gå att lagra följande identifieringsdata för kortinnehavare på företagskortet:

— 
Företagets namn.
— 
Företagets adress.

4.5.6.1.5   Data om företagsaktiviteter

373) Det ska gå att lagra följande data om företagsaktiviteter på företagskortet:

— 
Datum och tidpunkt för aktiviteten.
— 
Typ av aktivitet (låsning och/eller öppning av fordonsenhet, och/eller överföring av data från fordonsenhet och/eller överföring av data från kort).
— 
Överförd period (i förekommande fall).
— 
Fordonets registreringsnummer (VRN) och myndighet i medlemsstaten som registrerat fordonet.
— 
Kortnummer och medlemsstat som utfärdat kortet (vid överföring från kort).

374) Det ska gå att lagra minst 230 sådana poster på företagskortet.

4.5.6.2   Färdskrivartillämpning G2 (ej åtkomlig för första generationens fordonsenhet)

4.5.6.2.1   Tillämpningsidentifiering

375) Det ska gå att lagra följande data för tillämpningsidentifiering på företagskortet:

— 
Identifiering av färdskrivartillämpning.
— 
Identifiering av typ av färdskrivarkort.

▾M3

4.5.6.2.1.1   Ytterligare tillämpningsidentifiering (ej åtkomlig med version 1 av andra generationens fordonsenheter)

375a) 

Det ska gå att lagra de ytterligare data för tillämpningsidentifierare som gäller enbart version 2 på företagskortet.

▾B

4.5.6.2.2   Nycklar och certifikat

376) Företagskortet ska kunna lagra ett antal kryptografiska nycklar och certifikat, såsom anges i tillägg 11 del B.

4.5.6.2.3   Kortidentifiering

377) Det ska gå att lagra följande data för kortidentifiering på företagskortet:

— 
Kortnummer.
— 
Utfärdande medlemsstat, utfärdande myndighet, utfärdandedatum.
— 
Kortets första och sista giltighetsdag (i förekommande fall).

4.5.6.2.4   Identifiering av kortinnehavare

378) Det ska gå att lagra följande identifieringsdata för kortinnehavare på företagskortet:

— 
Företagets namn.
— 
Företagets adress.

4.5.6.2.5   Data om företagsaktiviteter

379) Det ska gå att lagra följande data om företagsaktiviteter på företagskortet:

— 
Datum och tidpunkt för aktiviteten.
— 
Typ av aktivitet (låsning och/eller öppning av fordonsenhet, och/eller överföring av data från fordonsenhet och/eller överföring av data från kort).
— 
Överförd period (i förekommande fall).
— 
Fordonets registreringsnummer (VRN) och myndighet i medlemsstaten som registrerat fordonet.
— 
Kortnummer och medlemsstat som utfärdat kortet (vid överföring från kort).

380) Det ska gå att lagra minst 230 sådana poster på företagskortet.

▾M3

4.5.6.2.6   Fordonsenhetens konfigurationer (ej åtkomliga med version 1 av andra generationens fordonsenheter)

380a) 

På företagskortet ska det gå att lagra kortinnehavarens specifika inställningar för färdskrivaren.

380b) 

Företagskortets lagringskapacitet för kortinnehavarens specifika inställningar för färdskrivaren ska vara 3072 byte.

▾B

5   INSTALLATION AV FÄRDSKRIVARE

5.1   Installation

381) Nya färdskrivare får inte vara aktiverade när de levereras till montörer eller fordonstillverkare, och alla de kalibreringsparametrar som är förtecknade i avsnitt 3.21 ska vara inställda på passande och giltiga standardvärden. Om det inte finns något passande värde ska standardvärdet för alfanumeriska parametrar vara en sträng med ”?” och för numeriska parametrar ”0”. Leverans av säkerhetsrelaterade delar till färdskrivaren kan vid behov begränsas under säkerhetscertifieringen.

382) Innan färdskrivaren aktiveras ska den ge tillgång till kalibreringsfunktionen även om den inte är i kalibreringsläge.

▾M3

383) Innan färdskrivaren aktiveras ska den varken registrera eller lagra de data som avses i kraven 102–133. Färdskrivaren får dock, innan den aktiveras, registrera och lagra händelsen av typen försök till säkerhetsöverträdelse (Security Breach Attempt) i enlighet med krav 117 och färdskrivarfel i enlighet med krav 118.

▾B

384) Vid installationen ska fordonstillverkaren förinställa alla kända parametrar.

385) Fordonstillverkare eller montörer ska aktivera den installerade färdskrivaren senast innan fordonet används inom ramen för förordning (EG) nr 561/2006.

386) Aktiveringen av färdskrivaren ska utlösas automatiskt första gången ett verkstadskort sätts in i någon av kortläsarna.

387) Den särskilda parning som krävs mellan rörelsesensorn och fordonsenheten ska i förekommande fall ske automatiskt före eller under aktivering.

388) Den särskilda koppling som krävs mellan den externa GNSS-anordningen och fordonsenheten ska i förekommande fall ske automatiskt före eller under aktivering.

389) Efter det att färdskrivaren har aktiverats ska den till fullo upprätthålla funktioner och tillträdesrättigheter till data.

390) Efter det att färdskrivaren har aktiverats ska den kommunicera de skyddade data som krävs för riktade vägkontroller till kommunikationsanordningen för fjärravläsning.

391) Färdskrivarens registrerings- och lagringsfunktioner ska vara helt klara för drift när den har aktiverats.

▾M3

392) Installationen ska följas av en kalibrering. Vid den första kalibreringen behöver fordonets registreringsidentifiering (VRN och medlemsstat) inte anges om den godkända verkstad som ska utföra kalibreringen inte känner till detta nummer. Endast i ett sådant fall får fordonsägaren ange registreringsnumret (VRN) och medlemsstaten med hjälp av sitt företagskort innan fordonet används inom ramen för förordning (EG) nr 561/2006 (t.ex. med hjälp av kommandon i en ändamålsenlig menystruktur i fordonsenhetens användargränssnitt). Denna registrering ska endast kunna uppdateras eller bekräftas med hjälp av ett verkstadskort.

▾B

393) Installation av en extern GNSS-anordning förutsätter koppling med fordonsenheten och efterföljande kontroll av positionsinformationen från GNSS.

394) Färdskrivaren ska placeras i fordonet på så sätt att de nödvändiga funktionerna kan nås från förarplatsen.

5.2   Installationsskylt

395) ▸M3 Efter det att färdskrivaren har kontrollerats vid installationen ska en installationsskylt med permanent gravering eller tryck anbringas på färdskrivaren så att skylten är väl synlig och lätt tillgänglig. Om så inte är möjligt ska skylten anbringas på fordonets B-stolpe så att den är väl synlig. För fordon som saknar B-stolpe ska installationsskylten anbringas på eller i närheten av fordonets dörr och under alla omständigheter vara väl synlig. ◂

Efter varje besiktning av en godkänd montör eller verkstad ska skylten ersättas med en ny skylt.

▾M1

396) På skylten ska åtminstone följande uppgifter finnas:

— 
Godkänd montörs eller verkstads namn och adress eller handelsbeteckning.
— 
Fordonets karakteristiska koefficient, uttryckt som ”w = … imp/km”.
— 
Färdskrivarkonstanten, uttryckt som ”k = … imp/km”.
— 
Däckens effektiva omkrets, uttryckt som ”l = … mm”.
— 
Däcksdimension.
— 
Datum för mätning av fordonets karakteristiska koefficient och däckens effektiva omkrets.
— 
Fordonets identifieringsnummer.
— 
Förekomst (eller inte) av en extern GNSS-anordning.
— 
Den externa GNSS-anordningens serienummer, i förekommande fall.
— 
Serienummer för kommunikationsanordningen för fjärravläsning, i förekommande fall.
— 
Serienummer för samtliga befintliga plomberingar.
— 
Den del av fordonet där adaptern, i förekommande fall, är installerad.
— 
Den del av fordonet där rörelsesensorn är installerad om den inte är ansluten till växellådan eller en adapter inte används.
— 
Beskrivning av färgen på kabeln mellan adaptern och den del av fordonet som tillhandahåller adapterns inkommande impulser.
— 
Serienumret på adapterns inbyggda rörelsesensor.

▾M3

— 
Fordonets standardtyp av last.

▾B

397) En andra skylt får användas endast när det gäller fordon som tillhör kategorierna M1 och N1 och är utrustade med en adapter i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 68/2009 (11) i sin senaste lydelse, och om det inte är möjligt att ta med all information som beskrivs i krav 396. I sådana fall ska denna andra skylt innehålla minst de sista fyra strecksatserna i krav 396.

Om en sådan andra skylt används ska den anbringas nära eller bredvid den första skylten som beskrivs i krav 396, och den ska ha samma skyddsnivå. Den andra skylten ska också innehålla namn, adress eller handelsnamn för den godkända montör eller verkstad som utförde installationen, samt datum för installationen.

5.3   Plombering

398) Följande komponenter ska plomberas:

— 
Varje anslutning som om den bryts skulle orsaka förändringar eller förlust av data som inte upptäcks (detta kan gälla t.ex. rörelsesensorns infästning på växellådan, adaptern i M1/N1-fordon, den externa GNSS-anslutningen eller fordonsenheten).
— 
Installationsskylten, om den inte är anbringad på sådant sätt att den inte kan avlägsnas utan att texten på den förstörs.

▾M1

398a) De plomberingar som nämns ovan ska certifieras i enlighet med standarden SS-EN 16882:2016.

▾B

399) Ovan nämnda plomberingar får avlägsnas

— 
i nödsituationer,
— 
för att installera, anpassa eller reparera en hastighetsbegränsande anordning eller andra anordningar som bidrar till trafiksäkerheten, förutsatt att färdskrivaren fortsätter att fungera på tillförlitligt och avsett sätt och att den åter plomberas av en godkänd montör eller verkstad (i enlighet med kapitel 6) omedelbart efter det att den hastighetsbegränsande anordningen eller någon annan anordning som bidrar till trafiksäkerheten har monterats, eller inom 7 dagar i övriga fall.

400) Varje gång dessa plomberingar bryts ska en skriftlig rapport upprättas som redovisar skälen för åtgärden och som ställs till den behöriga myndighetens förfogande.

401) Plomberingar ska ha ett identifieringsnummer som tilldelas av dess tillverkare. Detta nummer ska vara unikt och skilt från varje annat plomberingsnummer som tilldelats av någon annan tillverkare av plomberingar.

▾M1

Det unika identifieringsnumret definieras som MMNNNNNNNN och ska vara outplånligt, där MM är en unik identifiering av tillverkaren (som är registrerad i en databas som förvaltas av EU-kommissionen) och NNNNNNNN är plomberingens alfanumeriska nummer som är unikt inom tillverkarens domän.

▾B

402) Plomberingarna ska ha ett fritt utrymme där godkända montörer, verkstäder eller fordonstillverkare kan lägga till ett särskilt märke i enlighet med artikel 22.3 i förordning (EU) nr 165/2014.

Detta märke får inte dölja plomberingens identifieringsnummer.

▾M1

403) Tillverkare av plomberingar ska registreras i en särskild databas när de får en modell av plombering certifierad i enlighet med SS-EN 16882:2016, och de ska offentliggöra sina plomberingsnummer genom ett förfarande som ska fastställas av Europeiska kommissionen.

404) Godkända verkstäder och fordonstillverkare ska, inom ramen för förordning (EU) nr 165/2014, endast använda plomberingar som är certifierade i enlighet med SS-EN 16882:2016 och som kommer från de tillverkare av plomberingar som ingår i den ovan nämnda databasen.

▾B

405) Tillverkare av plomberingar och deras distributörer ska upprätthålla register som ger full spårbarhet för försålda plomberingar som ska användas inom ramen för förordning (EU) nr 165/2014 och ska vara beredda att överlämna dessa till de behöriga nationella myndigheterna närhelst detta behövs.

406) Plomberingarnas unika identifieringsnummer ska vara synliga på installationsskylten.

6   KONTROLLER, BESIKTNINGAR OCH REPARATIONER

Bestämmelserna för när plomberingarna får avlägsnas, såsom avses i artikel 22.5 i förordning (EU) nr 165/2014, anges i avsnitt 5.3 i denna bilaga.

6.1   Godkännande av montörer, verkstäder och fordonstillverkare

Medlemsstaterna ska godkänna, regelbundet kontrollera och auktorisera de organ som ska utföra

— 
installationer,
— 
kontroller,
— 
besiktningar,
— 
reparationer.

Såvida inte något annat vederbörligen motiveras ska verkstadskort endast utfärdas till de montörer och/eller verkstäder som godkänts för aktivering och/eller kalibrering av färdskrivare i enlighet med denna bilaga och

— 
som inte är berättigade till ett företagskort,
— 
och vars övriga yrkesverksamhet inte riskerar att äventyra den övergripande systemsäkerheten enligt krav i tillägg 10.

▾M1

6.2   Kontroll av nya eller reparerade komponenter

407) Varje enskild anordning, oavsett om den är ny eller reparerad, ska genom kalibrering kontrolleras med avseende på att den fungerar riktigt och att dess avlästa och registrerade värden ligger inom de i avsnitten 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 och 3.3 fastställda gränserna.

▾B

6.3   Installationsbesiktning

▾M1

408) När hela utrustningen (inbegripet färdskrivaren) monteras i ett fordon ska den överensstämma med bestämmelserna om största tillåtna toleranser i avsnitten 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 och 3.3. Hela utrustningen ska plomberas i enlighet med avsnitt 5.3, och även kalibreras.

▾B

6.4   Periodiska besiktningar

▾M3

409) Periodiska besiktningar av färdskrivarutrustning i fordon ska ske efter varje reparation av färdskrivarutrustningen, när fordonets karakteristiska koefficient eller däckens effektiva omkrets har ändrats, när färdskrivarens UTC-tid visar fel med mer än 5 minuter eller när fordonets registreringsnummer (VRN) har ändrats, och åtminstone en gång inom två år (24 månader) efter den senaste besiktningen.

▾B

410) Dessa besiktningar ska omfatta följande kontroller:

— 
Att färdskrivaren fungerar riktigt, inbegripet funktionen för datalagring på färdskrivarkort och kommunikationen med fjärravläsare.
— 
Att efterlevnaden av bestämmelserna i avsnitten 3.2.1 och 3.2.2 om största tillåtna toleranser vid installation är säkerställd.
— 
Att efterlevnaden av bestämmelserna i avsnitten 3.2.3 och 3.3 är säkerställd.
— 
Att typgodkännandemärket finns på färdskrivaren.
— 
Att den installationsskylt som anges i krav 396 och den typskylt som anges i krav 225 är anbringade.
— 
Att däcksdimensioner och däckens faktiska omkrets stämmer.
— 
Att ingen utrustning för att manipulera färdskrivaren är kopplad till utrustningen.
— 
Att plomberingarna är korrekt placerade och i gott skick, att deras identifieringsnummer är giltiga (referens till tillverkaren av plomberingen i EU-kommissionens databas) och att deras identifieringsnummer stämmer med de som finns på installationsskylten (se krav 401).

▾M3

— 
Att versionsidentifieraren för den lagrade digitala kartan är den senaste.

410a) Om de behöriga nationella myndigheterna upptäcker en manipulering får fordonet sändas till en godkänd verkstad för omkalibrering av färdskrivaren.

▾B

411) Om det konstateras att någon av de händelser som anges i avsnitt 3.9 om upptäckt av händelser och/eller fel har förekommit sedan den senaste besiktningen och som färdskrivartillverkare och/eller nationella myndigheter anser kan äventyra utrustningens säkerhet ska verkstaden

a. 

jämföra identifieringsdata för den rörelsesensor som är inkopplad i växellådan med identifieringsdata för den kopplade rörelsesensor som är registrerad i fordonsenheten,

b. 

kontrollera om informationen på installationsskylten stämmer överens med informationen i fordonsenhetens register,

c. 

kontrollera om rörelsesensorns serienummer och typgodkännandenummer – om dessa anges på rörelsesensorn – stämmer överens med informationen i färdskrivarens dataminne,

d. 

jämföra identifieringsdata på den externa GNSS-anordningens typskylt, om sådana finns, med de som är lagrade i fordonsenhetens dataminne.

412) Verkstäderna ska i sina besiktningsrapporter ange om brutna plomberingar eller manipuleringsutrustning har upptäckts. Dessa rapporter ska sparas av verkstäderna i minst två år och på förfrågan ställas till den behöriga myndighetens förfogande.

413) Dessa besiktningar ska inbegripa en kalibrering och ett förebyggande byte av de plomberingar vars anbringande ligger inom verkstädernas ansvar..

6.5   Uppmätning av fel

414) Uppmätning av fel vid installation och i drift ska genomföras under följande förutsättningar, vilka ska anses utgöra standardiserade provningsförhållanden:

— 
Fordon utan last och i körklart skick.
— 
Däcktryck enligt tillverkarens anvisningar.
— 
Däckförslitning inom av nationell lag tillåtna gränsvärden.
— 
Fordonets rörelse:
— 
Fordonet ska, framdrivet av sin egen motor, röra sig framåt i rät linje och på jämnt underlag med en hastighet av 50 ± 5 km/h. Mätsträckan ska vara åtminstone 1 000  m.
— 
Förutsatt att provningen kan ske med jämförbar precision får även alternativa metoder, t.ex. en passande provbänk, användas vid provningen.

6.6   Reparationer

415) Verkstäderna ska kunna överföra data från färdskrivare för att kunna återlämna dessa data till berört transportföretag.

416) Godkända verkstäder ska till transportföretagen utfärda ett intyg om att data inte går att överföra, om data som registrerats tidigare inte kan överföras på grund av att färdskrivaren inte fungerar korrekt även efter reparation i den berörda verkstaden. Verkstäderna ska behålla en kopia av varje utfärdat intyg i minst ett år.

7   UTFÄRDANDE AV KORT

De förfaranden för utfärdande av kort som medlemsstaterna upprättar ska överensstämma med följande:

417) Numret på det färdskrivarkort som utfärdas för första gången till en sökande ska ha ett löpnummer (i förekommande fall) och ett ersättningsindex och ett förnyelseindex som alla sätts till ”0”.

418) Kortnumren på alla opersonliga färdskrivarkort som har utfärdats till ett enskilt kontrollorgan, en enskild verkstad eller ett enskilt transportföretag ska ha samma 13 första siffror, och samtliga ska ha sitt eget löpnummer.

419) Ett färdskrivarkort som utfärdas som ersättning för ett befintligt färdskrivarkort ska ha samma kortnummer som det ersatta kortet förutom att ersättningsindex ska ökas med ”1” (i ordningen 0, …, 9, A, …, Z).

420) Ett färdskrivarkort som utfärdas som ersättning för ett befintligt färdskrivarkort ska ha samma sista giltighetsdag som det ersatta kortet.

421) Ett färdskrivarkort som utfärdas som förnyelse av ett befintligt färdskrivarkort ska ha samma kortnummer som det förnyade kortet förutom att ersättningsindex åter ska sättas till ”0” och att förnyelseindex ska ökas med ”1” (i ordningen 0, …, 9, A, …, Z).

422) Utbyte av ett befintligt färdskrivarkort för att ändra administrativa uppgifter ska ske i enlighet med reglerna för förnyelse om det sker i samma medlemsstat, eller reglerna för det första utfärdandet om det utförs av en annan medlemsstat.

423) Utrymmet för kortinnehavarens efternamn ska, när det gäller icke-personliga verkstads- eller kontrollkort, användas för verkstadens eller kontrollorganets namn eller för montörens eller kontrolltjänstemannens namn, om medlemsstaten bestämmer detta.

424) Medlemsstater ska utväxla data elektroniskt för att i enlighet med artikel 31 i förordning (EU) nr 165/2014 säkerställa att varje förarkort som de utfärdar är unikt.

8   TYPGODKÄNNANDE AV FÄRDSKRIVARE OCH FÄRDSKRIVARKORT

8.1   Allmänt

▾M1

I detta kapitel avses med termen ”färdskrivare””färdskrivare eller dess komponenter”. Inget typgodkännande krävs för kablarna mellan rörelsesensorn och fordonsenheten, mellan den externa GNSS-anordningen och fordonsenheten eller mellan den externa kommunikationsanordningen för fjärravläsning och fordonsenheten. Det papper som används i färdskrivaren ska anses vara en av färdskrivarens komponenter.

Alla tillverkare får ansöka om typgodkännande av färdskrivarkomponenter tillsammans med alla andra färdskrivarkomponenter, under förutsättning att varje komponent uppfyller kraven i denna bilaga. Som ett alternativ får tillverkare även ansöka om typgodkännande av färdskrivare.

Enligt vad som beskrivs i definitionen i artikel 2.10 i denna förordning kan det finnas varianter av fordonsenheter med olika sammansättningar av komponenter. Oavsett fordonsenhetens sammansättning av komponenter omfattas den externa antennen och (i förekommande fall) den antennsplitter som är ansluten till GNSS-mottagaren eller till kommunikationsanordningen för fjärravläsning inte av fordonsenhetens typgodkännande.

Icke desto mindre ska tillverkare som erhållit typgodkännande för färdskrivare upprätthålla en allmänt tillgänglig förteckning över kompatibla antenner och splittrar för varje typ av godkänd fordonsenhet, extern GNSS-anordning och extern kommunikationsanordning för fjärravläsning.

▾B

425) Färdskrivare ska lämnas in för typgodkännande, komplett med eventuella integrerade extra anordningar.

426) Typgodkännande av färdskrivare och färdskrivarkort ska inbegripa säkerhetsprovningar, funktionsprovningar och provningar med avseende på driftskompatibilitet. Positiva resultat från var och en av dessa provningar ska anges i ett lämpligt intyg.

▾M1

427) Medlemsstaternas myndigheter för typgodkännande får inte bevilja något intyg om typgodkännande så länge de inte innehar

— 
ett säkerhetsintyg (om så krävs enligt denna bilaga),
— 
ett funktionsintyg, och
— 
ett intyg om driftskompatibilitet (om så krävs enligt denna bilaga)

för den färdskrivare eller det färdskrivarkort som är föremål för ansökan om typgodkännande.

▾B

428) Varje ändring av färdskrivarens programvara eller maskinvara eller av det slag av material som används för dess tillverkning ska, innan den tas i bruk, anmälas till den myndighet som beviljade typgodkännandet av färdskrivaren. Denna myndighet ska för tillverkaren bekräfta utvidgningen av typgodkännandet, eller får begära en uppdatering eller bekräftelse av berörda funktionsintyg, säkerhetsintyg och/eller intyg om driftskompatibilitet.

▾M3

429) Förfaranden för att uppdatera programvaran i färdskrivaren på plats ska godkännas av den myndighet som beviljade typgodkännandet av färdskrivaren. Uppdatering av programvaran får inte innebära att de föraraktivitetsdata som finns lagrade i färdskrivaren ändras eller tas bort. Programvaran får bara uppdateras på färdskrivartillverkarens ansvar.

430) Typgodkännande av programvaruändringar som syftar till att uppdatera en redan typgodkänd färdskrivare får inte avvisas om dessa ändringar endast gäller funktioner som inte specificeras i denna bilaga. Programvaruuppdatering i en färdskrivare får utesluta införande av nya teckenmängder om detta inte är tekniskt genomförbart.

▾B

8.2   Säkerhetsintyg

431) Säkerhetsintyget ska utfärdas i enlighet med bestämmelserna i tillägg 10 till denna bilaga. Intyget krävs för följande färdskrivarkomponenter: fordonsenhet, rörelsesensor, extern GNSS-anordning och färdskrivarkort.

432) I de exceptionella fall då de myndigheter som ansvarar för säkerhetscertifieringen vägrar att certifiera ny utrustning med hänvisning till att säkerhetsmekanismerna är föråldrade ska typgodkännandet endast i dessa specifika och exceptionella fall fortsätta att beviljas om det inte finns någon annan lösning som är förenlig med förordningen.

433) I sådana fall ska den berörda medlemsstaten utan dröjsmål underrätta Europeiska kommissionen, som inom tolv kalendermånader efter det att typgodkännandet har utfärdats ska inleda ett förfarande för att säkerställa att säkerheten har återställts till sin ursprungliga nivå.

8.3   Funktionsintyg

434) Alla som ansöker om typgodkännande ska förse medlemsstatens myndighet för typgodkännande med allt det material och alla de handlingar som myndigheten anser nödvändiga.

435) Tillverkare ska inom en månad efter en sådan begäran tillhandahålla relevanta prover av de produkter som ansökan om typgodkännande gäller, samt tillhörande dokumentation, som begärs av de laboratorier som har utsetts till att utföra funktionsprovningar. Eventuella kostnader till följd av en sådan begäran ska bäras av den begärande enheten. Laboratorier ska behandla alla kommersiellt känsliga uppgifter förtroligt.

436) Ett funktionsintyg får inte utfärdas till en tillverkare förrän minst alla de funktionsprovningar som anges i tillägg 9 har genomgåtts med positivt resultat.

437) Myndigheten för typgodkännande ska utfärda funktionsintyget. Förutom mottagarens namn och identifiering av modellen ska detta intyg innehålla en detaljerad förteckning över utförda provningar och erhållna resultat.

438) Funktionsintyget för en färdskrivarkomponent ska även innehålla uppgift om typgodkännandenumren för de andra typgodkända kompatibla färdskrivarkomponenter som provats i samband med komponentens certifiering.

439) Funktionsintyget för en färdskrivarkomponent ska även ange den ISO- eller CEN-standard som använts vid certifieringen av funktionsgränssnittet.

8.4   Intyg om driftskompatibilitet

440) Provningar av driftskompatibilitet ska utföras av ett enda laboratorium under Europeiska kommissionens ansvar och överinseende.

441) Laboratoriet ska registrera de ansökningar om provningar av driftskompatibilitet som tillverkare lämnar in i den ordning som de inkommer.

442) Ansökningarna får inte registreras officiellt förrän laboratoriet förfogar över

— 
allt det material och alla de handlingar som krävs för provningen av driftskompatibilitet,
— 
motsvarande säkerhetsintyg, och
— 
motsvarande funktionsintyg.

Tillverkaren ska informeras om registreringsdatum för ansökan.

▾M3

443) Laboratoriet får inte utföra några provningar av driftskompatibiliteten hos en färdskrivare eller ett färdskrivarkort som inte genomgått en sårbarhetsanalys med positivt resultat i en säkerhetsutvärdering och en funktionsutvärdering, utom i de exceptionella fall som beskrivs i krav 432.

▾B

444) En tillverkare som ansöker om provningar av driftskompatibilitet ska åta sig att till det laboratorium som ansvarar för provningarna överlämna allt det material och alla de handlingar som tillverkaren anskaffat för att utföra provningarna.

445) Provningar av driftskompatibilitet ska, i enlighet med bestämmelserna i tillägg 9 till denna bilaga, utföras för alla de typer av färdskrivare och färdskrivarkort

— 
för vilka typgodkännandet fortfarande gäller, eller
— 
för vilka typgodkännandet håller på att avgöras och ett giltigt intyg om driftskompatibilitet redan finns.

446) Provningen av driftskompatibilitet ska omfatta samtliga generationer av färdskrivare eller färdskrivarkort som fortfarande är i bruk.

▾M3

447) Intyget om driftskompatibilitet ska utfärdas av laboratoriet till tillverkaren först efter det att alla nödvändiga provningar av driftskompatibilitet har genomgåtts med positivt resultat och efter det att tillverkaren har visat att både ett giltigt funktionsintyg och ett giltigt säkerhetsintyg för produkten har beviljats, utom i de exceptionella fall som beskrivs i krav 432.

▾B

448) Om provningarna av driftskompatibilitet inte har genomgåtts med positivt resultat för en eller flera färdskrivare eller färdskrivarkort får något intyg om driftskompatibilitet inte utfärdas förrän den ansökande tillverkaren har genomfört nödvändiga ändringar och klarat provningarna av driftskompatibilitet. Laboratoriet ska identifiera orsaken till problemet, med hjälp av de tillverkare som berörs av detta driftskompatibilitetsfel, och ska försöka hjälpa den ansökande tillverkaren att finna en teknisk lösning. Om tillverkaren har ändrat sin produkt är det tillverkarens ansvar att hos berörda myndigheter förvissa sig om att säkerhetsintyget och funktionsintygen fortfarande gäller.

449) Intyget om driftskompatibilitet gäller i sex månader. Det återkallas vid utgången av denna period om tillverkaren inte har erhållit ett motsvarande intyg om typgodkännande. Tillverkaren ska vidarebefordra det till den myndighet för typgodkännande i den medlemsstat som har utfärdat funktionsintyget.

450) Delar som kan ligga till grund för driftskompatibilitetsfel får inte användas i vinstsyfte eller leda till dominant ställning.

8.5   Intyg om typgodkännande

451) Medlemsstatens myndighet för typgodkännande får utfärda intyget om typgodkännande så snart som den har de tre nödvändiga intygen.

452) Intyget om typgodkännande för en färdskrivarkomponent ska även innehålla uppgift om typgodkännandenumren för den övriga typgodkända driftskompatibla färdskrivarutrustningen.

453) Myndigheten för typgodkännande ska ge en kopia av intyget om typgodkännande till det laboratorium som ansvarar för provningarna av driftskompatibiliteten vid den tidpunkt då intyget utfärdas till tillverkaren.

454) Det laboratorium som är behörigt för provningar av driftskompatibilitet ska ha en offentlig webbplats med en uppdaterad förteckning över de färdskrivar- eller färdskrivarkortsmodeller

— 
för vilka en ansökan om provningar av driftskompatibilitet har registrerats,
— 
för vilka intyg (även provisoriskt) om driftskompatibilitet har erhållits, och
— 
för vilka intyg om typgodkännande har erhållits.

8.6   Undantagsförfarande: första intyg om driftskompatibilitet för andra generationens färdskrivare och färdskrivarkort

455) Inom fyra månader efter det att en första uppsättning av andra generationens färdskrivare och färdskrivarkort (förarkort, verkstadskort, kontrollkort och företagskort) har intygats vara driftskompatibla ska alla utfärdade intyg om driftskompatibilitet (inbegripet de första), med avseende på de ansökningar som registrerats under denna period, anses vara provisoriska.

456) Om alla berörda produkter vid utgången av denna period är ömsesidigt driftskompatibla ska alla motsvarande intyg om driftskompatibilitet bli slutliga.

457) Om driftskompatibilitetsfel påträffas under denna period ska det laboratorium som ansvarar för provningarna av driftskompatibilitet identifiera orsakerna till problemen med hjälp av alla berörda tillverkare, och uppmana dem att genomföra nödvändiga ändringar.

458) Om driftskompatibilitetsproblemen kvarstår vid utgången av denna period ska det laboratorium som ansvarar för provningarna av driftskompatibilitet, i samarbete med berörda tillverkare och med de myndigheter för typgodkännande som utfärdade motsvarande funktionsintyg, ta reda på orsakerna till kompatibilitetsfelen och ange vilka ändringar som var och en av de berörda tillverkarna bör göra. Sökandet efter tekniska lösningar får pågå i högst två månader. Om ingen gemensam lösning har hittats ska kommissionen därefter, efter att ha rådfrågat det laboratorium som ansvarar för provningarna av driftskompatibiliteten, avgöra för vilken eller vilka färdskrivare och för vilket eller vilka kort ett slutligt intyg om driftskompatibilitet beviljas, och motivera detta.

459) Alla de ansökningar om provningar av driftskompatibilitet som laboratoriet registrerar, mellan utgången av fyramånadersperioden efter det att det första provisoriska intyget om driftskompatibilitet har utfärdats och datumet för det beslut av kommissionen som avses i krav 455, ska senareläggas tills de inledande kompatibilitetsproblemen har lösts. Dessa ansökningar handläggs sedan i den ordning de registrerats.


Tillägg 1

DATAKATALOG

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1.

INLEDNING

1.1.

Metod för definition av datatyper

1.2.

Referenser

2.

DEFINITIONER AV DATATYPER

2.1.

ActivityChangeInfo

2.2.

Address

2.3.

AESKey

2.4.

AES128Key

2.5.

AES192Key

2.6.

AES256Key

2.7.

BCDString

2.8.

CalibrationPurpose

2.9.

CardActivityDailyRecord

2.10.

CardActivityLengthRange

2.11.

CardApprovalNumber

▾M3

2.11a.

CardBorderCrossings

2.11b.

CardBorderCrossingRecord

▾B

2.12.

CardCertificate

2.13.

CardChipIdentification

2.14.

CardConsecutiveIndex

2.15.

CardControlActivityDataRecord

2.16.

CardCurrentUse

2.17.

CardDriverActivity

2.18.

CardDrivingLicenceInformation

2.19.

CardEventData

2.20.

CardEventRecord

2.21.

CardFaultData

2.22.

CardFaultRecord

2.23.

CardIccIdentification

2.24.

CardIdentification

▾M3

2.24a.

CardLoadTypeEntries

2.24b.

CardLoadTypeEntryRecord

2.24c.

CardLoadUnloadOperations

2.24d.

CardLoadUnloadRecord

▾B

2.25.

CardMACertificate

2.26.

CardNumber

▾M3

2.26a.

CardPlaceAuthDailyWorkPeriod

▾B

2.27.

CardPlaceDailyWorkPeriod

2.28.

CardPrivateKey

2.29.

CardPublicKey

2.30.

CardRenewalIndex

2.31.

CardReplacementIndex

2.32.

CardSignCertificate

2.33.

CardSlotNumber

2.34.

CardSlotsStatus

2.35.

CardSlotsStatusRecordArray

2.36.

CardStructureVersion

2.37.

CardVehicleRecord

2.38.

CardVehiclesUsed

2.39.

CardVehicleUnitRecord

2.40.

CardVehicleUnitsUsed

2.41.

Certificate

2.42.

CertificateContent

2.43.

CertificateHolderAuthorisation

2.44.

CertificateRequestID

2.45.

CertificationAuthorityKID

2.46.

CompanyActivityData

2.47.

CompanyActivityType

2.48.

CompanyCardApplicationIdentification

▾M3

2.48a.

CompanyCardApplicationIdentificationV2

▾B

2.49.

CompanyCardHolderIdentification

2.50.

ControlCardApplicationIdentification

▾M3

2.50a.

ControlCardApplicationIdentificationV2

▾B

2.51.

ControlCardControlActivityData

2.52.

ControlCardHolderIdentification

2.53.

ControlType

2.54.

CurrentDateTime

2.55.

CurrentDateTimeRecordArray

2.56.

DailyPresenceCounter

2.57.

Datef

2.58.

DateOfDayDownloaded

2.59.

DateOfDayDownloadedRecordArray

2.60.

Distance

▾M3

2.60a.

DownloadInterfaceVersion

▾B

2.61.

DriverCardApplicationIdentification

▾M3

2.61a.

DriverCardApplicationIdentificationV2

▾B

2.62.

DriverCardHolderIdentification

▾M1

2.63.

Reserverat för framtida användning (RFU, Reserved for future use)

▾B

2.64.

EGFCertificate

2.65.

EmbedderIcAssemblerId

2.66.

EntryTypeDailyWorkPeriod

2.67.

EquipmentType

2.68.

EuropeanPublicKey

2.69.

EventFaultRecordPurpose

2.70.

EventFaultType

2.71.

ExtendedSealIdentifier

2.72.

ExtendedSerialNumber

2.73.

FullCardNumber

2.74.

FullCardNumberAndGeneration

2.75.

Generation

2.76.

GeoCoordinates

2.77.

GNSSAccuracy

▾M1

2.78.

GNSSAccumulatedDriving

2.79.

GNSSAccumulatedDrivingRecord

▾M3

2.79a.

GNSSAuthAccumulatedDriving

2.79b.

GNSSAuthStatusADRecord

2.79c.

GNSSPlaceAuthRecord

▾B

2.80.

GNSSPlaceRecord

2.81.

HighResOdometer

2.82.

HighResTripDistance

2.83.

HolderName

▾M3

2.84.

Reserverat för framtida användning (RFU, Reserved for future use)

▾B

2.85.

K-ConstantOfRecordingEquipment

2.86.

KeyIdentifier

2.87.

KMWCKey

2.88.

Language

2.89.

LastCardDownload

▾M3

2.89a.

LengthOfFollowingData

▾B

2.90.

LinkCertificate

▾M3

2.90a.

LoadType

▾B

2.91.

L-TyreCircumference

2.92.

MAC

2.93.

ManualInputFlag

2.94.

ManufacturerCode

2.95.

ManufacturerSpecificEventFaultData

2.96.

MemberStateCertificate

2.97.

MemberStateCertificateRecordArray

2.98.

MemberStatePublicKey

2.99.

Namn

2.100.

NationAlpha

2.101.

NationNumeric

▾M3

2.101a.

NoOfBorderCrossingRecords

▾B

2.102.

NoOfCalibrationRecords

2.103.

NoOfCalibrationsSinceDownload

2.104.

NoOfCardPlaceRecords

2.105.

NoOfCardVehicleRecords

2.106.

NoOfCardVehicleUnitRecords

2.107.

NoOfCompanyActivityRecords

2.108.

NoOfControlActivityRecords

2.109.

NoOfEventsPerType

2.110.

NoOfFaultsPerType

▾M1

2.111.

NoOfGNSSADRecords

▾M3

2.111a.

NoOfLoadUnloadRecords

▾B

2.112.

NoOfSpecificConditionRecords

▾M3

2.112a.

NoOfLoadTypeEntryRecords

▾B

2.113.

OdometerShort

2.114.

OdometerValueMidnight

▾M3

2.114a.

OperationType

▾B

2.115.

OdometerValueMidnightRecordArray

2.116.

OverspeedNumber

▾M3

2.116a.

PlaceAuthRecord

2.116b.

PlaceAuthStatusRecord

▾B

2.117.

PlaceRecord

▾M3

2.117a.

PositionAuthenticationStatus

▾B

2.118.

PreviousVehicleInfo

2.119.

PublicKey

2.120.

RecordType

2.121.

RegionAlpha

2.122.

RegionNumeric

2.123.

RemoteCommunicationModuleSerialNumber

2.124.

RSAKeyModulus

2.125.

RSAKeyPrivateExponent

2.126.

RSAKeyPublicExponent

2.127.

RtmData

2.128.

SealDataCard

2.129.

SealDataVu

2.130.

SealRecord

2.131.

SensorApprovalNumber

2.132.

SensorExternalGNSSApprovalNumber

2.133.

SensorExternalGNSSCoupledRecord

2.134.

SensorExternalGNSSIdentification

2.135.

SensorExternalGNSSInstallation

2.136.

SensorExternalGNSSOSIdentifier

2.137.

SensorExternalGNSSSCIdentifier

2.138.

SensorGNSSCouplingDate

2.139.

SensorGNSSSerialNumber

2.140.

SensorIdentification

2.141.

SensorInstallation

2.142.

SensorInstallationSecData

2.143.

SensorOSIdentifier

2.144.

SensorPaired

2.145.

SensorPairedRecord

2.146.

SensorPairingDate

2.147.

SensorSCIdentifier

2.148.

SensorSerialNumber

2.149.

Signature

2.150.

SignatureRecordArray

2.151.

SimilarEventsNumber

2.152.

SpecificConditionRecord

2.153.

SpecificConditions

2.154.

SpecificConditionType

2.155.

Hastighet

2.156.

SpeedAuthorised

2.157.

SpeedAverage

2.158.

SpeedMax

▾M3

2.158a.

TachographCardsGen1Suppression

▾B

2.159.

TachographPayload

▾M1

2.160.

Reserverat för framtida användning (RFU, Reserved for future use)

▾B

2.161.

TDesSessionKey

2.162.

TimeReal

2.163.

TyreSize

2.164.

VehicleIdentificationNumber

2.165.

VehicleIdentificationNumberRecordArray

2.166.

VehicleRegistrationIdentification

▾M3

2.166a.

VehicleRegistrationIdentificationRecordArray

▾B

2.167.

VehicleRegistrationNumber

2.168.

VehicleRegistrationNumberRecordArray

2.169.

VuAbility

2.170.

VuActivityDailyData

2.171.

VuActivityDailyRecordArray

2.172.

VuApprovalNumber

2.173.

VuCalibrationData

2.174.

VuCalibrationRecord

2.175.

VuCalibrationRecordArray

2.176.

VuCardIWData

2.177.

VuCardIWRecord

2.178.

VuCardIWRecordArray

2.179.

VuCardRecord

2.180.

VuCardRecordArray

2.181.

VuCertificate

2.182.

VuCertificateRecordArray

2.183.

VuCompanyLocksData

2.184.

VuCompanyLocksRecord

2.185.

VuCompanyLocksRecordArray

▾M3

2.185a.

VuConfigurationLengthRange

▾B

2.186.

VuControlActivityData

2.187.

VuControlActivityRecord

2.188.

VuControlActivityRecordArray

2.189.

VuDataBlockCounter

2.190.

VuDetailedSpeedBlock

2.191.

VuDetailedSpeedBlockRecordArray

2.192.

VuDetailedSpeedData

▾M3

2.192a.

VuDigitalMapVersion

▾B

2.193.

VuDownloadablePeriod

2.194.

VuDownloadablePeriodRecordArray

2.195.

VuDownloadActivityData

2.196.

VuDownloadActivityDataRecordArray

2.197.

VuEventData

2.198.

VuEventRecord

2.199.

VuEventRecordArray

2.200.

VuFaultData

2.201.

VuFaultRecord

2.202.

VuFaultRecordArray

▾M1

2.203.

VuGNSSADRecord

▾M3

2.203a.

VuBorderCrossingRecord

2.203b.

VuBorderCrossingRecordArray

▾M1

2.204.

VuGNSSADRecordArray

▾M3

2.204a.

VuGnssMaximalTimeDifference

▾B

2.205.

VuIdentification

2.206.

VuIdentificationRecordArray

2.207.

VuITSConsentRecord

2.208.

VuITSConsentRecordArray

▾M3

2.208a.

VuLoadUnloadRecord

2.208b.

VuLoadUnloadRecordArray

▾B

2.209.

VuManufacturerAddress

2.210.

VuManufacturerName

2.211.

VuManufacturingDate

2.212.

VuOverSpeedingControlData

2.213.

VuOverSpeedingControlDataRecordArray

2.214.

VuOverSpeedingEventData

2.215.

VuOverSpeedingEventRecord

2.216.

VuOverSpeedingEventRecordArray

2.217.

VuPartNumber

2.218.

VuPlaceDailyWorkPeriodData

2.219.

VuPlaceDailyWorkPeriodRecord

2.220.

VuPlaceDailyWorkPeriodRecordArray

2.221.

VuPrivateKey

2.222.

VuPublicKey

▾M3

2.222a.

VuRtcTime

▾B

2.223.

VuSerialNumber

2.224.

VuSoftInstallationDate

2.225.

VuSoftwareIdentification

2.226.

VuSoftwareVersion

2.227.

VuSpecificConditionData

2.228.

VuSpecificConditionRecordArray

2.229.

VuTimeAdjustmentData

▾M1

2.230.

Reserverat för framtida användning (RFU, Reserved for future use)

2.231.

Reserverat för framtida användning (RFU, Reserved for future use)

▾B

2.232.

VuTimeAdjustmentRecord

2.233.

VuTimeAdjustmentRecordArray

2.234.

WorkshopCardApplicationIdentification

▾M3

2.234a.

WorkshopCardApplicationIdentificationV2

2.234b.

WorkshopCardCalibrationAddData

2.234c.

WorkshopCardCalibrationAddDataRecord

▾B

2.235.

WorkshopCardCalibrationData

2.236.

WorkshopCardCalibrationRecord

2.237.

WorkshopCardHolderIdentification

2.238.

WorkshopCardPIN

2.239.

W-VehicleCharacteristicConstant

2.240.

VuPowerSupplyInterruptionRecord

2.241.

VuPowerSupplyInterruptionRecordArray

2.242.

VuSensorExternalGNSSCoupledRecordArray

2.243.

VuSensorPairedRecordArray

3.

DEFINITIONER AV INTERVALL FÖR VÄRDEN OCH STORLEKAR

4.

TECKENMÄNGDER

5.

KODNING

6.

OBJEKTIDENTIFIERARE OCH TILLÄMPNINGSIDENTIFIERARE

6.1.

Objektidentifierare

6.2.

Tillämpningsidentifierare

1.   INLEDNING

I detta tillägg specificeras de dataformat, dataelement och datastrukturer som används i färdskrivaren och på färdskrivarkorten.

1.1.   Metod för definition av datatyper

I detta tillägg används ASN.1 (Abstract Syntax Notation One) för att definiera datatyper. Det gör det möjligt att definiera enkla och strukturerade data utan att ange någon specifik överföringssyntax (kodningsregler) som är beroende av tillämpning och miljö.

Namngivning enligt ASN.1 sker i enlighet med ISO/IEC 8824-1. Detta innebär följande:

— 
Innebörden av datatypen anges, där så är möjligt, genom de namn som väljs.
— 
Om en datatyp är en sammansättning av andra datatyper, utgörs datatypsnamnet fortfarande av en enda sekvens av alfabetiska tecken som börjar med en versal. Versaler används dock inne i namnet för att ge motsvarande betydelse.
— 
I allmänhet avser datatypsnamnen namnet på de datatyper från vilka de konstrueras, den utrustning i vilken data lagras och den funktion som hänförs till dessa data.

Om en ASN.1-typ redan har definierats som en del av en annan standard och om den kommer ifråga för användning i färdskrivaren definieras denna ASN.1-typ i detta tillägg.

För att möjliggöra flera typer av kodningsregler begränsas vissa ASN.1-typer i detta tillägg av identifierare för värdeintervall. Identifierare för värdeintervall definieras i avsnitt 3 och i tillägg 2.

1.2.   Referenser

Följande referenser används i detta tillägg:

ISO 639

Code for the representation of names of languages. First Edition: 1988.

ISO 3166

Codes for the representation of names of countries and their subdivisions – Part 1: Country codes, 2013

ISO 3779

Road vehicles – Vehicle identification number (VIN) – Content and structure. 2009

ISO/IEC 7816-5

Identification cards – Integrated circuit cards – Part 5: Registration of application providers.

Second edition: 2004.

ISO/IEC 7816-6

Identification cards – Integrated circuit cards – Part 6: Interindustry data elements for interchange, 2004 + Technical Corrigendum 1: 2006

ISO/IEC 8824-1

Information technology – Abstract Syntax Notation One (ASN.1): Specification of basic notation. 2008 + Technical Corrigendum 1: 2012 and Technical Corrigendum 2: 2014.

ISO/IEC 8825-2

Information technology – ASN.1 encoding rules: Specification of Packed Encoding Rules (PER). 2008.

ISO/IEC 8859-1

Information technology – 8 bit single-byte coded graphic character sets – Part 1: Latin alphabet No.1. First edition: 1998.

ISO/IEC 8859-7

Information technology – 8 bit single-byte coded graphic character sets – Part 7: Latin/Greek alphabet. 2003.

ISO 16844-3

Road vehicles – Tachograph systems – Motion Sensor Interface. 2004 + Technical Corrigendum 1: 2006..

TR-03110-3

BSI / ANSSI Technical Guideline TR-03110-3, Advanced Security Mechanisms for Machine Readable Travel Documents and eIDAS Token – Part 3 Common Specifications, version 2.20, 3. February 2015

2.   DEFINITIONER AV DATATYPER

▾M3

För samtliga nedanstående datatyper kommer standardvärdet för ett ”okänt” (unknown) eller ”ej tillämpligt” (not applicable) innehåll att skapas genom att dataelementet fylls med byte med värdet FF Hex, om inget annat anges.

Alla datatyper används för tillämpningar i generation 1 och generation 2 om inget annat anges. Om datatyper endast används för tillämpningar i generation 2, version 2 anges detta uttryckligen.

För datatyper som används för tillämpningar i generation 1 och generation 2 är den storlek som anges i detta tillägg den som gäller tillämpningar i generation 2. Läsaren antas redan känna till storleken för tillämpningar i generation 1. De numrerade krav i bilaga IC som rör sådana datatyper omfattar tillämpningar i både generation 1 och generation 2.

Datatyper som inte är definierade för kort i generation 1 lagras inte i den tillämpning i generation 1 som finns i kort i generation 2. Särskilt gäller följande:

— 
Typgodkännandenummer som lagras i den tillämpning i generation 1 som finns i kort i generation 2 trunkeras vid behov till de första 8 tecknen.
— 
För den särskilda omständigheten ”FERRY/TRAIN CROSSING lagras endast startflaggan i den tillämpning i generation 1 som finns i kort i generation 2.”.

▾B

2.1.   ActivityChangeInfo

Denna datatyp gör det möjligt att inom ett ord på två byte koda kortplatsstatus kl. 00.00 och/eller körningsstatus kl. 00.00 och/eller ändringar av aktivitet och/eller ändringar av körningsstatus och/eller ändringar av kortstatus för en förare eller medförare. Denna datatyp berörs av krav 105, 266, 291, 320, 321, 343 och 344 i bilaga 1C.

Värdetilldelningoktettgrupperad: ”scpaatttttttttt”B (16 bitar)

För dataminnesregistreringar (eller kortplatsstatus):

”s”B

Kortplats:

”0”B: DRIVER (förare)
”1”B: CO-DRIVER (medförare)

”c”B

Körningsstatus:

”0”B: SINGLE (ensam förare)
”1”B: CREW (besättning)

”p”B

Status för förarkort (eller verkstadskort) i relevant kortplats:

”0”B: INSERTED (det finns ett kort insatt)
”1”B: NOT INSERTED (det finns inget kort insatt)

”aa”B

Aktivitet:

”00”B: BREAK/REST (rast/vila),
”01”B: AVAILABILITY (tillgänglighet),
”10”B: WORK (annat arbete),
”11”B: DRIVING (körning)

”ttttttttttt”B

Tidpunkt för ändring: Antal minuter sedan kl. 00.00 dagen ifråga.

För kortregistreringar (förar- eller verkstadskort) (och körningsstatus):

”s”B

Kortplats (ej relevant när ”p” = 1 förutom anmärkning nedan):

”0”B: DRIVER (förare)
”1”B: CO-DRIVER (medförare)

”c”B

Körningsstatus (fallet ”p” = 0) eller

följande aktivitetsstatus (fallet ”p” = 1):

”0”B: SINGLE (ensam förare),
”0”B: UNKNOWN (okänd)
”1”B: CREW (besättning),
”1”B: KNOWN (känd = manuellt angiven)

”p”B

Kortstatus:

”0”B: INSERTED (kortet är insatt i en färdskrivare)
”1”B: NOT INSERTED (kortet är uttaget, dvs. inte insatt i en färdskrivare).

”aa”B

Aktivitet (ej relevant när ”p” = 1 och ”c” = 0 förutom anmärkning nedan):

”00”B: BREAK/REST (rast/vila),
”01”B: AVAILABILITY (tillgänglighet),
”10”B: WORK (annat arbete),
”11”B: DRIVING (körning)

”ttttttttttt”B

Tidpunkt för ändring: Antal minuter sedan kl. 00.00 dagen ifråga.

Observera när det gäller ”uttag av kort”:

För ett kort som tas ut gäller följande:

— 
”s” är relevant och anger den kortplats från vilken kortet tas ut.
— 
”c” måste sättas till 0.
— 
”p” måste sättas till 1.
— 
”aa” måste koda den innevarande aktivitet som var vald vid den tidpunkten.

Till följd av en manuell angivelse får bitarna ”c” och ”aa” i ordet (som lagras i ett kort) skrivas över senare för att återspegla angivelsen.

2.2.   Address

En adress.

codePage specificerar en teckenmängd som definieras i kapitel 4.

address är en adress som kodats enligt den specificerade teckenmängden.

2.3.   AESKey

Generation 2:

En AES-nyckel med en längd av 128, 192 eller 256 bitar.

Värdetilldelning: Ej närmare angiven.

2.4.   AES128Key

Generation 2:

En AES128-nyckel.

length anger längden för AES128-nyckeln i oktetter.

aes128Key är en AES-nyckel med en längd av 128 bitar.

Värdetilldelning:

Längden ska ha värdet 16.

2.5.   AES192Key

Generation 2:

En AES192-nyckel.

length anger längden för AES192-nyckeln i oktetter.

aes192Key är en AES-nyckel med en längd av 192 bitar.

Värdetilldelning:

Längden ska ha värdet 24.

2.6.   AES256Key

Generation 2:

En AES256-nyckel.

length anger längden för AES256-nyckeln i oktetter.

aes256Key är en AES-nyckel med en längd av 256 bitar.

Värdetilldelning:

Längden ska ha värdet 32.

2.7.   BCDString

BCDString tillämpas för binärkodad decimal notation (BCD, Binary Code Decimal). Denna datatyp används för att återge en decimalsiffra i en semi-oktett (4 bitar). BCDString bygger på ISO/IEC 8824-1 ′CharacterStringType′.

BCDString använder en ”hstring”-notation. Den hexadecimala siffran längst till vänster ska vara den mest signifikanta semi-oktetten i den första oktetten. För att producera en multipel av oktetter ska semi-oktetter bestående av nollor efter behov införas från semi-oktettpositionen längst till vänster i den första oktetten.

Följande siffror är tillåtna: 0, 1, .. 9.

2.8.   CalibrationPurpose

Kod som förklarar varför en mängd av kalibreringsparametrar registrerades. Denna datatyp berörs av krav 097 och 098 i bilaga 1B och krav 119 i bilaga 1C.

Värdetilldelning:

Generation 1:

”00”H

reserverat värde,

”01”H

aktivering: registrering av kända kalibreringsparametrar, vid tidpunkten för aktivering av fordonsenheten,

”02”H

första installation: första kalibrering av fordonsenheten efter aktivering,

”03”H

installation: första kalibrering av fordonsenheten i nuvarande fordon,

”04”H

periodisk besiktning.

Generation 2:
Jämfört med generation 1 används följande ytterligare värden:

”05”H

angivelse av fordonets registreringsnummer (VRN) från företag,

”06”H

tidsinställning utan kalibrering,

”07”H–”7F”H

RFU.

”80”H–”FF”H

Tillverkarspecifik.

2.9.   CardActivityDailyRecord

Information lagrad i ett kort om föraraktiviteter under en viss kalenderdag. Denna datatyp berörs av krav 266, 291, 320 och 343 i bilaga 1C.

activityPreviousRecordLength är den totala längden i byte av den föregående dagsposten. Det största värdet ges av längden på den oktettsträng som innehåller dessa poster (se CardActivityLengthRange, tillägg 2 avsnitt 4). När denna post är den äldsta dagsposten måste värdet av activityPreviousRecordLength sättas till 0.

activityRecordLength är denna posts totala längd i byte. Det största värdet ges av längden på den oktettsträng som innehåller dessa poster.

activityRecordDate är datum för posten.

activityDailyPresenceCounter är närvaroräknaren för kortet denna dag.

activityDayDistance är den sammanlagda sträcka som tillryggalagts denna dag.

activityChangeInfo är mängden ActivityChangeInfo-data för föraren denna dag. Den får innehålla högst 1440 värden (en aktivitetsändring per minut). Denna mängd omfattar alltid den activityChangeInfo där körningsstatus kodas kl. 00.00.

2.10.   CardActivityLengthRange

Antal byte på ett förarkort eller ett verkstadskort som finns tillgängliga för lagring av föraraktivitetsposter.

Värdetilldelning: Se tillägg 2.

2.11.   CardApprovalNumber

Kortets typgodkännandenummer.

Värdetilldelning:

Godkännandenumret ska återges så som det är offentliggjort på Europeiska kommissionens motsvarande webbplats, t.ex. inklusive eventuella bindestreck. Godkännandenumret ska vara vänsterjusterat.

▾M3

2.11a.   CardBorderCrossings

Generation 2, version 2:

Information, lagrad i ett förarkort eller verkstadskort, om fordonets gränspassager mellan två länder (krav 306f och 356f i bilaga IC).

borderCrossingPointerNewestRecord är index för senast uppdaterade kortpost om gränspassage.

Värdetilldelning: Ett tal som motsvarar numeratorn för kortposten om gränspassage, och som börjar med ”0” för den första kortposten om gränspassage som förekommer i strukturen.

cardBorderCrossingRecords är mängden kortposter för gränspassage.

2.11b.   CardBorderCrossingRecord

Generation 2, version 2:

Information, lagrad i ett förarkort eller verkstadskort, om fordonets gränspassager mellan två länder (krav 147b, 306e och 356e i bilaga IC).

countryLeft är det land som fordonet lämnat, eller ett värde som anger att ingen information är tillgänglig i enlighet med krav 147b i bilaga IC. Den numeriska landskoden (NationNumeric) FF Hex (för Rest of the World) ska användas när fordonsenheten inte kan fastställa vilket land fordonet befinner sig i (t.ex. om det aktuella landet inte omfattas av de lagrade digitala kartorna).

countryEntered är det land som fordonet har anlänt till, eller det land där fordonet befinner sig vid den tidpunkt då kortets sätts in. Den numeriska landskoden (NationNumeric) FF Hex (för Rest of the World) ska användas när fordonsenheten inte kan fastställa vilket land fordonet befinner sig i (t.ex. om det aktuella landet inte omfattas av de lagrade digitala kartorna).

gnssPlaceAuthRecord innehåller information om fordonets position när fordonsenheten har detekterat att fordonet har passerat en landsgräns, eller ett värde som anger att ingen information är tillgänglig i enlighet med krav 147b i bilaga IC, samt positionens autentiseringsstatus.

vehicleOdometerValue är vägmätarställningen när fordonsenheten har detekterat att fordonet har passerat en landsgräns, eller ett värde som anger att ingen information är tillgänglig i enlighet med krav 147b i bilaga IC.

▾B

2.12.   CardCertificate

Generation 1:

Certifikat för kortets öppna nyckel.

2.13.   CardChipIdentification

Information lagrad i ett kort om identifiering av kortets integrerade krets (IC) (krav 249 i bilaga 1C). icSerialNumber tillsammans med icManufacturingReferences utgör en unik identitet för kortets chip. Enbart icSerialNumber utgör inte någon unik identitet för kortets chip.

icSerialNumber är den integrerade kretsens serienummer.

icManufacturingReferences är den specifika identifieraren för tillverkaren av den integrerade kretsen.

2.14.   CardConsecutiveIndex

Ett löpnummer för kortet (definition h)).

Värdetilldelning: (se kapitel 7 i bilaga 1C)

Ökningsföljd: ”0, …, 9, A, …, Z, a, …, z”

2.15.   CardControlActivityDataRecord

Information lagrad i ett förarkort eller verkstadskort om den senaste kontrollen av föraren (krav 274, 299, 327 och 350 i bilaga 1C).

controlType är typ av kontroll.

controlTime är datum och tidpunkt för kontrollen.

controlCardNumber är FullCardNumber för den kontrolltjänsteman som har utfört kontrollen.

controlVehicleRegistration är fordonets registreringsnummer (VRN) och registrerande medlemsstat för det fordon i vilket kontrollen ägde rum.

controlDownloadPeriodBegin och controlDownloadPeriodEnd är överförd period, om överföring utfördes.

2.16.   CardCurrentUse

Information om kortets innevarande användning (krav 273, 298, 326 och 349 i bilaga 1C).

sessionOpenTime är den tid då kortet sätts in för innevarande användning. Detta element sätts till noll då kortet tas ut.

sessionOpenVehicle är identifiering av det fordon som används för tillfället, och sätts vid insättning av kortet. Detta element sätts till noll då kortet tas ut.

2.17.   CardDriverActivity

Information lagrad i ett förarkort eller verkstadskort om förarens aktiviteter (krav 267, 268, 292, 293, 321 och 344 i bilaga 1C).

activityPointerOldestDayRecord är specificering av början av lagringsplats (antal byte från början av strängen) av äldsta fullständiga dagspost i strängen activityDailyRecords. Det största värdet ges av strängens längd.

activityPointerNewestRecord är specificering av början av lagringsplats (antal byte från strängens början) av senaste dagspost i strängen activityDailyRecords. Det största värdet ges av strängens längd.

activityDailyRecords är det utrymme som finns tillgängligt för att lagra data om förarens aktiviteter (datastruktur: CardActivityDailyRecord) för varje kalenderdag då kortet använts.

Värdetilldelning: Denna oktettsträng fylls cykliskt med poster med CardActivityDailyRecord. Vid den första användningen påbörjas lagring vid första byte i strängen. Alla nya poster fogas till slutet av den föregående posten. När strängen är full fortsätter lagringen vid första byte i strängen, oberoende av om en brytning finns inuti dataelementet. Innan nya aktivitetsdata placeras i strängen (eller innevarande activityDailyRecord förstoras, eller en ny activityDailyRecord placeras) som ersätter äldre aktivitetsdata, måste activityPointerOldestDayRecord uppdateras till att återspegla den nya placeringen av den äldsta kompletta dagsposten, och activityPreviousRecordLength för denna (nya) äldsta fullständiga dagspost måste återställas till 0.

2.18.   CardDrivingLicenceInformation

Information lagrad i förarkortet om kortinnehavarens körkortsdata (krav 259 och 284 i bilaga 1C).

drivingLicenceIssuingAuthority är den myndighet som ansvarar för utfärdandet av körkortet.

drivingLicenceIssuingNation är nationaliteten för den myndighet som utfärdade körkortet.

drivingLicenceNumber är körkortsnumret.

▾M1

2.19.   CardEventData

Generation 1:

Information lagrad i ett förarkort eller verkstadskort om händelser som förknippas med kortinnehavaren (krav 260 och 318 i bilaga IC).

CardEventData är en sekvens, som är ordnad efter stigande värde på EventFaultType, av cardEventRecords (utom poster rörande försök till säkerhetsöverträdelse, som samlas i slutet av sekvensen).

cardEventRecords är en mängd händelseposter av en viss händelsetyp (eller kategori för händelser av typen försök till säkerhetsöverträdelse).

Generation 2:

Information lagrad i ett förarkort eller verkstadskort om händelser som förknippas med kortinnehavaren (krav 285 och 341 i bilaga IC).

CardEventData är en sekvens, som är ordnad efter stigande värde på EventFaultType, av cardEventRecords (utom poster rörande försök till säkerhetsöverträdelse, som samlas i slutet av sekvensen).

cardEventRecords är en mängd händelseposter av en viss händelsetyp (eller kategori för händelser av typen försök till säkerhetsöverträdelse).

▾B

2.20.   CardEventRecord

Information lagrad i ett förarkort eller verkstadskort om en händelse som förknippas med kortinnehavaren (krav 261, 286, 318 och 341).

eventType är typ av händelse.

eventBeginTime är datum och tidpunkt för händelsens början.

eventEndTime är datum och tidpunkt för händelsens slut.

eventVehicleRegistration är fordonets registreringsnummer (VRN) och registrerande medlemsstat för det fordon i vilket händelsen ägde rum.

2.21.   CardFaultData

Information lagrad i ett förarkort eller verkstadskort om de fel som förknippas med kortinnehavaren (krav 263, 288, 318 och 341).

CardFaultData är en sekvens av postmängder för färdskrivarfel följda av postmängder för kortfel.

cardFaultRecords är en mängd av poster om fel av en viss felkategori (färdskrivare eller kort).

2.22.   CardFaultRecord

Information lagrad i ett förarkort eller verkstadskort om ett fel som förknippas med kortinnehavaren (krav 264, 289, 318 och 341 i bilaga 1C).

faultType är typ av fel.

faultBeginTime är datum och tidpunkt för felets början.

faultEndTime är datum och tidpunkt för felets slut.

faultVehicleRegistration är registreringsnummer (VRN) och registrerande medlemsstat för det fordon där felet ägde rum.

2.23.   CardIccIdentification

Information lagrad i ett kort om identifiering av kortets integrerade krets (krav 248 i bilaga 1C).

clockStop är det klockstoppläge (Clockstop mode) som definieras i tillägg 2.

cardExtendedSerialNumber är smartkortets unika serienummer som specificeras vidare i datatypen ExtendedSerialNumber.

cardApprovalNumber är kortets typgodkännandenummer.

cardPersonaliserID är identitet för kortanpassare, kodad som ManufacturerCode.

embedderIcAssemblerId ger information om inbäddare/sammansättare av den integrerade kretsen.

icIdentifier är identifieraren för kortets integrerade krets och dess tillverkare enligt definition i ISO/IEC 7816-6.

2.24.   CardIdentification

Information lagrad i ett kort om identifiering av kortet (krav 255, 280, 310, 333, 359, 365, 371 och 377 i bilaga 1C).

cardIssuingMemberState är koden för den medlemsstat som utfärdar kortet.

cardNumber är kortets kortnummer.

cardIssuingAuthorityName är namnet på den myndighet som har utfärdat kortet.

cardIssueDate är det datum då kortet utfärdades till den nuvarande innehavaren.

cardValidityBegin är kortets första giltighetsdag.

cardExpiryDate är kortets sista giltighetsdag.

▾M3

2.24a.   CardLoadTypeEntries

Generation 2, version 2:

Information, lagrad i ett förarkort eller verkstadskort, om angivelser av typ av last när kortet sätts in i en fordonsenhet (krav 306j och 356j i bilaga IC).

loadTypeEntryPointerNewestRecord är index för senast uppdaterade kortpost med angivelse av typ av last.

Värdetilldelning: Ett tal som motsvarar numeratorn för kortposten med angivelse av typ av last, och som börjar med ”0” för den första gången en kortpost med angivelse av typ av last uppträder i strukturen.

cardLoadTypeEntryRecords är den mängd poster som innehåller datum och tidpunkt för angivelsen och den typ av last som anges.

2.24b.   CardLoadTypeEntryRecord

Generation 2, version 2:

Information, lagrad i ett förarkort eller verkstadskort, om ändrad typ av last som angetts när kortet sätts in i en fordonsenhet (krav 306i och 356i i bilaga IC).

timeStamp är datum och tidpunkt när typen av last angavs.

loadTypeEntered är den typ av last som anges.

2.24c.   CardLoadUnloadOperations

Generation 2, version 2:

Information, lagrad i ett förarkort eller verkstadskort, om fordonets lastnings-/lossningsaktiviteter (krav 306h och 356h i bilaga IC).

loadUnloadPointerNewestRecord är index för senast uppdaterade kortpost om lastning/lossning.

Värdetilldelning: Ett tal som motsvarar numeratorn för kortposten om lastning/lossning, och som börjar med ”0” för den första kortposten om lastning/lossning som förekommer i strukturen.

cardLoadUnloadRecords är den mängd poster som innehåller indikationer om den typ av aktivitet som utförs (lastning, lossning eller samtidig lastning och lossning), datum och tidpunkt då lastnings-/lossningsaktiviteten har angetts, information om fordonets position och fordonets vägmätarställning.

2.24d.   CardLoadUnloadRecord

Generation 2, version 2:

Information, lagrad i ett förarkort eller verkstadskort, om fordonets lastnings-/lossningsaktiviteter (krav 306g och 356g i bilaga IC).

timeStamp är datum och tidpunkt när lastnings-/lossningsaktiviteten påbörjades.

operationType är den typ av aktivitet (lastning, lossning eller samtidig lastning och lossning) som anges.

gnssPlaceAuthRecord innehåller information om fordonets position.

vehicleOdometerValue är vägmätarställningen när lastnings-/lossningsaktiviteten påbörjades.

▾B

2.25.   CardMACertificate

Generation 2:

Certifikat för kortets öppna nyckel vid ömsesidig autentisering med en fordonsenhet. Strukturen för detta certifikat anges i tillägg 11.

2.26.   CardNumber

Kortnummer – se definition g).

driverIdentification är en unik identifiering av en förare i en medlemsstat.

ownerIdentification är en unik identifiering av ett företag eller en verkstad eller ett kontrollorgan i en medlemsstat.

cardConsecutiveIndex är kortets löpnummer.

cardReplacementIndex är kortets ersättningsindex.

cardRenewalIndex är kortets förnyelseindex.

Sekvensen i det första alternativet (CHOICE) är lämplig för kodning av ett förarkortsnummer, sekvensen i det andra alternativet är lämplig för kodning av nummer på verkstadskort, kontrollkort och företagskort.

▾M3

2.26a.   CardPlaceAuthDailyWorkPeriod

Generation 2, version 2:

Information, lagrad i ett förarkort eller verkstadskort, som visar autentiseringsstatus för platser där dagens arbetsperioder påbörjas och/eller avslutas (krav 306b och 356b i bilaga IC).

placeAuthPointerNewestRecord är index för senast uppdaterade post med autentiseringsstatus för en plats.

Värdetilldelning: Ett tal som motsvarar numeratorn för posten med autentiseringsstatus för en plats, och som börjar med ′0′ för den första posten med autentiseringsstatus för en plats som förekommer i strukturen.

placeAuthStatusRecords är den mängd poster som innehåller autentiseringsstatus för de platser som angetts.

▾B

2.27.   CardPlaceDailyWorkPeriod

Information lagrad i ett förarkort eller verkstadskort om de platser där dagens arbetsperioder påbörjas och/eller avslutas (krav 272, 297, 325 och 348 i bilaga 1C).

placePointerNewestRecord är index för senast uppdaterade platspost.

Värdetilldelning: Ett tal som motsvarar platspostens numerator, och som börjar med ′0′ för den första gången platsposterna uppträder i strukturen.

placeRecords är den mängd poster som innehåller information om de platser som angivits.

2.28.   CardPrivateKey

Generation 1:

Ett korts privata nyckel.

2.29.   CardPublicKey

Ett korts öppna nyckel.

▾M1

2.30.   CardRenewalIndex

Ett korts förnyelseindex (definition i)).

Värdetilldelning: (se kapitel 7 i denna bilaga)

”0”

Första utfärdande.

Ökningsföljd: ”0, …, 9, A, …, Z”

▾B

2.31.   CardReplacementIndex

Ett korts ersättningsindex (definition j)).

Värdetilldelning: (se kapitel VII i denna bilaga)

”0”

Ursprungligt kort.

Ökningsföljd: ”0, …, 9, A, …, Z”

2.32.   CardSignCertificate

Generation 2:

Certifikat för kortets öppna nyckel för signering. Strukturen för detta certifikat anges i tillägg 11.

2.33.   CardSlotNumber

Kod för att särskilja de två kortplatserna i en fordonsenhet.

Värdetilldelning: Ej närmare angiven.

2.34.   CardSlotsStatus

Kod som anger den typ av kort som är insatta i de två kortplatserna i fordonsenheten.

Värdetilldelning – oktettgrupperad: ”ccccdddd”B

”cccc”B

Identifiering av typ av kort som är insatt i medförarens kortplats.

”dddd”B

Identifiering av typ av kort som är insatt i förarens kortplats.

Följande identifieringskoder används:

”0000”B

Inget kort är insatt.

”0001”B

Ett förarkort är insatt.

”0010”B

Ett verkstadskort är insatt.

”0011”B

Ett kontrollkort är insatt.

”0100”B

Ett företagskort är insatt.

2.35.   CardSlotsStatusRecordArray

Generation 2:

CardSlotsStatus samt metadata som används i överföringsprotokollet.

recordType anger typen av post (CardSlotsStatus). Värdetilldelning: Se RecordType.

recordSize är storleken av CardSlotsStatus i byte.

noOfRecords är antalet poster i postmängden.

records är mängden av CardSlotsStatus-poster.

2.36.   CardStructureVersion

En kod som anger versionen för den struktur som används i ett färdskrivarkort.

Värdetilldelning: ”aabb”H:

”aa”H

Index för strukturändringar.

”00”H för tillämpningar i generation 1.
”01”H för tillämpningar i generation 2.

▾M3

”bb”H

Index för ändringar när det gäller användning av dataelement som definierats för strukturen till följd av den höga byten.

”00”H för tillämpningar i generation 1.
”00”H för version 1 av tillämpningar i generation 2.
”01”H för version 2 av tillämpningar i generation 2.

▾B

2.37.   CardVehicleRecord

Information lagrad i ett förar- eller verkstadskort om en användningsperiod för ett fordon under en kalenderdag (krav 269, 294, 322 och 345 i bilaga 1C).

Generation 1:
vehicleOdometerBegin är fordonets vägmätarställning vid början av fordonets användningsperiod.
vehicleOdometerEnd är fordonets vägmätarställning vid slutet av fordonets användningsperiod.
vehicleFirstUse är datum och tidpunkt för påbörjande av fordonets användningsperiod.
vehicleLastUse är datum och tidpunkt för avslutande av fordonets användningsperiod.
vehicleRegistration är fordonets registreringsnummer och den medlemsstat där fordonet är registrerat.
vuDataBlockCounter är värdet för VuDataBlockCounter vid senaste hämtning (extraction) av fordonets användningsperiod.
Generation 2:
Jämfört med generation 1 används följande ytterligare dataelement:
VehicleIdentificationNumber är fordonets identifieringsnummer som syftar på fordonet som helhet.

2.38.   CardVehiclesUsed

Information lagrad i ett förarkort eller verkstadskort om de fordon som kortinnehavaren använder (krav 270, 295, 323 och 346 i bilaga 1C).

vehiclePointerNewestRecord är index för senast uppdaterad fordonspost.

Värdetilldelning: Ett tal som motsvarar fordonspostens numerator, och som börjar med ”0” för den första gången fordonsposterna uppträder i strukturen.

cardVehicleRecords är den mängd poster som innehåller information om använda fordon.

2.39.   CardVehicleUnitRecord

Generation 2:

Information lagrad i ett förarkort eller verkstadskort om den fordonsenhet som användes (krav 303 och 351).

timeStamp är början av fordonsenhetens användningsperiod (dvs. första insättning av kort i fordonsenheten under denna period).

manufacturerCode anger fordonsenhetens tillverkare.

deviceID anger typ av fordonsenhet hos en tillverkare. Värdet är tillverkarspecifikt.

vuSoftwareVersion är numret på programvaruversionen i fordonsenheten.

2.40.   CardVehicleUnitsUsed

▾M3

Generation 2:

Information, lagrad i ett förarkort eller verkstadskort, om de fordonsenheter som kortinnehavaren använder (krav 304 och 352).

▾B

vehicleUnitPointerNewestRecord är index för senast uppdaterad post for fordonsenhet.

Värdetilldelning: Ett tal som motsvarar fordonspostens numerator, och som börjar med ′0′ för den första gången posterna för fordonsenhet uppträder i strukturen.

cardVehicleUnitRecords är den mängd poster som innehåller information om använda fordonsenheter.

2.41.   Certificate

Ett certifikat för en öppen nyckel som utfärdas av en certifieringsinstans.

Generation 1:
Value assignment: Digital signatur med partiell återskapning av CertificateContent (certifikatinnehåll) i enlighet med tillägg 11 om gemensamma säkerhetsmekanismer: signatur (128 byte) || återstod av öppen nyckel (58 byte) || certifieringsinstansens referens (8 byte).
Generation 2:
Värdetilldelning: Se tillägg 11.

2.42.   CertificateContent

Generation 1:

Innehållet (i klartext) i certifikatet för en öppen nyckel i enlighet med tillägg 11 om gemensamma säkerhetsmekanismer.

certificateProfileIdentifier är versionen av motsvarande certifikat.

Värdetilldelning: ”01h” för denna version.

CertificationAuthorityReference identifierar den certifieringsinstans som utfärdar certifikatet. Den refererar dessutom till denna certifieringsinstans öppna nyckel.

certificateHolderAuthorisation identifierar certifikatinnehavarens rättigheter.

certificateEndOfValidity är det datum då certifikatet upphör att gälla administrativt sett.

certificateHolderReference identifierar certifikatinnehavaren. Den refererar dessutom till innehavarens öppna nyckel.

publicKey är den öppna nyckel som certifieras genom detta certifikat.

2.43.   CertificateHolderAuthorisation

Identifiering av en certifikatinnehavares rättigheter.

Generation 1:
tachographApplicationID är tillämpningsidentifieraren för färdskrivartillämpningen.
Värdetilldelning: ”FFh” ”54h” ”41h” ”43h” ”48h” ”4Fh”. Denna tillämpningsidentifierare är en proprietär (proprietary) icke-registrerad tillämpningsidentifierare i enlighet med ISO/IEC 7816-5.
equipmentType är identifieringen av den typ av utrustning för vilken certifikatet är avsett.
Värdetilldelning: i enlighet med datatyp EquipmentType. 0 om certifikatet tillhör en medlemsstat.
Generation 2:
tachographApplicationID anger de 6 mest signifikanta byte i tillämpningsidentifieraren (AID) för färdskrivarkortets tillämpning i generation 2. AID för färdskrivarkortets tillämpning anges i kapitel 6.2.
Värdetilldelning:”FF 53 4D 52 44 54”.
equipmentType är identifieringen av den typ av utrustning, såsom anges för generation 2, för vilken certifikatet är avsett.
Värdetilldelning: i enlighet med datatyp EquipmentType.

2.44.   CertificateRequestID

Unik identifiering av en begäran om certifikat. Den kan också användas som en identifierare för öppen nyckel för fordonsenhet om serienumret på den fordonsenhet som nyckeln är avsedd för inte är känt när certifikatet genereras.

requestSerialNumber är ett serienummer för begäran om certifikat, som är unikt för tillverkaren och månaden nedan.

requestMonthYear är identifiering av den månad och det år då certifikatet begärdes.

Värdetilldelning: BCD-kodning av månad (två siffror) och år (två sista siffrorna).

crIdentifier är en identifierare för att skilja en begäran om certifikat från ett utökat serienummer.

Värdetilldelning: ”FFh”.

manufacturerCode är den numeriska koden för den tillverkare som begär certifikatet.

2.45.   CertificationAuthorityKID

Identifierare för öppen nyckel för certifieringsinstans (en medlemsstats eller den europeiska certifieringsinstansen).

nationNumeric är certifieringsinstansens numeriska landskod.

nationAlpha är certifieringsinstansens alfanumeriska landskod.

keySerialNumber är ett serienummer för att skilja certifieringsinstansens olika nycklar åt om man byter nycklar.

additionalInfo är ett fält på två byte för ytterligare kodning (specifik för certifieringsinstansen).

caIdentifier är en identifierare för att särskilja mellan certifieringsinstansens olika nycklar.

Värdetilldelning: ”01h”.

2.46.   CompanyActivityData

Information lagrad i ett företagskort om aktiviteter som utförts med kortet (krav 373 och 379 i bilaga 1C).

companyPointerNewestRecord är index för senast uppdaterade companyActivityRecord.

Värdetilldelning: Ett tal som motsvarar numeratorn för posten för företagsaktiviteter, och som börjar med ′0′ för den första gången posten för företagsaktiviteter uppträder i strukturen.

companyActivityRecords är mängden av alla poster för företagsaktiviteter.

companyActivityRecord är sekvensen av information om en företagsaktivitet.

companyActivityType är typen av företagsaktivitet.

companyActivityTime är datum och tidpunkt för företagsaktiviteten.

cardNumberInformation är kortnummer och utfärdande medlemsstat för det kort som överförts, i förekommande fall.

vehicleRegistrationInformation är registreringsnummer (VRN) och registrerande medlemsstat för det fordon som överförts eller som låsts eller öppnats.

downloadPeriodBegin och downloadPeriodEnd är den period som överförs från fordonsenheten, i förekommande fall.

2.47.   CompanyActivityType

Kod för en aktivitet som utförs av ett företag som använder sitt företagskort.

2.48.   CompanyCardApplicationIdentification

Information lagrad i ett företagskort om identifiering av korttillämpningen (krav 369 och 375 i bilaga 1C).

typeOfTachographCardId specificerar använd korttyp.

cardStructureVersion specificerar versionen av den struktur som används i kortet.

noOfCompanyActivityRecords är det antal poster för företagsaktiviteter som kortet kan lagra.

▾M3

2.48a.   CompanyCardApplicationIdentificationV2

Generation 2, version 2:

Information, lagrad i ett företagskort, om identifiering av korttillämpningen (krav 375a i bilaga IC).

lengthOfFollowingData är antalet efterföljande byte i posten.

vuConfigurationLengthRange är antalet byte i ett färdskrivarkort som är tillgängliga för lagring av fordonsenhetens konfigurationer.

▾B

2.49.   CompanyCardHolderIdentification

Information lagrad i ett företagskort om identifiering av kortinnehavare (krav 372 och 378 i bilaga 1C).

companyName är namn på innehavande företag.

companyAddress är adress till innehavande företag.

cardHolderPreferredLanguage är det språk som kortinnehavaren väljer.

2.50.   ControlCardApplicationIdentification

Information lagrad i ett kontrollkort om identifiering av korttillämpningen (krav 357 och 363 i bilaga 1C).

typeOfTachographCardId specificerar använd korttyp.

cardStructureVersion specificerar versionen av den struktur som används i kortet.

noOfControlActivityRecords är det antal poster för kontrollaktiviteter som kortet kan lagra.

▾M3

2.50a.   ControlCardApplicationIdentificationV2

Generation 2, version 2:

Information, lagrad i ett kontrollkort, om identifiering av korttillämpningen (krav 363a i bilaga IC).

lengthOfFollowingData är antalet efterföljande byte i posten.

vuConfigurationLengthRange är antalet byte i ett färdskrivarkort som är tillgängliga för lagring av fordonsenhetens konfigurationer.

▾B

2.51.   ControlCardControlActivityData

Information lagrad i ett kontrollkort om kontrollaktiviteter som utförts med kortet (krav 361 och 367 i bilaga 1C).

controlPointerNewestRecord är index för senast uppdaterad post för kontrollaktiviteter.

Värdetilldelning: Ett tal som motsvarar numeratorn för posten för kontrollaktiviteter, och som börjar med ”0” för den första gång då posten för kontrollaktiviteter uppträder i strukturen.

controlActivityRecords är mängden av alla poster för kontrollaktiviteter.

controlActivityRecord är sekvensen av information om en kontroll.

controlType är typ av kontroll.

controlTime är datum och tidpunkt för kontrollen.

controlledCardNumber är kortnummer och utfärdande medlemsstat för det kort som kontrollerats.

controlledVehicleRegistration är registreringsnummer (VRN) och registrerande medlemsstat för det fordon i vilket kontrollen ägde rum.

controlDownloadPeriodBegin och controlDownloadPeriodEnd är den period som eventuellt överförs.

2.52.   ControlCardHolderIdentification

Information lagrad i ett kontrollkort om identifiering av kortinnehavare (krav 360 och 366 i bilaga 1C).

controlBodyName är namn på kortinnehavarens kontrollorgan.

controlBodyAddress är adress till kortinnehavarens kontrollorgan.

cardHolderName är kontrollkortsinnehavarens namn och förnamn.

cardHolderPreferredLanguage är det språk som kortinnehavaren väljer.

2.53.   ControlType

Kod som anger de aktiviteter som utförts vid en kontroll. Denna datatyp berörs av krav 126, 274, 299, 327 och 350 i bilaga 1C.

Generation 1:
Värdetilldelning – oktettgrupperad: ”cvpdxxxx”B (8 bitar)

”c”B

Överföring från kort:

”0”B: Ingen överföring från kort under denna kontrollaktivitet.
”1”B: Överföring från kort utförd under denna kontrollaktivitet.

”v”B

Överföring från fordonsenhet:

”0”B: Ingen överföring från fordonsenhet under denna kontrollaktivitet.
”1”B: Överföring från fordonsenhet utförd under denna kontrollaktivitet.

”p”B

Utskrift:

”0”B: Ingen utskrift under denna kontrollaktivitet.
”1”B: Utskrift gjord under denna kontrollaktivitet.

”d”B

Bildskärm:

”0”B: Ingen bildskärm använd under denna kontrollaktivitet.
”1”B: Bildskärm använd under denna kontrollaktivitet.

”xxxx”B

Används ej.

Generation 2:
Värdetilldelning – oktettgrupperad: ”cvpdexxx”B (8 bitar)

”c”B

Överföring från kort:

”0”B: Ingen överföring från kort under denna kontrollaktivitet.
”1”B: Överföring från kort utförd under denna kontrollaktivitet.

”v”B

Överföring från fordonsenhet:

”0”B: Ingen överföring från fordonsenhet under denna kontrollaktivitet.
”1”B: Överföring från fordonsenhet utförd under denna kontrollaktivitet.

”p”B

Utskrift.

”0”B: Ingen utskrift under denna kontrollaktivitet.
”1”B: Utskrift gjord under denna kontrollaktivitet.

”d”B

Bildskärm:

”0”B: Ingen bildskärm använd under denna kontrollaktivitet.
”1”B: Bildskärm använd under denna kontrollaktivitet.

”e”B

Kalibreringskontroll på väg:

”0”B: Inga kalibreringsparametrar kontrollerade under denna kontrollaktivitet.
”1”B: Kalibreringsparametrar kontrollerade under denna kontrollaktivitet.

”xxx”B

RFU.

2.54.   CurrentDateTime

Färdskrivarens aktuella datum och tidpunkt.

Värdetilldelning: Ej närmare angiven.

2.55.   CurrentDateTimeRecordArray

Generation 2:

Aktuellt datum och aktuell tid samt metadata som används i överföringsprotokollet.

recordType anger typen av post (CurrentDateTime). Värdetilldelning: Se RecordType.

recordSize är storleken av CurrentDateTime i byte.

noOfRecords är antalet poster i postmängden.

records är en mängd av poster med aktuellt datum och aktuell tidpunkt.

2.56.   DailyPresenceCounter

Räknare, lagrad i ett förar- eller verkstadskort, som ökas med ett steg för varje kalenderdag som kortet varit insatt i en fordonsenhet. Denna datatyp berörs av krav 266, 299, 320 och 343 i bilaga 1C.

Värdetilldelning: Löpnummer med högsta värde 9 999, varpå det börjar om från 0. Då kortet utfärdas första gången sätts numret till 0.

2.57.   Datef

Datum uttryckt i ett numeriskt format som är lätt att skriva ut.

Värdetilldelning:

yyyy

År

mm

Månad

dd

Dag

”00000000”H

Anger uttryckligen frånvaro av datum.

2.58.   DateOfDayDownloaded

Generation 2:

Datum och tidpunkt för överföringen.

Värdetilldelning: Ej närmare angiven.

2.59.   DateOfDayDownloadedRecordArray

Generation 2:

Datum och tid för överföringen samt metadata som används i överföringsprotokollet.

recordType anger typen av post (DateOfDayDownloaded). Värdetilldelning: Se RecordType.

recordSize är storleken av CurrentDateTime i byte.

noOfRecords är antalet poster i postmängden.

records är mängden av poster med datum och tidpunkt för överföringen.

2.60.   Distance

En tillryggalagd sträcka (resultat av beräkning av skillnaden i kilometer mellan två vägmätarställningar i ett fordon).

Värdetilldelning: Binär utan tecken. Värde i km i området 0 till 9 999  km.

▾M3

2.60a.   DownloadInterfaceVersion

Generation 2, version 2:

Kod som anger versionen för en fordonsenhets överföringsgränssnitt.

Värdetilldelning: ”aabb”H:

”aa”H ”00”H: används inte
”01”H: Fordonsenhet i generation 2.
”bb”H ”00”H: används inte
”01”H: Fordonsenhet i generation 2, version 2.

▾B

2.61.   DriverCardApplicationIdentification

Information lagrad i ett förarkort om identifiering av korttillämpningen (krav 253 och 278 i bilaga 1C).

Generation 1:
typeOfTachographCardId specificerar använd korttyp.
cardStructureVersion specificerar versionen av den struktur som används i kortet.
noOfEventsPerType är antalet händelser per händelsetyp som kortet kan registrera.
noOfFaultsPerType är antalet fel per typ av fel som kortet kan registrera.
activityStructureLength anger antal byte som finns tillgängliga för lagring av aktivitetsposter.
noOfCardVehicleRecords är antalet fordonsposter som kortet kan registrera.
noOfCardPlaceRecords är det antal platser som kortet kan lagra.
Generation 2:

▾M1

Jämfört med generation 1 används följande ytterligare dataelement:
noOfGNSSADRecords är det antal GNSS-poster om sammanlagd körning som kortet kan lagra.
noOfSpecificConditionRecords är det antal poster för särskilda omständigheter som kortet kan lagra.
noOfCardVehicleUnitRecords är det antal poster om använda fordonsenheter som kortet kan lagra.

▾M3

2.61a.   DriverCardApplicationIdentificationV2

Generation 2, version 2:

Information, lagrad i ett förarkort, om identifiering av korttillämpningen (krav 278a i bilaga IC).

lengthOfFollowingData är antalet efterföljande byte i posten.

noOfBorderCrossingRecords är det antal poster för gränspassager som förarkortet kan lagra.

noOfLoadUnloadRecords är det antal poster för lastning/lossning som förarkortet kan lagra.

noOfLoadTypeEntryRecords är det antal poster med angivelse av typ av last som förarkortet kan lagra.

vuConfigurationLengthRange är antalet byte i ett färdskrivarkort som är tillgängliga för lagring av fordonsenhetens konfigurationer.

▾B

2.62.   DriverCardHolderIdentification

Information lagrad i ett förarkort om identifiering av kortinnehavare (krav 256 och 281 i bilaga 1C).

cardHolderName är förarkortsinnehavarens namn och förnamn.

cardHolderBirthDate förarkortsinnehavarens födelsedatum.

cardHolderPreferredLanguage är det språk som kortinnehavaren väljer.

▾M3

2.63.   DSRCSecurityData

Generation 2:

Se tillägg 11 för en definition av denna datatyp.

▾B

2.64.   EGFCertificate

Generation 2:

Certifikat för den externa GNSS-anordningens öppna nyckel vid ömsesidig autentisering med en fordonsenhet. Strukturen för detta certifikat anges i tillägg 11.

2.65.   EmbedderIcAssemblerId

Ger information om den integrerade kretsens inbäddare.

countryCode är landskoden (två tecken) för modulens inbäddare i enlighet med ISO 3166.

moduleEmbedder identifierar modulens inbäddare.

manufacturerInformation är avsett för tillverkarens interna bruk.

2.66.   EntryTypeDailyWorkPeriod

Kod för att åtskilja påbörjande och avslutande av en angivelse av plats för en arbetsperiod och angivelsevillkor.

Generation 1:
Värdetilldelning: Enligt ISO/IEC8824-1.

▾M3

Generation 2:
Värdetilldelning: Enligt ISO/IEC8824-1.

▾B

2.67.   EquipmentType

Kod för att åtskilja olika typer av utrustning för färdskrivartillämpningen.

Generation 1:
Värdetilldelning: Enligt ISO/IEC8824-1.
Värde 0 är reserverat för angivelse av en medlemsstat eller Europa i certifikatens CHA-fält (certifikatinnehavarens auktorisering).
Generation 2:

▾M1

Samma värden används som för generation 1, med följande tillägg:

Anmärkning 1: Värdena för skylt, adapter och extern GNSS-anslutning i generation 2, liksom värdena för fordonsenhet och rörelsesensor i generation 1, får användas i SealRecord, dvs. om detta är tillämpligt.

Anmärkning 2: I fältet CardHolderAuthorisation (CHA) i ett certifikat för generation 2 ska värdena (1), (2) och (6) tolkas som att de anger ett certifikat för ömsesidig autentisering för respektive typ av utrustning. För att ange respektive certifikat för att skapa en digital signatur måste värdet (17), (18) eller (19) användas.

▾B

2.68.   EuropeanPublicKey

Generation 1:

Den europeiska öppna nyckeln.

2.69.   EventFaultRecordPurpose

Kod som anger varför en händelse eller ett fel har registrerats.

Värdetilldelning:

En/ett av de tio senaste (eller sista) händelserna eller felen.

Den längsta händelsen för ett av de senaste tio dygnen händelsen inträffat.

En av de fem längsta händelserna under de senaste 365 dygnen.

Den senaste händelsen för ett av de senaste tio dygnen händelsen inträffat.

Den allvarligaste händelsen för ett av de senaste tio dygnen händelsen inträffat.

En av de fem allvarligaste händelserna under de senaste 365 dygnen.

Den första händelse eller det första fel som inträffat efter senaste kalibrering.

En aktiv/pågående händelse eller ett aktivt/pågående fel.

RFU

Tillverkarspecifikt

2.70.   EventFaultType

Kod för typ av händelse eller fel.

Värdetilldelning:

Generation 1:

Allmänna händelser.

Inga närmare detaljer.

Insättning av ogiltigt kort.

Kortkonflikt.

Tidsöverlappning.

Körning utan korrekt kort.

Insättning av kort under körning.

Senaste kortsession ej korrekt avslutad.

Hastighetsöverträdelse.

Avbrott i strömtillförseln.

Fel i rörelsedata.

Konflikt i fordonets rörelsedata.

RFU.

Händelser som gäller försök till säkerhetsöverträdelse med avseende på fordonsenhet

Inga närmare detaljer.

Fel vid autentisering av rörelsesensor.

Fel vid autentisering av färdskrivarkort.

Icke auktoriserad ändring av rörelsesensor.

Integritetsfel hos inmatade kortdata.

Integritetsfel hos lagrade användardata.

Internt fel vid överföring av data.

Ej auktoriserad öppning av höljet.

Maskinvarusabotage.

RFU.

Händelser som gäller försök till säkerhetsöverträdelse med avseende på sensor.

Inga närmare detaljer.

Misslyckad autentisering.

Integritetsfel hos lagrade data.

Internt fel vid överföring av data.

Ej auktoriserad öppning av höljet.

Maskinvarusabotage.

RFU.

Färdskrivarfel

Inga närmare detaljer.

Internt fel i fordonsenheten.

Skrivarfel.

Bildskärmsfel.

Överföringsfel.

Sensorfel.

RFU.

Kortfel

Inga närmare detaljer.

RFU.

RFU.

Tillverkarspecifik.

▾M3

Generation 2, version 1:

▾M1

Allmänna händelser.

Inga närmare detaljer.

Insättning av ogiltigt kort.

Kortkonflikt.

Tidsöverlappning.

Körning utan korrekt kort.

Insättning av kort under körning.

Senaste kortsession ej korrekt avslutad.

Hastighetsöverträdelse.

Avbrott i strömtillförseln.

Fel i rörelsedata.

Konflikt i fordonets rörelsedata.

Tidskonflikt (GNSS jämfört med fordonsenhetens interna klocka).

Fel i kommunikation med kommunikationsanordning för fjärravläsning.

Positionsinformation från GNSS-mottagare saknas.

Fel i kommunikation med extern GNSS-anordning.

RFU.

Händelser som gäller försök till säkerhetsöverträdelse med avseende på fordonsenhet.

Inga närmare detaljer.

Fel vid autentisering av rörelsesensor.

Fel vid autentisering av färdskrivarkort.

Icke auktoriserad ändring av rörelsesensor.

Integritetsfel hos inmatade kortdata.

Integritetsfel hos lagrade användardata.

Internt fel vid överföring av data.

Ej auktoriserad öppning av höljet.

Maskinvarusabotage.

GNSS-manipulering upptäckt.

Fel vid autentisering av extern GNSS-anordning.

Certifikat för extern GNSS-anordning har löpt ut.

RFU.

Händelser som gäller försök till säkerhetsöverträdelse med avseende på sensor.

Inga närmare detaljer.

Misslyckad autentisering.

Integritetsfel hos lagrade data.

Internt fel vid överföring av data.

Ej auktoriserad öppning av höljet.

Maskinvarusabotage.

RFU.

Färdskrivarfel.

Inga närmare detaljer.

Internt fel i fordonsenheten.

Skrivarfel.

Bildskärmsfel.

Överföringsfel.

Sensorfel.

Intern GNSS-mottagare.

Extern GNSS-anordning.

Kommunikationsanordning för fjärravläsning.

ITS-gränssnitt.

RFU.

Kortfel.

Inga närmare detaljer.

RFU.

RFU.

Tillverkarspecifikt.

▾M3

Generation 2, version 2:

”0x”H

Allmänna händelser.

”00”H

Inga närmare detaljer.

”01”H

Insättning av ogiltigt kort.

”02”H

Kortkonflikt.

”03”H

Tidsöverlappning.

”04”H

Körning utan korrekt kort.

”05”H

Insättning av kort under körning.

”06”H

Senaste kortsession ej korrekt avslutad.

”07”H

Hastighetsöverträdelse.

”08”H

Avbrott i strömtillförseln.

”09”H

Fel i rörelsedata.

”0 A”H

Konflikt i fordonets rörelsedata.

”0B”H

Tidskonflikt (GNSS jämfört med fordonsenhetens interna klocka).

”0C”H

Fel i kommunikation med kommunikationsanordning för fjärravläsning.

”0D”H

Positionsinformation från GNSS-mottagare saknas.

”0E”H

Fel i kommunikation med extern GNSS-anordning.

”0F”H

Orimligt GNSS-värde.

”1x”H

Händelser av typen försök till säkerhetsöverträdelse, med avseende på fordonsenhet.

”10”H

Inga närmare detaljer.

”11”H

Fel vid autentisering av rörelsesensor.

”12”H

Fel vid autentisering av färdskrivarkort.

”13”H

Icke auktoriserad ändring av rörelsesensor.

”14”H

Integritetsfel hos inmatade kortdata.

”15”H

Integritetsfel hos lagrade användardata.

”16”H

Internt fel vid överföring av data.

”17”H

Ej auktoriserad öppning av höljet.

”18”H

Maskinvarusabotage.

”19”H

GNSS-manipulering upptäckt.

”1 A”H

Fel vid autentisering av extern GNSS-anordning.

”1 B”H

Certifikat för extern GNSS-anordning har löpt ut.

”1C”H

Inkonsekvens mellan rörelsedata och lagrade föraraktivitetsdata.

”1D”H–”1F”H

RFU.

”2x”H

Händelser av typen försök till säkerhetsöverträdelse, med avseende på sensor.

”20”H

Inga närmare detaljer.

”21”H

Misslyckad autentisering.

”22”H

Integritetsfel hos lagrade data.

”23”H

Internt fel vid överföring av data.

”24”H

Ej auktoriserad öppning av höljet.

”25”H

Maskinvarusabotage.

”26”H–”2F”H

RFU.

”3x”H

Färdskrivarfel.

”30”H

Inga närmare detaljer.

”31”H

Internt fel i fordonsenheten.

”32”H

Skrivarfel.

”33”H

Bildskärmsfel.

”34”H

Överföringsfel.

”35”H

Sensorfel.

”36”H

Intern GNSS-mottagare.

”37”H

Extern GNSS-anordning.

”38”H

Kommunikationsanordning för fjärravläsning.

”39”H

ITS-gränssnitt.

”3A”H

Internt sensorfel.

”3B”H–”3F”H

RFU.

”4x”H

Kortfel.

”40”H

Inga närmare detaljer.

”41”H–”4F”H

RFU.

”50”H–”7F”H

RFU.

”80”H–”FF”H

Tillverkarspecifikt.

▾M3

2.71.   ExtendedSealIdentifier

Generation 2:

En unik identifierare för en plombering (krav 401 i bilaga IC).

manufacturerCode är en kod för tillverkaren av plomberingen. Värdetilldelning: Se registrering i den databas som ska förvaltas av Europeiska kommissionen (se https://dtc.jrc.ec.europa.eu).

sealIdentifier är en identifierare för plomberingen som är unik bland tillverkarens plomberingar. Värdetilldelning: Alfanumeriskt nummer som är unikt inom tillverkarens domän i enlighet med [ISO8859-1].

▾B

2.72.   ExtendedSerialNumber

Unik identifiering av en utrustning. Den kan även användas som en identifierare för en utrustnings öppna nyckel.

Generation 1:
serialNumber är ett serienummer för utrustningen, som är unikt för tillverkaren, utrustningstypen och månaden och året nedan.
monthYear är identifiering av månad och år för tillverkning (eller för tilldelning av serienummer).
Värdetilldelning: BCD-kodning av månad (två siffror) och år (två sista siffrorna).
type är en identifierare för typ av utrustning.
Värdetilldelning: Tillverkarspecifik, med ′FFh′ som reserverat värde.
manufacturerCode är den numeriska kod som identifierar en tillverkare av typgodkänd utrustning.
Generation 2:
serialNumber: se generation 1.
monthYear: se generation 1.
type anger typ av utrustning.
manufacturerCode: se generation 1.

2.73.   FullCardNumber

Kod som fullständigt identifierar ett färdskrivarkort.

cardType är typ av färdskrivarkort.

cardIssuingMemberState är kod för den medlemsstat som har utfärdat kortet.

cardNumber är kortnumret.

2.74.   FullCardNumberAndGeneration

Generation 2:

Kod som fullständigt identifierar ett färdskrivarkort och dess generation.

fullcardNumber identifierar färdskrivarkortet.

generation anger den generation av färdskrivarkortet som används.

2.75.   Generation

Generation 2:

Anger den generation av färdskrivarkortet som används.

Värdetilldelning:

”00”H

RFU

”01”H

Generation 1

”02”H

Generation 2

”03”H .. ”FF”H

RFU

2.76.   GeoCoordinates

▾M3

Generation 2:

Geografiska koordinater kodade som heltal. Dessa heltal är multiplar av kodningen i form av ± DDMM.M för latitud och ± DDDMM.M för longitud. ± DD respektive ± DDD anger här graderna och MM.M minuterna. Longitud och latitud för en okänd position ska representeras som Hex ”7FFFFF” (decimalt 8388607).

▾B

latitude är kodad som en multipel (faktor 10) av värdet representerat som ± DDMM.M.

longitude är kodad som en multipel (faktor 10) av värdet representerat som ± DDDMM.M.

2.77.   GNSSAccuracy

Generation 2:

Precisionen hos positionsdata från GNSS (se definition eee)). Denna precision kodas som ett heltal och är en multipel (faktor 10) av det X.Y-värde som ges av GSA-satsen enligt NMEA.

▾M1

2.78.   GNSSAccumulatedDriving

Generation 2:

Information lagrad på ett förarkort eller verkstadskort om fordonets GNSS-position om den sammanlagda körtiden uppnår en multipel av tre timmar (krav 306 och 354 i bilaga IC).

gnssADPointerNewestRecord är index för senast uppdaterade GNSS-post om sammanlagd körning.

Värdetilldelning är det tal som motsvarar numeratorn för GNSS-posten om sammanlagd körning, och som börjar med ”0” för den första GNSS-posten om sammanlagd körning som förekommer i strukturen.

gnssAccumulatedDrivingRecords är den mängd poster som innehåller datum och tidpunkt när den sammanlagda körningen uppnår en multipel av tre timmar, samt information om fordonets position.

2.79.   GNSSAccumulatedDrivingRecord

Generation 2:

Information lagrad på ett förarkort eller verkstadskort om fordonets GNSS-position om den sammanlagda körtiden uppnår en multipel av tre timmar (krav 305 och 353 i bilaga IC).

timeStamp är datum och tidpunkt när den sammanlagda körtiden uppnår en multipel av tre timmar.

gnssPlaceRecord innehåller information om fordonets position.

vehicleOdometerValue är vägmätarställningen när den sammanlagda körtiden uppnår en multipel av tre timmar.

▾M3

2.79a.   GNSSAuthAccumulatedDriving

Generation 2, version 2:

Information, lagrad i ett förarkort eller verkstadskort, som visar autentiseringsstatus för fordonets GNSS-positioner om den sammanlagda körtiden uppnår en multipel av tre timmar (krav 306d och 356d i bilaga IC).

gnssAuthADPointerNewestRecord är index för senast uppdaterade post med autentiseringsstatus för en GNSS-position.

Värdetilldelning: Ett tal som motsvarar numeratorn för posten med GNSS-positionens autentiseringsstatus, och som börjar med ”0” för den första posten med GNSS-positionens autentiseringsstatus som förekommer i strukturen.

gnssAuthStatusADRecords är den mängd poster som innehåller datum och tidpunkt när den sammanlagda körningen uppnår en multipel av tre timmar, samt GNSS-positionens autentiseringsstatus.

2.79b.   GNSSAuthStatusADRecord

Generation 2, version 2:

Information, lagrad i ett förarkort eller verkstadskort, som visar autentiseringsstatus för fordonets GNSS-position om den sammanlagda körtiden uppnår en multipel av tre timmar (krav 306c och 356c i bilaga IC). Övrig information om själva GNSS-positionen lagras i en annan post (se 2.79 GNSSAccumulatedDrivingRecord).

timeStamp är datum och och tidpunkt när den sammanlagda körtiden uppnår en multipel av tre timmar (samma som datum och tidpunkt i motsvarande post för GNSSAccumulatedDrivingRecord).

authenticationStatus är GNSS-positionens autentiseringsstatus när den sammanlagda körtiden uppnår en multipel av tre timmar.

2.79c.   GNSSPlaceAuthRecord

Generation 2, version 2:

Information om fordonets GNSS-position (krav 108, 109, 110, 296, 306a, 306c, 306e, 306g, 356a, 356c, 356e och 356g i bilaga IC).

timeStamp är datum och tidpunkt när fordonets GNSS-position fastställdes.

gnssAccuracy är precisionen hos positionsdata från GNSS.

geoCoordinates är den position som registrerats med hjälp av GNSS.

authenticationStatus är autentiseringsstatus för GNSS-positionen när den fastställdes.

▾B

2.80.   GNSSPlaceRecord

Generation 2:

Information om fordonets GNSS-position (krav 108, 109, 110, 296, 305, 347 och 353 i bilaga 1C).

timeStamp är datum och tidpunkt när fordonets GNSS-position fastställdes.

gnssAccuracy är precisionen hos positionsdata från GNSS.

geoCoordinates är den plats som registrerats med hjälp av GNSS.

2.81.   HighResOdometer

Fordonets vägmätarställning: Sammanlagd sträcka som tillryggalagts av fordonet vid drift.

Värdetilldelning: Binär utan tecken. Värde i intervallet från 0 till 21 055 406  km, i steg om 1/200 km.

2.82.   HighResTripDistance

En sträcka som tillryggalagts under en hel eller en del av en resa.

Värdetilldelning: Binär utan tecken. Värde i intervallet från 0 till 21 055 406  km, i steg om 1/200 km.

2.83.   HolderName

En kortinnehavares efternamn och förnamn.

holderSurname är innehavarens efternamn. Efternamnet inbegriper inte titlar.

Värdetilldelning: Om ett kort inte är personligt innehåller holderSurname samma information som companyName, workshopName eller controlBodyName.

holderFirstNames är innehavarens förnamn och initialer.

▾M3

2.84.   Reserverat för framtida användning (RFU, Reserved for future use)

▾B

Generation 2:

Information om huruvida GNSS-mottagaren är intern eller extern i förhållande till fordonsenheten. TRUE innebär att GNSS-mottagaren är intern. FALSE innebär att GNSS-mottagaren är extern.

2.85.   K-ConstantOfRecordingEquipment

Färdskrivarens konstant (definition m)).

Värdetilldelning: Pulser per kilometer i intervallet från 0 till 64 255 pulser/km.

▾M1

2.86.   KeyIdentifier

En unik identifierare för en öppen nyckel som används för att referera till och välja nyckeln. Den identifierar även nyckelinnehavaren.

Det första alternativet (CHOICE) är lämpligt för att referera till en fordonsenhets, ett färdskrivarkorts eller en extern GNSS-anordnings öppna nyckel.

Det andra alternativet är lämpligt för att referera till en fordonsenhets öppna nyckel (i de fall fordonsenhetens serienummer inte är känt vid tidpunkten för generering av certifikat).

Det tredje alternativet är lämpligt för att referera till en medlemsstats öppna nyckel.

▾B

2.87.   KMWCKey

Generation 2:

AES-nyckel och dess tillhörande nyckelversion som används för parning av fordonsenhet och rörelsesensor. För mer information, se tillägg 11.

kMWCKey AES-nyckelns längd, konkatenerad med den nyckel som används för parning av fordonsenhet och rörelsesensor.

keyVersion anger AES-nyckelns nyckelversion.

2.88.   Language

Kod för ett språk.

Värdetilldelning: Kodning med två gemener enligt ISO 639.

2.89.   LastCardDownload

Datum och tidpunkt, lagrade i förarkortet, för den senaste kortöverföringen (för andra än kontrolländamål) (krav 257 och 282 i bilaga 1C).. Detta datum kan uppdateras av en fordonsenhet och alla typer av kortläsare.

Värdetilldelning: Ej närmare angiven.

▾M3

2.89a.   LengthOfFollowingData

Generation 2, version 2:

Längdindikator för utökningsbara poster.

Värdetilldelning: Se tillägg 2.

▾B

2.90.   LinkCertificate

Generation 2:

Länkcertifikat mellan Erca-nyckelpar.

▾M3

2.90a.   LoadType

Generation 2, version 2:

Kod som identifierar en angiven typ av last.

Värdetilldelning:

”00”H

Odefinierad typ av last.

”01”H

Gods.

”02”H

Passagerare.

”03”H ... ”FF”H

RFU.

▾B

2.91.   L-TyreCircumference

Däckens effektiva omkrets (definition u)).

Värdetilldelning: Binär utan tecken, värde i intervallet från 0 till 8 031  mm, i steg om 1/8 mm.

▾M1

2.92.   MAC

Generation 2:

En kryptografisk kontrollsumma med en längd av 8, 12 eller 16 byte, motsvarande de chifferföljder som anges i tillägg 11.

▾B

2.93.   ManualInputFlag

Kod som anger om en kortinnehavare manuellt har angivit föraraktiviteter vid kortinsättning eller inte (krav 081 i bilaga 1B och krav 102 i bilaga 1C).

Värdetilldelning: Ej närmare angiven.

2.94.   ManufacturerCode

Kod som anger en tillverkare av typgodkänd utrustning.

Det laboratorium som är behörigt att utföra provningar av driftskompatibilitet ska underhålla och offentliggöra förteckningen över tillverkarkoder på sin webbplats (krav 454 i bilaga 1C).

Utvecklare av färdskrivare som ansöker om tillverkarkoder hos laboratoriet för provning av driftskompatibilitet ska tilldelas en preliminär tillverkarkod.

2.95.   ManufacturerSpecificEventFaultData

Generation 2:

Tillverkarspecifika felkoder som förenklar felanalys i och underhåll av fordonsenheter.

manufacturerCode anger fordonsenhetens tillverkare.

manufacturerSpecificErrorCode är en tillverkarspecifik felkod.

2.96.   MemberStateCertificate

Certifikat för en medlemsstats öppna nyckel utfärdat av den europeiska certifieringsinstansen.

2.97.   MemberStateCertificateRecordArray

Generation 2:

Medlemsstatens certifikat samt metadata som används i överföringsprotokollet.

recordType anger typen av post (MemberStateCertificate). Värdetilldelning: Se RecordType.

recordSize är storleken av MemberStateCertificate i byte.

noOfRecords är antalet poster i postmängden. Värdet ska sättas till 1 eftersom certifikaten kan ha olika längd.

records är mängden av medlemsstatscertifikat.

2.98.   MemberStatePublicKey

Generation 1:

En medlemsstats öppna nyckel.

2.99.   Namn

Ett namn.

codePage specificerar en teckenmängd som definieras i kapitel 4.

name är ett namn som kodats enligt den specificerade teckenmängden.

2.100.   NationAlpha

Alfabetisk referens för ett land, i överensstämmelse med de landsbeteckningar som används på fordon i internationell trafik (Förenta nationernas konvention om vägtrafik, Wien 1968).

De alfabetiska och numeriska landkoderna ska finnas i en förteckning på webbplatsen för det laboratorium som har utsetts för att utföra provningar av driftskompatibilitet i enlighet med krav 440 i bilaga 1C.

2.101.   NationNumeric

Numerisk referens för ett land.

Värdetilldelning: se datatyp 2.100 (NationAlpha).

De alfabetiska eller numeriska landspecifikationer som beskrivs i respektive avsnitt får endast ändras efter det att det utsedda laboratoriet har inhämtat synpunkter från tillverkarna av de typgodkända fordonsenheterna med digital eller smart färdskrivare.

▾M3

2.101a.   NoOfBorderCrossingRecords

Generation 2, version 2:

Antal poster för gränspassager som ett förar- eller verkstadskort kan lagra.

Värdetilldelning: Se tillägg 2.

▾B

2.102.   NoOfCalibrationRecords

Antal kalibreringsposter som ett verkstadskort kan lagra.

Generation 1:
Värdetilldelning: Se tillägg 2.
Generation 2:
Värdetilldelning: Se tillägg 2.

2.103.   NoOfCalibrationsSinceDownload

Räknare som anger det antal kalibreringar som utförts med ett verkstadskort sedan den senaste överföringen från det (krav 317 och 340 i bilaga 1C).

Värdetilldelning: Ej närmare angiven.

2.104.   NoOfCardPlaceRecords

Antal platsposter som ett förar- eller verkstadskort kan lagra.

Generation 1:
Värdetilldelning: Se tillägg 2.
Generation 2:
Värdetilldelning: Se tillägg 2.

2.105.   NoOfCardVehicleRecords

Antal poster för använda fordon som ett förar- eller verkstadskort kan lagra.

Värdetilldelning: Se tillägg 2.

2.106.   NoOfCardVehicleUnitRecords

Generation 2:

Antal poster för använda fordonsenheter som ett förar- eller verkstadskort kan lagra.

Värdetilldelning: Se tillägg 2.

2.107.   NoOfCompanyActivityRecords

Antal poster för företagsaktiviteter som ett företagskort kan lagra.

Värdetilldelning: Se tillägg 2.

2.108.   NoOfControlActivityRecords

Antal poster för kontrollaktiviteter som ett kontrollkort kan lagra.

Värdetilldelning: Se tillägg 2.

2.109.   NoOfEventsPerType

Antal händelser per händelsetyp som ett kort kan lagra.

Värdetilldelning: Se tillägg 2.

2.110.   NoOfFaultsPerType

Antal fel per typ av fel som ett kort kan lagra.

Värdetilldelning: Se tillägg 2.

▾M1

2.111.   NoOfGNSSADRecords

Generation 2:

Det antal poster om sammanlagd körning enligt GNSS som ett kort kan lagra.

Värdetilldelning: Se tillägg 2

▾M3

2.111a.   NoOfLoadUnloadRecords

Generation 2, version 2:

Antal poster för lastning/lossning som ett kort kan lagra.

Värdetilldelning: Se tillägg 2.

▾B

2.112.   NoOfSpecificConditionRecords

Generation 2:

Det antal poster för särskilda omständigheter som ett kort kan lagra.

Värdetilldelning: Se tillägg 2.

▾M3

2.112a.   NoOfLoadTypeEntryRecords

Generation 2, version 2:

Antal poster med angivelse av typ av last som ett förar- eller verkstadskort kan lagra.

Värdetilldelning: Se tillägg 2.

▾B

2.113.   OdometerShort

Fordonets vägmätarställning i kortform.

Värdetilldelning: Binär utan tecken. Värde i km i intervallet från 0 till 9 999 999  km.

2.114.   OdometerValueMidnight

Fordonets vägmätarställning vid midnatt ett visst datum (krav 090 i bilaga 1B och krav 113 i bilaga 1C).

Värdetilldelning: Ej närmare angiven.

▾M3

2.114a.   OperationType

Generation 2, version 2:

Kod som identifierar en angiven typ av aktivitet.

Värdetilldelning:

”00”H

RFU.

”01”H

Lastningsaktivitet.

”02”H

Lossningsaktivitet

”03”H

Samtidig lastnings- och lossningsaktivitet

”04”H ... ”FF”H

RFU.

▾B

2.115.   OdometerValueMidnightRecordArray

Generation 2:

OdometerValueMidnight samt metadata som används i överföringsprotokollet.

recordType anger typen av post (OdometerValueMidnight). Värdetilldelning: Se RecordType.

recordSize är storleken av OdometerValueMidnight i byte.

noOfRecords är antalet poster i postmängden.

records är mängden av OdometerValueMidnight-poster.

2.116.   OverspeedNumber

Antalet händelser av typen hastighetsöverträdelse sedan den senaste kontrollen av hastighetsöverträdelse.

Värdetilldelning: 0 innebär att ingen händelse av typen hastighetsöverträdelse har ägt rum sedan den senaste kontrollen av hastighetsöverträdelse, 1 innebär att en händelse av denna typ har ägt rum sedan den senaste kontrollen av hastighetsöverträdelse, … 255 innebär att 255 eller fler händelser av typen hastighetsöverträdelse har ägt rum sedan den senaste kontrollen av hastighetsöverträdelse.

▾M3

2.116a.   PlaceAuthRecord

Information om en plats där en av dagens arbetsperioder påbörjas eller avslutas (krav 108, 271, 296, 324 och 347 i bilaga IC).

Generation 2, version 2:

entryTime är datum och tidpunkt för angivelsen.

entryTypeDailyWorkPeriod är typ av angivelse.

dailyWorkPeriodCountry är det land som anges.

dailyWorkPeriodRegion är den region som anges.

vehicleOdometerValue är vägmätarställningen vid tidpunkten för platsangivelse.

entryGNSSPlaceAuthRecord är den registrerade positionen enligt GNSS, dess autentiseringsstatus och tidpunkt.

2.116b.   PlaceAuthStatusRecord

Generation 2, version 2:

Information, lagrad i ett förarkort eller verkstadskort, som visar autentiseringsstatus för en plats där en av dagens arbetsperioder påbörjas eller avslutas (krav 306a och 356a i bilaga IC). Övrig information om själva platsen lagras i en annan post (se 2.117 PlaceRecord).

entryTime är datum och tidpunkt för angivelsen (samma datum och tidpunkt som i motsvarande post för PlaceRecord).

authenticationStatus är autentiseringsstatus för den registrerade GNSS-positionen.

▾B

2.117.   PlaceRecord

Information om en plats där en arbetsperiod påbörjas eller avslutas (krav 108, 271, 296, 324 och 347 i bilaga 1C).

Generation 1:
entryTime är datum och tidpunkt för angivelsen.
entryTypeDailyWorkPeriod är typ av angivelse.
dailyWorkPeriodCountry är det land som anges.
dailyWorkPeriodRegion är den region som anges.
vehicleOdometerValue är vägmätarställningen vid tidpunkten för angivelse av plats.
Generation 2:
Jämfört med generation 1 används följande ytterligare komponent:
entryGNSSPlaceRecord är den registrerade platsen och tiden.

▾M3

2.117a.   PositionAuthenticationStatus

Generation 2, version 2:

Värdetilldelning (se tillägg 12):

”00 ”H

Ej autentiserad (se tillägg 12, krav GNS_39).

”01 ”H

Autentiserad (se tillägg 12, krav GNS_39).

”02 ”H ... ”FF ”H

RFU.

▾B

2.118.   PreviousVehicleInfo

Information om det fordon som tidigare använts av en förare när föraren sätter in sitt kort i en fordonsenhet (krav 081 i bilaga 1B och krav 102 i bilaga 1C).

Generation 1:
vehicleRegistrationIdentification är fordonets registreringsnummer och den medlemsstat där fordonet är registrerat.
cardWithdrawalTime är tidpunkt och datum för uttag av kort.
Generation 2:
Jämfört med generation 1 används följande ytterligare dataelement:
vuGeneration anger fordonsenhetens generation.

2.119.   PublicKey

Generation 1:

En öppen RSA-nyckel.

rsaKeyModulus är modulus för nyckelparet.

rsaKeyPublicExponent är den öppna exponenten för nyckelparet.

2.120.   RecordType

Generation 2:

Hänvisning till en posttyp. Denna datatyp används i RecordArrays.

Värdetilldelning:

▸(1) M1 

▸(2) M3 

ActivityChangeInfo

CardSlotsStatus

CurrentDateTime

MemberStateCertificate

OdometerValueMidnight

DateOfDayDownloaded

SensorPaired

Signature

SpecificConditionRecord

VehicleIdentificationNumber

VehicleRegistrationNumber

VuCalibrationRecord

VuCardIWRecord

VuCardRecord

VuCertificate

VuCompanyLocksRecord

VuControlActivityRecord

VuDetailedSpeedBlock

VuDownloadablePeriod

VuDownloadActivityData

VuEventRecord

▸M1 VuGNSSADRecord ◂

VuITSConsentRecord

VuFaultRecord

VuIdentification

VuOverSpeedingControlData

VuOverSpeedingEventRecord

VuPlaceDailyWorkPeriodRecord

VuTimeAdjustmentGNSSRecord

VuTimeAdjustmentRecord

▸M3 VuBorderCrossingRecord

VuLoadUnloadRecord

VehicleRegistrationIdentification

RFU ◂

Tillverkarspecifik.

2.121.   RegionAlpha

Alfabetisk referens för en region i ett visst land.

Generation 1:
Värdetilldelning:
Generation 2:
Koderna för RegionAlpha ska finnas i en förteckning på webbplatsen för det laboratorium som har utsetts för att utföra provning av driftskompatibilitet.

2.122.   RegionNumeric

Numerisk referens för en region i ett visst land.

Generation 1:
Värdetilldelning:
Generation 2:
Koderna för RegionNumeric ska finnas i en förteckning på webbplatsen för det laboratorium som har utsetts för att utföra provning av driftskompatibilitet.

2.123.   RemoteCommunicationModuleSerialNumber

Generation 2:

Fjärrkommunikationsmodulens serienummer.

2.124.   RSAKeyModulus

Generation 1:

Modulus för ett RSA-nyckelpar.

Värdetilldelning: Ospecificerad.

2.125.   RSAKeyPrivateExponent

Generation 1:

Privat exponent för ett RSA-nyckelpar.

Värdetilldelning: Ospecificerad.

2.126.   RSAKeyPublicExponent

Generation 1:

Öppen exponent för ett RSA-nyckelpar.

Värdetilldelning: Ospecificerad.

2.127.   RtmData

Generation 2:

Se tillägg 14 för en definition av denna datatyp.

2.128.   SealDataCard

Generation 2:

Denna datatyp lagrar information om de plomberingar som anbringats på de olika komponenterna i ett fordon och är avsedd för lagring i ett kort. Denna datatyp berörs av krav 337 i bilaga 1C.

noOfSealRecords är antalet poster i sealRecords.

sealRecords är en mängd plomberingsposter.

2.129.   SealDataVu

Generation 2:

Denna datatyp lagrar information om de plomberingar som anbringats på de olika komponenterna i ett fordon och är avsedd för lagring i en fordonsenhet.

sealRecords är en mängd plomberingsposter. Om det finns färre än 5 plomberingar tillgängliga ska värdet av EquipmentType i alla ej använda sealRecords sättas till 16, dvs. ”ej använd”.

2.130.   SealRecord

Generation 2:

Denna datatyp lagrar information om en plombering som anbringats på en komponent. Denna datatyp berörs av krav 337 i bilaga 1C.

equipmentType anger typ av utrustning som plomberingen anbringats på.

extendedSealIdentifier är identifieraren för den plombering som anbringats på utrustningen.

2.131.   SensorApprovalNumber

Sensorns typgodkännandenummer.

Generation 1:
Värdetilldelning: Ospecificerad.
Generation 2:
Värdetilldelning:
Godkännandenumret ska återges så som det är offentliggjort på Europeiska kommissionens motsvarande webbplats, t.ex. inklusive eventuella bindestreck. Godkännandenumret ska vara vänsterjusterat.

2.132.   SensorExternalGNSSApprovalNumber

Generation 2:

Den externa GNSS-anordningens typgodkännandenummer.

Värdetilldelning:

Godkännandenumret ska återges så som det är offentliggjort på Europeiska kommissionens motsvarande webbplats, t.ex. inklusive eventuella bindestreck. Godkännandenumret ska vara vänsterjusterat.

2.133.   SensorExternalGNSSCoupledRecord

Generation 2:

Information lagrad i en fordonsenhet om identifiering av den externa GNSS-anordning som är kopplad med fordonsenheten (krav 100 i bilaga 1C).

sensorSerialNumber är serienumret för den externa GNSS-anordning som är kopplad med fordonsenheten.

sensorApprovalNumber är denna externa GNSS-anordnings godkännandenummer.

sensorCouplingDate är ett datum för koppling av denna externa GNSS-anordning med fordonsenheten.

2.134.   SensorExternalGNSSIdentification

Generation 2:

Information om identifiering av den externa GNSS-anordningen (krav 98 i bilaga 1C).

sensorSerialNumber är den externa GNSS-anordningens utökade serienummer.

sensorApprovalNumber är den externa GNSS-anordningens godkännandenummer.

sensorSCIdentifier är identifierare för den externa GNSS-anordningens säkerhetskomponent.

sensorOSIdentifier är identifierare för den externa GNSS-anordningens operativsystem.

2.135.   SensorExternalGNSSInstallation

Generation 2:

Information, lagrad i en extern GNSS-anordning, om installation av den externa GNSS-sensorn (krav 123 i bilaga 1C).

sensorCouplingDateFirst är datum för den första kopplingen av den externa GNSS-anordningen med en fordonsenhet.

firstVuApprovalNumber är godkännandenummer för den första fordonsenhet som kopplas med den externa GNSS-anordningen.

firstVuSerialNumber är serienumret för den första fordonsenhet som kopplas med den externa GNSS-anordningen.

sensorCouplingDateCurrent är datum för innevarande koppling av den externa GNSS-anordningen med en fordonsenhet.

currentVuApprovalNumber är godkännandenummer för den fordonsenhet som för närvarande är kopplad med den externa GNSS-anordningen.

currentVUSerialNumber är serienummer för den fordonsenhet som för närvarande är kopplad med den externa GNSS-anordningen.

2.136.   SensorExternalGNSSOSIdentifier

Generation 2:

Identifierare för den externa GNSS-anordningens operativsystem.

Värdetilldelning: tillverkarspecifik.

2.137.   SensorExternalGNSSSCIdentifier

Generation 2:

Denna typ används exempelvis för att identifiera den externa GNSS-anordningens krypteringsmodul.

Identifierare för den externa GNSS-anordningens säkerhetskomponent.

Värdetilldelning: specifik för komponenttillverkaren.

2.138.   SensorGNSSCouplingDate

Generation 2:

Datum för koppling av den externa GNSS-anordningen med en fordonsenhet.

Värdetilldelning: Ospecificerad.

2.139.   SensorGNSSSerialNumber

Generation 2:

Denna typ används för att lagra GNSS-mottagarens serienummer både när den finns i fordonsenheten och när den finns utanför fordonsenheten.

GNSS-mottagarens serienummer.

2.140.   SensorIdentification

Information lagrad i en rörelsesensor om identifiering av rörelsesensorn (krav 077 i bilaga 1B och krav 95 i bilaga 1C).

sensorSerialNumber är rörelsesensorns utökade serienummer (inbegripet artikelnummer och tillverkarens kod).

sensorApprovalNumber är rörelsesensorns godkännandenummer.

sensorSCIdentifier är identifierare för rörelsesensorns säkerhetskomponent.

sensorOSIdentifier är identifierare för rörelsesensorns operativsystem.

2.141.   SensorInstallation

Information lagrad i en rörelsesensor om installation av rörelsesensorn (krav 099 i bilaga 1B och krav 122 i bilaga 1C).

sensorPairingDateFirst är datum för den första parningen av rörelsesensorn med en fordonsenhet.

firstVuApprovalNumber är godkännandenummer för den första fordonsenhet som paras med rörelsesensorn.

firstVuSerialNumber är serienummer för den första fordonsenhet som paras med rörelsesensorn.

sensorPairingDateCurrent är datum för innevarande parning av rörelsesensorn med fordonsenheten.

currentVuApprovalNumber är godkännandenummer för den fordonsenhet som för närvarande är parad med rörelsesensorn.

currentVUSerialNumber är serienummer för den fordonsenhet som för närvarande är parad med rörelsesensorn.

2.142.   SensorInstallationSecData

Information lagrad i ett verkstadskort om de säkerhetsdata som behövs för att para rörelsesensorer med fordonsenheter (krav 308 och 331 i bilaga 1C).

Generation 1:
Värdetilldelning: enligt ISO 16844-3.
Generation 2:
Såsom beskrivs i tillägg 11 ska ett verkstadskort lagra upp till tre nycklar för parning av fordonsenhet och rörelsesensor. Dessa nycklar har olika nyckelversioner.

2.143.   SensorOSIdentifier

Identifierare för rörelsesensorns operativsystem.

Värdetilldelning: tillverkarspecifik.

2.144.   SensorPaired

Generation 1:

Information lagrad i en fordonsenhet om identifiering av den rörelsesensor som är parad med fordonsenheten (krav 079 i bilaga 1B).

sensorSerialNumber är serienummer för den rörelsesensor som för närvarande är parad med fordonsenheten.

sensorApprovalNumber är godkännandenummer för den rörelsesensor som för närvarande är parad med fordonsenheten.

sensorPairingDateFirst är datum för den första parningen med en fordonsenhet för den rörelsesensor som för närvarande är parad med fordonsenheten.

2.145.   SensorPairedRecord

Generation 2:

Information lagrad i en fordonsenhet om identifiering av en rörelsesensor som är parad med fordonsenheten (krav 97 i bilaga 1C).

sensorSerialNumber är serienummer för den rörelsesensor som är parad med fordonsenheten.

sensorApprovalNumber är rörelsesensorns godkännandenummer.

sensorPairingDate är ett datum för parning av denna rörelsesensor med fordonsenheten.

2.146.   SensorPairingDate

Datum för parning av rörelsesensorn med en fordonsenhet.

Värdetilldelning: Ospecificerad.

2.147.   SensorSCIdentifier

Identifierare för rörelsesensorns säkerhetskomponent.

Värdetilldelning: specifik för komponenttillverkaren.

2.148.   SensorSerialNumber

Rörelsesensorns serienummer.

2.149.   Signature

En digital signatur.

Generation 1:
Värdetilldelning: enligt tillägg 11 om gemensamma säkerhetsmekanismer.
Generation 2:
Värdetilldelning: enligt tillägg 11 om gemensamma säkerhetsmekanismer.

2.150.   SignatureRecordArray

Generation 2:

En mängd signaturer samt metadata som används i överföringsprotokollet.

recordType anger typen av post (Signature). Värdetilldelning: Se RecordType.

recordSize är storleken av Signature i byte.

noOfRecords är antalet poster i postmängden. Värdet ska sättas till 1 eftersom signaturerna kan ha olika längd.

records är mängden av signaturer.

2.151.   SimilarEventsNumber

Antal liknande händelser under en viss dag (krav 094 i bilaga 1B och krav 117 i bilaga 1C).

Värdetilldelning: 0 används inte, 1 innebär att endast en händelse av denna typ har ägt rum och har lagrats den dagen, 2 innebär att två händelser av denna typ har ägt rum den dagen (endast en har lagrats), … 255 innebär att 255 eller fler händelser av denna typ har ägt rum den dagen.

2.152.   SpecificConditionRecord

Information lagrad i ett förarkort, på ett verkstadskort eller i en fordonsenhet om en särskild omständighet (krav 130, 276, 301, 328 och 355 i bilaga 1C).

entryTime är datum och tidpunkt för angivelsen.

specificConditionType är koden för identifiering av den särskilda omständigheten.

2.153.   SpecificConditions

Information lagrad i ett förarkort, på ett verkstadskort eller i en fordonsenhet om en särskild omständighet (krav 131, 277, 302, 329 och 356 i bilaga 1C).

Generation 2:

controlPointerNewestRecord är index för senast uppdaterad post för särskild omständighet.

Värdetilldelning: Ett tal som motsvarar numeratorn för posten för särskild omständighet, och som börjar med ′0′ för den första gången posten för särskild omständighet uppträder i strukturen.

specificConditionRecords är den mängd poster som innehåller information om de särskilda omständigheter som registrerats.

2.154.   SpecificConditionType

Kod för identifiering av särskild omständighet (krav 050b, 105a, 212a och 230a i bilaga 1B samt krav 62 i bilaga 1C).

Generation 1:
Värdetilldelning:

”00”H

RFU

”01”H

Omfattas ej – Början.

”02”H

Omfattas ej – Slut.

”03”H

Transport med färja/tåg

”04”H .. ”FF”H

RFU

Generation 2:
Värdetilldelning:

”00”H

RFU

”01”H

Omfattas ej – Början.

”02”H

Omfattas ej – Slut.

”03”H

Transport med färja/tåg – Början

”04”H

Transport med färja/tåg – Slut

”05”H .. ”FF”H

RFU

2.155.   Hastighet

Fordonets hastighet (km/h).

Värdetilldelning: kilometer per timme i intervallet från 0 till 220 km/h.

2.156.   SpeedAuthorised

Högsta tillåtna hastighet för fordonet (definition hh)).

2.157.   SpeedAverage

Genomsnittlig hastighet under en tidigare fastställd tidsperiod (km/h).

2.158.   SpeedMax

Högsta hastighet uppmätt under en tidigare fastställd tidsperiod.

▾M3

2.158a.   TachographCardsGen1Suppression

Generation 2, version 2:

Förmåga hos en andra generationens fordonsenhet att använda första generationens förar-, kontroll- och företagskort (se tillägg 15, MIG_002).

Värdetilldelning:

”0000 ”H

Fordonsenheten kan använda första generationens färdskrivarkort (standardvärde).

”A5E3 ”H

Fordonsenheten kan inte använda första generationens färdskrivarkort.

Alla andra värden

Används ej.

▾B

2.159.   TachographPayload

Generation 2:

Se tillägg 14 för en definition av denna datatyp.

▾M1

2.160.   Reserverat för framtida användning (RFU, Reserved for future use)

▾B

2.161.   TDesSessionKey

Generation 1:

En sessionsnyckel för Triple DES.

Värdetilldelning: Ej närmare angiven.

▾M1

2.162.   TimeReal

Kod för ett kombinerat datum- och tidsfält, där datum och tid uttrycks som sekunder efter 00h.00m.00s. den 1 januari 1970 UTC.

Värdetilldelning – oktettgrupperad: Antal sekunder sedan midnatt den 1 januari 1970 UTC.

Senaste möjliga datum/tidpunkt är under år 2106.

▾B

2.163.   TyreSize

Angivelse av däckens dimensioner.

Värdetilldelning: i enlighet med direktiv 92/23 (EEG), 31.3.1992, EGT L129, s. 95.

2.164.   VehicleIdentificationNumber

Fordonets identifieringsnummer (VIN) avseende fordonet som helhet, vanligtvis ramnummer eller serienummer på chassit.

Värdetilldelning: Enligt definition i ISO 3779.

2.165.   VehicleIdentificationNumberRecordArray

Generation 2:

Fordonets identifieringsnummer (VIN) samt metadata som används i överföringsprotokollet.

recordType anger typen av post (VehicleIdentificationNumber). Värdetilldelning: Se RecordType.

recordSize är storleken av VehicleIdentificationNumber i byte.

noOfRecords är antalet poster i postmängden.

records är mängden identifieringsnummer för fordon.

2.166.   VehicleRegistrationIdentification

Identifiering av ett fordon, som är unik för Europa (fordonets registreringsnummer (VRN) och medlemsstat).

vehicleRegistrationNation är det land där fordonet är registrerat.

vehicleRegistrationNumber är fordonets registreringsnummer (VRN).

▾M3

2.166a.   VehicleRegistrationIdentificationRecordArray

Generation 2, version 2:

Fordonets registreringsidentifiering samt metadata som används i överföringsprotokollet.

recordType anger typen av post (VehicleRegistrationIdentification). Värdetilldelning: Se RecordType.

recordSize är storleken av VehicleRegistrationIdentification i byte.

noOfRecords är antalet poster i postmängden.

records är mängden registreringsidentifieringar för fordon.

▾B

2.167.   VehicleRegistrationNumber

Fordonets registreringsnummer (VRN). Registreringsnumret tilldelas av myndigheten för fordonsregistrering.

codePage specificerar en teckenmängd som definieras i kapitel 4.

vehicleRegNumber är ett registreringsnummer för ett fordon som kodats enligt den specificerade teckenmängden.

Värdetilldelning: Landsspecifik.

2.168.   VehicleRegistrationNumberRecordArray

▾M3

Generation 2, version 1:

▾B

Fordonets registreringsnummer (VRN) samt metadata som används i överföringsprotokollet.

recordType anger typen av post (VehicleRegistrationNumber). Värdetilldelning: Se RecordType.

recordSize är storleken av VehicleRegistrationNumber i byte.

noOfRecords är antalet poster i postmängden.

records är mängden registreringsnummer för fordon.

2.169.   VuAbility

Generation 2:

Information lagrad i en fordonsenhet om förmågan hos fordonsenheten att använda färdskrivarkort i generation 1 eller inte (krav 121 i bilaga 1C).

Värdetilldelningoktettgrupperad: ”xxxxxxxa”B (8 bitar)

Om förmågan att stödja generation 1:

”a”B

Förmåga att stödja färdskrivarkort i generation 1:

”0” B Generation 1 stöds.
”1”B Generation 1 stöds inte.

”xxxxxxx”B

RFU

2.170.   VuActivityDailyData

Generation 1:

Information lagrad i en fordonsenhet om ändringar av aktivitet och/eller ändringar av körningsstatus och/eller ändringar av kortstatus under en viss kalenderdag (krav 084 i bilaga 1B och krav 105, 106, 107 i bilaga 1C) och om öppningsstatusen kl. 00.00 den berörda dagen.

noOfActivityChanges är antalet ActivityChangeInfo-ord i mängden activityChangeInfos.

activityChangeInfos är mängden ActivityChangeInfo-ord som lagrats i fordonsenheten under dagen. Den omfattar alltid två ActivityChangeInfo-ord som anger statusen för de två kortplatserna kl. 00.00 den berörda dagen.

2.171.   VuActivityDailyRecordArray

Generation 2:

Information lagrad i en fordonsenhet om ändringar av aktivitet och/eller ändringar av körningsstatus och/eller ändringar av kortstatus under en viss kalenderdag (krav 105, 106, 107 i bilaga 1C) och om öppningsstatusen kl. 00.00 den berörda dagen.

recordType anger typen av post (ActivityChangeInfo). Värdetilldelning: Se RecordType.

recordSize är storleken av ActivityChangeInfo i byte.

noOfRecords är antalet poster i postmängden.

records är mängden ActivityChangeInfo-ord som lagrats i fordonsenheten under dagen. Den omfattar alltid två ActivityChangeInfo-ord som anger statusen för de två kortplatserna kl. 00.00 den berörda dagen.

2.172.   VuApprovalNumber

Fordonsenhetens typgodkännandenummer.

Generation 1:
Värdetilldelning: Ospecificerad.
Generation 2:
Värdetilldelning:
Godkännandenumret ska återges så som det är offentliggjort på Europeiska kommissionens motsvarande webbplats, t.ex. inklusive eventuella bindestreck. Godkännandenumret ska vara vänsterjusterat.

2.173.   VuCalibrationData

Generation 1:

Information lagrad i en fordonsenhet om kalibreringar av färdskrivaren (krav 098 i bilaga 1B).

noOfVuCalibrationRecords är det antal poster som mängden vuCalibrationRecords innehåller.

vuCalibrationRecords är mängden kalibreringsposter.

2.174.   VuCalibrationRecord

Information lagrad i en fordonsenhet om en kalibrering av färdskrivaren (krav 098 i bilaga 1B och krav 119 och 120 i bilaga 1C).

Generation 1:
calibrationPurpose är syftet med kalibreringen.
workshopName, workshopAddress är verkstadens namn och adress.
workshopCardNumber identifierar det verkstadskort som använts vid kalibreringen.
workshopCardExpiryDate är kortets sista giltighetsdatum.
vehicleIdentificationNumber är fordonets identifieringsnummer (VIN).
vehicleRegistrationIdentification innehåller fordonets registreringsnummer (VRN) och registrerande medlemsstat.
wVehicleCharacteristicConstant är fordonets karakteristiska koefficient.
kConstantOfRecordingEquipment är färdskrivarens konstant.
lTyreCircumference är däckens effektiva omkrets.
tyreSize är angivelse av dimensionen på de däck som monterats på fordonet.
authorisedSpeed är den tillåtna hastigheten för fordonet.
oldOdometerValue, newOdometerValue är de gamla och nya vägmätarställningarna.
oldTimeValue, newTimeValue är de gamla och nya värdena för datum och tidpunkt.
nextCalibrationDate är datum för nästa kalibrering av den typ som anges i CalibrationPurpose och som ska utföras av den auktoriserade besiktningsmyndigheten.

▾M3

Generation 2, version 1:

▾B

Jämfört med generation 1 används följande ytterligare dataelement:
sealDataVu ger information om de plomberingar som anbringats på olika komponenter i fordonet.

▾M3

Generation 2, version 2:
Jämfört med generation 1 används följande ytterligare dataelement:
sensorSerialNumber är serienumret för den rörelsesensor som är parad med fordonsenheten efter genomförd kalibrering.
sensorGNSSSerialNumber är serienumret för den externa GNSS-anordning som är kopplad med fordonsenheten efter genomförd kalibrering (i tillämpliga fall).
rcmSerialNumber är serienumret för den kommunikationsanordning för fjärravläsning som är kopplad med fordonsenheten efter genomförd kalibrering (i tillämpliga fall).
sealDataVu ger information om de plomberingar som anbringats på olika komponenter i fordonet.
byDefaultLoadType är fordonets standardtyp av last (finns endast i version 2).
calibrationCountry är det land där kalibreringen har utförts.
calibrationCountryTimestamp är datum och tidpunkt när GNSS-mottagaren tillhandahöll den position som användes för att fastställa i vilket land kalibreringen utfördes.

▾B

2.175.   VuCalibrationRecordArray

Generation 2:

Information lagrad i en fordonsenhet om kalibreringar av färdskrivaren (krav 119 och 120 i bilaga 1C).

recordType anger typen av post (VuCalibrationRecord). Värdetilldelning: Se RecordType.

recordSize är storleken av VuCalibrationRecord i byte.

noOfRecords är antalet poster i postmängden.

records är mängden av kalibreringsposter.

2.176.   VuCardIWData

Generation 1:

Information lagrad i en fordonsenhet om cykler med insättning och uttag av förarkort eller verkstadskort i fordonsenheten (krav 081 i bilaga 1B och krav 103 i bilaga 1C).

noOfIWRecords är antalet poster i mängden vuCardIWRecords.

vuCardIWRecords är en mängd poster för cykler med insättning/uttag av kort.

2.177.   VuCardIWRecord

Information lagrad i en fordonsenhet om en cykel med insättning och uttag av ett förarkort eller ett verkstadskort i fordonsenheten (krav 081 i bilaga 1B och krav 102 i bilaga 1C).

Generation 1:
cardHolderName är förar- eller verkstadskortinnehavarens efternamn och förnamn sådana de lagrats på kortet.
fullCardNumber är typ av kort, dess utfärdande medlemsstat och dess kortnummer sådana de lagrats på kortet.
cardExpiryDate är kortets sista giltighetsdatum sådant det lagrats på kortet.
cardInsertionTime är datum och tidpunkt för insättning.
vehicleOdometerValueAtInsertion är vägmätarställning när kortet sätts in.
cardSlotNumber är den kortplats som kortet sätts in i.
cardWithdrawalTime är tidpunkt och datum för uttag.
vehicleOdometerValueAtWithdrawal är fordonets vägmätarställning när kortet togs ut.
previousVehicleInfo innehåller information om det föregående fordon som föraren använt, sådan den lagrats på kortet.
manualInputFlag är en markering som identifierar om kortinnehavaren manuellt har angett föraraktiviteter vid kortinsättning.
Generation 2:
I stället för fullCardNumber använder datastrukturen för generation 2 följande dataelement:
fullCardNumberAndGeneration är typ av kort, dess utfärdande medlemsstat, dess kortnummer och dess generation sådana de lagrats på kortet.

2.178.   VuCardIWRecordArray

Generation 2:

Information lagrad i en fordonsenhet om cykler med insättning och uttag av förarkort eller verkstadskort i fordonsenheten (krav 103 i bilaga 1C).

recordType anger typen av post (VuCardIWRecord). Värdetilldelning: Se RecordType.

recordSize är storleken av VuCardIWRecord i byte.

noOfRecords är antalet poster i postmängden.

records är en mängd poster för cykler med insättning/uttag av kort.

▾M1

2.179.   VuCardRecord

Generation 2:

Information lagrad i en fordonsenhet om ett färdskrivarkort som används (krav 132 i bilaga IC).

cardNumberAndGenerationInformation är det fullständiga kortnumret och generationen för det kort som används (datatyp 2.74).

cardExtendedSerialNumber såsom det läses från filen EF_ICC under kortets huvudfil (MF).

cardStructureVersion såsom det läses från filen EF_Application_Identification under DF_Tachograph_G2.

cardNumber såsom det läses från filen EF_Identification under DF_Tachograph_G2.

▾B

2.180.   VuCardRecordArray

Generation 2:

Information lagrad i en fordonsenhet om de färdskrivarkort som används med denna fordonsenhet. Denna information är avsedd för analys av problem som rör fordonsenhet–kort (krav 132 i bilaga 1C).

recordType anger typen av post (VuCardRecord). Värdetilldelning: Se RecordType.

recordSize är storleken av VuCardRecord i byte.

noOfRecords är antalet poster i postmängden.

records är en mängd poster som avser de färdskrivarkort som används med fordonsenheten.

2.181.   VuCertificate

Certifikat för en fordonsenhets öppna nyckel.

2.182.   VuCertificateRecordArray

Generation 2:

Fordonsenhetens certifikat samt metadata som används i överföringsprotokollet.

recordType anger typen av post (VuCertificate). Värdetilldelning: Se RecordType.

recordSize är storleken av VuCertificate i byte.

noOfRecords är antalet poster i postmängden. Värdet ska sättas till 1 eftersom certifikaten kan ha olika längd.

records är en mängd certifikat för fordonsenheter.

2.183.   VuCompanyLocksData

Generation 1:

Information lagrad i en fordonsenhet om företagslås (krav 104 i bilaga 1B).

noOfLocks är antalet lås som finns förtecknade i vuCompanyLocksRecords.

vuCompanyLocksRecords är mängden poster för företagslås.

2.184.   VuCompanyLocksRecord

Information lagrad i en fordonsenhet om ett företagslås (krav 104 i bilaga 1B och krav 128 i bilaga 1C).

Generation 1:
lockInTime, lockOutTime är datum och tidpunkt för låsning och öppning.
companyName, companyAddress är det företagsnamn och den företagsadress som förknippas med låsningen.
companyCardNumber identifierar det kort som används vid låsningen.
Generation 2:
I stället för companyCardNumber använder datastrukturen för generation 2 följande dataelement:
companyCardNumberAndGeneration identifierar det kort, inbegripet dess generation, som används vid låsningen.

2.185.   VuCompanyLocksRecordArray

Generation 2:

Information lagrad i en fordonsenhet om företagslås (krav 128 i bilaga 1C).

recordType anger typen av post (VuCompanyLocksRecord). Värdetilldelning: Se RecordType.

recordSize är storleken av VuCompanyLocksRecord i byte.

noOfRecords är antalet poster i postmängden. Värde 0..255.

records är mängden poster för företagslås.

▾M3

2.185a.   VuConfigurationLengthRange

Generation 2, version 2:

Antal byte i ett färdskrivarkort som är tillgängliga för lagring av fordonsenhetens konfigurationer.

Värdetilldelning: Se tillägg 2.

▾B

2.186.   VuControlActivityData

Generation 1:

Information lagrad i en fordonsenhet om kontroller som utförs med användning av denna fordonsenhet (krav 102 i bilaga 1B).

noOfControls är antalet kontroller som finns förtecknade i vuControlActivityRecords.

vuControlActivityRecords är mängden poster för kontrollaktiviteter.

2.187.   VuControlActivityRecord

Information lagrad i en fordonsenhet om en kontroll som utförs med användning av denna fordonsenhet (krav 102 i bilaga 1B och krav 126 i bilaga 1C).

Generation 1:
controlType är typ av kontroll.
controlTime är datum och tidpunkt för kontrollen.
ControlCardNumber identifierar det kontrollkort som använts vid kontrollen.
downloadPeriodBeginTime är den överförda periodens början, om överföring utfördes.
downloadPeriodEndTime är den överförda periodens slut, om överföring utfördes.
Generation 2:
I stället för controlCardNumber använder datastrukturen för generation 2 följande dataelement:
controlCardNumberAndGeneration identifierar det kontrollkort, inbegripet dess generation, som använts vid kontrollen.

2.188.   VuControlActivityRecordArray

Generation 2:

Information lagrad i en fordonsenhet om kontroller som utförs med användning av denna fordonsenhet (krav 126 i bilaga 1C).

recordType anger typen av post (VuControlActivityRecord). Värdetilldelning: Se RecordType.

recordSize är storleken av VuControlActivityRecord i byte.

noOfRecords är antalet poster i postmängden.

records är mängden poster för kontrollaktiviteter avseende fordonsenheten.

2.189.   VuDataBlockCounter

Räknare lagrad i ett kort och som sekventiellt identifierar cyklerna med insättning och uttagning av kort i fordonsenheter.

Värdetilldelning: Löpnummer med högsta värde 9 999, varpå det börjar om från 0.

2.190.   VuDetailedSpeedBlock

Detaljerad information, lagrad i en fordonsenhet, om fordonets hastighet under en minut under vilken fordonet har varit i rörelse (krav 093 i bilaga 1B och krav 116 i bilaga 1C).

speedBlockBeginDate är datum och tidpunkt för det första hastighetsvärdet inom blocket.

speedsPerSecond är den kronologiska sekvensen av uppmätta hastigheter varje sekund under den minut som sträcker sig fr.o.m. speedBlockBeginDate.

2.191.   VuDetailedSpeedBlockRecordArray

Generation 2:

Detaljerad information, lagrad i en fordonsenhet, om fordonets hastighet.

recordType anger typen av post (VuDetailedSpeedBlock). Värdetilldelning: Se RecordType.

recordSize är storleken av VuDetailedSpeedBlock i byte.

noOfRecords är antalet poster i postmängden.

records är mängden block med detaljerade hastighetsdata.

2.192.   VuDetailedSpeedData

Generation 1:

Detaljerad information, lagrad i en fordonsenhet, om fordonets hastighet.

noOfSpeedBlocks är antalet hastighetsblock i mängden vuDetailedSpeedBlocks.

vuDetailedSpeedBlocks är mängden block med detaljerade hastighetsdata.

▾M3

2.192a.   VuDigitalMapVersion

Generation 2, version 2:

Version av den digitala karta som är lagrad i fordonsenheten (krav 133j i bilaga IC).

Värdetilldelning: Enligt vad som anges på den särskilda säkra webbplats som tillhandahålls av Europeiska kommissionen (krav 133k i bilaga IC).

▾B

2.193.   VuDownloadablePeriod

Äldsta och senaste datum för vilka en fordonsenhet har data om föraraktiviteter (krav 081, 084 eller 087 i bilaga 1B och krav 102, 105, 108 i bilaga 1C).

minDownloadableTime är äldsta datum och tidpunkt för kortinsättning, aktivitetsändring eller angivelse av plats som finns lagrat i fordonsenheten.

maxDownloadableTime är senaste datum och tidpunkt för kortuttag, aktivitetsändring eller angivelse av plats som finns lagrat i fordonsenheten.

2.194.   VuDownloadablePeriodRecordArray

Generation 2:

VUDownloadablePeriod samt metadata som används i överföringsprotokollet.

recordType anger typen av post (VuDownloadablePeriod). Värdetilldelning: Se RecordType.

recordSize är storleken av VuDownloadablePeriod i byte.

noOfRecords är antalet poster i postmängden.

records är mängden av VuDownloadablePeriod-poster.

2.195.   VuDownloadActivityData

Information lagrad i en fordonsenhet om den senaste överföringen från fordonsenheten (krav 105 i bilaga 1B och krav 129 i bilaga 1C).

Generation 1:
downloadingTime är datum och tidpunkt för en överföring.
fullCardNumber identifierar det kort som används för att auktorisera överföringen.
companyOrWorkshopName är företagets eller verkstadens namn.
Generation 2:
I stället för fullCardNumber använder datastrukturen för generation 2 följande dataelement:
fullCardNumberAndGeneration identifierar det kort, inbegripet dess generation, som används för att auktorisera överföringen.

2.196.   VuDownloadActivityDataRecordArray

Generation 2:

Information om den senaste överföringen från fordonsenhet (krav 129 i bilaga 1C).

recordType anger typen av post (VuDownloadActivityData). Värdetilldelning: Se RecordType.

recordSize är storleken av VuDownloadActivityData i byte.

noOfRecords är antalet poster i postmängden.

records är mängden poster med data om överföringsaktivitet.

2.197.   VuEventData

Generation 1:

Information lagrad i en fordonsenhet om händelser (krav 094 i bilaga 1B, utom händelse av typen hastighetsöverträdelse).

noOfVuEvents är antalet händelser som finns förtecknade i mängden vuEventRecords.

vuEventRecords är en mängd poster för händelser.

2.198.   VuEventRecord

Information lagrad i en fordonsenhet om en händelse (krav 094 i bilaga 1B och krav 117 i bilaga 1C, utom händelse av typen hastighetsöverträdelse).

Generation 1:
eventType är typ av händelse.
eventRecordPurpose är syftet med registreringen av denna händelse.
eventBeginTime är datum och tidpunkt för händelsens början.
eventEndTime är datum och tidpunkt för händelsens slut.
cardNumberDriverSlotBegin identifierar det kort som är insatt i förarens kortplats vid händelsens början.
cardNumberCodriverSlotBegin identifierar det kort som är insatt i medförarens kortplats vid händelsens början.
cardNumberDriverSlotEnd identifierar det kort som är insatt i förarens kortplats vid händelsens slut.
cardNumberCodriverSlotEnd identifierar det kort som är insatt i medförarens kortplats vid händelsens slut.
similarEventsNumber är antalet liknande händelser samma dag.
Denna sekvens ska användas vid alla händelser utom händelser av typen hastighetsöverträdelse.
Generation 2:
Jämfört med generation 1 används följande ytterligare dataelement:
manufacturerSpecificEventFaultData innehåller ytterligare, tillverkarspecifik information om händelsen.
I stället för cardNumberDriverSlotBegin, cardNumberCodriverSlotBegin, cardNumberDriverSlotEnd och cardNumberCodriverSlotEnd använder datastrukturen för generation 2 följande dataelement:
cardNumberAndGenDriverSlotBegin identifierar det kort, inbegripet dess generation, som är insatt i förarens kortplats vid händelsens början.
cardNumberAndGenCodriverSlotBegin identifierar det kort, inbegripet dess generation, som är insatt i medförarens kortplats vid händelsens början.
cardNumberAndGenDriverSlotEnd identifierar det kort, inbegripet dess generation, som är insatt i förarens kortplats vid händelsens slut.
cardNumberAndGenCodriverSlotEnd identifierar det kort, inbegripet dess generation, som är insatt i medförarens kortplats vid händelsens slut.
Om händelsen är en tidskonflikt ska eventBeginTime och eventEndTime tolkas enligt följande:
eventBeginTime är datum och tidpunkt enligt färdskrivaren.
eventEndTime är datum och tidpunkt enligt GNSS.

2.199.   VuEventRecordArray

Generation 2:

Information lagrad i en fordonsenhet om händelser (krav 117 i bilaga 1C, utom händelser av typen hastighetsöverträdelse).

recordType anger typen av post (VuEventRecord). Värdetilldelning: Se RecordType.

recordSize är storleken av VuEventRecord i byte.

noOfRecords är antalet poster i postmängden.

records är en mängd poster för händelser.

2.200.   VuFaultData

Generation 1:

Information lagrad i en fordonsenhet om fel (krav 096 i bilaga 1B).

noOfVuFaults är antalet fel som finns förtecknade i mängden vuFaultRecords.

vuFaultRecords är en mängd felposter.

2.201.   VuFaultRecord

Information lagrad i en fordonsenhet om ett fel (krav 096 i bilaga 1B och krav 118 i bilaga 1C).

Generation 1:
faultType är typ av färdskrivarfel.
faultRecordPurpose är syftet med registreringen av detta fel.
faultBeginTime är datum och tidpunkt för felets början.
faultEndTime är datum och tidpunkt för felets slut.
cardNumberDriverSlotBegin identifierar det kort som är insatt i förarens kortplats vid felets början.
cardNumberCodriverSlotBegin identifierar det kort som är insatt i medförarens kortplats vid felets början.
cardNumberDriverSlotEnd identifierar det kort som är insatt i förarens kortplats vid felets slut.
cardNumberCodriverSlotEnd identifierar det kort som är insatt i medförarens kortplats vid felets slut.
Generation 2:
Jämfört med generation 1 används följande ytterligare dataelement:
manufacturerSpecificEventFaultData innehåller ytterligare, tillverkarspecifik information om felet.
I stället för cardNumberDriverSlotBegin, cardNumberCodriverSlotBegin, cardNumberDriverSlotEnd och cardNumberCodriverSlotEnd använder datastrukturen för generation 2 följande dataelement:
cardNumberAndGenDriverSlotBegin identifierar det kort, inbegripet dess generation, som är insatt i förarens kortplats vid felets början.
cardNumberAndGenCodriverSlotBegin identifierar det kort, inbegripet dess generation, som är insatt i medförarens kortplats vid felets början.
cardNumberAndGenDriverSlotEnd identifierar det kort, inbegripet dess generation, som är insatt i förarens kortplats vid felets slut.
cardNumberAndGenCodriverSlotEnd identifierar det kort, inbegripet dess generation, som är insatt i medförarens kortplats vid felets slut.

2.202.   VuFaultRecordArray

Generation 2:

Information lagrad i en fordonsenhet om fel (krav 118 i bilaga 1C).

recordType anger typen av post (VuFaultRecord). Värdetilldelning: Se RecordType.

recordSize är storleken av VuFaultRecord i byte.

noOfRecords är antalet poster i postmängden.

records är en mängd felposter.

▾M1

2.203.   VuGNSSADRecord

▾M3

Generation 2, version 1:

▾M1

Information lagrad i en fordonsenhet om fordonets GNSS-position om den sammanlagda körtiden uppnår en multipel av tre timmar (krav 108 och 110 i bilaga IC).

timeStamp är datum och tidpunkt när den sammanlagda körtiden uppnår en multipel av tre timmar.

cardNumberAndGenDriverSlot identifierar det kort, inbegripet dess generation, som är insatt i förarens kortplats.

cardNumberAndGenCodriverSlot identifierar det kort, inbegripet dess generation, som är insatt i medförarens kortplats.

gnssPlaceRecord innehåller information om fordonets position.

vehicleOdometerValue är vägmätarställningen när den sammanlagda körtiden uppnår en multipel av tre timmar.

▾M3

Generation 2, version 2:

Information lagrad i en fordonsenhet om fordonets GNSS-position om den sammanlagda körtiden uppnår en multipel av tre timmar (krav 108 och 110 i bilaga IC).

I generation 2, version 2 används inte gnssPlaceRecord, utan i stället gnssPlaceAuthRecord som dessutom innehåller autentiseringsstatus för GNSS-positionen.

2.203a.   VuBorderCrossingRecord

Generation 2, version 2:

Information, lagrad i en fordonsenhet, om fordonets gränspassager mellan två länder (krav 133a och 133b i bilaga IC).

cardNumberAndGenDriverSlot identifierar det kort, inbegripet dess generation, som är insatt i förarens kortplats.

cardNumberAndGenCodriverSlot identifierar det kort, inbegripet dess generation, som är insatt i medförarens kortplats.

countryLeft är det land som fordonet lämnade, baserat på den senast tillgängliga positionen innan gränspassagen detekterades. Den numeriska landskoden (NationNumeric) FF Hex (för Rest of the World) ska användas när fordonsenheten inte kan fastställa vilket land fordonet befinner sig i (t.ex. om det aktuella landet inte omfattas av de lagrade digitala kartorna).

countryEntered är det land som fordonet har anlänt till. Den numeriska landskoden (NationNumeric) FF Hex (för Rest of the World) ska användas när fordonsenheten inte kan fastställa vilket land fordonet befinner sig i (t.ex. om det aktuella landet inte omfattas av de lagrade digitala kartorna).

gnssPlaceAuthRecord innehåller information om fordonets position när gränspassagen detekterades, samt dess autentiseringsstatus.

vehicleOdometerValue är vägmätarställningen när fordonsenheten har detekterat att fordonet har passerat en landsgräns.

2.203b.   VuBorderCrossingRecordArray

Generation 2, version 2:

Information, lagrad i en fordonsenhet, om fordonets gränspassager (krav 133c i bilaga IC).

recordType anger typen av post (VuBorderCrossingRecord). Värdetilldelning: Se RecordType.

recordSize är storleken av VuBorderCrossingRecord i byte.

noOfRecords är antalet poster i postmängden.

records är en mängd poster om gränspassager.

▾M1

2.204.   VuGNSSADRecordArray

Generation 2:

Information lagrad i en fordonsenhet om fordonets GNSS-position om den sammanlagda körtiden uppnår en multipel av tre timmar (krav 108 och 110 i bilaga IC).

recordType anger typen av post (VuGNSSADRecord).

Värdetilldelning: Se RecordType.

recordSize är storleken av VuGNSSADRecord i byte.

noOfRecords är antalet poster i postmängden.

records är en mängd poster om sammanlagd körning enligt GNSS.

▾M3

2.204a.   VuGnssMaximalTimeDifference

Generation 2, version 2:

Den maximala skillnaden mellan verklig tid och tiden i fordonsenhetens realtidsklocka (RTC, Real Time Clock), baserat på den maximala tidsavvikelse som anges i krav 041 i bilaga IC och som överförs av fordonsenheten till en extern GNSS-anordning (se krav GNS_3g i tillägg 12).

▾B

2.205.   VuIdentification

Information lagrad i en fordonsenhet om identifiering av fordonsenheten (krav 075 i bilaga 1B och krav 93 och 121 i bilaga 1C).

Generation 1:
vuManufacturerName är namnet på fordonsenhetens tillverkare.
vuManufacturerAddress är adressen till fordonsenhetens tillverkare.
vuPartNumber är fordonsenhetens artikelnummer.
vuSerialNumber är fordonsenhetens serienummer.
vuSoftwareIdentification identifierar den programvara som används i fordonsenheten.
vuManufacturingDate är fordonsenhetens tillverkningsdatum.
vuApprovalNumber är fordonsenhetens typgodkännandenummer.

▾M3

Generation 2:
Jämfört med generation 1 används följande ytterligare dataelement:
vuGeneration anger fordonsenhetens generation.
vuAbility ger information om huruvida fordonsenheten stöder färdskrivarkort i generation 1 eller inte.
vuDigitalMapVersion är versionen för den digitala karta som är lagrad i fordonsenheten (finns endast i version 2).

▾B

2.206.   VuIdentificationRecordArray

Generation 2:

VuIdentification samt metadata som används i överföringsprotokollet.

recordType anger typen av post (VuIdentification). Värdetilldelning: Se RecordType.

recordSize är storleken av VuIdentification i byte.

noOfRecords är antalet poster i postmängden.

records är mängden av VuIdentification-poster.

2.207.   VuITSConsentRecord

Generation 2:

Information lagrad i en fordonsenhet om en förares samtycke till att använda intelligenta transportsystem (ITS).

cardNumberAndGen identifierar kortet, inbegripet dess generation. Detta måste vara ett förarkort eller ett verkstadskort.

consent är en markering som anger om föraren har gett sitt samtycke om användning av intelligenta transportsystem (ITS) med detta fordon/denna fordonsenhet.

Värdetilldelning:

TRUE

anger att föraren samtycker till att använda intelligenta transportsystem (ITS).

FALSE

anger att föraren inte samtycker till att använda intelligenta transportsystem (ITS).

2.208.   VuITSConsentRecordArray

Generation 2:

Information lagrad i en fordonsenhet om förares samtycke till användning av intelligenta transportsystem (ITS) (krav 200 i bilaga 1C).

recordType anger typen av post (VuITSConsentRecord). Värdetilldelning: Se RecordType.

recordSize är storleken av VuITSConsentRecord i byte.

noOfRecords är antalet poster i postmängden.

records är mängden poster som rör samtycke till användning av intelligenta transportsystem (ITS).

▾M3

2.208a.   VuLoadUnloadRecord

Generation 2, version 2:

Information lagrad i fordonsenheten om en angiven lastnings-/lossningsaktivitet (krav 133e, 133f och 133g i bilaga IC).

timeStamp är datum och tidpunkt när lastnings-/lossningsaktiviteten angavs.

operationType är den typ av aktivitet (lastning, lossning eller samtidig lastning och lossning) som anges.

cardNumberAndGenDriverSlot identifierar det kort, inbegripet dess generation, som är insatt i förarens kortplats.

cardNumberAndGenCodriverSlot identifierar det kort, inbegripet dess generation, som är insatt i medförarens kortplats.

gnssPlaceAuthRecord innehåller information om fordonets position, samt positionens autentiseringsstatus.

vehicleOdometerValue är vägmätarställningen vid lastnings-/lossningsaktiviteten.

”2.208b.   VuLoadUnloadRecordArray

Generation 2, version 2:

Information lagrad i en fordonsenhet om en angiven lastnings-/lossningsaktivitet (krav 133h i bilaga IC).

recordType anger typen av post (VuLoadUnloadRecord).Värdetilldelning: Se RecordType.

recordSize är storleken av VuLoadUnloadRecord i byte.

noOfRecords är antalet poster i postmängden.

records är en mängd poster om lastnings-/lossningsaktiviteter.”.

▾B

2.209.   VuManufacturerAddress

Adress till fordonsenhetens tillverkare.

Värdetilldelning: Ospecificerad.

2.210.   VuManufacturerName

Namn på fordonsenhetens tillverkare.

Värdetilldelning: Ospecificerad.

2.211.   VuManufacturingDate

Fordonsenhetens tillverkningsdatum.

Värdetilldelning: Ospecificerad.

2.212.   VuOverSpeedingControlData

Information lagrad i en fordonsenhet om händelser av typen hastighetsöverträdelse sedan den senaste kontrollen av hastighetsöverträdelse (krav 095 i bilaga 1B och krav 117 i bilaga 1C).

lastOverspeedControlTime är datum och tidpunkt för den senaste kontrollen av hastighetsöverträdelse.

firstOverspeedSince är datum och tidpunkt för den första hastighetsöverträdelsen efter denna kontroll av hastighetsöverträdelse.

numberOfOverspeedSince är antalet händelser av typen hastighetsöverträdelse sedan den senaste kontrollen av hastighetsöverträdelse.

2.213.   VuOverSpeedingControlDataRecordArray

Generation 2:

VuOverSpeedingControlData samt metadata som används i överföringsprotokollet.

recordType anger typen av post (VuOverSpeedingControlData). Värdetilldelning: Se RecordType.

recordSize är storleken av VuOverSpeedingControlData i byte.

noOfRecords är antalet poster i postmängden.

records är en mängd poster med data om kontroller av hastighetsöverträdelse.

2.214.   VuOverSpeedingEventData

Generation 1:

Information lagrad i en fordonsenhet om händelser av typen hastighetsöverträdelse (krav 094 i bilaga 1B).

noOfVuOverSpeedingEvents är det antal händelser som finns förtecknade i mängden vuOverSpeedingEventRecords.

vuOverSpeedingEventRecords är en mängd poster för händelser av typen hastighetsöverträdelse.

2.215.   VuOverSpeedingEventRecord

Generation 1:
Information lagrad i en fordonsenhet om händelser av typen hastighetsöverträdelse (krav 094 i bilaga 1B och krav 117 i bilaga 1C).
eventType är typ av händelse.
eventRecordPurpose är syftet med registreringen av denna händelse.
eventBeginTime är datum och tidpunkt för händelsens början.
eventEndTime är datum och tidpunkt för händelsens slut.
maxSpeedValue är den högsta hastighet som uppmätts under händelsen.
averageSpeedValue är den aritmetiska genomsnittliga hastighet som uppmätts under händelsen.
cardNumberDriverSlotBegin identifierar det kort som är insatt i förarens kortplats vid händelsens början.
similarEventsNumber är antalet liknande händelser samma dag.
Generation 2:
Information lagrad i en fordonsenhet om händelser av typen hastighetsöverträdelse (krav 094 i bilaga 1B och krav 117 i bilaga 1C).
I stället för cardNumberDriverSlotBegin använder datastrukturen för generation 2 följande dataelement:
cardNumberAndGenDriverSlotBegin identifierar det kort, inbegripet dess generation, som är insatt i förarens kortplats vid händelsens början.

2.216.   VuOverSpeedingEventRecordArray

Generation 2:

Information lagrad i en fordonsenhet om händelser av typen hastighetsöverträdelse (krav 117 i bilaga 1C).

recordType anger typen av post (VuOverSpeedingEventRecord). Värdetilldelning: Se RecordType.

recordSize är storleken av VuOverSpeedingEventRecord i byte.

noOfRecords är antalet poster i postmängden.

records är en mängd poster för händelser av typen hastighetsöverträdelse.

2.217.   VuPartNumber

Fordonsenhetens artikelnummer.

Värdetilldelning: Specifik för tillverkaren av fordonsenheter.

2.218.   VuPlaceDailyWorkPeriodData

Generation 1:

Information lagrad i en fordonsenhet om de platser där förare påbörjar eller avslutar en arbetsperiod (krav 087 i bilaga 1B och krav 108 och 110 i bilaga 1C).

noOfPlaceRecords är antalet poster som finns förtecknade i mängden vuPlaceDailyWorkPeriodRecords.

vuPlaceDailyWorkPeriodRecords är en mängd platsrelaterade poster.

2.219.   VuPlaceDailyWorkPeriodRecord

Generation 1:
Information lagrad i en fordonsenhet om en plats där en förare påbörjar eller avslutar en arbetsperiod (krav 087 i bilaga 1B och krav 108 och 110 i bilaga 1C).
fullCardNumber är förarens korttyp, utfärdande medlemsstat och kortnummer.
placeRecord innehåller information om den plats som angetts.

▾M3

Generation 2, version 1:

▾B

Information lagrad i en fordonsenhet om en plats där en förare påbörjar eller avslutar en arbetsperiod (krav 087 i bilaga 1B och krav 108 och 110 i bilaga 1C).
I stället för fullCardNumber använder datastrukturen för generation 2 följande dataelement:
fullCardNumberAndGeneration är typ av kort, dess utfärdande medlemsstat, dess kortnummer och dess generation sådana de lagrats på kortet.

▾M3

Generation 2, version 2:

Information lagrad i en fordonsenhet om en plats där en förare påbörjar eller avslutar en av dagens arbetsperioder (krav 087 i bilaga 1B och krav 108 och 110 i bilaga IC).

I stället för placeRecord använder datastrukturen för generation 2, version 2 följande dataelement:

placeAuthRecord innehåller information om den plats som angetts, den registrerade positionen, GNSS-positionens autentiseringsstatus och tidpunkten för positionsbestämningen.

▾B

2.220.   VuPlaceDailyWorkPeriodRecordArray

Generation 2:

Information lagrad i en fordonsenhet om de platser där förare påbörjar eller avslutar en arbetsperiod (krav 108 och 110 i bilaga 1C).

recordType anger typen av post (VuPlaceDailyWorkPeriodRecord). Värdetilldelning: Se RecordType.

recordSize är storleken av VuPlaceDailyWorkPeriodRecord i byte.

noOfRecords är antalet poster i postmängden.

records är en mängd platsrelaterade poster.

2.221.   VuPrivateKey

Generation 1:

En fordonsenhets privata nyckel.

2.222.   VuPublicKey

Generation 1:

En fordonsenhets öppna nyckel.

▾M3

2.222a.   VuRtcTime

Generation 2, version 2:

Tidpunkten i fordonsenhetens RTC-klocka, som överförs av fordonsenheten till en extern GNSS-anordning (se krav GNS_3f i tillägg 12).

▾B

2.223.   VuSerialNumber

Fordonsenhetens serienummer (krav 075 i bilaga 1B och krav 93 i bilaga 1C).

2.224.   VuSoftInstallationDate

Datum för installation av fordonsenhetens programvaruversion.

Värdetilldelning: Ospecificerad.

2.225.   VuSoftwareIdentification

Information lagrad i en fordonsenhet om installerad programvara.

vuSoftwareVersion är numret på programvaruversionen i fordonsenheten.

vuSoftInstallationDate är datum för installation av programvaruversionen.

2.226.   VuSoftwareVersion

Nummer på programvaruversionen i fordonsenheten.

Värdetilldelning: Ospecificerad.

2.227.   VuSpecificConditionData

Generation 1:

Information lagrad i en fordonsenhet om särskilda omständigheter.

noOfSpecificConditionRecords är antalet poster som finns förtecknade i mängden specificConditionRecords.

specificConditionRecords är en mängd poster som rör särskilda omständigheter.

2.228.   VuSpecificConditionRecordArray

Generation 2:

Information lagrad i en fordonsenhet om särskilda omständigheter (krav 130 i bilaga 1C).

recordType anger typen av post (SpecificConditionRecord). Värdetilldelning: Se RecordType.

recordSize är storleken av SpecificConditionRecord i byte.

noOfRecords är antalet poster i postmängden.

records är en mängd poster som rör särskilda omständigheter.

2.229.   VuTimeAdjustmentData

Generation 1:

Information lagrad i en fordonsenhet om tidsinställningar som inte utförts vid en normal kalibrering (krav 101 i bilaga 1B).

noOfVuTimeAdjRecords är antalet poster i vuTimeAdjustmentRecords.

vuTimeAdjustmentRecords är en mängd poster för tidsinställningar.

▾M1

2.230.   Reserverat för framtida användning (RFU, Reserved for future use)

2.231.   Reserverat för framtida användning (RFU, Reserved for future use)

▾B

2.232.   VuTimeAdjustmentRecord

Information lagrad i en fordonsenhet om en tidsinställning som inte utförts vid en normal kalibrering (krav 101 i bilaga 1B och krav 124 och 125 i bilaga 1C).

Generation 1:
oldTimeValue, newTimeValue är de gamla och nya värdena för datum och tidpunkt.
workshopName, workshopAddress är verkstadens namn och adress.
workshopCardNumber identifierar det verkstadskort som använts för att utföra tidsinställningen.
Generation 2:
I stället för workshopCardNumber använder datastrukturen för generation 2 följande dataelement:
workshopCardNumberAndGeneration identifierar det verkstadskort, inbegripet dess generation, som används för att utföra tidsinställningen.

2.233.   VuTimeAdjustmentRecordArray

Generation 2:

Information lagrad i en fordonsenhet om tidsinställningar som inte utförts vid en normal kalibrering (krav 124 och 125 i bilaga 1C).

recordType anger typen av post (VuTimeAdjustmentRecord). Värdetilldelning: Se RecordType.

recordSize är storleken av VuTimeAdjustmentRecord i byte.

noOfRecords är antalet poster i postmängden.

records är en mängd poster för tidsinställningar.

2.234.   WorkshopCardApplicationIdentification

Information lagrad i ett verkstadskort om identifiering av korttillämpningen (krav 307 och 330 i bilaga 1C).

Generation 1:
typeOfTachographCardId specificerar använd korttyp.
cardStructureVersion specificerar versionen av den struktur som används i kortet.
noOfEventsPerType är antalet händelser per händelsetyp som kortet kan registrera.
noOfFaultsPerType är antalet fel per typ av fel som kortet kan registrera.
activityStructureLength anger antal byte som finns tillgängliga för lagring av aktivitetsposter.
noOfCardVehicleRecords är antalet fordonsposter som kortet kan registrera.
noOfCardPlaceRecords är det antal platser som kortet kan lagra.
noOfCalibrationRecords är det antal kalibreringsposter som kortet kan lagra.
Generation 2:

▾M1

Jämfört med generation 1 används följande ytterligare dataelement:
noOfGNSSADRecords är det antal GNSS-poster om sammanlagd körning som kortet kan lagra.
noOfSpecificConditionRecords är det antal poster för särskilda omständigheter som kortet kan lagra.
noOfCardVehicleUnitRecords är det antal poster om använda fordonsenheter som kortet kan lagra.

▾M3

2.234a.   WorkshopCardApplicationIdentificationV2

Generation 2, version 2:

Information, lagrad i ett verkstadskort, om identifiering av korttillämpningen (krav 330a i bilaga IC).

lengthOfFollowingData är antalet efterföljande byte i posten.

noOfBorderCrossingRecords är det antal poster för gränspassager som verkstadskortet kan lagra.

noOfLoadUnloadRecords är det antal poster för lastning/lossning som verkstadskortet kan lagra.

noOfLoadTypeEntryRecords är det antal poster med angivelse av typ av last som verkstadskortet kan lagra.

vuConfigurationLengthRange är antalet byte i ett färdskrivarkort som är tillgängliga för lagring av fordonsenhetens konfigurationer.

2.234b.   WorkshopCardCalibrationAddData

Generation 2, version 2:

Information, lagrad i ett verkstadskort, om de ytterligare data (t.ex. standardtyp av last) som anges under en kalibrering (krav 356l i bilaga IC).

calibrationPointerNewestRecord är index för senast uppdaterade post med ytterligare kalibreringsdata.

Värdetilldelning: Ett tal som motsvarar numeratorn för posten med ytterligare kalibreringsdata, och som börjar med ”0” för den första posten med ytterligare kalibreringsdata som förekommer i strukturen.

workshopCardCalibrationAddDataRecords är den mängd poster som innehåller de gamla värdena för datum och tidpunkt, samt fordonets identifieringsnummer och standardtyp av last.

2.234c.   WorkshopCardCalibrationAddDataRecord

Generation 2, version 2:

Information, lagrad i ett verkstadskort, om den standardtyp av last som anges under en kalibrering (krav 356k i bilaga IC).

oldTimeValue är de gamla värden för datum och tidpunkt som finns i motsvarande post för WorkshopCardCalibrationRecord.

vehicleIdentificationNumber är fordonets identifieringsnummer, som också finns i motsvarande post för WorkshopCardCalibrationRecord.

byDefaultLoadType är fordonets standardtyp av last (finns endast i version 2).

calibrationCountry är det land där kalibreringen har utförts.

calibrationCountryTimestamp är datum och tidpunkt när GNSS-mottagaren tillhandahöll den position som användes för att fastställa detta land.

▾B

2.235.   WorkshopCardCalibrationData

Information lagrad i ett verkstadskort om verkstadsaktivitet som utförts med kortet (krav 314, 316, 337 och 339 i bilaga 1C).

calibrationTotalNumber är det sammanlagda antal kalibreringar som utförts med kortet.

calibrationPointerNewestRecord är index för senast uppdaterad kalibreringspost.

Värdetilldelning: Ett tal som motsvarar kalibreringspostens numerator, och som börjar med ′0′ för den första gången kalibreringsposterna uppträder i strukturen.

calibrationRecords är den mängd poster som innehåller information om kalibreringar och/eller tidsinställningar.

2.236.   WorkshopCardCalibrationRecord

Information lagrad i ett verkstadskort om en kalibrering som utförts med kortet (krav 314 och 337 i bilaga 1C).

Generation 1:
calibrationPurpose är syftet med kalibreringen.
vehicleIdentificationNumber är fordonets identifieringsnummer (VIN).
vehicleRegistration innehåller fordonets registreringsnummer (VRN) och registrerande medlemsstat.
wVehicleCharacteristicConstant är fordonets karakteristiska koefficient.
kConstantOfRecordingEquipment är färdskrivarens konstant.
lTyreCircumference är däckens effektiva omkrets.
tyreSize är angivelse av dimensionerna på de däck som monterats på fordonet.
authorisedSpeed är den högsta tillåtna hastigheten för fordonet.
oldOdometerValue, newOdometerValue är de gamla och nya vägmätarställningarna.
oldTimeValue, newTimeValue är de gamla och nya värdena för datum och tidpunkt.
nextCalibrationDate är datum för nästa kalibrering av den typ som anges i CalibrationPurpose och som ska utföras av den auktoriserade besiktningsmyndigheten.
vuPartNumber, vuSerialNumber och sensorSerialNumber är dataelementen för identifiering av färdskrivare.
Generation 2:
Jämfört med generation 1 används följande ytterligare dataelement:
sensorGNSSSerialNumber, som identifierar en extern GNSS-anordning.
rcmSerialNumber, som identifierar en fjärrkommunikationsmodul.
sealDataCard ger information om de plomberingar som anbringats på olika komponenter i fordonet.

2.237.   WorkshopCardHolderIdentification

Information lagrad i ett verkstadskort om identifiering av kortinnehavare (krav 311 och 334 i bilaga 1C).

workshopName är namnet på kortinnehavarens verkstad.

workshopAddress är adressen till kortinnehavarens verkstad.

cardHolderName är innehavarens namn och förnamn (exempelvis mekanikerns namn).

cardHolderPreferredLanguage är det språk som kortinnehavaren väljer.

2.238.   WorkshopCardPIN

Verkstadskortets personliga identifieringsnummer (krav 309 och 332 i bilaga 1C).

Värdetilldelning: Den PIN-kod som kortinnehavaren har, högerutfylld med ′FF′-byte upp till 8 byte.

2.239.   W-VehicleCharacteristicConstant

Fordonets karakteristiska koefficient (definition k)).

Värdetilldelning: Pulser per kilometer i intervallet från 0 till 64 255 pulser/km.

2.240.   VuPowerSupplyInterruptionRecord

Generation 2:

Information lagrad i en fordonsenhet om händelser av typen avbrott i strömtillförseln (krav 117 i bilaga 1C).

eventType är typ av händelse.

eventRecordPurpose är syftet med registreringen av denna händelse.

eventBeginTime är datum och tidpunkt för händelsens början.

eventEndTime är datum och tidpunkt för händelsens slut.

cardNumberAndGenDriverSlotBegin identifierar det kort, inbegripet dess generation, som är insatt i förarens kortplats vid händelsens början.

cardNumberAndGenDriverSlotEnd identifierar det kort, inbegripet dess generation, som är insatt i förarens kortplats vid händelsens slut.

cardNumberAndGenCodriverSlotBegin identifierar det kort, inbegripet dess generation, som är insatt i medförarens kortplats vid händelsens början.

cardNumberAndGenCodriverSlotEnd identifierar det kort, inbegripet dess generation, som är insatt i medförarens kortplats vid händelsens slut.

similarEventsNumber är antalet liknande händelser samma dag.

2.241.   VuPowerSupplyInterruptionRecordArray

Generation 2:

Information lagrad i en fordonsenhet om händelser av typen avbrott i strömtillförseln (krav 117 i bilaga 1C).

recordType anger typen av post (VuPowerSupplyInterruptionRecord). Värdetilldelning: Se RecordType.

recordSize är storleken av VuPowerSupplyInterruptionRecord i byte.

noOfRecords är antalet poster i postmängden.

records är en mängd poster för händelser av typen avbrott i strömtillförseln.

2.242.   VuSensorExternalGNSSCoupledRecordArray

Generation 2:

En mängd SensorExternalGNSSCoupledRecord samt metadata som används i överföringsprotokollet.

recordType anger typen av post (SensorExternalGNSSCoupledRecord). Värdetilldelning: Se RecordType.

recordSize är storleken av SensorExternalGNSSCoupledRecord i byte.

noOfRecords är antalet poster i postmängden.

records är en mängd poster från en kopplad extern GNSS-sensor.

2.243.   VuSensorPairedRecordArray

Generation 2:

En mängd SensorPairedRecord samt metadata som används i överföringsprotokollet.

recordType anger typen av post (SensorPairedRecord). Värdetilldelning: Se RecordType.

recordSize är storleken av SensorPairedRecord i byte.

noOfRecords är antalet poster i postmängden.

records är mängden av poster från parade sensorer.

3.   DEFINITIONER AV INTERVALL FÖR VÄRDEN OCH STORLEKAR

Definition av variabler som används för definitioner i avsnitt 2.

4.   TECKENMÄNGDER

IA5Strings använder ASCII-tecken enligt ISO/IEC 8824-1. För läsbarhet och enkel hänvisning ges värdetilldelningen nedan. ISO/IEC 8824-1 ersätter denna anmärkning i händelse av avvikelse.

Andra teckensträngar (Address, Name, VehicleRegistrationNumber) använder dessutom tecken från decimalkodintervall 161–255 i följande 8-bitars standardteckenuppsättning som anges av teckentabellens nummer:

Standard för teckenmängd

Teckentabell

(decimalt)

ISO/IEC 8859-1 Latin-1 Västeuropeisk

1

ISO/IEC 8859-2 Latin-2 Centraleuropeisk

2

ISO/IEC 8859-3 Latin-3 Sydeuropeisk

3

ISO/IEC 8859-5 Latin/kyrillisk

5

ISO/IEC 8859-7 Latin/grekisk

7

ISO/IEC 8859-9 Latin-5 Turkisk

9

ISO/IEC 8859-13 Latin-7 baltiska

13

ISO/IEC 8859-15 Latin-9

15

ISO/IEC 8859-16 Latin-10 Sydosteuropeisk

16

KOI8-R Latin/kyrillisk

80

KOI8-U Latin/kyrillisk

85

5.   KODNING

Definierade datatyper som kodas med kodningsreglerna ASN.1 ska kodas enligt ISO/IEC 8825-2, anpassad (aligned) variant.

6.   OBJEKTIDENTIFIERARE OCH TILLÄMPNINGSIDENTIFIERARE

6.1.   Objektidentifierare

De objektidentifierare (OID) som förtecknas i detta kapitel är relevanta endast för generation 2. Dessa OID specificeras i TR-03110-3 och återges här fullständighetens skull. Dessa OID finns i strukturen under bsi-de:

Protokollidentifierare för autentisering av fordonsenhet (VU)

Exempel: Antag att autentiseringen av en fordonsenhet ska utföras med SHA-384. Då ska följande objektidentifierare (i ASN.1-notation) användas: . Värdet för denna objektidentifierare i punktnotation är .

 

Punktnotation:

Bytenotation:

”04 00 7F 00 07 02 02 02 02 03”

”04 00 7F 00 07 02 02 02 02 04”

”04 00 7F 00 07 02 02 02 02 05”

Protokollidentifierare för autentisering av chip

Exempel: Antag att autentiseringen av ett chip ska utföras med ECDH-algoritmen som leder till en AES-sessionsnyckel med en längd av 128 bitar. Denna sessionsnyckel kommer sedan att användas i CBC-läge för att säkerställa datasekretess och med CMAC-algoritmen för att säkerställa autenticitet hos data. Därmed ska följande objektidentifierare (i ASN.1-notation) användas: . Värdet för denna objektidentifierare i punktnotation är .

 

Punktnotation:

Bytenotation:

”04 00 7F 00 07 02 02 03 02 02”

”04 00 7F 00 07 02 02 03 02 03”

”04 00 7F 00 07 02 02 03 02 04”

6.2.   Tillämpningsidentifierare

Generation 2:

Tillämpningsidentifieraren (AID) för den externa GNSS-anordningen i generation 2 är ”FF 44 54 45 47 4D”. Denna är en proprietär (proprietary) tillämpningsidentifierare i enlighet med ISO/IEC 7816-4.

Anmärkning: De sista 5 bytarna kodar ”DTEGM” för den smarta färdskrivarens externa GNSS-anordning.

Tillämpningsidentifieraren (AID) för färdskrivarkortets tillämpning i generation 2 är ”FF 53 4D 52 44 54”. Denna är en proprietär (proprietary) tillämpningsidentifierare i enlighet med ISO/IEC 7816-4.


Tillägg 2

SPECIFIKATION FÖR FÄRDSKRIVARKORT

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1.

INLEDNING

1.1.

Förkortningar

1.2.

Referenser

2.

ELEKTRISKA OCH FYSISKA EGENSKAPER

2.1.

Försörjningsspänning och strömförbrukning

2.2.

Programmeringsspänning Vpp

2.3.

Klockgenerering och klockfrekvens

2.4.

I/O-kontakt

2.5.

Kortets tillstånd

3.

MASKINVARA OCH KOMMUNIKATION

3.1.

Inledning

3.2.

Överföringsprotokoll

3.2.1

Protokoll

3.2.2

ATR

3.2.3

PTS

3.3.

Tillträdesregler

3.4.

Översikt av kommandon och felkoder

3.5.

Kommandobeskrivning

3.5.1

SELECT

3.5.2

READ BINARY

3.5.3

UPDATE BINARY

3.5.4

GET CHALLENGE

3.5.5

VERIFY

3.5.6

GET RESPONSE

3.5.7

PSO: VERIFY CERTIFICATE

3.5.8

INTERNAL AUTHENTICATE

3.5.9

EXTERNAL AUTHENTICATE

3.5.10

GENERAL AUTHENTICATE

3.5.11

MANAGE SECURITY ENVIRONMENT

3.5.12

PSO: HASH

3.5.13

PERFORM HASH of FILE

3.5.14

PSO: COMPUTE DIGITAL SIGNATURE

3.5.15

PSO: VERIFY DIGITAL SIGNATURE

3.5.16

PROCESS DSRC MESSAGE

4.

FÄRDSKRIVARKORTENS STRUKTUR

4.1.

Huvudfil (MF)

4.2.

Förarkortstillämpningar

4.2.1

Förarkortstillämpning (generation 1)

4.2.2

Förarkortstillämpning (generation 2)

4.3.

Verkstadskortstillämpningar

4.3.1

Verkstadskortstillämpning (generation 1)

4.3.2

Verkstadskortstillämpning (generation 2)

4.4.

Kontrollkortstillämpningar

4.4.1

Kontrollkortstillämpning (generation 1)

4.4.2

Kontrollkortstillämpning (generation 2)

4.5.

Företagskortstillämpningar

4.5.1

Företagskortstillämpning (generation 1)

4.5.2

Företagskortstillämpning (generation 2)

1.   INLEDNING

1.1.   Förkortningar

Följande förkortningar används i detta tillägg:

AC

Access Conditions (tillträdesvillkor)

AES

Advanced Encryption Standard (standardiserad krypteringsalgoritm)

AID

Application Identifier (tillämpningsidentifierare)

ALW

Always (alltid)

APDU

Application Protocol Data Unit (dataenhet i ett tillämpningsprotokolls kommandostruktur)

ATR

Answer To Reset (återställningssignal)

AUT

Authenticated (autentiserad)

C6, C7

Kontakterna nr 6 och 7 på kortet enligt ISO/IEC 7816-2

cc

clock cycles (klockcykler)

▾M1

CHA

Certificate Holder Authorisation (certifikatinnehavarens auktorisering)

▾B

CHV

Card Holder Verification Information (kortinnehavarens verifieringsinformation)

CLA

Class byte (byte som anger klass i ett APDU-kommando)

▾M1

DO

Data Object (dataobjekt)

▾B

DSRC

Dedicated Short Range Communication (radiokommunikation över korta avstånd)

DF

Dedicated File (dedikerad fil), en dedikerad fil kan innehålla andra filer (EF eller DF)

ECC

Elliptic Curve Cryptography (elliptisk kryptering)

EF

Elementary File (elementfil)

etu

elementary time unit (grundläggande tidsenhet)

G1

Generation 1

G2

Generation 2

IC

Integrated Circuit (integrerad krets)

ICC

Integrated Circuit Card (smartkort, kort med integrerade kretsar)

ID

Identifier (identifierare)

IFD

Interface Device (kortläsare)

IFS

Information Field Size (storlek för informationsfält)

IFSC

Information Field Size – Card (kortets storlek för informationsfält)

IFSD

Information Field Size – Device (terminalens storlek för informationsfält)

INS

Instruction byte (byte som anger instruktion i ett APDU-kommando)

Lc

Längd på indata för ett APDU-kommando

Le

Längd på förväntade data (utdata för ett kommando)

MF

Master File (huvudfil, rotnivå)

NAD

Node Address (nodadress som används i T=1-protokoll)

NEV

Never (aldrig)

P1-P2

Byte som anger parameter

PIN

Personal Identification Number (personligt identifieringsnummer)

PRO SM

Protected with Secure Messaging (skyddas med säker meddelandehantering)

PTS

Protocol Transmission Selection (val av överföringsprotokoll)

RFU

Reserved for Future Use (reserverat för framtida användning)

RST

Reset (nollställning av kortet)

SFID

Short EF Identifier (kort identifierare för elementfil)

SM

Secure Messaging (säker meddelandehantering)

SW1-SW2

Byte som anger status

TS

Inledande ATR-tecken

VPP

Programming Voltage (programmeringsspänning)

VU

Vehicle Unit (fordonsenhet)

XXh

Värde XX hexadecimalt

”XXh”

Värde XX hexadecimalt

||

Konkateneringssymbol (03||04=0304)

1.2.   Referenser

Följande referenser används i detta tillägg:

ISO/IEC 7816-2

Identification cards – Integrated circuit cards – Part 2: Dimensions and location of the contacts. ISO/IEC 7816-2:2007.

ISO/IEC 7816-3

Identification cards – Integrated circuit cards – Part 3: Electrical interface and transmission protocols. ISO/IEC 7816-3:2006.

ISO/IEC 7816-4

Identification cards – Integrated circuit cards – Part 4: Organization, security and commands for interchange. ISO/IEC 7816-4:2013 + Cor 1: 2014.

ISO/IEC 7816-6

Identification cards – Integrated circuit cards – Part 6: Interindustry data elements for interchange. ISO/IEC 7816-6:2004 + Cor 1: 2006.

ISO/IEC 7816-8

Identification cards – Integrated circuit cards – Part 8: Commands for security operations. ISO/IEC 7816-8:2004.

ISO/IEC 9797-2

Information technology – Security techniques – Message Authentication Codes (MACs) – Part 2: Mechanisms using a dedicated hash-function. ISO/IEC 9797-2:2011

2.   ELEKTRISKA OCH FYSISKA EGENSKAPER

TCS_01 Alla elektroniska signaler ska överensstämma med ISO/IEC 7816-3 om inte annat anges.

TCS_02 Kortkontakternas placering och dimensioner ska överensstämma med ISO/IEC 7816-2.

2.1.   Försörjningsspänning och strömförbrukning

TCS_03 Kortet ska fungera enligt specifikationer inom de begränsningar av strömförbrukningen som anges i ISO/IEC 7816-3.

TCS_04 Kortet ska fungera med Vcc = 3 V (±0,3 V) eller med Vcc = 5 V (±0,5 V).

Spänningen ska väljas i enlighet med ISO/IEC 7816-3.

2.2.   Programmeringsspänning Vpp

TCS_05 Kortet får inte kräva en programmeringsspänning vid stift C6. Det förväntas att stift C6 inte är anslutet i en kortläsare. Kontakt C6 får anslutas till Vcc på kortet men får inte anslutas till jord. Denna spänning saknar betydelse.

2.3.   Klockgenerering och klockfrekvens

TCS_06 Kortet ska fungera i frekvensintervallet 1–5 MHz, men får stödja högre klockfrekvenser. Inom en kortsession får klockfrekvensen variera med ± 2 %. Klockfrekvensen genereras av fordonsenheten och inte av själva kortet. Pulsförhållandet får variera mellan 40 och 60 %.

TCS_07 Den externa klockan kan stoppas, baserat på villkor som finns i kortfilen EF ICC. Villkoren för s.k. Clockstop-läge är kodade i första byte i nyttodelen (body) av EF ICC:

Låg

Hög

 

 

Bit 3

Bit 2

Bit 1

0

0

1

Clockstop tillåtet, ingen nivå föredras

0

1

1

Clockstop tillåtet, hög nivå föredras

1

0

1

Clockstop tillåtet, låg nivå föredras

0

0

0

Clockstop ej tillåtet

0

1

0

Clockstop endast tillåtet på hög nivå

1

0

0

Clockstop endast tillåtet på låg nivå

Bitarna 4 till 8 används inte.

2.4.   I/O-kontakt

TCS_08 I/O-kontakt C7 används för att ta emot data från och överföra data till kortläsare. Antingen kortet eller kortläsaren ska vara i överföringsläge vid drift. Kortet ska inte ta skada om båda enheterna är i överföringsläge. När kortet inte överför ska det övergå till mottagningsläge.

2.5.   Kortets tillstånd

TCS_09 Kortet fungerar i två olika tillstånd när det matas med spänning:

▾M3

Drifttillstånd när kommandon utförs eller interaktion sker med fordonsenhet.

▾B

Vilotillstånd vid alla övriga tillfällen; i detta läge ska kortet behålla alla data.

3.   MASKINVARA OCH KOMMUNIKATION

3.1.   Inledning

I denna punkt beskrivs den minsta funktionalitet som krävs av färdskrivarkort och fordonsenheter för att drift och driftskompatibilitet ska kunna säkerställas.

Färdskrivarkort ska överensstämma så långt som möjligt med tillgängliga tillämpliga ISO/IEC-normer (i synnerhet ISO/IEC 7816). Kommandon och protokoll beskrivs dock fullständigt för att viss begränsad användning eller vissa skillnader ska specificeras om de existerar. Specificerade kommandon överensstämmer till fullo med referensnormerna om inte annat anges.

3.2.   Överföringsprotokoll

TCS_10 Överföringsprotokollet ska överensstämma med ISO/IEC 7816-3 för T=0 och T=1. I synnerhet ska fordonsenheten identifiera de förlängda väntetider som kortet sänder.

3.2.1   Protokoll

TCS_11 Kortet ska tillhandahålla både protokoll T=0 och protokoll T=1. Dessutom får kortet stödja ytterligare kontaktbaserade protokoll.

TCS_12 T=0 är standardprotokoll, och ett PTS-kommando behövs därför för att ändra protokollet till T=1.

TCS_13 Kortläsare ska klara direkt konvention i båda protokollen, och detta är således obligatoriskt för kortet.

TCS_14 Byte för IFSC (Information Field Size Card) ska visas med tecken TA3 vid ATR. Värdet ska vara minst ”F0h” (= 240 byte).

Följande begränsningar gäller för protokollen:

TCS_15 T=0

— 
Kortläsaren ska stödja ett svar på I/O efter den stigande kanten (rising edge) i signalen på RST från 400 cc.
— 
Kortläsaren ska kunna läsa tecken som är åtskilda med 12 etu.
— 
Kortläsaren ska läsa ett felaktigt tecken och upprepning av detta om de är åtskilda med 13 etu. Om ett felaktigt tecken upptäcks kan felsignalen på I/O inträffa mellan 1 etu och 2 etu. Anordningen ska stödja en fördröjning på 1 etu.
— 
Kortläsaren ska godta en ATR på 33 byte (TS+32).
— 
Om TC1 är närvarande i ATR ska extra vakttid (Extra Guard Time) vara närvarande för tecken som sänds av kortläsaren även om tecken som sänds av kortet fortfarande kan skiljas åt med 12 etu. Detta gäller också för det ACK-tecken som sänds av kortet efter ett P3-tecken som sänts ut av kortläsaren.
— 
Kortläsaren ska beakta ett NUL-tecken som sänds ut av kortet.
— 
Kortläsaren ska godta komplementläge (complementary mode) för ACK.
— 
Kommandot GET-RESPONSE (hämta svar) kan inte användas i kedjeläge (chaining mode) för att hämta data vars längd skulle kunna överstiga 255 byte.

TCS_16 T=1

— 
NAD-byte: används ej (NAD ska sättas till ”00”).
— 
S-block, ABORT: används ej.
— 
S-block, feltillstånd för VPP (VPP state error): används ej.

▾M3 —————

▾B

— 
Kortläsarens storlek för informationsfält (IFSD) ska anges av kortläsaren omedelbart efter ATR: kortläsaren ska överföra begäran om S-Block för IFS (storlek för informationsfält) efter ATR och kortet ska sända tillbaka S-Block för IFS. Det rekommenderade värdet på IFSD är 254 byte.
— 
Kortet kommer inte att fråga efter en justering av IFS.

3.2.2   ATR

TCS_17 Anordningen kontrollerar ATR-byte enligt ISO/IEC 7816-3. Ingen verifiering ska göras av ATR Historical Characters.

Exempel på Basic Biprotocol ATR enligt ISO/IEC 7816-3

Tecken

Värde

Anmärkningar

TS

”3Bh”

Indikerar direkt kommunikation (direct convention)

T0

”85h”

TD1 närvarande, 5 historiska byte närvarande

TD1

”80h”

TD2 närvarande, T=0 ska användas

TD2

”11h”

TA3 närvarande, T=1 ska användas

TA3

”XXh” (minst ”F0h”)

Information Field Size Card (IFSC)

TH1 till TH5

”XXh”

Historiska tecken

TCK

”XXh”

Kontrolltecken (XOR)

TCS_18 Efter ATR väljs huvudfilen (MF) indirekt och blir aktuell katalog (Current Directory).

3.2.3   PTS

TCS_19 Standardprotokollet är T=0. För att sätta protokollet T=1 måste en PTS (även kallad PPS) sändas till kortet av anordningen.

TCS_20 Eftersom både protokoll T=0 och protokoll T=1 är obligatoriska för kortet är grundläggande PTS (basic PTS) för protokollväxling obligatorisk för kortet.

Som anges i ISO/IEC 7816-3, kan PTS användas för att byta till högre överföringshastigheter än den förvalda som föreslås av kortet i ATR i förekommande fall (TA(1)-byte).

Högre överföringshastigheter är valfria för kortet.

TCS_21 Om ingen annan överföringshastighet än den förvalda stöds (eller om den valda överföringshastigheten inte stöds), ska kortet svara korrekt på PTS enligt ISO/IEC 7816-3 genom att utelämna PPS1-byte.

Exempel på grundläggande PTS för protokollval är följande:

Tecken

Värde

Anmärkningar

PPSS

”FFh”

Initialt tecken

PPS0

”00h” eller ”01h”

PPS1 till PPS3 används inte; ”00h” för att välja T0, ”01h” för att välja T1.

PK

”XXh”

Kontrolltecken:

”XXh” = ”FFh” om PPS0 = ”00h”,

”XXh” = ”FEh” om PPS0 = ”01h”.

3.3.   Tillträdesregler

TCS_22 En tillträdesregel anger säkerhetsvillkoren för ett åtkomstläge, dvs. ett kommando. Om dessa säkerhetsvillkor är uppfyllda behandlas det aktuella kommandot.

TCS_23 Följande säkerhetsvillkor används för färdskrivarkortet:

Förkortning

Betydelse

ALW

Åtgärden är alltid möjlig och kan utföras utan någon begränsning. Kommando och svar (APDU) sänds i klartext, dvs. utan säker meddelandehantering.

NEV

Åtgärden är aldrig möjlig.

PLAIN-C

APDU för kommandot sänds i klartext, dvs. utan säker meddelandehantering.

PWD

Åtgärden får endast verkställas om verkstadskortets PIN-kod har kontrollerats med positivt resultat, dvs. om kortets interna säkerhetsstatus ”PIN_Verified” har satts. Kommandot måste skickas utan säker meddelandehantering.

EXT-AUT-G1

Åtgärden får endast verkställas om kommandot EXTERNAL AUTHENTICATE för autentiseringen (generation 1) (se även del A i tillägg 11) har utförts med positivt resultat.

SM-MAC-G1

APDU (kommando och svar) måste användas med säker meddelandehantering (generation 1) i läge för endast autentisering (authentication-only mode) (se del A i tillägg 11).

SM-C-MAC-G1

APDU för kommandot måste användas med säker meddelandehantering (generation 1) i läge för endast autentisering (authentication-only mode) (se del A i tillägg 11).

SM-R-ENC-G1

APDU för svaret måste användas med säker meddelandehantering (generation 1) i krypteringsläge (encryption mode) (se del A i tillägg 11), dvs ingen kod för meddelandeautentisering (MAC) återsänds.

SM-R-ENC-MAC-G1

APDU för svaret måste användas med säker meddelandehantering (generation 1) i läge för kryptering följd av autentisering (encrypt-then-authenticate mode) (se del A i tillägg 11).

SM-MAC-G2

APDU (kommando och svar) måste användas med säker meddelandehantering (generation 2) i läge för endast autentisering (authentication-only mode) (se del B i tillägg 11).

SM-C-MAC-G2

APDU för kommandot måste användas med säker meddelandehantering (generation 2) i läge för endast autentisering (authentication-only mode) (se del B i tillägg 11).

SM-R-ENC-MAC-G2

APDU för svaret måste användas med säker meddelandehantering (generation 2) i läge för kryptering följd av autentisering (encrypt-then-authenticate mode) (se del B i tillägg 11).

▾M1

TCS_24 Dessa säkerhetsvillkor kan förenas på följande sätt:

AND : Alla säkerhetsvillkor måste vara uppfyllda

OR : Minst ett säkerhetsvillkor måste vara uppfyllt

Tillträdesreglerna för filsystemet, dvs. för kommandona SELECT, READ BINARY och UPDATE BINARY, specificeras i kapitel 4. Tillträdesreglerna för övriga kommandon specificeras i nedanstående tabeller. ’Ej tillämpligt’ anger att det inte finns något krav på stöd för kommandot. I så fall kanske det finns stöd för kommandot, men tillträdesvillkoret är inte relevant.

▾B

TCS_25 För tillämpningen i DF Tachograph_G1 används följande tillträdesregler:

▾M1

Kommando

Förarkort

Verkstadskort

Kontrollkort

Företagskort

EXTERNAL AUTHENTICATE

 

 

 

 

—  För autentisering (generation 1)

ALW

ALW

ALW

ALW

—  För autentisering (generation 2)

ALW

PWD

ALW

ALW

INTERNAL AUTHENTICATE

ALW

PWD

ALW

ALW

GENERAL AUTHENTICATE

ALW

ALW

ALW

ALW

GET CHALLENGE

ALW

ALW

ALW

ALW

MSE:SET AT

ALW

ALW

ALW

ALW

MSE:SET DST

ALW

ALW

ALW

ALW

PROCESS DSRC MESSAGE

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

PSO: COMPUTE DIGITAL SIGNATURE

ALW OR

SM-MAC-G2

ALW OR

SM-MAC-G2

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

PSO: HASH

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

ALW

Ej tillämpligt

PERFORM HASH OF FILE

ALW OR

SM-MAC-G2

ALW OR

SM-MAC-G2

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

PSO: VERIFY CERTIFICATE

ALW

ALW

ALW

ALW

PSO: VERIFY DIGITAL SIGNATURE

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

ALW

Ej tillämpligt

Verify

Ej tillämpligt

ALW

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

▾B

TCS_26 För tillämpningen i DF Tachograph_G2 används följande tillträdesregler:

▾M1

Kommando

Förarkort

Verkstadskort

Kontrollkort

Företagskort

EXTERNAL AUTHENTICATE

 

 

 

 

—  För autentisering (generation 1)

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

—  För autentisering (generation 2)

ALW

PWD

ALW

ALW

INTERNAL AUTHENTICATE

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

GENERAL AUTHENTICATE

ALW

ALW

ALW

ALW

GET CHALLENGE

ALW

ALW

ALW

ALW

MSE:SET AT

ALW

ALW

ALW

ALW

MSE:SET DST

ALW

ALW

ALW

ALW

PROCESS DSRC MESSAGE

Ej tillämpligt

ALW

ALW

Ej tillämpligt

PSO: COMPUTE DIGITAL SIGNATURE

ALW OR

SM-MAC-G2

ALW OR

SM-MAC-G2

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

PSO: HASH

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

ALW

Ej tillämpligt

PERFORM HASH OF FILE

ALW OR

SM-MAC-G2

ALW OR

SM-MAC-G2

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

PSO: VERIFY CERTIFICATE

ALW

ALW

ALW

ALW

PSO: VERIFY DIGITAL SIGNATURE

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

ALW

Ej tillämpligt

Verify

Ej tillämpligt

ALW

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

▾B

TCS_27 I MF används följande tillträdesregler:

▾M1

Kommando

Förarkort

Verkstadskort

Kontrollkort

Företagskort

EXTERNAL AUTHENTICATE

 

 

 

 

—  För autentisering (generation 1)

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

—  För autentisering (generation 2)

ALW

PWD

ALW

ALW

INTERNAL AUTHENTICATE

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

GENERAL AUTHENTICATE

ALW

ALW

ALW

ALW

GET CHALLENGE

ALW

ALW

ALW

ALW

MSE:SET AT

ALW

ALW

ALW

ALW

MSE:SET DST

ALW

ALW

ALW

ALW

PROCESS DSRC MESSAGE

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

PSO: COMPUTE DIGITAL SIGNATURE

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

PSO: HASH

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

PERFORM HASH OF FILE

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

PSO: VERIFY CERTIFICATE

ALW

ALW

ALW

ALW

PSO: VERIFY DIGITAL SIGNATURE

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Verify

Ej tillämpligt

ALW

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

▾B

TCS_28 Ett färdskrivarkort kan – men måste inte – acceptera ett kommando med en högre säkerhetsnivå än den som anges i säkerhetsvillkoren. Dvs. om säkerhetsvillkoret är ALW (eller PLAIN-C) kan kortet acceptera ett kommando med säker meddelandehantering (krypterings- och/eller autentiseringsläge). Om säkerhetsvillkoret kräver säker meddelandehantering med autentiseringsläge kan färdskrivarkortet acceptera ett kommando med säker meddelandehantering av samma generation i autentiserings- och krypteringsläge.

Anmärkning: Kommandobeskrivningarna ger mer information om hur kommandona stöder de olika typerna av färdskrivarkort och de olika dedikerade filerna (DF).

3.4.   Översikt av kommandon och felkoder

Kommandon och filorganisation härleds från och överensstämmer med ISO/IEC 7816-4.

Denna del innehåller en beskrivning av följande APDU-par (kommando och svar): De kommandovarianter som stöds av en tillämpning i generation 1 och generation 2 specificeras i motsvarande kommandobeskrivningar.

Kommando

INS

SELECT

”A4h”

READ BINARY

”B0h”, ”B1h”

UPDATE BINARY

”D6h”, ”D7h”

GET CHALLENGE

”84h”

VERIFY

”20h”

GET RESPONSE

”C0h”

PERFORM SECURITY OPERATION

”2Ah”

—  VERIFY CERTIFICATE

 

—  COMPUTE DIGITAL SIGNATURE

 

—  VERIFY DIGITAL SIGNATURE

 

—  HASH

 

—  PERFORM HASH OF FILE

 

—  PROCESS DSRC MESSAGE

 

INTERNAL AUTHENTICATE

”88h”

EXTERNAL AUTHENTICATE

”82h”

MANAGE SECURITY ENVIRONMENT

”22h”

—  SET DIGITAL SIGNATURE TEMPLATE

 

—  SET AUTHENTICATION TEMPLATE

 

GENERAL AUTHENTICATE

”86h”

▾M1

TCS_29 Statusregistret SW1 SW2 återsänds i alla svarsmeddelanden och anger bearbetningsstatus för kommandot.

SW1

SW2

Betydelse

90

00

Normal bearbetning.

61

XX

Normal bearbetning. XX = antal byte för svar som finns tillgängliga.

62

81

Varningsbearbetning. En del av återsända data kan vara skadade.

63

00

Autentisering misslyckades (varning).

63

CX

Felaktig CHV (PIN). Räknare av återstående försök tillhandahålls genom ”X”.

64

00

Exekveringsfel – Tillståndet hos det permanenta minnet oförändrat. Integritetsfel.

65

00

Exekveringsfel – Tillståndet hos det permanenta minnet förändrat.

65

81

Exekveringsfel – Tillståndet hos det permanenta minnet förändrat. Minnesfel.

66

88

Säkerhetsfel:

felaktig kryptografisk kontrollsumma (vid säker meddelandehantering) eller

felaktigt certifikat (vid verifiering av certifikat) eller

felaktigt kryptogram (vid extern autentisering) eller

felaktig signatur (vid verifiering av signatur).

67

00

Felaktig längd (felaktigt Lc eller Le).

68

83

Sista kommandot i kedjan förväntas.

69

00

Förbjudet kommando (inget svar tillgängligt i T = 0).

69

82

Säkerhetsstatus ej uppnådd.

69

83

Blockerad autentiseringsmetod.

69

85

Användningsvillkor ej uppfyllda.

69

86

Kommandot ej tillåtet (ingen aktuell elementfil).

69

87

Förväntade dataobjekt för säker meddelandehantering saknas.

69

88

Inkorrekta dataobjekt för säker meddelandehantering.

6A

80

Felaktiga parametrar i datafält.

6A

82

Filen ej funnen.

6A

86

Felaktiga parametrar P1-P2.

6A

88

Referensdata ej funna.

6B

00

Felaktiga parametrar (offset utanför elementfilen).

6C

XX

Felaktig längd, SW2 anger exakt längd. Inget datafält återsänds.

6D

00

Instruktionskoden stöds ej eller är ogiltig.

6E

00

Klassen stöds ej.

6F

00

—  Övriga kontrollfel.

Ytterligare statusregister enligt vad som definieras i ISO/IEC 7816-4 kan återsändas, om deras funktion inte uttryckligen omnämns i detta tillägg.

Exempelvis kan följande statusregister alternativt återsändas:

6881: Logikkanal stöds inte.

6882: Säker meddelandehantering stöds inte.

▾B

TCS_30 Om fler än ett felvillkor är uppfyllda i ett APDU-kommando kan kortet återsända någon av de tillämpliga koderna som statusregister.

3.5.   Kommandobeskrivning

Detta kapitel innehåller en beskrivning av de obligatoriska kommandona för färdskrivarkort.

Närmare uppgifter om krypteringsoperationer som är aktuella återfinns i tillägg 11 om gemensamma säkerhetsmekanismer för färdskrivare (generation 1 och generation 2).

Alla kommandon beskrivs oberoende av använt protokoll (T=0 eller T=1). APDU-byte CLA, INS, P1, P2, Lc och Le anges alltid. Om Lc eller Le inte krävs för det kommando som beskrivs är tillhörande längd, värde och beskrivning tomma.

TCS_31 Om båda byte för längd (Lc och Le) begärs måste det kommando som beskrivs delas i två delar om kortläsaren använder protokollet T=0: kortläsaren skickar kommandot enligt beskrivningen med P3=Lc + data och skickar därefter kommandot GET RESPONSE (se avsnitt 3.5.6) med P3=Le.

TCS_32 Om båda byte för längd begärs och Le=0 (säker meddelandehantering):

— 
När protokollet T=1 används, ska kortet svara på Le=0 genom att sända alla tillgängliga utdata.
— 
När protokollet T=0 används, ska kortläsaren sända det första kommandot med P3=Lc + data, och kortet ska svara (på detta indirekta Le=0) genom byte för status ”61La”, där La är antal tillgängliga byte för svar. Kortläsaren ska sedan generera ett GET RESPONSE-kommando med P3 = La för att läsa dessa data.

TCS_33 Ett färdskrivarkort får stödja fält med utökad längd enligt ISO/IEC 7816-4 som en tillvalsfunktion. Ett färdskrivarkort som stöder fält med utökad längd ska

— 
ange stödet för fält med utökad längd i ATR,
— 
ange de buffertstorlekar som stöds med hjälp av informationen om utökad längd i EF ATR/INFO (se TCS_146),
— 
ange om det stöder fält med utökad längd för T=1 och/eller T=0 i EF Extended Length (se TCS_147),
— 
stödja fält med utökad längd för färdskrivartillämpningar (generation 1 och 2).

Anmärkningar:

Alla kommandon beskrivs för fält med kort längd. Hur dataenheter (APDU) med utökad längd ska användas framgår av ISO/IEC 7816-4.

I allmänhet beskrivs kommandona för ”klarläge” (plain mode), dvs. utan säker meddelandehantering, eftersom säker meddelandehantering beskrivs i tillägg 11. Det framgår av tillträdesreglerna för ett kommando om kommandot ska stödja säker meddelandehantering eller inte och om kommandot ska stödja säker meddelandehantering (generation 1 och/eller generation 2). Vissa kommandovarianter beskrivs med säker meddelandehantering för att åskådliggöra användningen av säker meddelandehantering.

TCS_34 Fordonsenheten ska använda det fullständiga protokollet för ömsesidig autentisering mellan fordonsenhet (generation 2) och kort för en session, inbegripet verifieringen av certifikat (om detta krävs), antingen i DF Tachograph, DF Tachograph_G2 eller MF.

3.5.1   SELECT

Detta kommando överensstämmer med ISO/IEC 7816-4, men det har en begränsad användning jämfört med det kommando som definieras i normen.

Kommandot SELECT används

— 
för att välja DF för en tillämpning (val genom namn krävs),
— 
för att välja en elementfil som motsvarar det fil-ID som angetts.

3.5.1.1   Val genom namn (AID – tillämpningsidentifierare)

Detta kommando gör det möjligt att välja DF för en tillämpning på kortet.

TCS_35 Detta kommando kan utföras från vilken plats som helst i filstrukturen (efter ATR eller när som helst).

TCS_36 Vid valet av tillämpning nollställs den aktuella säkerhetsmiljön (security environment). Efter det att en tillämpning valts är inte längre någon aktuell öppen nyckel utvald. Tillträdesvillkoret EXT-AUT-G1 förloras också. Om kommandot utfördes utan säker meddelandehantering är de tidigare sessionsnycklarna för säker meddelandehantering inte längre tillgängliga.

TCS_37 Kommandomeddelande

Byte

Längd

Värde

Beskrivning

CLA

1

”00h”

 

INS

1

”A4h”

 

P1

1

”04h”

Val genom namn (AID – tillämpningsidentifierare)

P2

1

”0Ch”

Inget svar förväntas

Lc

1

”NNh”

Antal byte som sänds till kortet (längd på AID):

”06h” för färdskrivartillämpningen

#6-#(5+NN)

NN

”XX..XXh”

AID: ”FF 54 41 43 48 4F” för färdskrivartillämpningen (generation 1)

AID: ”FF 53 4D 52 44 54” för färdskrivartillämpningen (generation 2)

Inget svar på kommandot SELECT behövs (Le frånvarande i T=1, eller inget svar efterfrågas i T=0).

TCS_38 Svarsmeddelande (inget svar efterfrågas)

Byte

Längd

Värde

Beskrivning

SW

2

”XXXXh”

Statusregister (SW1,SW2)

— 
Om kommandot lyckas återsänder kortet ”9000”.
— 
Om den tillämpning som motsvarar AID inte kan hittas, återsänds bearbetningsstatus (processing state) ”6A82”.
— 
För T=1, om byte Le är närvarande, återsänds status ”6700”.
— 
För T=0, om ett svar efterfrågas efter kommandot SELECT, återsänds status ”6900”.

▾M1

— 
Om den valda tillämpningen anses vara skadad (integritetsfel upptäcks i filattributen), återsänds bearbetningsstatus ”6400” eller ”6500”.

▾B

3.5.1.2   Val av en elementfil med hjälp av dess filidentifierare

TCS_39 Kommandomeddelande

TCS_40 Ett färdskrivarkort ska stödja säker meddelandehantering (generation 2) i enlighet med del B i tillägg 11 för denna kommandovariant.

Byte

Längd

Värde

Beskrivning

CLA

1

”00h”

 

INS

1

”A4h”

 

P1

1

”02h”

Val av en elementfil under aktuell DF

P2

1

”0Ch”

Inget svar förväntas

Lc

1

”02h”

Antal byte som sänds till kortet

#6-#7

2

”XXXXh”

Filidentifierare

Inget svar på kommandot SELECT behövs (Le frånvarande i T=1, eller inget svar efterfrågas i T=0).

TCS_41 Svarsmeddelande (inget svar efterfrågas)

Byte

Längd

Värde

Beskrivning

SW

2

”XXXXh”

Statusregister (SW1,SW2)

— 
Om kommandot lyckas återsänder kortet ”9000”.
— 
Om den fil som motsvarar filidentifieraren inte kan hittas, återsänds bearbetningsstatus ”6A82”.
— 
För T=1, om byte Le är närvarande, återsänds status ”6700”.
— 
För T=0, om ett svar efterfrågas efter kommandot SELECT, återsänds status ”6900”.

▾M1

— 
Om den valda filen anses vara skadad (integritetsfel upptäcks i filattributen), återsänds bearbetningsstatus ”6400” eller ”6500”.

▾B

3.5.2   READ BINARY

Detta kommando överensstämmer med ISO/IEC 7816-4, men det har en begränsad användning jämfört med det kommando som definieras i normen.

Kommandot READ BINARY används för att läsa data från en transparent fil.

Svaret från kortet består i att lästa data återsänds, eventuellt inkapslade i en struktur för säker meddelandehantering.

3.5.2.1   Kommando med offset i P1-P2

Detta kommando gör det möjligt för kortläsare att läsa data från den elementfil som för närvarande är vald, utan säker meddelandehantering.

Anmärkning: Detta kommando utan säker meddelandehantering kan endast användas för att läsa en fil som stöder säkerhetsvillkoret ALW för åtkomstläget för läsning (read).

TCS_42 Kommandomeddelande

Byte

Längd

Värde

Beskrivning

CLA

1

”00h”

 

INS

1

”B0h”

READ BINARY

P1

1

”XXh”

Offset i byte från början av filen: Mest signifikanta byte

P2

1

”XXh”

Offset i byte från början av filen: Minst signifikanta byte

Le

1

”XXh”

Längd på förväntade data. Antal byte som ska läsas

Anmärkning: bit 8 i P1 måste sättas till 0.

TCS_43 Svarsmeddelande

Byte

Längd

Värde

Beskrivning

#1-#X

X

”XX..XXh”

Lästa data

SW

2

”XXXXh”

Statusregister (SW1,SW2)

— 
Om kommandot lyckas återsänder kortet ”9000”.
— 
Om ingen elementfil väljs återsänds bearbetningsstatus ”6986”.
— 
Om säkerhetsvillkoren för den valda filen inte uppfylls, avbryts kommandot med ”6982”.
— 
Om offset inte överensstämmer med storleken på elementfilen (Offset > EF size), återsänds bearbetningsstatus ”6B00”.
— 
Om storleken på de data som ska läsas inte överensstämmer med storleken på elementfilen (Offset + Le > EF size) återsänds bearbetningsstatus ”6700” eller ”6Cxx”, där ”xx” avser den exakta längden.

▾M1

— 
Om ett integritetsfel upptäcks i filattributen, ska kortet anse filen vara skadad och omöjlig att återställa, och återsända bearbetningsstatus ”6400” eller ”6500”.

▾B

— 
Om ett integritetsfel upptäcks i lagrade data, ska kortet återsända begärda data, och bearbetningsstatus ”6281” ska återsändas.

3.5.2.1.1   Kommando med säker meddelandehantering (exempel)

Detta kommando gör det möjligt för kortläsare att läsa data från den elementfil som för närvarande är vald med säker meddelandehantering, för att verifiera integriteten hos de data som tas emot och för att skydda sekretessen hos dem om säkerhetsvillkoret SM-R-ENC-MAC-G1 (generation 1) eller SM-R-ENC-MAC-G2 (generation 2) tillämpas.

TCS_44 Kommandomeddelande

Byte

Längd

Värde

Beskrivning

CLA

1

”0Ch”

Säker meddelandehantering efterfrågad

INS

1

”B0h”

READ BINARY

P1

1

”XXh”

P1 (offset i byte från början av filen): Mest signifikanta byte

P2

1

”XXh”

P2 (offset i byte från början av filen): Minst signifikanta byte

Lc

1

”XXh”

Längd på indata för säker meddelandehantering

#6

1

”97h”

TLE: Tagg för specificering av förväntad längd

#7

1

”01h”

LLE: Längd på förväntad längd

#8

1

”NNh”

Specificering av förväntad längd (ursprunglig Le): Antal byte som ska läsas

#9

1

”8Eh”

TCC: Tagg för kryptografisk kontrollsumma

#10

1

”XXh”

LCC: Längd på efterföljande kryptografiska kontrollsumma:

”04h” för säker meddelandehantering (generation 1) (se del A i tillägg 11)

”08h”, ”0Ch” eller ”10h” beroende på AES-nyckelns längd för säker meddelandehantering (generation 2) (se del B i tillägg 11)

#11-#(10+L)

L

”XX..XXh”

Kryptografisk kontrollsumma

Le

1

”00h”

Enligt ISO/IEC 7816-4

TCS_45 Svarsmeddelande om SM-R-ENC-MAC-G1 (generation 1) / SM-R-ENC-MAC-G2 (generation 2) inte krävs och om indataformatet för säker meddelandehantering är korrekt:

▾M1

Byte

Längd

Värde

Beskrivning

#1

1

”81h”

TPV: Tagg för data med klarvärde

#2

L

”NNh” eller

”81 NNh”

LPV: Längd på återsända data (= ursprunglig Le).

L är 2 byte om LPV > 127 byte.

#(2+L) - #(1+L+NN)

NN

”XX..XXh”

Data med klarvärde

#(2+L+NN)

1

”99h”

Tagg för bearbetningsstatus (SW1-SW2) – frivillig uppgift för säker meddelandehantering (generation 1)

#(3+L+NN)

1

”02h”

Längd för bearbetningsstatus – frivillig uppgift för säker meddelandehantering (generation 1)

#(4+L+NN) - #(5+L+NN)

2

”XX XXh”

Bearbetningsstatus för APDU för oskyddat svar – frivillig uppgift för säker meddelandehantering (generation 1)

#(6+L+NN)

1

”8Eh”

TCC: Tagg för kryptografisk kontrollsumma

#(7+L+NN)

1

”XXh”

LCC: Längd på efterföljande kryptografiska kontrollsumma:

”04h” för säker meddelandehantering (generation 1) (se del A i tillägg 11)

”08h”, ”0Ch” eller ”10h” beroende på AES-nyckelns längd för säker meddelandehantering (generation 2) (se del B i tillägg 11)

#(8+L+NN)-#(7+M+L+NN)

M

”XX..XXh”

Kryptografisk kontrollsumma

SW

2

”XXXXh”

Statusregister (SW1,SW2)

▾B

TCS_46 Svarsmeddelande om SM-R-ENC-MAC-G1 (generation 1) / SM-R-ENC-MAC-G2 (generation 2) krävs och om indataformatet för säker meddelandehantering är korrekt:

▾M1

Byte

Längd

Värde

Beskrivning

#1

1

”87h”

TPI CG: Tagg för krypterade data (kryptogram)

#2

L

”MMh” eller

”81 MMh”

LPI CG: Längd på återsända krypterade data (inte samma som ursprunglig Le för kommandot på grund av utfyllnad).

L är 2 byte om LPI CG > 127 byte.

#(2+L)-#(1+L+MM)

MM

”01XX..XXh”

Krypterade data: Utfyllnadsindikator och kryptogram

#(2+L+MM)

1

”99h”

Tagg för bearbetningsstatus (SW1-SW2) – frivillig uppgift för säker meddelandehantering (generation 1)

#(3+L+MM)

1

”02h”

Längd för bearbetningsstatus – frivillig uppgift för säker meddelandehantering (generation 1)

#(4+L+MM) - #(5+L+MM)

2

”XX XXh”

Bearbetningsstatus för APDU för oskyddat svar – frivillig uppgift för säker meddelandehantering (generation 1)

#(6+L+MM)

1

”8Eh”

TCC: Tagg för kryptografisk kontrollsumma

#(7+L+MM)

1

”XXh”

LCC: Längd på efterföljande kryptografiska kontrollsumma:

”04h” för säker meddelandehantering (generation 1) (se del A i tillägg 11)

”08h”, ”0Ch” eller ”10h” beroende på AES-nyckelns längd för säker meddelandehantering (generation 2) (se del B i tillägg 11)

#(8+L+MM)-#(7+N+L+MM)

N

”XX..XXh”

Kryptografisk kontrollsumma

SW

2

”XXXXh”

Statusregister (SW1,SW2)

▾B

Kommandot READ BINARY kan återsända normal bearbetningsstatus som förtecknas i TCS_43 under taggen ”99h” enligt beskrivningen i TCS_59 med hjälp av svarsstrukturen för säker meddelandehantering.

Vissa fel, som specifikt kan hänföras till säker meddelandehantering, kan inträffa. I så fall återsänds helt enkelt bearbetningsstatusen utan någon struktur för säker meddelandehantering.

TCS_47 Svarsmeddelande om indataformatet för säker meddelandehantering är inkorrekt

Byte

Längd

Värde

Beskrivning

SW

2

”XXXXh”

Statusregister (SW1,SW2)

— 
Om ingen aktuell sessionsnyckel finns tillgänglig återsänds bearbetningsstatus ”6A88”. Detta inträffar antingen om sessionsnyckeln ännu inte har genererats eller om giltigheten för sessionsnyckeln har utgått (i detta fall måste kortläsaren upprepa en ömsesidig autentiseringsprocess för att bestämma en ny sessionsnyckel).
— 
Om vissa förväntade dataobjekt (enligt specifikation ovan) saknas i formatet för säker meddelandehantering återsänds bearbetningsstatus ”6987”: detta fel inträffar om en förväntad tagg saknas eller om kommandots nyttodel (body) inte är rätt konstruerad.
— 
Om vissa data är felaktiga återsänds bearbetningsstatus ”6988”: detta fel inträffar om alla nödvändiga taggar är närvarande men vissa längder skiljer sig från vad som förväntas.
— 
Om verifieringen av den kryptografiska kontrollsumman misslyckas, återsänds bearbetningsstatus ”6688”.

3.5.2.2   Kommando med kort identifierare för elementfil (SFID)

Denna kommandovariant gör det möjligt för kortläsaren att välja en elementfil med hjälp av en kort identifierare för elementfil och läsa data från den elementfilen.

TCS_48 Ett färdskrivarkort ska stödja denna kommandovariant för alla elementfiler med en angiven kort identifierare för elementfil. Dessa korta identifierare för elementfil specificeras i kapitel 4.

TCS_49 Kommandomeddelande

Byte

Längd

Värde

Beskrivning

CLA

1

”00h”

 

INS

1

”B0h”

READ BINARY

P1

1

”XXh”

Bit 8 sätts till 1

Bitarna 7 och 6 sätts till 00

Bitarna 5–1 kodar den korta identifieraren för motsvarande elementfil

P2

1

”XXh”

Kodar en offset från 0 till 255 byte i den elementfil anges i P1

Le

1

”XXh”

Längd på förväntade data. Antal byte som ska läsas.

Anmärkning: De korta identifierare för elementfil vilka används för färdskrivartillämpningen (generation 2) specificeras i kapitel 4.

Om P1 kodar en kort identifierare för elementfil och kommandot lyckas blir den identifierade elementfilen aktuell elementfil (current EF).

TCS_50 Svarsmeddelande

Byte

Längd

Värde

Beskrivning

#1-#L

L

”XX..XXh”

Lästa data

SW

2

”XXXXh”

Statusregister (SW1,SW2)

— 
Om kommandot lyckas återsänder kortet ”9000”.
— 
Om den fil som motsvarar den korta identifieraren för elementfil inte kan hittas, återsänds bearbetningsstatus ”6A82”.
— 
Om säkerhetsvillkoren för den valda filen inte uppfylls, avbryts kommandot med ”6982”.
— 
Om offset inte överensstämmer med storleken på elementfilen (Offset > EF size), återsänds bearbetningsstatus ”6B00”.
— 
Om storleken på de data som ska läsas inte överensstämmer med storleken på elementfilen (Offset + Le > EF size) återsänds bearbetningsstatus ”6700” eller ”6Cxx”, där ”xx” avser den exakta längden.

▾M1

— 
Om ett integritetsfel upptäcks i filattributen, ska kortet anse filen vara skadad och omöjlig att återställa, och återsända bearbetningsstatus ”6400” eller ”6500”.

▾B

— 
Om ett integritetsfel upptäcks i lagrade data, ska kortet återsända begärda data, och bearbetningsstatus ”6281” ska återsändas.

3.5.2.3   Kommando med udda INS-byte (instruktion)

Denna kommandovariant gör det möjligt för kortläsaren att läsa data från en EF med 32 768 byte eller mer.

TCS_51 Ett färdskrivarkort som stöder EF med 32 768 byte eller mer ska stödja denna kommandovariant för dessa EF. Ett färdskrivarkort kan klara, men måste inte klara, denna kommandovariant, med undantag för EF Sensor_Installation_Data (se TCS_156 och TCS_160).

TCS_52 Kommandomeddelande

Byte

Längd

Värde

Beskrivning

CLA

1

”00h”

 

INS

1

”B1h”

READ BINARY

P1

1

”00h”

Aktuell elementfil

P2

1

”00h”

Lc

1

”NNh”

Längd på offsetdataobjekt.

#6-#(5+NN)

NN

”XX..XXh”

Offsetdataobjekt:

Tagg ”54h”

Längd ”01h” eller ”02h”

Värde offset

▾M1

Le

1

”XXh”

Enligt ISO/IEC 7816-4

▾B

Kortläsaren ska koda offsetdataobjektets längd med ett minsta möjliga antal oktetter, dvs. med hjälp av byte för längd ”01h” ska kortläsare koda en offset från 0 till 255 och med hjälp av byte för längd ”02h” en offset från 256 upp till 65 535 byte.

▾M1

Om T = 0 antar kortet att Le = ”00h”, om ingen säker meddelandehantering tillämpas.

Om T = 1 återsänds bearbetningsstatus ”6700” om Le = ”01h”.

▾B

TCS_53 Svarsmeddelande

Byte

Längd

Värde

Beskrivning

#1-#L

L

”XX..XXh”

Lästa data inkapslade i ett godtyckligt (discretionary) dataobjekt med taggen ”53h”.

SW

2

”XXXXh”

Statusregister (SW1,SW2)

— 
Om kommandot lyckas återsänder kortet ”9000”.
— 
Om ingen elementfil väljs återsänds bearbetningsstatus ”6986”.
— 
Om säkerhetsvillkoren för den valda filen inte uppfylls, avbryts kommandot med ”6982”.
— 
Om offseten inte överensstämmer med storleken på elementfilen (Offset > EF size), återsänds bearbetningsstatus ”6B00”.
— 
Om storleken på de data som ska läsas inte överensstämmer med storleken på elementfilen (Offset + Le > EF size) återsänds bearbetningsstatus ”6700” eller ”6Cxx”, där ”xx” avser den exakta längden.

▾M1

— 
Om ett integritetsfel upptäcks i filattributen, ska kortet anse filen vara skadad och omöjlig att återställa, och återsända bearbetningsstatus ”6400” eller ”6500”.

▾B

— 
Om ett integritetsfel upptäcks i lagrade data, ska kortet återsända begärda data, och bearbetningsstatus ”6281” ska återsändas.

3.5.2.3.1   Kommando med säker meddelandehantering (exempel)

Följande exempel åskådliggör användningen av säker meddelandehantering om säkerhetsvillkoret SM-MAC-G2 tillämpas.

TCS_54 Kommandomeddelande

Byte

Längd

Värde

Beskrivning

CLA

1

”0Ch”

Säker meddelandehantering efterfrågad

INS

1

”B1h”

READ BINARY

P1

1

”00h”

Aktuell elementfil

P2

1

”00h”

Lc

1

”XXh”

Fältlängd för skyddade data

#6

1

”B3h”

Tagg för BER-TLV-kodade data med klarvärde

#7

1

”NNh”

LPV: Längd på överförda data

#(8)-#(7+NN)

NN

”XX..XXh”

BER-TLV-kodade data med klarvärde, dvs. offsetdataobjektet med taggen ”54”

#(8+NN)

1

”97h”

TLE: Tagg för specificering av förväntad längd

#(9+NN)

1

”01h”

LLE: Längd på förväntad längd

#(10+NN)

1

”XXh”

Specificering av förväntad längd (ursprunglig Le): Antal byte som ska läsas

#(11+NN)

1

”8Eh”

TCC: Tagg för kryptografisk kontrollsumma

#(12+NN)

1

”XXh”

LCC: Längd på efterföljande kryptografiska kontrollsumma:

”08h”, ”0Ch” eller ”10h” beroende på AES-nyckelns längd för säker meddelandehantering (generation 2) (se del B i tillägg 11)

#(13+NN)-#(12+M+NN)

M

”XX..XXh”

Kryptografisk kontrollsumma

Le

1

”00h”

Enligt ISO/IEC 7816-4

TCS_55 Svarsmeddelande om kommandot lyckas

Byte

Längd

Värde

Beskrivning

#1

1

”B3h”

BER-TLV-kodade data med klarvärde

#2

L

”NNh” eller

”81 NNh”

LPV: längd på återsända data (= ursprunglig Le).

L är 2 byte om LPV > 127 byte.

#(2+L)-#(1+L+NN)

NN

”XX..XXh”

BER-TLV-kodade data med klarvärde, dvs. lästa data inkapslade i ett godtyckligt (discretionary) dataobjekt med taggen ”53h”.

#(2+L+NN)

1

”99h”

Bearbetningsstatus för APDU för oskyddat svar

#(3+L+NN)

1

”02h”

Längd för bearbetningsstatus

#(4+L+NN) – #(5+L+NN)

2

”XX XXh”

Bearbetningsstatus för APDU för oskyddat svar

#(6+L+NN)

1

”8Eh”

TCC: Tagg för kryptografisk kontrollsumma

#(7+L+NN)

1

”XXh”

LCC: Längd på efterföljande kryptografiska kontrollsumma:

”08h”, ”0Ch” eller ”10h” beroende på AES-nyckelns längd för säker meddelandehantering (generation 2) (se del B i tillägg 11)

#(8+L+NN)-#(7+M+L+NN)

M

”XX..XXh”

Kryptografisk kontrollsumma

SW

2

”XXXXh”

Statusregister (SW1,SW2)

3.5.3   UPDATE BINARY

Detta kommando överensstämmer med ISO/IEC 7816-4, men det har en begränsad användning jämfört med det kommando som definieras i normen.

Kommandomeddelandet UPDATE BINARY initierar uppdateringen (erase+write) av de bitar som redan finns närvarande i en binär elementfil med bitar givna i dataenheten (APDU) för kommandot.

3.5.3.1   Kommando med offset i P1-P2

Detta kommando gör det möjligt för kortläsare att skriva data i den elementfil som för närvarande är vald, utan att kortet verifierar integriteten hos mottagna data.

Anmärkning: Detta kommando utan säker meddelandehantering kan endast användas för att uppdatera en fil som stöder säkerhetsvillkoret ALW för åtkomstläget för uppdatering (update).

TCS_56 Kommandomeddelande

Byte

Längd

Värde

Beskrivning

CLA

1

”00h”

 

INS

1

”D6h”

UPDATE BINARY

P1

1

”XXh”

Offset i byte från början av filen: Mest signifikanta byte

P2

1

”XXh”

Offset i byte från början av filen: Minst signifikanta byte

Lc

1

”NNh”

Längd på data som ska uppdateras. Antal byte som ska skrivas.

#6-#(5+NN)

NN

”XX..XXh”

Data som ska skrivas

Anmärkning: bit 8 i P1 måste sättas till 0.

TCS_57 Svarsmeddelande

Byte

Längd

Värde

Beskrivning

SW

2

”XXXXh”

Statusregister (SW1,SW2)

— 
Om kommandot lyckas återsänder kortet ”9000”.
— 
Om ingen elementfil väljs återsänds bearbetningsstatus ”6986”.
— 
Om säkerhetsvillkoren för den valda filen inte uppfylls, avbryts kommandot med ”6982”.
— 
Om offset inte överensstämmer med storleken på elementfilen (Offset > EF size), återsänds bearbetningsstatus ”6B00”.
— 
Om storleken på de data som ska skrivas inte överensstämmer med storleken på elementfilen (Offset + Lc > EF size) återsänds bearbetningsstatus ”6700”.
— 
Om ett integritetsfel upptäcks i filattributen, ska kortet anse filen vara skadad och omöjlig att återställa, och återsända bearbetningsstatus ”6400” eller ”6500”.
— 
Om det inte går att skriva data, återsänds bearbetningsstatus ”6581”.

3.5.3.1.1   Kommando med säker meddelandehantering (exempel)

Detta kommando gör det möjligt för kortläsaren att skriva data i den elementfil som för närvarande är vald, varvid kortet verifierar integriteten hos mottagna data. Eftersom ingen sekretess krävs ska dessa data inte krypteras.

TCS_58 Kommandomeddelande

Byte

Längd

Värde

Beskrivning

CLA

1

”0Ch”

Säker meddelandehantering efterfrågad

INS

1

”D6h”

UPDATE BINARY

P1

1

”XXh”

Offset i byte från början av filen:

Mest signifikanta byte

P2

1

”XXh”

Offset i byte från början av filen:

Minst signifikanta byte

Lc

1

”XXh”

Fältlängd för skyddade data

#6

1

”81h”

TPV: Tagg för data med klarvärde

#7

L

”NNh” eller

”81 NNh”

LPV: längd på överförda data

L är 2 byte om LPV > 127 byte.

#(7+L)-#(6+L+NN)

NN

”XX..XXh”

Data med klarvärde (data som ska skrivas)

#(7+L+NN)

1

”8Eh”

TCC: Tagg för kryptografisk kontrollsumma

#(8+L+NN)

1

”XXh”

LCC: Längd på efterföljande kryptografisk kontrollsumma ”04h” för säker meddelandehantering (generation 1) (se del A i tillägg 11):

”08h”, ”0Ch” eller ”10h” beroende på AES-nyckelns längd för säker meddelandehantering (generation 2) (se del B i tillägg 11)

#(9+L+NN)-#(8+M+L+NN)

M

”XX..XXh”

Kryptografisk kontrollsumma

Le

1

”00h”

Enligt ISO/IEC 7816-4

TCS_59 Svarsmeddelande om indataformatet för säker meddelandehantering är korrekt

Byte

Längd

Värde

Beskrivning

#1

1

”99h”

TSW: Tagg för statusregister (ska skyddas av CC)

#2

1

”02h”

LSW: längd på återsända statusregister

#3-#4

2

”XXXXh”

Bearbetningsstatus för APDU för oskyddat svar

#5

1

”8Eh”

TCC: Tagg för kryptografisk kontrollsumma

#6

1

”XXh”

LCC: Längd på efterföljande kryptografiska kontrollsumma:

”04h” för säker meddelandehantering (generation 1) (se del A i tillägg 11)

”08h”, ”0Ch” eller ”10h” beroende på AES-nyckelns längd för säker meddelandehantering (generation 2) (se del B i tillägg 11)

#7-#(6+L)

L

”XX..XXh”

Kryptografisk kontrollsumma

SW

2

”XXXXh”

Statusregister (SW1,SW2)

”Normal” bearbetningsstatus, som beskrivs för kommandot UPDATE BINARY utan säker meddelandehantering (se avsnitt 3.5.3.1), kan återsändas med hjälp av den struktur för svarsmeddelanden som beskrivs ovan.

Vissa fel, som specifikt kan hänföras till säker meddelandehantering, kan inträffa. I så fall återsänds helt enkelt bearbetningsstatusen utan någon struktur för säker meddelandehantering.

TCS_60 Svarsmeddelande vid fel i den säkra meddelandehanteringen

Byte

Längd

Värde

Beskrivning

SW

2

”XXXXh”

Statusregister (SW1,SW2)

— 
Om ingen aktuell sessionsnyckel finns tillgänglig återsänds bearbetningsstatus ”6A88”.
— 
Om vissa förväntade dataobjekt (enligt specifikation ovan) saknas i formatet för säker meddelandehantering återsänds bearbetningsstatus ”6987”: detta fel inträffar om en förväntad tagg saknas eller om kommandots nyttodel (body) inte är rätt konstruerad.
— 
Om vissa data är felaktiga återsänds bearbetningsstatus ”6988”: detta fel inträffar om alla nödvändiga taggar är närvarande men vissa längder skiljer sig från vad som förväntas.
— 
Om verifieringen av den kryptografiska kontrollsumman misslyckas, återsänds bearbetningsstatus ”6688”.

3.5.3.2   Kommando med kort identifierare för elementfil

Denna kommandovariant gör det möjligt för kortläsaren att välja en elementfil med hjälp av en kort identifierare för elementfil och skriva data från den elementfilen.

TCS_61 Ett färdskrivarkort ska stödja denna kommandovariant för alla elementfiler med en angiven kort identifierare för elementfil. Dessa korta identifierare för elementfil specificeras i kapitel 4.

TCS_62 Kommandomeddelande

Byte

Längd

Värde

Beskrivning

CLA

1

”00h”

 

INS

1

”D6h”

UPDATE BINARY

P1

1

”XXh”

Bit 8 sätts till 1

Bitarna 7 och 6 sätts till 00

Bitarna 5–1 kodar den korta identifieraren för motsvarande elementfil

P2

1

”XXh”

Kodar en offset från 0 till 255 byte i den elementfil anges i P1

Lc

1

”NNh”

Längd på data som ska uppdateras. Antal byte som ska skrivas.

#6-#(5+NN)

NN

”XX..XXh”

Data som ska skrivas

TCS_63 Svarsmeddelande

Byte

Längd

Värde

Beskrivning

SW

2

”XXXXh”

Statusregister (SW1,SW2)

Anmärkning: De korta identifierare för elementfil vilka används för färdskrivartillämpningen (generation 2) specificeras i kapitel 4.

Om P1 kodar en kort identifierare för elementfil och kommandot lyckas blir den identifierade elementfilen aktuell elementfil (current EF).

— 
Om kommandot lyckas återsänder kortet ”9000”.
— 
Om den fil som motsvarar den korta identifieraren för elementfil inte kan hittas, återsänds bearbetningsstatus ”6A82”.
— 
Om säkerhetsvillkoren för den valda filen inte uppfylls, avbryts kommandot med ”6982”.
— 
Om offset inte överensstämmer med storleken på elementfilen (Offset > EF size), återsänds bearbetningsstatus ”6B00”.
— 
Om storleken på de data som ska skrivas inte överensstämmer med storleken på elementfilen (Offset + Lc > EF size) återsänds bearbetningsstatus ”6700”.

▾M1

— 
Om ett integritetsfel upptäcks i filattributen, ska kortet anse filen vara skadad och omöjlig att återställa, och återsända bearbetningsstatus ”6400” eller ”6500”.

▾B

— 
Om det inte går att skriva data, återsänds bearbetningsstatus ”6581”.

3.5.3.3   Kommando med udda INS-byte (instruktion)

Denna kommandovariant gör det möjligt för kortläsare att skriva data till en elementfil med 32 768 byte eller mer.

TCS_64 Ett färdskrivarkort som stöder EF med 32 768 byte eller mer ska stödja denna kommandovariant för dessa EF. Ett färdskrivarkort kan – men måste inte – stödja denna kommandovariant för andra elementfiler.

TCS_65 Kommandomeddelande

Byte

Längd

Värde

Beskrivning

CLA

1

”00h”

 

INS

1

”D7h”

UPDATE BINARY

P1

1

”00h”

Aktuell elementfil

P2

1

”00h”

Lc

1

”NNh”

Längd på data i kommandodatafältet

#6-#(5+NN)

NN

”XX..XXh”

Offsetdataobjekt med taggen ”54h” || Godtyckligt (discretionary) dataobjekt med taggen ”53h” som inkapslar de data som ska skrivas

Kortläsaren ska koda offsetdataobjektets och det godtyckliga (discretionary) dataobjektets längd med minsta möjliga antal oktetter, dvs. med hjälp av byte för längd ”01h” ska kortläsaren koda en offset/längd från 0 till 255 och med hjälp av byte för längd ”02h” en offset/längd från 256 upp till 65 535 byte.

TCS_66 Svarsmeddelande

Byte

Längd

Värde

Beskrivning

SW

2

”XXXXh”

Statusregister (SW1,SW2)

— 
Om kommandot lyckas återsänder kortet ”9000”.
— 
Om ingen elementfil väljs återsänds bearbetningsstatus ”6986”.
— 
Om säkerhetsvillkoren för den valda filen inte uppfylls, avbryts kommandot med ”6982”.
— 
Om offset inte överensstämmer med storleken på elementfilen (Offset > EF size), återsänds bearbetningsstatus ”6B00”.
— 
Om storleken på de data som ska skrivas inte överensstämmer med storleken på elementfilen (Offset + Lc > EF size) återsänds bearbetningsstatus ”6700”.
— 
Om ett integritetsfel upptäcks i filattributen, ska kortet anse filen vara skadad och omöjlig att återställa, och återsända bearbetningsstatus ”6400” eller ”6500”.
— 
Om det inte går att skriva data, återsänds bearbetningsstatus ”6581”.

3.5.3.3.1   Kommando med säker meddelandehantering (exempel)

Följande exempel åskådliggör användningen av säker meddelandehantering om säkerhetsvillkoret SM-MAC-G2 tillämpas.

TCS_67 Kommandomeddelande

Byte

Längd

Värde

Beskrivning

CLA

1

”0Ch”

Säker meddelandehantering efterfrågad

INS

1

”D7h”

UPDATE BINARY

P1

1

”00h”

Aktuell elementfil

P2

1

”00h”

Lc

1

”XXh”

Fältlängd för skyddade data

#6

1

”B3h”

Tagg för BER-TLV-kodade data med klarvärde

#7

L

”NNh” eller

”81 NNh”

LPV: längd på överförda data

L är 2 byte om LPV > 127 byte.

#(7+L)-#(6+L+NN)

NN

”XX..XXh”

BER-TLV-kodade data med klarvärde, dvs. offsetdataobjekt med taggen ”54h” || Godtyckligt (discretionary) dataobjekt med taggen ”53h” som inkapslar de data som ska skrivas

#(7+L+NN)

1

”8Eh”

TCC: Tagg för kryptografisk kontrollsumma

#(8+L+NN)

1

”XXh”

LCC: Längd på efterföljande kryptografiska kontrollsumma:

”08h”, ”0Ch” eller ”10h” beroende på AES-nyckelns längd för säker meddelandehantering (generation 2) (se del B i tillägg 11)

#(9+L+NN)-#(8+M+L+NN)

M

”XX..XXh”

Kryptografisk kontrollsumma

Le

1

”00h”

Enligt ISO/IEC 7816-4

TCS_68 Svarsmeddelande om kommandot lyckas

Byte

Längd

Värde

Beskrivning

#1

1

”99h”

TSW: Tagg för statusregister (ska skyddas av CC)

#2

1

”02h”

LSW: längd på återsända statusregister

#3-#4

2

”XXXXh”

Bearbetningsstatus för APDU för oskyddat svar

#5

1

”8Eh”

TCC: Tagg för kryptografisk kontrollsumma

#6

1

”XXh”

LCC: Längd på efterföljande kryptografiska kontrollsumma:

”08h”, ”0Ch” eller ”10h” beroende på AES-nyckelns längd för säker meddelandehantering (generation 2) (se del B i tillägg 11)

#7-#(6+L)

L

”XX..XXh”

Kryptografisk kontrollsumma

SW

2

”XXXXh”

Statusregister (SW1,SW2)

3.5.4   GET CHALLENGE

Detta kommando överensstämmer med ISO/IEC 7816-4, men det har en begränsad användning jämfört med det kommando som definieras i normen.

Kommandot GET CHALLENGE ber kortet att utfärda en utmaning (challenge) för att använda den i ett säkerhetsförfarande i vilket ett kryptogram eller några chiffrerade data sänds till kortet.

TCS_69 Den utmaning som utfärdas av kortet är endast giltig för nästa kommando som använder en utmaning som sänds till kortet.

TCS_70 Kommandomeddelande

Byte

Längd

Värde

Beskrivning

CLA

1

”00h”

 

INS

1

”84h”

INS

P1

1

”00h”

P1

P2

1

”00h”

P2

Le

1

”08h”

Le (Längd på den utmaning som förväntas)

TCS_71 Svarsmeddelande

Byte

Längd

Värde

Beskrivning

#1-#8

8

”XX..XXh”

Utmaning

SW

2

”XXXXh”

Statusregister (SW1,SW2)

— 
Om kommandot lyckas återsänder kortet ”9000”.
— 
Om Le skiljer sig från ”08h” är bearbetningsstatusen ”6700”.
— 
Om parametrarna P1-P2 är inkorrekta är bearbetningsstatusen ”6A86”.

3.5.5   VERIFY

Detta kommando överensstämmer med ISO/IEC 7816-4, men det har en begränsad användning jämfört med det kommando som definieras i normen.

Endast verkstadskortet måste stödja detta kommando.

Andra typer av färdskrivarkort kan ha, men måste inte ha, detta kommando infört, men för dessa kort finns ingen användaranpassad referens-CHV. Därför kan dessa kort inte utföra detta kommando. För andra typer av färdskrivarkort än verkstadskort omfattas inte kortets reaktion på detta kommando, dvs. den felkod som återsänds, av denna specifikation.

Kommandot VERIFY initierar jämförelsen i kortet av CHV (PIN)-data som sänds från kommandot med den referens-CHV som lagras i kortet.

TCS_72 Den PIN-kod som anges av användaren måste vara ASCII-kodad och utfylld till höger av kortläsaren med ”FFh”-byte upp till en längd av 8 byte (se även datatyp WorkshopCardPIN i tillägg 1).

TCS_73 Färdskrivartillämpningar i generation 1 och generation 2 ska använda samma referens-CHV.

TCS_74 Färdskrivarkortet ska kontrollera om kommandot kodas korrekt. Om kommandot inte kodas korrekt ska kortet inte jämföra CHV-värdena, inte minska värdet på räknaren av återstående CHV-försök och inte återställa säkerhetsstatusen ”PIN_Verified”, men avbryta kommandot. Ett kommando är korrekt kodat om byte CLA, INS, P1, P2 och Lc har angivna värden, Le är frånvarande och kommandodatafältet har korrekt längd.

TCS_75 Om kommandot lyckas återinitialiseras räknaren av återstående CHV-försök. Startvärdet för räknaren av återstående CHV-försök är 5. Om kommandot lyckas ska kortet sätta den interna säkerhetsstatusen ”PIN_Verified”. Kortet ska återställa denna säkerhetsstatus om kortet återställs eller om den CHV-kod som sänds i kommandot inte överensstämmer med den referens-CHV som lagrats.

Anmärkning: Användning av samma referens-CHV och en global säkerhetsstatus förhindrar att en verkstadsanställd på nytt måste ange PIN efter det att en annan dedikerad fil för en färdskrivartillämpning valts.

TCS_76 En misslyckad jämförelse registreras i kortet, dvs. värdet på räknaren av återstående CHV-försök ska minskas med 1, för att begränsa antalet ytterligare försök att använda referens-CHV.

TCS_77 Kommandomeddelande

Byte

Längd

Värde

Beskrivning

CLA

1

”00h”

 

INS

1

”20h”

INS

P1

1

”00h”

P1

P2

1

”00h”

P2 (den verifierade CHV är indirekt känd)

Lc

1

”08h”

Längd på överförd CHV-kod

#6-#13

8

”XX..XXh”

CHV

TCS_78 Svarsmeddelande

Byte

Längd

Värde

Beskrivning

SW

2

”XXXXh”

Statusregister (SW1,SW2)

— 
Om kommandot lyckas återsänder kortet ”9000”.
— 
Om referens-CHV inte hittas, återsänds bearbetningsstatus ”6A88”.
— 
Om CHV blockeras (räknaren av återstående CHV-försök står på noll) återsänds bearbetningsstatus ”6983”. När CHV väl är i detta tillstånd kan den inte användas mer.
— 
Om jämförelsen misslyckas minskas värdet på räknaren av återstående försök och status ”63CX” återsänds (X > 0 och X = värdet på räknaren av återstående CHV-försök).
— 
Om referens-CHV anses skadad, återsänds bearbetningsstatus ”6400” eller ”6581”.
— 
Om Lc skiljer sig från ”08h” är bearbetningsstatusen ”6700”.

3.5.6   GET RESPONSE

Detta kommando överensstämmer med ISO/IEC 7816-4.

Detta kommando (som bara behövs och finns för protokoll T=0) används för att överföra förberedda data från kortet till kortläsaren (om ett kommando inbegriper både Lc och Le).

Kommandot GET RESPONSE måste ges omedelbart efter det kommando som förbereder data, annars går dessa data förlorade. Efter verkställandet av kommandot GET RESPONSE (utom om felet ”61xx” eller ”6Cxx” inträffar, se nedan), finns tidigare förberedda data inte längre tillgängliga.

TCS_79 Kommandomeddelande

Byte

Längd

Värde

Beskrivning

CLA

1

”00h”

 

INS

1

”C0h”

 

P1

1

”00h”

 

P2

1

”00h”

 

Le

1

”XXh”

Antal förväntade byte

TCS_80 Svarsmeddelande

Byte

Längd

Värde

Beskrivning

#1-#X

X

”XX..XXh”

Data

SW

2

”XXXXh”

Statusregister (SW1,SW2)

— 
Om kommandot lyckas återsänder kortet ”9000”.
— 
Om kortet inte har förberett några data återsänds bearbetningsstatus ”6900” eller ”6F00”.
— 
Om Le överstiger antal tillgängliga byte eller om Le är noll återsänds bearbetningsstatus ”6Cxx”, där xx betecknar exakt antal tillgängliga byte. I detta fall finns förberedda data fortfarande tillgängliga för ett efterföljande GET RESPONSE-kommando.
— 
Om Le inte är noll och är mindre än antal tillgängliga byte, sänds begärda data på normalt sätt av kortet, och bearbetningsstatus ”61xx” återsänds, där xx anger ett antal extra byte som fortfarande är tillgängliga för ett efterföljande GET RESPONSE-kommando.
— 
Om kommandot inte stöds (protokoll T=1), återsänder kortet ”6D00”.

3.5.7   PSO: VERIFY CERTIFICATE

Detta kommando överensstämmer med ISO/IEC 7816-8, men det har en begränsad användning jämfört med det kommando som definieras i normen.

Kortet använder kommandot VERIFY CERTIFICATE för att erhålla en öppen nyckel utifrån och för att kontrollera dess giltighet.

3.5.7.1   Meddelandepar (kommando och svar) för generation 1

TCS_81 Denna kommandovariant stöds endast av en färdskrivartillämpning i generation 1.

TCS_82 När ett VERIFY CERTIFICATE-kommando lyckas lagras den öppna nyckeln i säkerhetsmiljön (security environment) för framtida användning. Denna nyckel ska uttryckligen ställas in för användning i säkerhetsrelaterade kommandon (INTERNAL AUTHENTICATE, EXTERNAL AUTHENTICATE eller VERIFY CERTIFICATE) av MSE-kommandot (se avsnitt 3.5.11) med hjälp av dess nyckelidentifierare.

TCS_83 I alla händelser använder kommandot VERIFY CERTIFICATE den öppna nyckel som MSE-kommandot tidigare valt för att öppna certifikatet. Denna öppna nyckel ska tillhöra antingen en medlemsstat eller Europa.

TCS_84 Kommandomeddelande

Byte

Längd

Värde

Beskrivning

CLA

1

”00h”

 

INS

1

”2Ah”

PERFORM SECURITY OPERATION

P1

1

”00h”

P1

P2

1

”AEh”

P2: icke BER-TLV-kodade data (konkatenering av dataelement)

Lc

1

”C2h”

Lc: Certifikatets längd, 194 byte

#6-#199

194

”XX..XXh”

Certifikat: konkatenering av dataelement (enligt tillägg 11)

TCS_85 Svarsmeddelande

Byte

Längd

Värde

Beskrivning

SW

2

”XXXXh”

Statusregister (SW1,SW2)

— 
Om kommandot lyckas återsänder kortet ”9000”.
— 
Om verifieringen av certifikat misslyckas, återsänds bearbetningsstatus ”6688”. Verifiering och uppackning av certifikat beskrivs i tillägg 11 för G1 och G2.
— 
Om ingen öppen nyckel är närvarande i säkerhetsmiljön (security environment) återsänds ”6A88”.
— 
Om den valda öppna nyckeln (som används för att packa upp certifikatet) anses skadad återsänds bearbetningsstatus ”6400” eller ”6581”.
— 
Endast generation 1: Om den valda öppna nyckeln (som används för att packa upp certifikatet) har en annan CHA.LSB () än ”00” (dvs. om den varken är en medlemsstats eller Europas öppna nyckel) återsänds bearbetningsstatus ”6985”.

3.5.7.2   Meddelandepar (kommando och svar) för generation 2

Beroende på kurvstorlek kan ECC-certifikat vara så långa att de inte kan överföras i en enda APDU. I detta fall måste en kommandokedja i enlighet med ISO/IEC 7816-4 användas, och certifikatet överförs i två på varandra följande PSO: VERIFY CERTIFICATE (APDU).

Certifikatets struktur och domänparametrarna definieras i tillägg 11.

▾M3

TCS_86 Detta kommando kan utföras på huvudfil (MF) och i DF Tachograph och DF Tachograph_G2 (se även TCS_34).

▾B

TCS_87 Kommandomeddelande

Byte

Längd

Värde

Beskrivning

CLA

1

”X0h”

CLA-byte anger kommandokedja:

”00h”: det enda eller sista kommandot i kedjan

”10h”: inte det sista kommandot i en kedja

INS

1

”2Ah”

PERFORM SECURITY OPERATION

P1

1

”00h”

 

P2

1

”BEh”

Kontrollera självbeskrivande (self-descriptive) certifikat

Lc

1

”XXh”

Kommandodatafältets längd, se TCS_88 och TCS_89.

#6-#5+L

L

”XX..XXh”

DER-TLV-kodade data: Dataobjektet ECC Certificate Body som första dataobjekt som konkatenerats med dataobjektet ECC Certificate Signature som andra dataobjekt eller en del av denna konkatenering. Taggen ”7F21” och motsvarande längd ska inte överföras.

Ordningsföljden för dessa dataobjekt är fast.

▾M3

TCS_88 För dataenheter (APDU) med kort längd gäller följande bestämmelser: Kortläsaren ska använda det minsta antal dataenheter (APDU) som krävs för att överföra kommandots nyttolast (payload) och överföra det maximala antalet byte i den första dataenheten (APDU) för kommandot. Kortet måste dock stödja alla värden för ”Lc” upp till 255 byte.

TCS_89 För dataenheter (APDU) med utökad längd gäller följande bestämmelser: Om certifikatet inte ryms i en enda APDU ska kortet stödja kommandokedjor. Kortläsaren ska använda det minsta antal dataenheter (APDU) som krävs för att överföra kommandots nyttolast (payload) och överföra det maximala antalet byte i den första dataenheten (APDU) för kommandot. Om kommandokedjor behövs måste kortet stödja alla värden för ”Lc” upp till den angivna maximala utökade längden.

Anmärkning: Enligt tillägg 11 lagras certifikatet, eller det innehåll som är relevant i certifikatet, i kortet, och dess currentAuthenticatedTime uppdateras.

Strukturen för svarsmeddelanden samt statusregister definieras i TCS_85.

▾B

TCS_90 Utöver de felkoder som förtecknas i TCS_85 kan kortet återsända följande felkoder:

— 
Om den valda öppna nyckeln (som används för att packa upp certifikatet) har en CHA.LSB (CertificateHolderAuthorisation.equipmentType) som inte är lämplig för certifikatet enligt tillägg 11 återsänds bearbetningsstatus ”6985”.
— 
Om kortets currentAuthenticatedTime är senare än certifikatets sista giltighetsdag återsänds bearbetningsstatus ”6985”.
— 
Om det sista kommandot i kedjan förväntas återsänder kortet ”6883”.
— 
Om felaktiga parameterar sänds i kommandodatafältet återsänder kortet ”6A80” (används även om dataobjekten inte sänds i den angivna ordningen).

3.5.8   INTERNAL AUTHENTICATE

Detta kommando överensstämmer med ISO/IEC 7816-4.

TCS_91 Alla färdskrivarkort ska stödja detta kommando i DF Tachograph för generation 1. Kommandot kan vara, men måste inte vara, åtkomligt i huvudfilen (MF) och/eller DF Tachograph_G2. I så fall ska kommandot avbrytas med en lämplig felkod eftersom kortets privata nyckel (Card.SK) för autentiseringsprotokollet i generation 1 endast är åtkomlig i DF_Tachograph för generation 1.

Med hjälp av kommandot INTERNAL AUTHENTICATE kan kortläsaren autentisera kortet. Autentiseringen beskrivs i tillägg 11. Den inbegriper nedanstående programsatser.

TCS_92 Kommandot INTERNAL AUTHENTICATE använder kortets privata nyckel (indirekt vald) för att signera autentiseringsdata, inbegripet K1 (första elementet för överenskommelse om sessionsnycklar) och RND1, och använder den öppna nyckel som för närvarande är vald (genom det sista MSE-kommandot) för att kryptera signaturen och utforma token för autentisering (närmare beskrivning i tillägg 11).

TCS_93 Kommandomeddelande

Byte

Längd

Värde

Beskrivning

CLA

1

”00h”

CLA

INS

1

”88h”

INS

P1

1

”00h”

P1

P2

1

”00h”

P2

Lc

1

”10h”

Längd på de data som sänds till kortet

#6 – #13

8

”XX..XXh”

Utmaning som används för att autentisera kortet

#14 -#21

8

”XX..XXh”

VU.CHR (se tillägg 11)

Le

1

”80h”

Längd på de data som förväntas från kortet

TCS_94 Svarsmeddelande

Byte

Längd

Värde

Beskrivning

#1-#128

128

”XX..XXh”

Token för autentisering av kort (se tillägg 11)

SW

2

”XXXXh”

Statusregister (SW1,SW2)

— 
Om kommandot lyckas återsänder kortet ”9000”.
— 
Om ingen öppen nyckel är närvarande i säkerhetsmiljön (security environment) återsänds bearbetningsstatus ”6A88”.
— 
Om ingen privat nyckel är närvarande i säkerhetsmiljön återsänds bearbetningsstatus ”6A88”.
— 
Om VU.CHR inte överensstämmer med identifieraren för den aktuella öppna nyckeln återsänds bearbetningsstatus ”6A88”.
— 
Om den valda privata nyckeln anses skadad, återsänds bearbetningsstatus ”6400” eller ”6581”.

▾M1

TCS_95 Om kommandot INTERNAL AUTHENTICATE lyckas tas aktuell sessionsnyckel för generation 1 i förekommande fall bort och upphör att vara tillgänglig. För att göra en ny sessionsnyckel för generation 1 tillgänglig måste kommandot EXTERNAL AUTHENTICATE för autentiseringsmekanismen i generation 1 utföras med gott resultat.

Anmärkning: För sessionsnycklar för generation 2, se CSM_193 och CSM_195 i tillägg 11. Om sessionsnycklar för generation 2 är fastställda och färdskrivarkortet tar emot APDU för kommandot INTERNAL AUTHENTICATE i klartext avbryter kortet sessionen med säker meddelandehantering för generation 2 och förstör sessionsnycklarna för generation 2.

▾B

3.5.9   EXTERNAL AUTHENTICATE

Detta kommando överensstämmer med ISO/IEC 7816-4.

Med hjälp av kommandot EXTERNAL AUTHENTICATE kan kortet autentisera kortläsaren. Autentiseringen beskrivs i tillägg 11 för Tachograph G1 och G2 (autentisering av fordonsenhet).

TCS_96 Kommandovarianten för mekanismen för ömsesidig autentisering i generation 1 stöds endast av en färdskrivartillämpning i generation 1.

▾M1

TCS_97 Kommandovarianten för ömsesidig autentisering mellan fordonsenhet och kort i generation 2 kan utföras på huvudfil (MF) och i DF Tachograph och DF Tachograph_G2 (se även TCS_34). Om kommandot EXTERNAL AUTHENTICATE för generation 2 lyckas tas aktuell sessionsnyckel för generation 1 i förekommande fall bort och upphör att vara tillgänglig.

Anmärkning: För sessionsnycklar för generation 2, se CSM_193 och CSM_195 i tillägg 11. Om sessionsnycklar för generation 2 är fastställda och färdskrivarkortet tar emot APDU för kommandot EXTERNAL AUTHENTICATE i klartext avbryter kortet sessionen med säker meddelandehantering för generation 2 och förstör sessionsnycklarna för generation 2.

▾B

TCS_98 Kommandomeddelande

Byte

Längd

Värde

Beskrivning

CLA

1

”00h”

CLA

INS

1

”82h”

INS

P1

1

”00h”

Indirekt kända nycklar och algoritmer

P2

1

”00h”

 

Lc

1

”XXh”

Lc (längd på de data som sänds till kortet)

#6-#(5+L)

L

”XX..XXh”

Autentisering (generation 1): Kryptogram (se del A i tillägg 11)

Autentisering (generation 2): Signatur genereras av kortläsaren (se del B i tillägg 11)

TCS_99 Svarsmeddelande

Byte

Längd

Värde

Beskrivning

SW

2

”XXXXh”

Statusregister (SW1,SW2)

— 
Om kommandot lyckas återsänder kortet ”9000”.
— 
Om CHA för den för närvarande satta öppna nyckeln inte är en konkatenering av färdskrivartillämpningens AID (tillämpningsidentifierare) och av en typ av fordonsenhetsutrustning, återsänds bearbetningsstatus ”6F00”.
— 
Om kommandot inte omedelbart föregås av kommandot GET CHALLENGE återsänds bearbetningsstatus ”6985”.

Färdskrivartillämpningen (generation 1) kan dessutom återsända följande felkoder:

— 
Om ingen öppen nyckel är närvarande i säkerhetsmiljön (security environment) återsänds ”6A88”.
— 
Om ingen privat nyckel är närvarande i säkerhetsmiljön återsänds bearbetningsstatus ”6A88”.
— 
Om verifieringen av kryptogrammet misslyckas, återsänds bearbetningsstatus ”6688”.
— 
Om den valda privata nyckeln anses skadad, återsänds bearbetningsstatus ”6400” eller ”6581”.

Kommandovarianten för autentiseringen (generation 2) kan dessutom återsända följande felkod:

— 
Om verifieringen av signaturen misslyckas, återsänder kortet ”6300”.

3.5.10   GENERAL AUTHENTICATE

Detta kommando används för det protokoll för autentisering av chip i generation 2 som specificeras i del B i tillägg 11 och överensstämmer med ISO/IEC 7816-4.

TCS_100 Detta kommando kan utföras på huvudfil (MF) och i DF Tachograph och DF Tachograph_G2 (se även TCS_34).

TCS_101 Kommandomeddelande

Byte

Längd

Värde

Beskrivning

CLA

1

”00h”

 

INS

1

”86h”

 

P1

1

”00h”

Indirekt kända nycklar och protokoll

P2

1

”00h”

 

Lc

1

”NNh”

Lc: Längd på efterföljande datafält

#6-#(5+L)

L

”7Ch” + L7C + ”80h” + L80 + ”XX..XXh”

DER-TLV-kodat värde på tillfällig (ephemeral) öppen nyckel (se tillägg 11)

Fordonsenheten ska sända dataobjekten i denna ordningsföljd.

▾M3

Le

1

”00h”

Enligt ISO/IEC 7816-4

▾B

TCS_102 Svarsmeddelande

Byte

Längd

Värde

Beskrivning

#1-#L

L

”7Ch” + L7C + ”81h” + ”08h” + ”XX..XXh” + ”82h” + L82 + ”XX..XXh”

DER-TLV-kodade data för dynamisk autentisering (Dynamic Authentication Data): tal som används en gång (nonce) och token för autentisering (se tillägg 11)

SW

2

”XXXXh”

Statusregister (SW1,SW2)

— 
Om kommandot lyckas återsänder kortet ”9000”.
— 
Kortet återsänder ”6A80” för att ange att datafältet innehåller felaktiga parameterar.
— 
Kortet återsänder ”6982” om kommandot EXTERNAL AUTHENTICATE inte har utförts med tillfredsställande resultat

Svarsobjektet (Dynamic Authentication Data) ”7Ch”

— 
måste vara närvarande om operationen lyckas, dvs. statusregistret är ”9000”,